ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/30

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Τροποποΐηση και συµπλήρωση διατάξεων του 525/1983 «Έίσοδος και διαµονή αλλοδαπκών στην . Ελλάδα...» (Α΄ 203/ 31.12.1983) και του Π.Δ. 499/1087 «Διακίνηση χαι διαµονή στην Ελλάδα των εργαζοµένων υπηχκοων των Κρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χαι των οικογενειών τους...» (Α΄ 238/ 31.12.1987).Ο- ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΗΜΟΚκΡ υπόψη:1. Το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 «Περί χυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρησεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονοµικῆν Κοινότηταν“ (Α΄ 170), σε συνδυασμο µετα αρθΡα ά χαι 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογη του χοινοτικού. δικοΐου» (Α' 34), όπως τροποποιηθηκαν µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (,Α “{0) και το άρθρο 7 του Ν΄1 7“ ω/ 1988 (Α΄ 101),. 2. Το άρθρο 3 του Ν. 1104/ 1980 «Περι εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωµατιχων και Προξενικών Αρχών και ρυθµίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεµάτων (Α' 298), σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 514/1982 «Ανακατανοµή των/αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 104).3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137 /1 986 (Α΄ 51) «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατειας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης». 4. Την υπ' αριθ. 620/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ΈΕπι. χρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εργασίας χκαι | Δηµοσιας Τάξης, αποφασίζουµε: . “Άρθρο µόνο 1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 11 του Π.Δ. 525/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Δ. 499/1987, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ένα μελος του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσιας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΝΥΕΚ) του Υπουργείου Εξωτερικών µε βαθµό. τουλάχιστον Νοµικού Συνερχάττ». 2. Το χείµενο της παρ. 1 του τίτλου Α΄ του παραρτήµατος του άρθρου 12 του Π.Δ. 525/1983 χαι της περίπτωσης (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 499/]987, αντικαθίσταται ως εξής: «Ασθένειες που υπόχκεινται σε χαραντίνα και αναφέρονται στο Διεθνή Υ γειονοµικό Κανονισµό αριθ. 2 της 2δης Μαΐου 1951 της Παγχόσµιας Οργάνωσης Υγειας, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, χυρωθεισών των τροποποήσεων µε το Π.Δ. 76/1980 (Α: και το Π.Δ. 1383/1981 (Α΄ 346/31.12.1981)ρ. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουρτο Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσιενση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 26 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟιΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ------ή-----ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 31 (2): Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός χαι συντήρηση Τεχνικών έργων. , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 6422 χκαι κυρίως τα άρθρα 35 χαι 6 «Περί ασκήσεως του επαγγελµατος του Μηχαζολογου κ.λπ.ν (ΦΕΚ 412/Α/1934), όπως αυτές τροποποιηθηκαν΄ και συμπληρωθηχαν µε το Ν. Δ/γµα 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1 1.10,49) καικυρίως µε ςά άρθρο 1 παρ. 2-4. 2. Το Π.Δ. 229/86 «Σύστάση και Οργάνωση της µόγέριατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/16.7:86) χαι το ΠΔ 296/89 «Όργανισµός της Γενικής Γραµµατειας Βιομηχανιας» (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89),. 3. Την Υ 889/89 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Γρηγορίου Γιάνναρουν (ΦΕΚ 878/Β/29.11.89), 4. Την 679/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ΄ µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπόουργού Βιομηχανιας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ορισµοί'Όλα τα κινητά και µεταθετά εκτέλεσης τεχνικών έργων που λειτουργούν µε κινητήρια θερµική µηχανή ή ηλεκτροκινητήρα για την εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 6422 / 34, θεωρούνται απλές µηχανολογικές εγκαταστάσεις. (α) Για την επίβλεψη της λειτουργίας χάι τη συντήρηση, εφόσον η κινητήρια δύναµή τους δεν υπερβαίνει τους 800 ΗΡ. (β) Για το χειρισµό, ανεξάρτητα από την χινητήρια δύναµή τους. “Άρθρο 2 Οµάδες µηχανηµάτων 1. Τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 χινητά και µεταθετα µηχανήµατα εκτελέσεως τεχνικών έργων, που λειτουργούν µε χινητήρες εσωτερικής %αΜ?Βως (θερµικούς) διακρίνονται σε δώδεκα (12) Οµάδες από Α΄ έως και(α) Στην Α΄ οµαδα περιλαµβάνονται: 1. Οιεκσκαφείς όλων των τύπων και εξαρτήσεων (πλην της τσάπας) οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα παντός τύπου και συστήµατος: λειτουργίας (πλην ηλεκτροκινήτων). 2. Οι βυθόκοροι ποντός τύπου. 3. Οι πασαλοπήχτες παντός τύπου. (β) Στη Β' οµάδα περιλαµβάνονται; Οι τσάπες αλυσοτροζεΜ λαστιχοφορες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκακαπτικά και φορτώωτικά µηχανήµατα ΤΣΙ-ΣΙ-ΜΠΙ και παρεµφερών τύπων. (γ) Στη Γ' οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Οι γερανοί μ.εταθετοι και σταθεροι παντός τύπου οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκινητων).... 2. Τανγερανοφήσο …μηχανηµατα παντός τύπου. 3. Τα γερανοφέύρα οχήµατα (παπαγαλοι) µε ικρίωµα (βέλος) επί του οχήµατος ανυφωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόννων. 4. Οι αντλίες (πρασσες) εκτοξεύσεως ετοίµου σκυροδεµατος και άλλων υλικών. - - δ.Τα καλαθοφορα οχηματα συνηρησεως εξυπηρετησεως ηλέκτρικχών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουµένων εργασιών. 6. Τα τρυπανοφόρα σχήµατα - µηχανήµατα εµφυτεύσεως και στηρί' ξεως στήλων ΔΑΕΗ. ΟΤΕ χ.λπ. Ως και όλα τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα.παραπάνω αναφεροµενα µηχανήµατα - οχήµατα των οµάδων Α΄, Β' χαι Γ'. (6) Στη Α οµ.αδα περιλαμβανονται 1. Τα µηχανήµοτα διανοίζεως στοών -- ταλαριων (αρουραιοι) τύπου ΤΖΑΜΠΟ, ΑΛΠΙΝΕ και λοιπών τύπων. . 2. Τα µηχανήµατα εχσκαφής και φορτώσεως στα υπογεια έργα µεταλλειων, ιπποδυνάµεως άνω των (200) ίππων παντός τύπου χαι συστήµατος λειτουργίας, ως χαι τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα µηχανήµατα της Δ΄ Οµαδας (6) Στην Ε΄ οµάδα περιλαμβανονται 1. Οιµπολτόζες: προωθητήρες γαιων παντός τύπου και συστήµατος λειτουργίας.2. Οι τορναντοζις παντός τύπου χαι συστήµατος λειτουργίας. 3. οι φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου. &4. Οι αποξέστες γαιών ΣΚΡΕΐΠΕΡ ΤΟΡΝΕ-ΜΠΟΥΛ και λοιπών , τύπων. . ΄ (στ) Στη ΣΤ' οµαδα περιλαµβανονται 1. τ% βάρέα οχήµατα - µηχανήµατα µεταφοράς και σειραδοποΐησης γαιωδών υλικών χ.λπ. τύπων (ΟΑΤΕΒΡΠΙΑΒ, ΒΟΤΤΟΜ-ΡΗΜΡ, ΕΑΒΤΗ-ΥΨΑΟΟΝ και λοιπών τύπων. 2. Τα βαρεα σχήµατα - µηχανήµατα µεταφορας και εναποθέσεως - πετρίνων ψ» και άλλων γαιωδών υΧίκών, τύπου ΤΕΒΕΧ, ©ΑΤΕΕΡΕΗΓΙΕΛΤΡΙΦΥΓΚΛΙΣ κ.λπ. Ως και τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα οχήµατα - µηχανήµατα των οµάδων Ε΄ και ΣΤ'. ( Στη Ζ' Οµάδα περιλαµβάνονται: . 1. Τα ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ. διαµορφωτες γαιών, οδών και διανοιξεως χανδάκων και ορυγµάτων παντός τύπου. 2. Οιφρέζες: µηχανήµατα εκσκαφής και αποξέσεως παλαιάς ασφαλτου. 3. Τα ΦΙΝΙΤΣΕΡ: µηχανήµατα ασφαλτοστρωσεως 4. Τα µηχανΐµατα πλαγιας εχακαφής και διαµορφώσεως πρανών τύπου ΒΟΤΕΧ χκαι λοιπών τύπων. Ως και τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα παραπάνω ανάφερόμενα μηχΜµατα της Ζ΄ οµάδας. (η) Στην Η' οµάδα περιλαµβανονται Τα γεωτρύπανα παντός τύπου χαι συστήµατος. λειτουργίας οπουδήποτε χαι αν εργάζονται αυτά σε ξηρά ή σε θαλασσα (θ) Στη Θ΄ οµάδα περιλαμβανονται 1. Οι οδοστρωτήρες παντός τύπου. 2. Τα στατικά και δονητικά µηχανήµατα συµπυκνώσεως εδαφων 3. Οι ανακυκλωτές παλαιάς και νέας ασφάλτου. 4. Οι προθερµαντήρες θερµ.άνσεως παλαιάς ασφάλτου. δ. Οι ασφαλτοκοπτες µηχανήµατα κοπής παλαιάς ασφάλτου και πεζοδροµίων τύπου ΑΡΟΟΥ και λοιπών τύπων. 6. Τα πισσωτικά μηχανηµατα εµποτισµού ασφάλτου τύπου ΦΕΝΤΕΡΑΛ και λοιπών τύπων. Ως και τα παρεµφερή χαι οµοιάζοντα µε τα παραπανω αναφεροµινα µηχανήµατα της Θ΄ οµάδας. ( Στην Γ οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Τα µηχανικά σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και συστήµατος λειτουργίας.2. Τα ειδικά οχήµατα - µηχανήµατα χαθαρισµου αεροδροµιων από τα κατάλοιπκα των ελαστικών των αεροσκαφών δια πιέσεως γερού και αέρος.3. Τα µηχανήµατα σηµάνσεως -- διαγραµµισεως οδών και αεροδροµίων. 4. Τα εκχιονιστικά οχήµατα - µηχανήµατα παντός τύπου. 5. Τα οχήµατα - µηχανΐµατα διαστρώσεως αλατιού (αλατιέρες) οδών και αεροδροµίων. ΄ ς και όλα τα παρεµφερή χαι οµοιάζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα µηχανΐµατα της Γ οµάδας. (ια) Στην 1ΙΑ΄ οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Τα ανυφωτικά περονοφόρα (ΚΛΑΡΚ) και λοιπκών τύπων παντός συστήµατος και λειτουργίας (πλην των ηλεχτροχινητων). 2. Τα οχήµατα - μηχανηµατα φορτοεκφορτωσεως και γενικης εξυ-… πηρετήσεως αεροσκαφών, µετά ή άνευ ανυφωµένου δαπέδου, παντός τύπου και συστήµατος λειτουργίας τύπων ΧΑΥ-ΛΟΤΕΡ και λοιπών τύπων. 3. Οι ελκυστήρες παντός τύπου (πλην των γεωργικών). 4. Οι αυτοκινόύµενοι αεροσυµπιεστες άνευ φορτωτικού κάδου τύπου ΣΤΑΓΕΡ, ΟΥΝΙΜΟΥΚ χαι λοιπκών τύπων. 5. Τα ειδικά μηχανηµατα αναβατωρες - πηλώνες φορτοεκφορτωσεως χύµα καρπών, αποσκευών και άλλων χύµα υλικών και αντικειµέγνων. ΩΏς και τα παρεµφερή και ομοιαζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα µηχανήµατα της 1Α΄ οµάδας. ..{1β) Στην 1Β΄“ οµάδά περιλαµβανονται 1. Τα µηχανΐµατα εκσκαφών και φορτώσεως στα υπόγεια έργα µεταλλείων ισχύος µέχρι διακοσίων (200) ίππων (πλην των ηλεκτροκινήτων).΄ ' 2.Τα διατρηταα µηχανήµατα καθέτου, οριζοντίας και πλαγιας δια- ν Σ και λοιπών τύπων παντός συστηµα,κ,. εουργιας (πλην των ηΆεχτροκινητων) “ α τα' αναφερομενα στο αρθρο 1 ηλεκτροχινητα µηχανήµατα διακρινονται σε πέντε (5) οµάδες από Α΄ µέχρι χαι Ε“: (α) Στην Α΄ οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Οι µεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς (αποθέτες -- απολύτες) και (ταινιοδροµοι) της ΔΕΗ, αποκαλύφεως και εξορυξεως λιγνιτη χαι λοιπών υλικών τύπου Τ και λοιπκών τύπων. 2. Τα ηλεκτροκινητα κηχανήµατα διανοίξεως στοών -- γαλαριών (αρουραωι) παντός τύπου, καθώς και τα παρεµφερή και οµοιαζοντα µε τα παραπάνω µηχανήµατα της Α΄ οµάδας. (β) Στην Β' οµάξα περιλαµβάνονται: 1. Οι ηλατροχινητοι περιστρεφομενοι γερανοι κινητοί και σταθεροί παντός τύπου. . 2. Οι ηλεκτροκίνητοι οικοδοµικοί γερανοί παντός τύπου. 3. Οι πλωτοί ηλεκτροκίνητοι γερανοί παντός τύπου. ({) Στη Γ' οµάδα περιλαµβάνονται: 4 Οι ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες µε αιωρούµενη καµπίνα χειριστηρίου ή µε χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου. Στη Δ΄ οµάδα περιλαµβάνοντας; 1. Οι σταθέφοί γερανοί τροφοδοτήσεως υλικών για την παραγωγή σκυροδεµατος χαι άλλων οδοποιητιχων και σικοδοµικών υλικών παντός τύπου (ΕΛΜΠΑ) και λοιπών τύπων. 2. Τα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυφωτικά ατα κκ ο υυ πΣζι ρονοφόρ ή µηχανΐµ (€) Στην Ε οµάδα περιλαµβάνονται: ' ' 1. Τα ηλεκτροκινητα µηχανήµατα (αναβατωρες πηλωνες) Τορτοεκφροτώσεως χύµα καρπόών και άλλων χύµα υλικών παντός τύπου. 2. Τα ηλεκτροκίνητα διατρητικά µηχανΐµατα τύπου ΒΑΤΤΟΝΝΤΡΗΑΛ και λοικών τύπων. 3. Οι ηλεπτροχινητες ανυφωταις πλατφύρµες, χαθώς και τα παρεµφερη µε τα παραπάνω αναφεροµενα ηλιχτροιινητα των οµάδων Η', Γ', και Ε' µηχανήµατα.µηχανηµάτων 1. Τα µηχανήµατα εκτελωεως τεχνικών έργων που λειτουργουν µε κινητήρια θερµική µηχανή υποδιαιρούνται σε τέσσερις (4) χατηγορίες από Δ΄ µέχρι.Α΄. (α) Μηχανήµατα των οποίων η ισχύς του κινητήρα τους είναι από (17) µέχρι (100) ίππους χατατάσσονται στη Δ΄ κατηγορία - τάξη. (β) Μηχανήµατα των οποίων η ισχύς είναι από (101) µέχρι (200) ίππους χατατάσσονται στη Γ'΄ κατηγορία - τάξη. Μηχανηματα των οποίων η ισχύς είναι από (201) µέχρι (300) Ίππους χατατάσσονται στη Η΄' κατηγορία - τάξη. (( Μηχανηµατα των οποίων η είναι από (301) ίππους και πάνω, χατατάσσονται στην Α'΄ κατηγορία - τάξη. 2. Τα ηλεκτρο…νητα µηχανήµατα, εκτελέσεως τεχνικων έργων, υπο- διαιρούνται σε τέσσερις (4) κατηγορίες από Δ΄ µέχρι Α΄. («µληχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) από (15) µέχρι (δύ)ίππους κατατάσσυνται στη Α' χατηγορία -- τάξη. (β) Μηχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) από (51) µέχρι (100) ίππους κατατάσσονται στη Γ“ χατηγορία - τάξη,. ( ) Μηχανήµατα µε συνολαη ισχύτων ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) ακό (101) µέχρι(200) κέπους κατατάσσονται στη Η' κατηγορία - τάξη. (δ) Μηχανΐµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) από (201)ίππους και πάνω, κατατάσσονται στην Α' κατηγορία - τάξη.΄ ΄“Άρθρο 4 Δικαισύχοι επίβλεψης - συντήρησης - χειρισµού 1. Κανείς δεν µπορέί να ασκεί υπεύθυνη επιβλεφη λειτουργίας, ούτε να χειριζιται ή να ενεργεί τη συντίρηση χάθε κινητού ή µεταθετού µηχανήµατος ή µηχανήµατος επί αυτοκινίτου µε χινητήρια θερµική µηχανή ισχυος από (17) ίππους και πάνω (όσον αφορά τα µηχανΐµατα που αναφερονται στις δώδεκα (12) οµάδες του αρΘρου 2 παρ. 1} και συνολικη ισχύ των ηλεχτροχινητηρων (ΜΟΤΕΡ) από (15) ίππους και πάνω (όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα µηχανΐµατα των πέντε (5) οµά. δων του άρθρου 2, παρ. 2)-εάν. δεν είναι εφοδιασμενος µε αντίστοιχη άδεια µηχανοδηγου χειριστού που εκδίδεται σύµφωνα ε τις διατάξεις του παρόντος Διαταγµατας 2. Προκειμένου για µηχανήµατα ή συγκρότηµα µηχανηµάτων ισχύος πάνω από 800 ΗΡ. την νπευθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρησή τους ασκούν οι αναφερόµενοι στο άρθρο 1 του Ν. 64223/ 1934 Διπλωµατούχοι µηγχανικοί. 3. Προκειµένου για µηχάνηµα ισχυος πάνω από 300 ΗΡ; εκτός από“ το μηχανοδητ6 χειριστή, απαιτείται για την επίβλεψη της λειτουργιας της κινητήριας θερµυκής µηχανής κάι µηχανοδηγός κινητήριας µηχανής αντίστοιχης ειδικότητας. 4. Προκειµένου για ηλεκτροκίνητο εν όλω ή ή εν µέρει µηχάνηµα για την επιβλεφη της. λειτουργιας και τη συντήρησή του πρέπει να χρησιµοποιείται προσωπικο εφοδιασµένο µε αναλογη άδεια ειδαοτητας ηλε{9 χτρολόγου, που εχκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργειου Βιοµηχανιας, Ενέργειας και Τεχνολογιας, εφόσον για την εγκατάσταση απαιτείται άδεια σύµφώνα µε τις χείµενες διαταξει.ς “Άρθρο 5 Κατηγοριες αδενών 1. Οι άδειες µηχανοδηγού - χειριστή, των αναφεροµένων στο άρθρο 2, παρ. 1, δώδεκα (12) οµάδων µηχανηµάτων, εκδίδονται απκό τις αρμοδιες υπηρεσιες του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από εξετάσεις στην Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος και διακρίνονται σε τέσσερις (4) τάξεις: (α) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Δ΄ Τάξεως για µηχανήµατα ισχύος από 17 µέχρι 100 ΗΡ. ' (β) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Γ'΄ Τάξεως για µηχανήµατα ισχύθος από 101-200 ΗΡ. … ({) “άδεια µηχανοδηγού - χειριατή Β' Τάξεως για ψµηχανήµατα ισχύθος από 201-300 ΗΡ. (δ) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Α΄ Τάξεως για µηχανήµατα ισχθος από 301 ίππους και πάνω. 2. Οι αδειες µηχανοδηγού - χειριστή των αναφεροµένων στο άρθρο 2, παρ. 2, πέντε (5) οµάδων µηχανηµάτων, εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από εξετάσεις στην Επιτροπή του άρθρου.9, του παρόντος και διακρίνονται σε τέσσερις (4) Τάξεις: (α) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Δ΄. Τάξεως για ηλεκτροκίνητα µήχανήµατα µε συναλική ισχύ των ηλεκτροκινητΐρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 15 µέχρι 50 ίππους. (β) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Γ' Τάξεως για ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 51 µέχρι 100 ίππους. (γ) µηχανοδηγού - χειριστή Η' Τάξεως για ηλεκτροκίνητα µηχανηµατα µε συνολιχη ισχύ των ηλελτρΜ..ττ,…ν τους (ΜΟΤΕΓ) από 101 µέχρι 200 ίππους. (δ)} “Άδεια µηχανοδηγού -- χειριστή Α΄ Τάξεως, για ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 201 ίππους χκαι πάνω. “Άρθρο 6 . Ισχύς χορηγηθεισών αδειών 1. Οι άδειες µηχανοδητου - χειριστή που έχουν εκδοθεί µέχρι την . ΄ έναρξη του παρόντος Προεδρικου Διαταγµατος, βάσει του Π.Δ. 22/ 76 εξακολουθούν να διέπονται, σε ότι αφορά τις οµάδες µηχανηµατων, από τις διατάξεις του Π.Δ. 22 /76. Για το χειρισµό µηχανηµατος που δεν ειχε περιλχηφθεί στις ομαδες του Π.Δ. 22 /76, απαιτείται νέα αδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του . παρόντος. 2. Οι κάτοχοι αδείας µηχανοδηγου - χειριστή Β' Τάξεως αντικαθιστούν την ἁδειά τους µε άδεια Γ'΄ Τάξης του παρόντος. Οι χκάτοχοι αδειας µηχανοδηγού - χειριστή Α' Τάξεως µε άδεια Α΄ Τάξεως του παρόντος. 3. Οι άδειες χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυφωτικών µηχανηµάτων, που εχουν εκδοθεί συµφωνα µε τις διατάξεις του 7/6/31.7.46 Β.Δ., µέχρι την έναρξη του παρόντος Διατάγµατος εξακολουθούν να ισχρουν ΄για όλες τις τάξεις και οµάδες ηλεκτρο…νητων µηχανηµάτων του παρόντος Διατάγµατος. Για το χειρισµό μηχανηµατων που δεν αναφέρονται στο 7/6/ 31.7.46 Β.Δ. απαιτείται νέα άδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. “Αρθρο 7 - Προσοντα - Προυπηρεσία Α.Ο' ενδιάφεµµενος για την άπόκτηση αδείας µζιχξνοδ. γού - χειριστή µηχανηματος µε θερµικη μηχανη, πέρα των ειδικών για κάθε κατηγορία απαιτουµένων προσύόντων, πρέπει να έχει συµπληρωαει το 2Ίο έτος της ηλικίας του και να έχει πραγµατοπουΐσει την ακόλουθη προῦπηρεσία: 1. Για τους χειριστές πείρας απαιτείται: (α) Για την απόκτηση αδειας µηχανοδηγου -- χέιριάτή ΄ Ταξεως ορισµένης οµαδας προύπηρεσία 600 πληρη η..εροµισθια βοηθός - χει . ' ριστής σε µηχανήµατα της οµάδας αυζής. »(β) Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή Γ΄ Τάξεως, η οτην παράγραφο (α) συνολική προύπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ηµεροµίσθια. ({) Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή Β' Τάξεως, η στην παράγραφο (α) συνολυεή προύπηρεσία αυξάνεται κατά 300 ηµεροµίσθια. … (6) Για νην απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή Α' Τάξεως, η στην παράγραφο (α) συνολική προύπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ηµεροµίσθια. ' . 2. Για τους πτυχιούχους χατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητας µηχανολόγου και ισοτίµου ή αδειούχων πρακτικών µηχανικών χκαι χι νητηρίων µηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας και τάξεως, η απαιτουμ1ένη στις παραγράφους α. β, γ και δ προύπηρεσία µειώνεται στο (α/2).3. Για τους πτυχιούχους τεχνικών λυκείων του Ν. 1566/1985 το. µέα µηχανολογικού, τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 1985 ειδικότητας µηχανολογικών εγκαταστάσεων και ισοτίµων, η στις παραγράφους α, β, 7 και 5 συνολική απαιτουµένη προύπτρεσία µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3),. 4. Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων των δύο οµάδων ΙΑ΄ και 1Η΄, για τα λειτουργούντα µε θερµική µηχανή µηχανήµατα και-της οµάδας Ε΄ των ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων η κατά περίπτωση απαιτούµενη προύπηρεσία µειώνεται στα δύο τρίτα (2/3). τ ν 5δ. Κάτοχος αδείας συγκεκριµένης οµάδος µηχανηµάτων µε θερµική µηχανή, από τις οµάδες του άρθρου 2, παρ. 1 οποιασδήποτε τάξεως, µπορεί ν' αποκτήσει άδεια άλλης οµάδας της ίδιας ή ανωτέρας τάξεως, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει προθπηρεσία, ως βοηθός - χειριστής στη συγκεκριµένη οµάδα, ίση µε το 1/2 τής συνολικής προύυπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια, ύστερα από επιτυχή κτική εξέταση επί µηχανΐµατος της οµάδας αυτής. 6. Κάτοχος αδείας συγκεκριµένης οµάδας µηχανηµάτων µε θερµική µηχανή, από τις οµάδες του ἁρθρου 2, παρ. 1, οποιασδήποτε τάξεως, µπορεί ν' αποκτήσες οµάδας ηλεκτροκινήτων µηΧανηµάτων από τις οµάδες του άρθρου 2, παρ. 2, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει προύπηρεσία, ως βοηθός - χειριστής σε ηλεκτροκίνητα µήχανήµατα ίση µε τα 2/3 της συνολικής προυπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια,. ὕστερα από επιτυχή εξέταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 9 του παρόντος. Η παράπτέακο σε µηχάνηµα µε θερµική µηχανή, για την απόκτηση αδείας µιας εκ των δώδεκα (12) οµάδων από Α“ έως ΙΒ΄, µπορεί ν' αντικατασταθεί και µέχρι το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση οριζοµένης προθπηρεσίας σε συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων. - - ΄ . 8. Προύυπηρεσία σε συνεργείο µηχανηµάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων διανυθείσα σε ηλικία µέχρι του ξεκάτου έχτου (1όου) έτους συµπληρωµένου ή επί µηχανΐµατος µέχρι και του δεκάτου εβδόµου (17) έτους συµπληρωµένου, δεν λαµβάνεται υπόψη. , Β. Ο ενδιαφερόµενος για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων, για κάθε κατηγορία απαιτουµένων προσόντων, πρέπει να έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος ΄ της ηλικίας του και να έχει πραγµατοπουήσει την ακόλουθη προύπηρεσία: ' 1. Για τους χειριστές πείρας: (α) Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού -- χειριστή Δ΄' Τάξεως ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων προῦπηρεσία 600 πλήρη ηµεροµίσθια ως βοηθός - χειριστής σε ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα της οµάδας αυτής. (8) Για την απόκτηση άδειας µηχανοδηγού - χειριστή Γ'΄ Τάξεως ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων, η στην παράγραφο (α) συνολική προύῦπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ηµεροµίσθια. ( Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού-χειριστή Β' Τάξεως ηλε.. κτροκινήτων µηχανηµάτων, η στην παράγραφο (α) αυνολική προύπηρεσία. αυξάνεται κατά 300 ηµεροµίσθα. - Ε τ (δ) Για-ην απόλετηση αδείας µηχανοδηγού-χειριστή Α΄ Τάξεως ήλεκτροκινήτων µηχανηµάτων, η στην παράγραφο (α) συνολική προύπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ηµεροµίσθια. 2. (α) Για τους πτυχιούχους κατωτέρω τεχνικών σχολών ειδικότητας ηλεκτρολόγου κανυσοτίµων ως και τους κατόχους αδείας ήλεκτροτεχνίτου οποικαόήµονς «ιδικότητας, η στις παραγράφους α, β, γ και δ ουνθλική απαιτουµένη πριυπηφεσία µειώνεται στο ήµισυ (1/2). (8) Για τους πτυχιούχους “εχνικών επαγγελµατικών λυχκείων του Ν. 1566/1985 ηλεκτρολογικού- χεκτρονικού τοµέα, τους πτυχιούχους ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 1566/1985 ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η στις παραγράφους α, β, γ και δ συνολική απαιτουµένη προῦπηρεσία µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3). 3. (α) Κάτοχος αδείας µηχανοδηγού-χειριστή µιας οµάδας ήλεχτροκινήτων µηχανηµάτων του άρθρου 2, παρ. 2 οποιασδήποτε Τάξεως, µπορεί ν' αποκτήσει άδεια άλλης οµάδας της ιδίας ή ανωτέρας τάξης, εφόσον έχει πραγµατοπονήσει προῦπηρεσία, ως βοηθός-χειριστής σε µηχανήµατα της οµάδας αυτής, ίση µε το ήµισυ (1/2) της συνολικής προῦπηρεσίας που απαιτείται για την χατά περίπτωση άδεια::>:(Β) Κάτοχος αδείας µηχανοδηγού-χειριστή, από τις οµάδες του άρθρου 2, παρ. 2, οποιασδήποτε τάξεως, µπορεί να αποκτήσει άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων µε θερµική µηχανή εχ των οµάδων του άρθρου 2, παρ. 1, εφόσον έχει-πραγµατοποιήσει προῦπηρεσία, ως βοηθός-χειριστής σε µηχανήµατα της αιτουµένης οµάδας ίση µε τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής πραθπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια, ύστερα από επιτυχή εξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος. . 4 Προύπηρεσία ως βοηθού χειριστή επί ηλεκτροκινίτου µηχανήµα: τος διανυθείσα µέχρι του δεκάτου εβδόµου (1 7ου) έτους της ηλικίας συµπληρωµένου δεν λαµβάνεται υπόψη. ' . “Άρθρο 8 Δικαιολογητικά ο τ 1. Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγούχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες τόυ Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργέιας και Τεχνολογίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Αίτηση µε δύο φωτογραφίες. (β) Πιστοπονητικό Δήµου ή Κοινότητας ή στοιχεία που προκύπτουν από την Αστυνοµική ταυτότητα για τον τόπο γέννησης και την ηλικία του υποφηφίου ή εφόσον πρόχκειται για αλλοδαπό Πιστοπονητικό της αρµόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. - ΄ τ ο (( Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει χαταδικασθεί σε ποινή µε στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων, (6) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί µονίµου διαµονής του. (6) Ιατρική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο υποφήφιος είναι άτοµο υγιές µε καλή όραση και ακοή, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Π.Α. 1073/81 «Περί µέτρων ααφαλείας χατά την εκτέλεση εργασιών τις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολι. τικού µηχανικού». . . ' (στ) Τα κατά περίπτωση απαιτούµενα Πιστοπονητικά προῦπηρεσίας, στα οποία πρέπει απαραίτητα ν' αναγράφονται µε λεπτοµέρεια στα στοιχεία του συνεργείου επισκευής µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων, τα ακριβή στοιχεία του µηχανήµατος ή των µηχανηµάτων, ο τπος εργασίας, το είδος της υπηρεσίας την οποία εκτελούσε ο υποψήφιος, ο ακριβής αριθµός των ηµεροµισθίων του, η ακριβής χρονολογία της υπηρεσίας του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός της αδείας του αδειούχου χειριστή υπό την επίβλεψη του οποίου εργάσθηκε σαν βοηθός ο υποφήφιος. … Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι θεωρηµένα για την ακρίβεια του περιεχοµένου από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ελλείψει ταύτης από την κατά τόπους αυµοδία Αστυνοµική Αρχή, ύστερα από Υγνωµάτευση των κατά τόπους Επαγγελµατικών Οργανώσεων. Επαγγελµατικές Οργανώσεις, θεωρούνται µόνον τα κλαξδικά Σωµατεία των εργαζοµένων µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο Σωµατείο στην περιφέρεια του Νοµού, η παραπάνω γνωµάτευση γίνεται µόνον από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙ. ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝ9ΔΗ1:91Σ…ΚΑζΓΕ9ΈΒΥΉΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ε“Άρθρο 9 Εξέταση υποψηφίων 1. Η άδεια µηχανοδηγού-χειριστή, όσο για τα µηχανήµατα µε θερµική µηχανή, όσο και για τα ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, χορηγείται. σε όποιον διαθέτει τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ύστερα από επιτυχή εξέταση ενώπιον της Επιτροπής, που ορίζεται από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν.Δ. 1150/49. 2. Η εξέταση των υποψηφίων διεξάγεται θεωρητικά και πρακτικά. Η θεωρητική εξέταση γίνεται γραπτά και προφορικά και περιλαµβάνει αριθµητικές πράξεις, γνώσεις µηχανολογίας που ανάγονται στη λειτουργία της κινητήριας µηχανής και των µηχανισµών του αντίστοιχου …ιηχανήματος µε τις ασφαλιστικές προδιαγραφές τους, χαθώς και περιγραφή των βλαβών που συνηθως παρουσιαζΜαι κατά τη λειτουργία του µηχανΐµατος, καθώς επίσης και τον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών.Η πρακτική εξέταση περιλαµβανει εξέταση του υποφηφίου σε νηµα της οµάδας για την οποία εξετάζεται ο υποψήφιος κατά την κρίση της Επιτροπής. 3. Στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργειου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογιας τηρείται µητρώο των ως άνω εκδιδοµένων αδειών. 4. Οι απορριπτοµενοι στις εξετάσεις υποφήφιοι µπορούν να επανέλθουν για εξέταση ύστερα από δύο (2) µίνες τουλάχιστον από την απόρριψή τους. “ΆΑρθρο 10 Τελικές διατάξεις Με την επιφυ*λαξη Ξης ισχύος των διατάξεων που εφαρµόζονται για τους αποφοίτους τεχνικής και επαπελματικης εκπαίδευσης κάθε βαθµιδας και της 34861 /79 χκοινής απόφασης των Υπουργών Έιοµηχανίας - Ενέργειας και Συγχκοινωνιών.«Περί άδειας οδηγήσεως µηχανη- >µάτων έργων» (ΦΕΚ 1081 /Β/30Ο.11.79) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγµατός το Π.Δ. 22/76 (ΦΕΚ 6/Α/12.1.76) καθώς και κάθε. άλλη διάταξη που αντίκειται ᾗ ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα που διέπονται από το παρόν Π.Δ ΄ . 11 Η του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κνυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο: γίας αναθετουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγµατος. Αθηνα, 26 Ιανουαριου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ .. ΄ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Δ|'ΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32 (8) Ίδρυση Α΄ Λιµενικού Τµήµατος στο Κεντρικό Λιµέναρχείο Κέρκυρας και καθορισµός της τοπικής και καθύλην αρµοδιότητάς του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συµπληρώσει την παρ. 2 της απόφασης ΕΝΠΘ .314/25/ 3.7.1986 και να καθορίσει ότι η διάταξη αυτή καλύπτει και τα δάνεια σε συναλλαγµα που χορηγούνται µε βαση την ΠΑ/ΤΕ 1011/ 22.4.1987, όπως ισχύει. . Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη ' Ακριβές αντίγραφο
  • Την παραπάνω απόφαση ΕΝΠΘ 314/25/3 7.1986 και ειδικότερα την παρ. 2 µε την οποία καθοριστηκε ότι επιτρέπεται στις τράπεζες να προσανυξάνουν τα επιτύκια δανείων σε συνάλλαγµα που χο ρηγούν µε βάση την απόφαση ΥΑΔΣ 64Ο0/13/81 και την ΠΔ/ΤΕ 351/84 µε τις εισφορές για την επιδότηση επιτοκίων και εξάγωνγών. Β) την ΠΑ/ΤΕ 1011/22.4. 1987, όπως ισχόει. Τη σκοπιµοτητα υπαγωγής και των δανείων σε συνάλλαγµα που χορηγούνται µε βάση την ΠΑ/ΤΕ 1011/22.4.1987 στη. διάταξη της παρ. 2 της απόφασης ΕΝΠΘ 314/25/1986,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-05 (1) Τροποποΐηση και συµπλήρωση διατάξεων του 525/1983 «Έίσοδος και διαµονή αλλοδαπκών στην . Ελλάδα...» (Α΄ 203/ 31.12.1983) και του Π.Δ. 499/1087 «Διακίνηση χαι διαµονή στην Ελλάδα των εργαζοµένων υπηχκοων των Κρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χαι των οικογενειών τους...» (Α΄ 238/ 31.12.1987).Ο- ΠΡΟΕΛΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΗΜΟΚκΡ υπόψη:1. Το άρθρο 2 του Ν. 945/1979 «Περί χυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρησεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονοµικῆν Κοινότηταν“ (Α΄ 170), σε συνδυασμο µετα αρθΡα ά χαι 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογη του χοινοτικού. δικοΐου» (Α' 34), όπως τροποποιηθηκαν µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (,Α “{0) και το άρθρο 7 του Ν΄1 7“ ω/ 1988 (Α΄ 101),. 2. Το άρθρο 3 του Ν. 1104/ 1980 «Περι εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ιδρύσεως Διπλωµατιχων και Προξενικών Αρχών και ρυθµίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεµάτων (Α' 298), σε συνδυασµό µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 514/1982 «Ανακατανοµή των/αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 104).3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137 /1 986 (Α΄ 51) «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατειας Δηµόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης». 4. Την υπ' αριθ. 620/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ΈΕπι. χρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εργασίας χκαι | Δηµοσιας Τάξης, αποφασίζουµε: . “Άρθρο µόνο 1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 11 του Π.Δ. 525/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Π.Δ. 499/1987, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ένα μελος του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσιας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΝΥΕΚ) του Υπουργείου Εξωτερικών µε βαθµό. τουλάχιστον Νοµικού Συνερχάττ». 2. Το χείµενο της παρ. 1 του τίτλου Α΄ του παραρτήµατος του άρθρου 12 του Π.Δ. 525/1983 χαι της περίπτωσης (1) του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Π.Δ. 499/]987, αντικαθίσταται ως εξής: «Ασθένειες που υπόχκεινται σε χαραντίνα και αναφέρονται στο Διεθνή Υ γειονοµικό Κανονισµό αριθ. 2 της 2δης Μαΐου 1951 της Παγχόσµιας Οργάνωσης Υγειας, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, χυρωθεισών των τροποποήσεων µε το Π.Δ. 76/1980 (Α: και το Π.Δ. 1383/1981 (Α΄ 346/31.12.1981)ρ. Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσιευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουρτο Δηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσιενση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 26 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟιΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ------ή-----ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 31 (2): Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός χαι συντήρηση Τεχνικών έργων. , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΜΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 6422 χκαι κυρίως τα άρθρα 35 χαι 6 «Περί ασκήσεως του επαγγελµατος του Μηχαζολογου κ.λπ.ν (ΦΕΚ 412/Α/1934), όπως αυτές τροποποιηθηκαν΄ και συμπληρωθηχαν µε το Ν. Δ/γµα 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α/1 1.10,49) καικυρίως µε ςά άρθρο 1 παρ. 2-4. 2. Το Π.Δ. 229/86 «Σύστάση και Οργάνωση της µόγέριατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/16.7:86) χαι το ΠΔ 296/89 «Όργανισµός της Γενικής Γραµµατειας Βιομηχανιας» (ΦΕΚ 172/Α/16.6.89),. 3. Την Υ 889/89 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Γρηγορίου Γιάνναρουν (ΦΕΚ 878/Β/29.11.89), 4. Την 679/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ΄ µε πρόταση του Αναπληρωτή Υπόουργού Βιομηχανιας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ορισµοί'Όλα τα κινητά και µεταθετά εκτέλεσης τεχνικών έργων που λειτουργούν µε κινητήρια θερµική µηχανή ή ηλεκτροκινητήρα για την εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 6422 / 34, θεωρούνται απλές µηχανολογικές εγκαταστάσεις. (α) Για την επίβλεψη της λειτουργίας χάι τη συντήρηση, εφόσον η κινητήρια δύναµή τους δεν υπερβαίνει τους 800 ΗΡ. (β) Για το χειρισµό, ανεξάρτητα από την χινητήρια δύναµή τους. “Άρθρο 2 Οµάδες µηχανηµάτων 1. Τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 χινητά και µεταθετα µηχανήµατα εκτελέσεως τεχνικών έργων, που λειτουργούν µε χινητήρες εσωτερικής %αΜ?Βως (θερµικούς) διακρίνονται σε δώδεκα (12) Οµάδες από Α΄ έως και(α) Στην Α΄ οµαδα περιλαµβάνονται: 1. Οιεκσκαφείς όλων των τύπων και εξαρτήσεων (πλην της τσάπας) οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα παντός τύπου και συστήµατος: λειτουργίας (πλην ηλεκτροκινήτων). 2. Οι βυθόκοροι ποντός τύπου. 3. Οι πασαλοπήχτες παντός τύπου. (β) Στη Β' οµάδα περιλαµβάνονται; Οι τσάπες αλυσοτροζεΜ λαστιχοφορες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα εκακαπτικά και φορτώωτικά µηχανήµατα ΤΣΙ-ΣΙ-ΜΠΙ και παρεµφερών τύπων. (γ) Στη Γ' οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Οι γερανοί μ.εταθετοι και σταθεροι παντός τύπου οπουδήποτε και αν εργάζονται αυτοί στην ξηρά ή στη θάλασσα (πλην ηλεκτροκινητων).... 2. Τανγερανοφήσο …μηχανηµατα παντός τύπου. 3. Τα γερανοφέύρα οχήµατα (παπαγαλοι) µε ικρίωµα (βέλος) επί του οχήµατος ανυφωτικής ικανότητας άνω των τριών (3) τόννων. 4. Οι αντλίες (πρασσες) εκτοξεύσεως ετοίµου σκυροδεµατος και άλλων υλικών. - - δ.Τα καλαθοφορα οχηματα συνηρησεως εξυπηρετησεως ηλέκτρικχών εναερίων δικτύων ή άλλων αιωρουµένων εργασιών. 6. Τα τρυπανοφόρα σχήµατα - µηχανήµατα εµφυτεύσεως και στηρί' ξεως στήλων ΔΑΕΗ. ΟΤΕ χ.λπ. Ως και όλα τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα.παραπάνω αναφεροµενα µηχανήµατα - οχήµατα των οµάδων Α΄, Β' χαι Γ'. (6) Στη Α οµ.αδα περιλαμβανονται 1. Τα µηχανήµοτα διανοίζεως στοών -- ταλαριων (αρουραιοι) τύπου ΤΖΑΜΠΟ, ΑΛΠΙΝΕ και λοιπών τύπων. . 2. Τα µηχανήµατα εχσκαφής και φορτώσεως στα υπογεια έργα µεταλλειων, ιπποδυνάµεως άνω των (200) ίππων παντός τύπου χαι συστήµατος λειτουργίας, ως χαι τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα µηχανήµατα της Δ΄ Οµαδας (6) Στην Ε΄ οµάδα περιλαμβανονται 1. Οιµπολτόζες: προωθητήρες γαιων παντός τύπου και συστήµατος λειτουργίας.2. Οι τορναντοζις παντός τύπου χαι συστήµατος λειτουργίας. 3. οι φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου. &4. Οι αποξέστες γαιών ΣΚΡΕΐΠΕΡ ΤΟΡΝΕ-ΜΠΟΥΛ και λοιπών , τύπων. . ΄ (στ) Στη ΣΤ' οµαδα περιλαµβανονται 1. τ% βάρέα οχήµατα - µηχανήµατα µεταφοράς και σειραδοποΐησης γαιωδών υλικών χ.λπ. τύπων (ΟΑΤΕΒΡΠΙΑΒ, ΒΟΤΤΟΜ-ΡΗΜΡ, ΕΑΒΤΗ-ΥΨΑΟΟΝ και λοιπών τύπων. 2. Τα βαρεα σχήµατα - µηχανήµατα µεταφορας και εναποθέσεως - πετρίνων ψ» και άλλων γαιωδών υΧίκών, τύπου ΤΕΒΕΧ, ©ΑΤΕΕΡΕΗΓΙΕΛΤΡΙΦΥΓΚΛΙΣ κ.λπ. Ως και τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα οχήµατα - µηχανήµατα των οµάδων Ε΄ και ΣΤ'. ( Στη Ζ' Οµάδα περιλαµβάνονται: . 1. Τα ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ. διαµορφωτες γαιών, οδών και διανοιξεως χανδάκων και ορυγµάτων παντός τύπου. 2. Οιφρέζες: µηχανήµατα εκσκαφής και αποξέσεως παλαιάς ασφαλτου. 3. Τα ΦΙΝΙΤΣΕΡ: µηχανήµατα ασφαλτοστρωσεως 4. Τα µηχανΐµατα πλαγιας εχακαφής και διαµορφώσεως πρανών τύπου ΒΟΤΕΧ χκαι λοιπών τύπων. Ως και τα παρεµφερή και οµοιάζοντα µε τα παραπάνω ανάφερόμενα μηχΜµατα της Ζ΄ οµάδας. (η) Στην Η' οµάδα περιλαµβανονται Τα γεωτρύπανα παντός τύπου χαι συστήµατος. λειτουργίας οπουδήποτε χαι αν εργάζονται αυτά σε ξηρά ή σε θαλασσα (θ) Στη Θ΄ οµάδα περιλαμβανονται 1. Οι οδοστρωτήρες παντός τύπου. 2. Τα στατικά και δονητικά µηχανήµατα συµπυκνώσεως εδαφων 3. Οι ανακυκλωτές παλαιάς και νέας ασφάλτου. 4. Οι προθερµαντήρες θερµ.άνσεως παλαιάς ασφάλτου. δ. Οι ασφαλτοκοπτες µηχανήµατα κοπής παλαιάς ασφάλτου και πεζοδροµίων τύπου ΑΡΟΟΥ και λοιπών τύπων. 6. Τα πισσωτικά μηχανηµατα εµποτισµού ασφάλτου τύπου ΦΕΝΤΕΡΑΛ και λοιπών τύπων. Ως και τα παρεµφερή χαι οµοιάζοντα µε τα παραπανω αναφεροµινα µηχανήµατα της Θ΄ οµάδας. ( Στην Γ οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Τα µηχανικά σάρωθρα (σκούπες) παντός τύπου και συστήµατος λειτουργίας.2. Τα ειδικά οχήµατα - µηχανήµατα χαθαρισµου αεροδροµιων από τα κατάλοιπκα των ελαστικών των αεροσκαφών δια πιέσεως γερού και αέρος.3. Τα µηχανήµατα σηµάνσεως -- διαγραµµισεως οδών και αεροδροµίων. 4. Τα εκχιονιστικά οχήµατα - µηχανήµατα παντός τύπου. 5. Τα οχήµατα - µηχανΐµατα διαστρώσεως αλατιού (αλατιέρες) οδών και αεροδροµίων. ΄ ς και όλα τα παρεµφερή χαι οµοιάζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα µηχανΐµατα της Γ οµάδας. (ια) Στην 1ΙΑ΄ οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Τα ανυφωτικά περονοφόρα (ΚΛΑΡΚ) και λοιπκών τύπων παντός συστήµατος και λειτουργίας (πλην των ηλεχτροχινητων). 2. Τα οχήµατα - μηχανηµατα φορτοεκφορτωσεως και γενικης εξυ-… πηρετήσεως αεροσκαφών, µετά ή άνευ ανυφωµένου δαπέδου, παντός τύπου και συστήµατος λειτουργίας τύπων ΧΑΥ-ΛΟΤΕΡ και λοιπών τύπων. 3. Οι ελκυστήρες παντός τύπου (πλην των γεωργικών). 4. Οι αυτοκινόύµενοι αεροσυµπιεστες άνευ φορτωτικού κάδου τύπου ΣΤΑΓΕΡ, ΟΥΝΙΜΟΥΚ χαι λοιπκών τύπων. 5. Τα ειδικά μηχανηµατα αναβατωρες - πηλώνες φορτοεκφορτωσεως χύµα καρπών, αποσκευών και άλλων χύµα υλικών και αντικειµέγνων. ΩΏς και τα παρεµφερή και ομοιαζοντα µε τα παραπάνω αναφερόµενα µηχανήµατα της 1Α΄ οµάδας. ..{1β) Στην 1Β΄“ οµάδά περιλαµβανονται 1. Τα µηχανΐµατα εκσκαφών και φορτώσεως στα υπόγεια έργα µεταλλείων ισχύος µέχρι διακοσίων (200) ίππων (πλην των ηλεκτροκινήτων).΄ ' 2.Τα διατρηταα µηχανήµατα καθέτου, οριζοντίας και πλαγιας δια- ν Σ και λοιπών τύπων παντός συστηµα,κ,. εουργιας (πλην των ηΆεχτροκινητων) “ α τα' αναφερομενα στο αρθρο 1 ηλεκτροχινητα µηχανήµατα διακρινονται σε πέντε (5) οµάδες από Α΄ µέχρι χαι Ε“: (α) Στην Α΄ οµάδα περιλαµβάνονται: 1. Οι µεγάλοι ηλεκτροκίνητοι εκσκαφείς (αποθέτες -- απολύτες) και (ταινιοδροµοι) της ΔΕΗ, αποκαλύφεως και εξορυξεως λιγνιτη χαι λοιπών υλικών τύπου Τ και λοιπκών τύπων. 2. Τα ηλεκτροκινητα κηχανήµατα διανοίξεως στοών -- γαλαριών (αρουραωι) παντός τύπου, καθώς και τα παρεµφερή και οµοιαζοντα µε τα παραπάνω µηχανήµατα της Α΄ οµάδας. (β) Στην Β' οµάξα περιλαµβάνονται: 1. Οι ηλατροχινητοι περιστρεφομενοι γερανοι κινητοί και σταθεροί παντός τύπου. . 2. Οι ηλεκτροκίνητοι οικοδοµικοί γερανοί παντός τύπου. 3. Οι πλωτοί ηλεκτροκίνητοι γερανοί παντός τύπου. ({) Στη Γ' οµάδα περιλαµβάνονται: 4 Οι ηλεκτροκίνητες γερανογέφυρες µε αιωρούµενη καµπίνα χειριστηρίου ή µε χειριστήριο από εδάφους παντός τύπου. Στη Δ΄ οµάδα περιλαµβάνοντας; 1. Οι σταθέφοί γερανοί τροφοδοτήσεως υλικών για την παραγωγή σκυροδεµατος χαι άλλων οδοποιητιχων και σικοδοµικών υλικών παντός τύπου (ΕΛΜΠΑ) και λοιπών τύπων. 2. Τα ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυφωτικά ατα κκ ο υυ πΣζι ρονοφόρ ή µηχανΐµ (€) Στην Ε οµάδα περιλαµβάνονται: ' ' 1. Τα ηλεκτροκινητα µηχανήµατα (αναβατωρες πηλωνες) Τορτοεκφροτώσεως χύµα καρπόών και άλλων χύµα υλικών παντός τύπου. 2. Τα ηλεκτροκίνητα διατρητικά µηχανΐµατα τύπου ΒΑΤΤΟΝΝΤΡΗΑΛ και λοικών τύπων. 3. Οι ηλεπτροχινητες ανυφωταις πλατφύρµες, χαθώς και τα παρεµφερη µε τα παραπάνω αναφεροµενα ηλιχτροιινητα των οµάδων Η', Γ', και Ε' µηχανήµατα.µηχανηµάτων 1. Τα µηχανήµατα εκτελωεως τεχνικών έργων που λειτουργουν µε κινητήρια θερµική µηχανή υποδιαιρούνται σε τέσσερις (4) χατηγορίες από Δ΄ µέχρι.Α΄. (α) Μηχανήµατα των οποίων η ισχύς του κινητήρα τους είναι από (17) µέχρι (100) ίππους χατατάσσονται στη Δ΄ κατηγορία - τάξη. (β) Μηχανήµατα των οποίων η ισχύς είναι από (101) µέχρι (200) ίππους χατατάσσονται στη Γ'΄ κατηγορία - τάξη. Μηχανηματα των οποίων η ισχύς είναι από (201) µέχρι (300) Ίππους χατατάσσονται στη Η΄' κατηγορία - τάξη. (( Μηχανηµατα των οποίων η είναι από (301) ίππους και πάνω, χατατάσσονται στην Α'΄ κατηγορία - τάξη. 2. Τα ηλεκτρο…νητα µηχανήµατα, εκτελέσεως τεχνικων έργων, υπο- διαιρούνται σε τέσσερις (4) κατηγορίες από Δ΄ µέχρι Α΄. («µληχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) από (15) µέχρι (δύ)ίππους κατατάσσυνται στη Α' χατηγορία -- τάξη. (β) Μηχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) από (51) µέχρι (100) ίππους κατατάσσονται στη Γ“ χατηγορία - τάξη,. ( ) Μηχανήµατα µε συνολαη ισχύτων ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) ακό (101) µέχρι(200) κέπους κατατάσσονται στη Η' κατηγορία - τάξη. (δ) Μηχανΐµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων (ΜΟΤΕΡ) από (201)ίππους και πάνω, κατατάσσονται στην Α' κατηγορία - τάξη.΄ ΄“Άρθρο 4 Δικαισύχοι επίβλεψης - συντήρησης - χειρισµού 1. Κανείς δεν µπορέί να ασκεί υπεύθυνη επιβλεφη λειτουργίας, ούτε να χειριζιται ή να ενεργεί τη συντίρηση χάθε κινητού ή µεταθετού µηχανήµατος ή µηχανήµατος επί αυτοκινίτου µε χινητήρια θερµική µηχανή ισχυος από (17) ίππους και πάνω (όσον αφορά τα µηχανΐµατα που αναφερονται στις δώδεκα (12) οµάδες του αρΘρου 2 παρ. 1} και συνολικη ισχύ των ηλεχτροχινητηρων (ΜΟΤΕΡ) από (15) ίππους και πάνω (όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα µηχανΐµατα των πέντε (5) οµά. δων του άρθρου 2, παρ. 2)-εάν. δεν είναι εφοδιασμενος µε αντίστοιχη άδεια µηχανοδηγου χειριστού που εκδίδεται σύµφωνα ε τις διατάξεις του παρόντος Διαταγµατας 2. Προκειμένου για µηχανήµατα ή συγκρότηµα µηχανηµάτων ισχύος πάνω από 800 ΗΡ. την νπευθυνη επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρησή τους ασκούν οι αναφερόµενοι στο άρθρο 1 του Ν. 64223/ 1934 Διπλωµατούχοι µηγχανικοί. 3. Προκειµένου για µηχάνηµα ισχυος πάνω από 300 ΗΡ; εκτός από“ το μηχανοδητ6 χειριστή, απαιτείται για την επίβλεψη της λειτουργιας της κινητήριας θερµυκής µηχανής κάι µηχανοδηγός κινητήριας µηχανής αντίστοιχης ειδικότητας. 4. Προκειµένου για ηλεκτροκίνητο εν όλω ή ή εν µέρει µηχάνηµα για την επιβλεφη της. λειτουργιας και τη συντήρησή του πρέπει να χρησιµοποιείται προσωπικο εφοδιασµένο µε αναλογη άδεια ειδαοτητας ηλε{9 χτρολόγου, που εχκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργειου Βιοµηχανιας, Ενέργειας και Τεχνολογιας, εφόσον για την εγκατάσταση απαιτείται άδεια σύµφώνα µε τις χείµενες διαταξει.ς “Άρθρο 5 Κατηγοριες αδενών 1. Οι άδειες µηχανοδηγού - χειριστή, των αναφεροµένων στο άρθρο 2, παρ. 1, δώδεκα (12) οµάδων µηχανηµάτων, εκδίδονται απκό τις αρμοδιες υπηρεσιες του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από εξετάσεις στην Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος και διακρίνονται σε τέσσερις (4) τάξεις: (α) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Δ΄ Τάξεως για µηχανήµατα ισχύος από 17 µέχρι 100 ΗΡ. ' (β) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Γ'΄ Τάξεως για µηχανήµατα ισχύθος από 101-200 ΗΡ. … ({) “άδεια µηχανοδηγού - χειριατή Β' Τάξεως για ψµηχανήµατα ισχύθος από 201-300 ΗΡ. (δ) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Α΄ Τάξεως για µηχανήµατα ισχθος από 301 ίππους και πάνω. 2. Οι αδειες µηχανοδηγού - χειριστή των αναφεροµένων στο άρθρο 2, παρ. 2, πέντε (5) οµάδων µηχανηµάτων, εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από εξετάσεις στην Επιτροπή του άρθρου.9, του παρόντος και διακρίνονται σε τέσσερις (4) Τάξεις: (α) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Δ΄. Τάξεως για ηλεκτροκίνητα µήχανήµατα µε συναλική ισχύ των ηλεκτροκινητΐρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 15 µέχρι 50 ίππους. (β) “Άδεια µηχανοδηγού - χειριστή Γ' Τάξεως για ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 51 µέχρι 100 ίππους. (γ) µηχανοδηγού - χειριστή Η' Τάξεως για ηλεκτροκίνητα µηχανηµατα µε συνολιχη ισχύ των ηλελτρΜ..ττ,…ν τους (ΜΟΤΕΓ) από 101 µέχρι 200 ίππους. (δ)} “Άδεια µηχανοδηγού -- χειριστή Α΄ Τάξεως, για ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα µε συνολική ισχύ των ηλεκτροκινητήρων τους (ΜΟΤΕΡ) από 201 ίππους χκαι πάνω. “Άρθρο 6 . Ισχύς χορηγηθεισών αδειών 1. Οι άδειες µηχανοδητου - χειριστή που έχουν εκδοθεί µέχρι την . ΄ έναρξη του παρόντος Προεδρικου Διαταγµατος, βάσει του Π.Δ. 22/ 76 εξακολουθούν να διέπονται, σε ότι αφορά τις οµάδες µηχανηµατων, από τις διατάξεις του Π.Δ. 22 /76. Για το χειρισµό µηχανηµατος που δεν ειχε περιλχηφθεί στις ομαδες του Π.Δ. 22 /76, απαιτείται νέα αδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του . παρόντος. 2. Οι κάτοχοι αδείας µηχανοδηγου - χειριστή Β' Τάξεως αντικαθιστούν την ἁδειά τους µε άδεια Γ'΄ Τάξης του παρόντος. Οι χκάτοχοι αδειας µηχανοδηγού - χειριστή Α' Τάξεως µε άδεια Α΄ Τάξεως του παρόντος. 3. Οι άδειες χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυφωτικών µηχανηµάτων, που εχουν εκδοθεί συµφωνα µε τις διατάξεις του 7/6/31.7.46 Β.Δ., µέχρι την έναρξη του παρόντος Διατάγµατος εξακολουθούν να ισχρουν ΄για όλες τις τάξεις και οµάδες ηλεκτρο…νητων µηχανηµάτων του παρόντος Διατάγµατος. Για το χειρισµό μηχανηµατων που δεν αναφέρονται στο 7/6/ 31.7.46 Β.Δ. απαιτείται νέα άδεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. “Αρθρο 7 - Προσοντα - Προυπηρεσία Α.Ο' ενδιάφεµµενος για την άπόκτηση αδείας µζιχξνοδ. γού - χειριστή µηχανηματος µε θερµικη μηχανη, πέρα των ειδικών για κάθε κατηγορία απαιτουµένων προσύόντων, πρέπει να έχει συµπληρωαει το 2Ίο έτος της ηλικίας του και να έχει πραγµατοπουΐσει την ακόλουθη προῦπηρεσία: 1. Για τους χειριστές πείρας απαιτείται: (α) Για την απόκτηση αδειας µηχανοδηγου -- χέιριάτή ΄ Ταξεως ορισµένης οµαδας προύπηρεσία 600 πληρη η..εροµισθια βοηθός - χει . ' ριστής σε µηχανήµατα της οµάδας αυζής. »(β) Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή Γ΄ Τάξεως, η οτην παράγραφο (α) συνολική προύπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ηµεροµίσθια. ({) Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή Β' Τάξεως, η στην παράγραφο (α) συνολυεή προύπηρεσία αυξάνεται κατά 300 ηµεροµίσθια. … (6) Για νην απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή Α' Τάξεως, η στην παράγραφο (α) συνολική προύπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ηµεροµίσθια. ' . 2. Για τους πτυχιούχους χατωτέρων τεχνικών σχολών ειδικότητας µηχανολόγου και ισοτίµου ή αδειούχων πρακτικών µηχανικών χκαι χι νητηρίων µηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας και τάξεως, η απαιτουμ1ένη στις παραγράφους α. β, γ και δ προύπηρεσία µειώνεται στο (α/2).3. Για τους πτυχιούχους τεχνικών λυκείων του Ν. 1566/1985 το. µέα µηχανολογικού, τους πτυχιούχους τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 1985 ειδικότητας µηχανολογικών εγκαταστάσεων και ισοτίµων, η στις παραγράφους α, β, 7 και 5 συνολική απαιτουµένη προύπτρεσία µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3),. 4. Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή µηχανηµάτων των δύο οµάδων ΙΑ΄ και 1Η΄, για τα λειτουργούντα µε θερµική µηχανή µηχανήµατα και-της οµάδας Ε΄ των ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων η κατά περίπτωση απαιτούµενη προύπηρεσία µειώνεται στα δύο τρίτα (2/3). τ ν 5δ. Κάτοχος αδείας συγκεκριµένης οµάδος µηχανηµάτων µε θερµική µηχανή, από τις οµάδες του άρθρου 2, παρ. 1 οποιασδήποτε τάξεως, µπορεί ν' αποκτήσει άδεια άλλης οµάδας της ίδιας ή ανωτέρας τάξεως, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει προθπηρεσία, ως βοηθός - χειριστής στη συγκεκριµένη οµάδα, ίση µε το 1/2 τής συνολικής προύυπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια, ύστερα από επιτυχή κτική εξέταση επί µηχανΐµατος της οµάδας αυτής. 6. Κάτοχος αδείας συγκεκριµένης οµάδας µηχανηµάτων µε θερµική µηχανή, από τις οµάδες του ἁρθρου 2, παρ. 1, οποιασδήποτε τάξεως, µπορεί ν' αποκτήσες οµάδας ηλεκτροκινήτων µηΧανηµάτων από τις οµάδες του άρθρου 2, παρ. 2, εφόσον έχει πραγµατοποιήσει προύπηρεσία, ως βοηθός - χειριστής σε ηλεκτροκίνητα µήχανήµατα ίση µε τα 2/3 της συνολικής προυπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια,. ὕστερα από επιτυχή εξέταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 9 του παρόντος. Η παράπτέακο σε µηχάνηµα µε θερµική µηχανή, για την απόκτηση αδείας µιας εκ των δώδεκα (12) οµάδων από Α“ έως ΙΒ΄, µπορεί ν' αντικατασταθεί και µέχρι το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση οριζοµένης προθπηρεσίας σε συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων. - - ΄ . 8. Προύυπηρεσία σε συνεργείο µηχανηµάτων εκτελέσεων τεχνικών έργων διανυθείσα σε ηλικία µέχρι του ξεκάτου έχτου (1όου) έτους συµπληρωµένου ή επί µηχανΐµατος µέχρι και του δεκάτου εβδόµου (17) έτους συµπληρωµένου, δεν λαµβάνεται υπόψη. , Β. Ο ενδιαφερόµενος για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων, για κάθε κατηγορία απαιτουµένων προσόντων, πρέπει να έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος ΄ της ηλικίας του και να έχει πραγµατοπουήσει την ακόλουθη προύπηρεσία: ' 1. Για τους χειριστές πείρας: (α) Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού -- χειριστή Δ΄' Τάξεως ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων προῦπηρεσία 600 πλήρη ηµεροµίσθια ως βοηθός - χειριστής σε ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα της οµάδας αυτής. (8) Για την απόκτηση άδειας µηχανοδηγού - χειριστή Γ'΄ Τάξεως ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων, η στην παράγραφο (α) συνολική προύῦπηρεσία αυξάνεται κατά 150 ηµεροµίσθια. ( Για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού-χειριστή Β' Τάξεως ηλε.. κτροκινήτων µηχανηµάτων, η στην παράγραφο (α) αυνολική προύπηρεσία. αυξάνεται κατά 300 ηµεροµίσθα. - Ε τ (δ) Για-ην απόλετηση αδείας µηχανοδηγού-χειριστή Α΄ Τάξεως ήλεκτροκινήτων µηχανηµάτων, η στην παράγραφο (α) συνολική προύπηρεσία αυξάνεται κατά 400 ηµεροµίσθια. 2. (α) Για τους πτυχιούχους κατωτέρω τεχνικών σχολών ειδικότητας ηλεκτρολόγου κανυσοτίµων ως και τους κατόχους αδείας ήλεκτροτεχνίτου οποικαόήµονς «ιδικότητας, η στις παραγράφους α, β, γ και δ ουνθλική απαιτουµένη πριυπηφεσία µειώνεται στο ήµισυ (1/2). (8) Για τους πτυχιούχους “εχνικών επαγγελµατικών λυχκείων του Ν. 1566/1985 ηλεκτρολογικού- χεκτρονικού τοµέα, τους πτυχιούχους ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) τεχνικών επαγγελµατικών σχολών του Ν. 1566/1985 ειδικότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, η στις παραγράφους α, β, γ και δ συνολική απαιτουµένη προῦπηρεσία µειώνεται στο ένα τρίτο (1/3). 3. (α) Κάτοχος αδείας µηχανοδηγού-χειριστή µιας οµάδας ήλεχτροκινήτων µηχανηµάτων του άρθρου 2, παρ. 2 οποιασδήποτε Τάξεως, µπορεί ν' αποκτήσει άδεια άλλης οµάδας της ιδίας ή ανωτέρας τάξης, εφόσον έχει πραγµατοπονήσει προῦπηρεσία, ως βοηθός-χειριστής σε µηχανήµατα της οµάδας αυτής, ίση µε το ήµισυ (1/2) της συνολικής προῦπηρεσίας που απαιτείται για την χατά περίπτωση άδεια::>:(Β) Κάτοχος αδείας µηχανοδηγού-χειριστή, από τις οµάδες του άρθρου 2, παρ. 2, οποιασδήποτε τάξεως, µπορεί να αποκτήσει άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων µε θερµική µηχανή εχ των οµάδων του άρθρου 2, παρ. 1, εφόσον έχει-πραγµατοποιήσει προῦπηρεσία, ως βοηθός-χειριστής σε µηχανήµατα της αιτουµένης οµάδας ίση µε τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής πραθπηρεσίας που απαιτείται για την κατά περίπτωση άδεια, ύστερα από επιτυχή εξέταση σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος. . 4 Προύπηρεσία ως βοηθού χειριστή επί ηλεκτροκινίτου µηχανήµα: τος διανυθείσα µέχρι του δεκάτου εβδόµου (1 7ου) έτους της ηλικίας συµπληρωµένου δεν λαµβάνεται υπόψη. ' . “Άρθρο 8 Δικαιολογητικά ο τ 1. Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγούχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες τόυ Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργέιας και Τεχνολογίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Αίτηση µε δύο φωτογραφίες. (β) Πιστοπονητικό Δήµου ή Κοινότητας ή στοιχεία που προκύπτουν από την Αστυνοµική ταυτότητα για τον τόπο γέννησης και την ηλικία του υποφηφίου ή εφόσον πρόχκειται για αλλοδαπό Πιστοπονητικό της αρµόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. - ΄ τ ο (( Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει χαταδικασθεί σε ποινή µε στέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων, (6) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου περί µονίµου διαµονής του. (6) Ιατρική βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο υποφήφιος είναι άτοµο υγιές µε καλή όραση και ακοή, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Π.Α. 1073/81 «Περί µέτρων ααφαλείας χατά την εκτέλεση εργασιών τις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολι. τικού µηχανικού». . . ' (στ) Τα κατά περίπτωση απαιτούµενα Πιστοπονητικά προῦπηρεσίας, στα οποία πρέπει απαραίτητα ν' αναγράφονται µε λεπτοµέρεια στα στοιχεία του συνεργείου επισκευής µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων, τα ακριβή στοιχεία του µηχανήµατος ή των µηχανηµάτων, ο τπος εργασίας, το είδος της υπηρεσίας την οποία εκτελούσε ο υποψήφιος, ο ακριβής αριθµός των ηµεροµισθίων του, η ακριβής χρονολογία της υπηρεσίας του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός της αδείας του αδειούχου χειριστή υπό την επίβλεψη του οποίου εργάσθηκε σαν βοηθός ο υποφήφιος. … Τα Πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι θεωρηµένα για την ακρίβεια του περιεχοµένου από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ελλείψει ταύτης από την κατά τόπους αυµοδία Αστυνοµική Αρχή, ύστερα από Υγνωµάτευση των κατά τόπους Επαγγελµατικών Οργανώσεων. Επαγγελµατικές Οργανώσεις, θεωρούνται µόνον τα κλαξδικά Σωµατεία των εργαζοµένων µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο Σωµατείο στην περιφέρεια του Νοµού, η παραπάνω γνωµάτευση γίνεται µόνον από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙ. ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝ9ΔΗ1:91Σ…ΚΑζΓΕ9ΈΒΥΉΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ε“Άρθρο 9 Εξέταση υποψηφίων 1. Η άδεια µηχανοδηγού-χειριστή, όσο για τα µηχανήµατα µε θερµική µηχανή, όσο και για τα ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα, χορηγείται. σε όποιον διαθέτει τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ύστερα από επιτυχή εξέταση ενώπιον της Επιτροπής, που ορίζεται από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν.Δ. 1150/49. 2. Η εξέταση των υποψηφίων διεξάγεται θεωρητικά και πρακτικά. Η θεωρητική εξέταση γίνεται γραπτά και προφορικά και περιλαµβάνει αριθµητικές πράξεις, γνώσεις µηχανολογίας που ανάγονται στη λειτουργία της κινητήριας µηχανής και των µηχανισµών του αντίστοιχου …ιηχανήματος µε τις ασφαλιστικές προδιαγραφές τους, χαθώς και περιγραφή των βλαβών που συνηθως παρουσιαζΜαι κατά τη λειτουργία του µηχανΐµατος, καθώς επίσης και τον τρόπο αποκατάστασης των βλαβών.Η πρακτική εξέταση περιλαµβανει εξέταση του υποφηφίου σε νηµα της οµάδας για την οποία εξετάζεται ο υποψήφιος κατά την κρίση της Επιτροπής. 3. Στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργειου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογιας τηρείται µητρώο των ως άνω εκδιδοµένων αδειών. 4. Οι απορριπτοµενοι στις εξετάσεις υποφήφιοι µπορούν να επανέλθουν για εξέταση ύστερα από δύο (2) µίνες τουλάχιστον από την απόρριψή τους. “ΆΑρθρο 10 Τελικές διατάξεις Με την επιφυ*λαξη Ξης ισχύος των διατάξεων που εφαρµόζονται για τους αποφοίτους τεχνικής και επαπελματικης εκπαίδευσης κάθε βαθµιδας και της 34861 /79 χκοινής απόφασης των Υπουργών Έιοµηχανίας - Ενέργειας και Συγχκοινωνιών.«Περί άδειας οδηγήσεως µηχανη- >µάτων έργων» (ΦΕΚ 1081 /Β/30Ο.11.79) οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγµατός το Π.Δ. 22/76 (ΦΕΚ 6/Α/12.1.76) καθώς και κάθε. άλλη διάταξη που αντίκειται ᾗ ρυθµίζει διαφορετικά θέµατα που διέπονται από το παρόν Π.Δ ΄ . 11 Η του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κνυβερνήσεως. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο: γίας αναθετουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγµατος. Αθηνα, 26 Ιανουαριου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ .. ΄ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Δ|'ΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32 (8) Ίδρυση Α΄ Λιµενικού Τµήµατος στο Κεντρικό Λιµέναρχείο Κέρκυρας και καθορισµός της τοπικής και καθύλην αρµοδιότητάς του.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/11