ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/300

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Εφαρµογή Αποφάσεώς 661 του Συµβουλίου Ασφαλείας ων Ηνωμενων Εθνών της όης Αυγούστου 1900 για την επιβολή οιχονοµιχων κυρώσεων στο Ιρακ ί

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ : ι Έχοντας υπόψη: ' ' | 1.Το άρθρο 25 τόυ Καταστατικού Χάρτη του Ο.Η.Ε. , όπως αυτός κυρώθηκε µε τον Α.Ν. 585/1945 (ΦΕΚ 242 Α΄),. ! 2.Την παραγραφο 1 του άρθρου ] του Α.Ν. 92 της 3/10.8. 67 «ΠΠερί εφαρµογής αποφασεων του Συµβουλιου Ασφαλειας πων Ηνωµένων Εθνών χαι περί εγκρίσεως και εφάρµογής συστάσεων του Συµβουλίου Ασ|…φαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ 139 Α΄),. 3.Τις αποφάσεις 660 και 661 του 1990 του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε την Φ. 3210.1/ΑΣ 557 από 22.8.90 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 109 Α΄),. 4.Τα υπ' αριθ. 457/1990 πρακτικά Συνεδριάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας (Τµηµα Γ Διακοπών) της 31 ης Αυγούστου 1990. Μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνι+ης Αµυν]ας, Εθνικής Οιχονοµιας, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Εµπορίου και του Αναπληρωτή Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 1.Κατ' εφαρµογή της 661 /1 990 αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. απαγορεύονταις 1)Η εισαγωγή εντός του ελλχηνικού εδάφους όλων των εµπορευµάτων και προϊόντων που προέρχονται από το ή το Κουβέιτ και που εξήχθησαν από εχεί µετά την 6ή Αυγούστου 1990, ηµεροµηνία εκδόσεως της αποφάσεως του Συµβουλίου Ααφαλείας του Ο.Η.Ε. ' 2)Οποιεσδήποτε δραστηριότητες Ελλήνων υπηκόων ή εντός του ελ-. λΧηνικού εδάφους οι οποίες προωθούν ή αποσκοπούν στην προώθηση της εξαγωγής ή διαµετακοµίσεως οποιωνδήποτε εµπορευµάτων ή προϊόντων από το Ιράκ ή το Κουβέιτ και οποιεσδήποτε συναλλαγές των Ελλήνων υπηκόων ή µε πλοία που φέρουν ελληνική σηµαία ή εντός του ελληνικού εδάφους σχετικά µε εµπορεύµατα ή προϊόντα που προέρχονται από το Ιράκ ή το Κουβέιτ και εξήχθησαν από εκεί µετά την 6η Αυγούστου 1990, συµπεριλαµβανοµένης ιδίως οποιασδήποτε µεταφοράς κεφαλαίων στο Ιράκ ή στο Κουβέιτ για τους σκοπούς τέτοιων δραστηριοτήτων ή συναλλωνγών. {) Η πώληση ή προµήθεια από Έλληνες υπηκόους ή απο του ελληνικού εδάφους ή µε πλοία που φέρουν ελληνική σηµαία, οποιωνδήποτε εµπορευµάτων ή προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων όπλων ή οποιουδήποτε άλλου στρατιωτικού εξοπλισµού, ανεξαρτήτως από το εάν προέρχονται ή όχι από το ελληνικό έδαφος, εκτός υλικού που προορίζεται για αυστηρά ιατρικούς σκοπούς και, εάν συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι, τροφίµων προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή όργανο στο Ιράκ ή στο Κουβέιτ ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή όργανο για τους σκοπούς εµπορικών δραστηριοτήτων που είτε πραγµατοποιούνται είτε κατευθύνονται από το Ιράκ ή το Κουβέιτ και οποιωνδήποτε συναλλαγών από “Έλληνες υπηκόους ή στο ελλχηνικό έδαφος που προωθούν ή αποσκοπκούν στην προώθηση των πωλήσεων αυτών ή στην προµήθεια αυτών των εµπορευµάτων ή προϊόντων. . 2.Η Ελλάδα υποχρεούται να µη διαθέσει στην Κυβέρνηση του Ιράν 4 ή σε οποιαδηποτε εµπορική, βιοµηχανική ή δηµοσίας ωφελειας επιχείρηση στο Ιράκ ή στο Κουβέιτ οποιαδήποτε χεφάλαια ή οποιουσδήποτε άλλους χρηµατοδοτικούς ή οικονοµικούς πόρους χαι θα απαγορεύσει στους Έλληνες υπηχκόους και σε οποιαδήποτε πρόσωπα εντός του ελληνικού εδάφους να αποσύρουν από το ελληνικό έδαφος ή να διαθέσουν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Κυβέρνηση αυτή ή σε τέτοιες επιχειρήσεις οποιαδήποτε τέτοια κεφάλαια και να εµβάσουν οποιαδήποτε άλλα κεφάλαια, σε πρόσωπα ή όργανα εντός του Ιράκ ή του Κουβέιν, εκτός από πληρωµές για αυστηρά ιατρικούς ή ανθρωπιστικούς σκοπούς και, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι ανθρωπιστικοί λόγοι, τρόφιµα. 3.Οι συναλλαγες, ενέργειες και δραστηριοτητες “που αναφέρονται στις προηγουµενες παραγράφους απαγορεύονται, έστω και εάν προβλέπονται από συµβόλαιο που έχει καταρτισθεί ή από άδεια που έχει χορηγηθεί πριν από την 6.8.1990. “Άρθρο 2 Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος τιµωρούνται δια των ποινών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Αναγκαστικού Νόµου 92 της 3/10.8.67. “Άρθρο 3 Ως παραβάτες θεωρούνται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του αρθρου 2 του προαναφερθέντος Αναγιαστικου Νομου οι καθ' οιονδηποτε τροπο συνδεόµενοι µε τις παραπάνω απαγορευόµενες συναλλαγές ή ενέργειες. Στον Υπουργό των Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος και στον ως άνω Υπουργό χαθώς και στους γούς Εθνικής “Άµυνας, Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Εµπορίου και Αναπληρωτή Υπουργό Εµπορικής Ναντιλίας αναθέτουµε την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήγνα, 14 Σεπτεµβρίου 1900 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΒΕΡΝΗΣΕΟΣ κΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ οι γπογΡτοι ΕεΩτεΡικοΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΝΜΙΑΣ οικοΝονικαΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ * ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Περί εφαρμογής των αποφάσεων 1175 (1998), 1210 (1998), 1242 (1999), 1266 (1999), 1280 (1999) και 1281 (1999). 2001/358 2001
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/250 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/109 2006