ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/301

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση - Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 402 /1 988 .Όργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 187).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 3 "Προϊστάµενοι"
1.  
    Της Διεύθυνσης Ελέγχου Δαπκανών ΕΓΤΠΕ - Τμήµ& Ε΄τγυήσεων και των Τµηµάτων αυτής πρόΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕΙΟ Οικονοµικού
2.  
    Του Γραφείου Γραµµατείας της πιο πάνω Διεύθυνσης προισταται υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ6 Διοικητικού - Λοσγιστικού χαι σε περίπτωπη. ελλειφης υπάλληχός Κλάδου ΔΕΑ Διοικητικού - Λογιστικού. “Άρθρο 4 Καταργούµενες διατάξεις Η παραγραφος ({) του άρθρου 2 του Π.Δ. 505/1989 (ΦΕΚ 216Α) καταργείται.Υπουργό Γεωργιας αναθετουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ γΦ. ΟιΚΟΝΟΝΙκΩΝ ΄ ' ΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ.
  • Τη Διεύθυνση Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις, συγκροτούν τα εξής Τµήµατα και [Γραφείο: α) Τµήµα Προσανατολισµού, Συντονισµού και Αξιολόγησης των Ελέγχων.. … - β) Τµήµα Ελέγχι)υ Δαπανών Επιχειρΐσεων Λιπαρών Ονυσιών, Ελαιούχων σπόρων χαι Αµπελοοινικών. ) Τµημα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Κτηνοτροφικών Προτόντων κι Οπωροχκηπευτικών. δ) Τµήµα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Δηµητριαχων, Καπνού, Βάµβακος και Ζάχαρης. ε) Τµήµα Ελέγχου Δαπανών Λοιπών Επιχειρήσεων, Συν/σµών, Οργανώσεων και Οργανισµών. στ) Γραφείο Γραµµατείας.
  • Ερτο της Δ/νσης Ελέγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ - Εγγυησεις είναι ο εχ των υστέρων έλεγγχος της πραγµατικότητας και της κανονικότητας των ενεργειών, που αποτελούν µέρος του συστήµατος χρηµατοδοτήσεως από το ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων, βάσει των εµπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 4045 /89.
  • Το έργο αυτό ασκείται από ειδικά καταρτισµένους στους ελέγχους που προβλέπονται από τον χκανονισµό 4Ο45/1989 (Ε.Ο.Κ.) υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕΙΟ Οικονοµικού, το έργο των οποίων συντονίζει, παρακολουθεί, χατευθύνει, αξιοποιεί και αξιολογεί η πιο πάνω Διεύθυνση.
  • Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ελεγχου Δαπανών ΕΓΤΠΕ Τµήµα Εγγυήσεων, αναγονται στα πιο χάτω θέµατα, τα οποία κχατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων και Γραφείου αυτής ως ακολούθως: . α) Τµήµα Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Αξιολόγησης των Ελέγχων. αα) Η κατάρτιση προγραµµάτων πρόβλεψης ελέγχων, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 10 του Κανονισµού (ΕΟΚ) 4ΑΟΑ5/89 χκαι η έγκαιρη ηη) Η μεριµνα εκδοσης αποφασεων και οδηγιών για την πληρέστερη. εφαρµογή του εν γένει ελεγκτικού έργου. θ0) Η ευθύνη συγκρότησης συνεργείων από έναν η και περισσοτερους υπαλλήλους καθώς και η έχκδοση εντολών για τις εκτός έδρας µετακινήσεις των ελεγκτών. ) Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις της αρµόθιας ετΔ:ιτροπης ή οποιουδηποτε άλλου οργάνου της ΕΟΚ, για θέµατα ελέγχων, συμφωνα µε τον“ παραπάνω Κανονισµό. ΄ ιαια) Κάθε άλλη ενεργεια σχετική µε την απορρόφηση των διατιθεμενων από την ΕΟΚ πιστώσεων χαι γενικά για την πληρέστερη εφαρµοτη' ' του Κανονισµού (ΕΟΚ) 4045 /89. β. Τµήµα Ελεγχου Δαπανών Επιχειρησεων Λιπαρων ουσιων, Ελαιούχων, σπόρων και αµπελοοινικών. αα) Η διενέργεια των εχ των υστέρων ελετχων των εμποραων εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων λιπαρών ουσιών, ελαιούχων σπόρων χαι αµπελοοινικών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 4045/89. ββ) Η εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχων των επιχειρήσεων αρµοδιότητάς του χαι η έκδοση εντολών και διαταγών ελέγχου. Υή Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η φύλαξή τους. δδ) Η µέριµνα για τον χαταλογισμο των αχρεωστήτως καταβληθεντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσµατα ελέγχου και η κίνηση δια-, δικασιών που προβλέπει η Εθνωκή Νοµοθεσία σε περιπτώσεις ανωµά-. , λιών ή απάτης σε βαρος του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων. εε) Η αυµµετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, που προβλέπει ο Κανονισµός, σε θέµατα αρµοδιότητάς του. στστ) Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων και τη συµµετοχή των υπαλλήλων σε επιµορφωτικά σεµινάρια. ζ Η κατάσχεση ή διαταγή για χατάσχεση των εµπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντας τον έλεγχο, σύµφωνα µε την κείµενη εθνική νοµοθε-΄ σία.Υ) Τµήµα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Κτηνοτροφικών προϊόντων και Οπωροχκηπευτικών. αα) Η διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων των εµπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων χκτηνοτροφικών προϊόντων χαι οπωροκηπευτικών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) ββ) Η εφαρµογή του προγράµµατος ελετχων των επιχειρήσεων αρ΄ µοδιότητάς του χαι η έχκδοση εντολών χαι διαταγών ελέγχου. Υή Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η φύλαξή τους. δδ) Η µεριμνα για τον χαταλογισμο των αχρεωστήτως καταβληθε-: ντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσµατα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η Εθνική Νοµοθεσία σε περιπτώσεις ανωµαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων. εε) Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, που προβλέπει ο Κανονισµός, σε θέµατα αρµοδιότητάς του. στατ) Κάθε αλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτιωση των ελέγχων και η συµµετοχή των υπαλλήλων σε επιµορφωτικά σεµινάρια. ζζ) Η κατάσχεση ή διαταγή για κατάσχεση των εµπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντας τον έλεγχο σύµφωνα µε την χείµενη εθνική νοµοθεσία. δ. Τµήµα Ελέγχου Δαπανών Επιχειρήσεων Δηµητριακών, Καπνού, Βάµβακος και Ζάχαρης. ασί) Η διενέργεια των εχ των υστέρων ελέγχων των εµπορικών εγΤράφων των δικαιούχων ή οφειλετων επιχειρήσεων Δηµητριακών, Καπνού, Βάµβακος και Ζάχαρης, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 4045/89.ββ) Η εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχων των επιχειρήσεων αρµοδιότητάς του και ή έκδοση, εντολών χαι διαταγών ελέγχου. Υ{) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η φύλαξή τους. δδ) Η µέριµνα για τον χαταλογισµό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσµατα ελέγχου και η κχίνηση διαδικασιών που προβλέπει η Εθνική Νοµοθεσία σε περιπτώσεις ανωµαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγυήσεων. εε) Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, που προβλέπει ο Κανονισµός, σε θέµατα αρµοδιότητάς του. στστ) Κάθε αλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων και τη συµµετοχή των υπαλλήλων σε επιµορφωτικά σεµινάρια. ζ Η χατάσχεση η διαταγή για κατασχεση των εµπορικών ετγράφών (βιβλιων και εν γένει λογιστιχων στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντας τον έλεγχο, σύµφωνα µε την κείµενη εθνική νοµοθεσία. ε. Τµήµα Ελέγχου Δαπανών λοιπών επιχειρήσεων, Συνεταιρισµών, Οργανώσεων χαι Οργανισµών. ια) Η διενέργεια των εχ των υστέρων ελέγχων των εµπορικών εγγράφων των διχαιουχων ή οφειλετών λοικών επιχειρήσεων, Συνεταιρισµών, Οργανώσεων χαι Οργανισµών, σύµφωνα µε τον Κανονισµο (ΕΟΚ) 4045/89. ββ) Η εφαρµογή του προγράµµατος ελέγχων των επιχειρήσεων αρµοδιότητάς του χαι η έκθεση εντολών χαι διαταγών ελέγχου. ΥΥ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η φύλαξή τους. -δδ) Η µέριµνα για τον καταλογισµό των αχρεωστήτως καταβληθέὲντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσµατα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η Εθνική Νοµοθεσία σε περιπτώσεις ανωµαλιών ή απάτης σε βάρος του ΕΓΤΠΕ - Τµήµα Εγγνΐσεων. εε) Η συµµετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της ΕΟΚ, που προβλέπει ο Κανονισµός, σε θέµατα αρµοδιότητάς του. στστ) Κάθε άλλη ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των ελέγχων και τη συµµετοχή των υπαλλήλων σε επιµορφωτικά σεµινάρια. ζ Η κατάσχεση ή διαταγή για χατάσχεση των εµπορικών εγγράφών (βιβλίων και εν-γένει λογιστικών στοιχείων χαι παραστατικών) από τους ενεργούντας τον έλεγχο, σύµφωνα µε την χείµενη εθνική νοµοθεσία. - ' . στ. [Γραφείο Γραµµατείας Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέµατα (αλληλογραφία, δακτυλογράφηση, διεκπεραιωση)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1989/4045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/4045 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1994/385 1994