ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/302

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συµπλήρωση του β.δ/τος 207 /31.3.1965 «Περί συστάσεως Ταµείου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ και εγκρίσεως του διέποντος τούτο κανονισµού» (ΦΕΚ 52) όπως τροποπόνηµένο ισχύει.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ/τος 4366/1964 «Περί ιδρύσεως Ελληνικής Τραπέζης Βιοµηχανικής Αναπτύξεως» (ΦΕΚ 158),. 2.Τις διαταξεις του αρθρου 6 του Δευτερου Κεφαλαιου του ν.δ/τος 3.Τις διατάξεις του εδαφίου & της παρ. 3 του άρθρου 1 του π. δ/τος 231 /1986 «Περιορισµός συναρµοδιοτήτων χατά την έκδοση διοικητικών πράξεων σε αντικείµενα αρµοδίιότήητας Υπουργείου Υγέίας; Πρό- “ νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 97). -- “-4. Τις διατάξεις των άρθρων 23 θ 24 2 στοιχ. γ. 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 στοιχ. δ του ν. 1558/1985 «Κυ- βέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137),. 5.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ/τος 105/1988 της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 46),. 6.Τη γνώµη του Διοιχητικου Συµβουλιου της ΕΤΒΑ που διατυπώθηκε στην 190/18.1.1990 απόφασή του. 7.Τη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταμειου Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ που ελήφθη στην 383/28.12.1 989 συνεδρίασή του. &. Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηχκε στην όη/30.5.1990 συνεδρίασή του της ΚΣΤ περιόδου. 9.Τη γνωµοδότηση 341 /1990 του Συµβουλίου της Επικρατείας, ΄ µε πρόταση της Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ααφαλίσεων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 … Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του β.δ/τος 207 /31.3.1965 προστίθεται περίπτωση 7. η οποία έχει ως ακολούθως:« 1)Μετά 2θετή συντάξιµη υπηρεσία από την οποία 15ετή τουλάχιστον στην ασφαλιση του Ταµειου από πραγµατική υπηρεσια στην ΕΤΒΑ ανεξαρτητως ορίου ηλικίας, εφόσον η ασφαλισµένη έχει ανηλιχο παιδί και έχει διοριστεί στην ΕΤΒΑ µέχρι 31.12.1982,. “Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την πρώτη του επόµενου από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµάτος. Αθήνα, 6 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η νπογΡτοΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑι κοιΝΩΝΙκΩΝ ΑΣΦΑΛΣΕΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ΄
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία