ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/303

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Ευρυτάνων Αγίων, Συνος΄ κίας Πλατανιά - Σφαγεία Καρπενησίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
- υπόψφη: . 1..Το άρθρο 36 παράγρ. 2 του Ν. 590 /77 «περί χκαταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 2 και 4 του αριθ 8/ 80 Κανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1),. 2.Τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς! Μητροπόλεως Καρπενησίου, που περιλαµβανεται στο αποσπ|ασμα της αριθ 1/14.3.1990 πράξεώς του, 3.Την αριθ. 47/1990 τνωµ'οδοτηση του Δηµοτικού Συµβουλιου του Δήµου Καρπενησίου. ] 4.Την αριθ 318/1990 γνωµοδοτηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων, αποφασίζουµε: ) Αρθρο µονο . ] Ιδρυεται Ενορίς του Ιερου Ενοριαχου Ναού Ευρυτάνων Αγιων, Σ νοικίας Πλατανιά - Σφαγεια Καρπενησίου, της Ιεράς Μητροπολεως Καρπενησίου. : | | Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθετουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού διατάγµατος. ! Αθήνα, ό Σε#τεµβρϊοιΞ» 1990 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | ΚΩΜΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑι ΘΡΗΣκΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ κ | | | ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Δ|ΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 304 (6) Καθορισµός του λιµένα ΡεΘυµνου|Κρητης, ως σηµείου εισοδου χαι εξοδου επιβατών εξωτερικού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις: ι 1)Του άρθρου 15 του Ν. 4310/ 1929 «περί εγκαταστάσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνοµικού ελέγχου, διαβατηριων και απελασεων χκαι εκτοπίσεων» (Α΄ 287). ν 2)Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1964 «περί συστάσεως Υπουργείου Δτηµόσιας Τάξης» (Α΄ 208),. ) Του αρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου όηµόσιας Τάξης», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49),. 3)Του Π.Δ. 137 /1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμµατειας Δηµόσιας Ταξης σε Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ 51} και 2.Την υπ' αριθ. 384/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της κρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε: 1 | Αρθρο µόνο. Καθορίζεται ο λιµένας Ρεθύµνου Κρήτης ως σηµείο εισόδου και εξο-1 δου επιβατών εξωτερικού. Στον Υπουργό Αηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος, διατάγµατος. Αθήνα, ό Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία