ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/307

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/307

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Καθορισµός όρων χαι προύποθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία νεκροταφείων µικρών ζώων. Έχοντας υπόφη: αποφασίζει: 1.Την έγκριση σύναφης εχ µέρους της ΔΕΗ µακροπρόθεσµου δανείου σε συνάλλαγµα ύψους µέχρι του ποσού των Τ Π 150 εκατοµ., µε χκοινοπραξία αλλοδαπών Τραπεζών και συντονίστρια Τράπεζα την ΤΗΕ ΞΉΜΙΤΟΜΟ ΒΑΝΚ., ΜΙΤΕΠ για την κάλυψη µέρους των δαπανών του επενδυτικού της προγράµµατος έτους 1990, µε τους βασικούς όρους που αναφέρονται στην Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθ. 1788/ 17.8.90 και µε τους λοιπούς που θα συµφωνήσουν µεταξύ τους τα µέρη: 2.Την εξουσιοδότηση του Υπουργου Οικονοµικών να διαβεβαιωσει τις δανείστριες Τράπεζες εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου µε επιστολή του προς αυτές, που θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ότι δε θα ληφθούν κυβερνητικά ή άλλα µέτρα µε τα οποία θα χειροτερεύει η οικονοµική θέση της ΔΕΗ και θα παρακωλύεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που θα απορρέουν από τη σχετική δανειακή σύµβαση. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα µέλη .Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του αρθρου 32 του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποΐηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας -- Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (102 Α).
  • Την Υ1081/21.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Παν. Χατζηνικολάουν» (327 Β). .3. Την 383/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε. πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ορισµοί Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Για την εφαρµογη του παρόντος διαταγµατος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια;:α) Νεκροταφείο µικρών ζώων: Η εδαφική περιοχή που χρησιµοποιείται για να ενταφιάζονται τα µικρά ζώα ή να αποτεφρώνονται τα πτώµατά τους. β) Μικρά ζώα: Ως µικρά ζώα νοούνται οι σχυλοι, οι τατες, τα χκουνέλια, τα διακοσµητικά και ωδικά πτηνά και γενικά τα µικρά οικιακά ζώα συντροφιάς. “Άρθρο 2 “Άδεια λειτουργίας νεκροταφείου µικρών ζώων Η άδεια λειτουργίας νεκροταφείου µικρών ζώων χορηγείται από τον οικείο Νοµάρχη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την οικεία κτηνιατρική υπηρεσία, και εκδίδεται µετά από εισήγηση της αρµοδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας και γνωµάτευση πενταµελους επιτροπής, η οποία αποτελείται από: α) Τον Α/ντή της Κτηνιατρικης Υπηρεσίας ή το νόµιµο αναπληρωτή του. β) Τον γιατρό υγιεινολοτο ή υγιεινολόγο µηχανικό ή τον επόπτη δηµόσιας υγιεινής της Α/νσης ή του Τµήµατος Υ γιεινής της οικείας Νοµαρχίας. Ὑ) Τον υπεύθυνο Περιβαλλοντος του Τµήµατος Πολεοδομιας και Πολεοδοµικών Εφαρµογών της οικείας Νοµαρχίας και εάν δεν υπάρχει του ΥΠΕΧΩΔΕ. δ) Τον εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ορίζεται από την Τοπική Επιτροπή Δήµων και Κοινοτήτων. ε) Τον εκπρόσωπο της οικείας Αστυνοµικής Αρχής. Η α«ίτηση του ενδιαφεροµένου θα συνοδεύεται από τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του οικοπέδου και των κχτισµάτων, εγκεκριµένο από την αρµόδια υπηρεσία της πολεοδοµίας της οικείας Νοµαρχίας. “Άρθρο 3 Θέση νεκροταφείου Τα νεχροταφεια µικρών ζώων πρέπει να απέχουν; α) Χίλια (1000) µέτρα τουλάχιστον από το άχκρο εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ή από τό όριο οικισµών µέχρι 2000 κατοίκων. β) Πεντακόσια (500) µέτρα τουλάχιστον από τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύματα και βιοτόπους µε τη δυνατότητα η πιο πάνω απόσταση για συγχκεκριµένες περιπτώσεις να µειώνεται ή να αυξάνεται χκατ' ελάχιστο ανάλογα µε τη µορφολογια του εδαφους της περιοχής. Εχκατό (100) µέτρα από µεµονωµένες κατοικίες, φρέατα, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, σφαγεια και φυραµατοποιεία γενικά. δ) Πενήντα (50) µέτρα από πηγές ποσίµου ύδατος. “Άρθρο 4 Έδαφος Το έδαφος των νεκροταφείων µικρών ζώων πρέπει να είναι λεπτόκοκχκο χαι πορώδες. Αποκλείονται τα χαλικώδη, ρωγµώδη, συµπαγή και καθαρά αργιλώδη εδάφη,. Ο υπεδάφιος υδροφόρος ορίζοντας σε χαµια περιπτωση δεν πρέπει να ανέβει σε στάθµη ψηλότερη των 2,50 µ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. “Άρθρο 5 Εκταση Η ελάχιστη συνολυκή εδαφική & εχταση γιατήη λειτουργια νεκροταφειου µικρών ζώων ορίζεται σε ένα (1) στρέµµα. . “Άρθρο 6 Διαµόρφωση Τα νεκροταφεία µικρών ζώων πρέπει να περιφρασσονται µε τοίχο ή άλλη περίφραξη, ύψους ενός (1) µέτρου, που να εµποδίζει αποτελεσµατικά την είσοδο σ' αυτά ατόµων ή ζώων. Μέσα από την περίφραξη πρέπει να φυτεύονται δένδρα και θάµνοι για τη δηµιουργία πράσινης ζώνης και να κατασκευάζονται δρόµοι για τη λειτουργικότητα του νεκροταφείου. “Άρθρο 7 τ Τάφοι - Κλίβανοι Οι'διαστασεις των τάφων πρέπει να είναι ανάλογοι µε το µέγεθος του ζωου και όχι µικρότερες των 0,50 µετρ. µήκος χ Ο.,30 πλατος χ0.80 βάθος.Τα νεκροταφεία µικρών ζώων που διαθέτουν κλίβανο για την αποτέφρωση των πτωµάτων των ζώων, λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάΈξεις του Ν. 1650/1 986 «για την την προστασία του περιβάλλοντος» (160Α). “Άρθρο 8 ς Χώροι διοίκησης Κάθε νεκροταφείο µικρών ζώων πρέπει να διαθέτει: α) Χώρό για γραφείο β) Αποθήκη για υλικά και εργαλεία χαι {) Χώρο υγιε:ινής. | “Άρθρο 9 - Αποχέτευση “Ήδρευση - Αποστράγγιση Τα νεκροταφεία µικρών ζώων πρέπει να διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης χκαι σε περίπτωση που είναι συνδεδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο της πόλης, να έχουν ενδιάµεση ιδιαίτερη δεξαµενή διανοµής, για να διακόπτεται η απευθείας επικοινωνία µε το δίκτυο. Τα λύµατα των νεχροταφείων µικρώων ζώων θα αποχετεύονται κανονικά µέσα σε στεγανό βόθρο. Τα νεκροταφεία µικρών ζώων να αποστραγγίζονται χαλά από τα βρόχινα νερά ώστε να µη σχηµατίζονται µέσα σ' αυτά στάσιµα νερά. ΄ Στον Υπουργό Αναπληρωτή Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγνα, 6. Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΝ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ . Πράξη 110 της 14 Σεπτεµβρίου 1990 Έγκριση σύναφης μαχροπρόθεσµου δανείου της ΔΕΗ σε συνάλλαγµα υφους µέχρι του ποσού των 15 Γ 150 εκ. µε χοινοπραξία αλλοδαπών Τραπεζων, για την κάλυφψη µέρους του επενδυτικού της προ: γράµµατος έτους 1990. . ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ υπόφη: α. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού», όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ΑΝ 1672/ 1951 και κυρώθηκε µε το Ν. 2113/1952. β. Την αριθ. 1788/ 17.8.90 Πράξη του Διοικητη της Τραπεζας της Ελλάδος. γ. Την αριθ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ 44/83/21011/6.9.90 εισήγηση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-09-19 Προεδρικό Διάταγμα 1990/307
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/127
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Υ1081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Υ1081 1990
ΝΟΜΟΣ 1950/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1468 1950
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
ΝΟΜΟΣ 2001/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1650 2001