Ο) Η ανΞξμΞρωηρξξοδπηρεσιών και ο καθορισµός του συνολικού χρόΟργανισµός του Ταµείου Ασφαλίσεως Δηµοτικών χαι Κοινοτικών νου υπηρεσίας. Υπαλλήλων. Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών απονοµής των µηο ΠΡΟΕΔΡΟΣ νιαΐων χαι εφάπαξ βοηθηµάτων χαι η διενέργεια της σχετικής αλληλοΈχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα (ΦΕΚ 137 /Α/1985),. β) Του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου Νοµικών Προσώπων Αηµοσίου Δικαίου χαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/86) και ιδιαίτερα της παρ. 10 του άρθρου. 9 αυτού. 2. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληφψη στο Δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/1983). , 3. Την Υ. 1140/1051173/1390/0001/9.7.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/10.7.1990),.4. Τις αριθµ. 128 χαι 43Ο/ 1990 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων και του Υφυ πουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: Υραφίας.Η κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων για την απονοµή και µεταβίβαση βοηθηµάτων, τη διαγραφή των βοηθηµάτων, την αναγνώριση και εξαγορά προύπηρεσίας των ασφαλισµένων και βοηθηµάτων του Ταµείου. Ο έλεγχος για την προσµέτρηση του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, η . παροχή ασφαλιστικών στοιχείων και ή σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων για τον χαθορισµό χρόνου ασφάλισης των ασφαλισµένων. Γ. Τµήµα Οικονοµικού. Η επιµέλεια για την κατάρτιση έγχκριση και εκτέλεση του προύπολογισµού, η µέριµνα για την έγκαιρη έγκριση των συµπληρωµατικών πιστώσεων και η σύνταξη του απολογισµού και ισολογισµού του Ταµείου. Η τήρηση των Λογιστικών βιβλίων. Η επιµέλεια για την έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Ο έλεγχος των πληρωµών η έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων ή ειδικών εντολών. [ Η µέριµνα για την έγκαιρη και χανονική καταβολή των µηνιαίων βοηθηµατων και λοικών παροχών. Η µέριµνα για την µιαθοδοσία του προσωπικού τουύ Ταµείου. εΗ επεξεργασία των µηνιαίων αποδόσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η ενέργεια της σχετικής αλληλογραφίας. Η απόδοση στο Δηµόσιο και στα λοιπα Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτιχου δικαΐου των χρατήσεων που έγιναν γι' αυτά. Η µελέτη και παρακολούθηση των θεµάτων που αφορούν το χτίριο του Ταµείου και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ.Η καταχώρηση των χρηµατικών ενταλματων στα σχετικά βιβλία. Η αποστολή απολογιστικών στοιχειων του Ταµείου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.Η παρακολούθηση των χρεωγράφων και της κλήρωσης των οµολογιών χαθώς χαι η τήρηση βιβλίων χρεωγράφων και η παρακολούθηση της διακύµανσής τους. Η τήρηση βιβλίου απογραφής µηχανών χαι σκενών. Η κατάρτιση στοιχείων για τον Κουωνικό Προύπολογισµό. Η υποβολή στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, όλων των κατά χαιρούς ζητουµένων στοιχείων. Η παροχή στοιχείων του Ισολογισµού στα διάφορα τµήµατα του Ταµείου. Η τήρηση των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την πορεία των εισπράξεων χαι των πληρωµών του Ταµείου. Δ. Τµήµα Διοικητικού: Ο χειρισµός όλων των θεµάτων που αφορούν την κατάσταση προσωπικού. Η αρχειοθέτηση και η τήρηση ατοµικών φαιελλων του προσωπικού. Η παραλαβή και πρωτοχολληση εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφιας και η µέριµνα για την διεχπεραιωση της. Η οργάνωση, ταξινόµηση χαι η τήρηση του γενικού Αρχείου. Η Γραμµατειαχη εξυπηρετηση του Δ.Σ. του Ταµείου. Η µέριµνα για την χοινοποΐηση στους ενδιαφεροµένους των εκδιδοµένων αποφάσεων του Α.Σ. και του Διευθυντή του Ταµείου. . Η επίδοση µπορεί να γίνει ή από υπάλληλο του οικείου ή Κοινότητας, ή της αστυνοµικής ή άλλης αρχής ή από τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. µε απόδειξη παραλαβής. Η µέριµνα για τη διατήρηση των εγκυκλίων την χοινοποΐηση και τη σχετική ενηµέρωση του προσωπικού. Η µέριµνα για σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσΐµου και λοιπών ενσΐµων καθώς και λοιπών εντύπων, υπευθύνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η βεβαίωση από τον προ'ι'στάµενο ή το νόµιµο αναπληρωτή του της αχριβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων και γενικά δικαιολογητικων ύστερα από αντιπαραβολη τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρώτότυκο ή ακριβές αντίγραφο. Ε. Τµήµα Μηχανογράφησης. Μέριµνα για την επεξεργασία στοιχείων και µηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταµείου. Η καλή λειτουργία, εκµετάλλευση χαι συντήρηση του εξοπλισµού η προετοιµασία δεδοµένων, ο έλεγχος εισόδου - εξόδου και η ασφάλιση του όλου συστήµατος. Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων. Προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συµφερόντων του Ταµείου και επίλυση κάθε νοµικού θέµατος που ήθελε προκύφει κατά τη λειτουργία του Ταµείου. Επεξεργασία από νοµικής πλευράς των όρων συµφωνιών, συµβάσεων και γενικά χειρισµός οποιοδήποτε άλλου θέµατος που απαιτεί νοµική υποστήριξη. Ενηµέρωση του Προέδρου και του Διευθυντή του Ταµείου για τις δίχκες του Ταµείου. Η “Άρθρο 3 Σύσταση κλάδων και θέσεων Στο Ταµείο Ασφαλίσεως Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων συνιστώνται: α) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΠΕ., ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ Προσωπιχού Η/Υ. β) Έξι (6) νέες θέσεις προσωπικού ως εξής: Κλάδος ΠΕ πληροφορικής (ειδικότητας επιστηµης των Υπολογιατών) θέση µία (1),. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (ειδικότητας πληροφοριχης) θέση µία (1). Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ (ειδικότητας χειριστών διατρητικών µηχανών) θέσεις τρεις (3). (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή και άδεια δικηγορίας στον “Άρειο Πάγο. ] “Άρθρο 4. Διάρθρωση θέσεων. 1. Οι Κλάδοι και οι θέσεις του προσωπικού του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που προβλέπονται από τη Φ. 102 /244/3.4.1987 (ΦΕΚ 209/Β/23.4.87) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Π.Δ. 289/14.6.88 (ΦΕΚ 135/Α/21.6. 88) «Σύσταση θέσεων Προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ» χαι το άρθρο 3 του παρόντος διαρθρώνονται χκατά κατηγορία και χλάδο, ως εξής: Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός θεσεις δέκα πέντε (15). Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας επιστήµης των Υπολογιστών µία (1) θέση,. . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός έξι (6) θέσεις. Κλάδος ΤΕ Προγραµµατιστών (Ειδικότητας Πληροφορικής) µία θέση.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος Δε Διοικητικός - Λογιστικός είχκοσι µία (21) θέσεις. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ (ειδικότητας χειριστών διατρητικών µηχανών), τρεις (3) θέσεις. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων θέσεις δύο (2), ειδικότητας Δακτυλογράφων Ελληνικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών δύο (2) θέσεις. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας µία (1) θέση. Β. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Μία (1) θέση δυεηγόρου µε έµµισθη εντολή και άδεια δικηγορίας στον “Άρειο Πάγο. 2. Προσοντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88). 5.Προϊστάµενοι Υπηρεσιών. 1. Της Διεύθυνσης του Ταµείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικόύ ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ο οποίος µεριµνά για την εφαρµογή της Νοµοθεσίας του Ταµείου χαι για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Α.Σ. ως εισηγητής σε όλα τα θέµατα που εξετάζονται απ' αυτό. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ταµείου µε τον Πρόεδρο δε του Δ.Σ. και τον Προϊστάµενο του τµήµατος Οικονοµικού τις επιταγές, τα εντάλµατα πληρωµών και τις εντολές προς τις Τράπεζες. Τηρεί το πρωτόκολλο και τα έγγραφα µε βαθµό ασφάλειας απόρΡητο. Εγκρίνει τις αποφάσεις απονοµης παροχών, εξατορας προύπηρεσίας και διαγραφής βοηθηµατούχων, σύµφωνα µε τις γενικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.2. Στα τµήµατα πρόΐστανται υπάλληλοι των χλάδων ΠΕ Διοικητι-. κού -- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - .Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, πλην του Τµήµατος Μηχανογράφησης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος των χλάδων Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η /Υ. “Άρθρο 6. Κατάταξη προσωπικού. Οι υπάλληλοι του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που υπηρετούν κατά την έναρξη του ισχύος του Διατάγµατος αυτού χατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις σε κατηγγορία και κλάδο ως εξής: α) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικό - Οικονοµικό, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -- Οικονοµικού. β) Στον χλάδο ΔΕ Διοικητικό - Λοσγιστικό, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ή Στον κλάδο ΥΕ Επιµελητών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. “Άρθρο 7. Καταργούµενες διατάξεις. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις: α) Του Π. ΔΑ/γµατος 289/88 (ΦΕΚ 135/Α/88). β) Της Φ. 102/244/87 (ΦΕΚ 209/Β/Β7) κοινής Υπουργικής Απόφασης.) Του Π. Α/τος 205/76 (ΦΕΚ 73/Α/30.3.76). δ) Της περ. 4 της Φ. 210/1633/1987 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 606/Β/87), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αφορούν θέµατα που ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ νωνπ. οικοΝονικον ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΓΙΕΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙιΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΗΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ +ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 309 (2) Τροποποΐηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγµατος 302 / 88 «Όργανισµός Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών» (ΦΕΚ 139/ Α/8&). ' .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο Αρθρο4 "Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα Προϊστάµενοι Υπηρεσιών"
1.  
  ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι υπαλληλοι του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλισης Προσωπικού 0ρτανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης που υπηρετούν χκατά την έναρξη ισχύος του Διατάγµατος αυτού χατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις σε κατηγορία και κχλάδο, ως εξής: Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ . ΄ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός, µία (1) θέση,. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ: Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, δύο (2) θέσεις. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ: ΄ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών, µία (1) θέση,.
 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός, θέσεις δέκα τέσσερις (14).
 2. Κλάδος ΠΕ Διουεητικός - Οικονοµικός, θέσεις τρεις (3). Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας πληροφικής, θέση μια (1).
 3. Κλαδος ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας επιστήµης υπολογιστών, θέση µία (1),.
 4. Εκδίδει αποφάσεις απονοµής παροχών σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
 5. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής, θέση µία (1) . ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λσγιστικός, θέσεις είκοσι τρεις (23),.
 6. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ, ειδικότητας χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή, θέση µία (1).
 7. Κλάδος ΑΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων θέση µία (1), ειδικότητας Δακτυλογράφων Ελληνικής.
 8. Εισηγείται στο Δ.Σ. χάθε θέµα που αναφέρεται στη λειτουργία του Ταµείου και διαχειρίζεται την παγία προκαταβολή, για µικρές δαπάνες του Ταµείου.
 9. Β. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δύθο θέσεις δικηγόρων µε εµμισθη εντολή,.
 10. Για την µία (1) θέση απαιτείται άδεια διχηγοριας στον “ Άρειο Πάγο και για τη δεύτερη άδεια δικηγορίας στο εφετείο.
 11. Π. Προσόντα διορισµού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων προσωπικού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται τα προβλεπόµενα από το Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/6.5.88),.“Άρθρο 6.
 12. Προϊστάµενοι Υπηρεσιών.
2.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π. Δ/ τος 383/1988 (ΦΕΚ 180/Α/1988). Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστιχου. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1900 .Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονγΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Υφγτ. οικοΝοΝικονΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΙΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΓΙΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 310 (&) Οργανισµός Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Όργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφψη:.
 1. Μεριµνά για την εφαρµογή της νοµοθεσίας του Ταµείου και για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου
 2. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως εισηγητής σε όλα τα µατα που εξετάζονται από αυτό, Υ) παρακολουθεί τη λειτουργία των υπηρεσιών του Ταµείου ασκώντας έλεγχο σε αυτές.
 3. 5) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ταµείου, µε τον Πρόεδρο δε του Δ.Σ. και τον προϊστάµενο του Γραφείου Διοικητικού - Οικονοµικού, τις επιταγές, τα εντάλµατα πληρωµών και τις εντολές προς τις Τράπεξζες.
 4. Στα γραφεία του Ταµείου, προΐστανται υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. “Άρθρο 5 Κατάταξη Προσωπικού Οι υπάλληλοι του Ταµείου Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών χαι Υπαλλήλων.
 5. Πρακτορείων Θεσ/νίκης που υπηρετούν χκατά την έναρξη της ισχύος του διατάγµατος αυτού, χατατάσσονται κατά χατηγορία και κλάδο ως εξής:. … Σπτον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού. ΄Αρ0ρο 6 Καταργούµενες διατάξεις - Από τη δηµοσίευση του παρόντος χαταργείται η Φ. 56/1727/87 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 242 /Β/ 7 και οι λοιπές διατάξεις που αφορούν θέµατα που ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος.Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
 6. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπογΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΥφγπογΡτΟΣ οικοκΝοΝικαΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΟΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ +ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 314 | ({) Ρύθµιση της υπηρεσιακής χατάστασης του επιστηµονικού προσωπικού του πρώην Κέντρου Μετάφρασης και Διερµηνείας.
 7. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόφη:
 8. '.
3.  
  Μέχρι την έκδοση της απόφασης για τον καθορισµό των αποδοχών, ισχύουν οι διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών αριθ. 2081 0022 /2.10.1989 (Β' 743}. “Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι νπηρεσίες του Ταµείου Συντάξεων Εφηµεριδοπωλών και Υπαλληλων Πρακτορείων Θεσ/νίκης, αποτελούν Τµήµα που συγκροτειται ως εξής:. Διάρθρωση υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται ως εξής: [ . Τµήµα Ασφάλισης και Εσόδων. Τµήµα Παροχών. Τµήµα Συντάξεων και Μητρώου Συνταξιούχων. Τµήµα Διοικητικού. Τµήµα Οικονοµικού. Τµήµα Μηχανογράφησης. Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων. - Ο» π φ» 2 Ε κ που χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων χαι του γραφείου Νοµικών υποθέσεων, ως εξής: 1} Τµήµα Ααφάλισης χαι Εσόδων.
 1. Γραφείο Ασφάλισης.΄.
 2. Γραφείο Διοικητικού - Οικονοµικού
 3. “Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Τµήµατος Οι αρµοδιοτητες του τµήµατος ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, που χατανέµονται µεταξύ των Τραφείων αυτού, ως εξής:
 4. Γραφείο Ασφάλισης Μέριµνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταµείου κάθε κατά νόµον ασφαλιστέου προσώπου.
 5. Τήρηση µητρώου ασφαλισµένων και µητρώου συνταξιούχων.
 6. Τήρηση χαρτελλών ασφαλισµένων.
 7. Μέριµνα για την απόδοση των εισφορών από τα διάφορα Πρακτορεία υπερ του Ταµείου για τον κλάδο Σύνταξης και τον Κλάδο Πρόνοιας.
 8. Μέριµνα για τη χορήγηση συντάξεων και εφάπαξ αποζηµιώσεως στους δικαιούχους σύµφωνα µε τις χαταστατικές διατάξεις του Ταµείου.
 9. Γραφείο Διοικητικού - Οικονοµικού:
 10. Μέριµνα χειρισµού όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πρωσωπικού του Ταµείου.
 11. Μέριµνα για τη διακίνηση της αλληλογραφίας.
 12. Η βεβαίωση από τον Προϊστάµενο ή το νόµιµο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων χαι γενικά δικαιολογητικών ύστερα από αντικαραβολή τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
 13. Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού χαι των πολιτών.
 14. Η µέριµνα για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσήµου και λοικών ενσΐµων καθώς και εντύπων υπευθύνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 15. Τήρηση γενικού πρωτοκόλλου και αρχείου καθώς χαι εµπιστευτικού πρωτοχκόλλου.Μέριµνα για τη φύλαξη και τον χαθαρισµό του Ταµείου. γ Μέριµνα για την προµήθεια υλικών και εφοδίων για τις ανάγκες του Ταµείου.Έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων και εντολών πληρωµής.
 16. Τήρηση λογιστικών βιβλίων χαι των δύο Κλάδων Σύνταξης και Πρόνοιας.Μέριµνα για τη σύνταξη του Προυπολογισµού - Απολογισµού λογισµού του Ταµείου των Κλάδων Σύνταξης και Πρόνοιας. “Άρθρο 3 Διάρθρωση θέσεων.
4.  
  Αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο για τα θέµατα του προσωπικού του παρόντος άρθρου είναι το υπηρεσιακό συµβούλιο των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων . “Άρθρο 1 Μόνιµο επιστηµονικό προσωπικό. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟιΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο νφγπονΡΓΟΣ οικοΝοΝικαΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΟΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ -+ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 312 (6) Αντικατάσταση του άρθρου 5 του Π. Α/τος 383/88 «Οργανισµός του Ταµείου Επικουρικής Ασφαλίσεως προσωπικού Α.Ε. Οινοποίΐας Ζυθοπούΐας - (ΦΕΚ 180/Α/88),. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥφγπογΡτοΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτοΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.
5.  
  Η µισθοδοσίο: του προσωπικού αυτού βαρύνει τον προύπολογισµό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Φορέος 19--1 10} στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις µε αντίστοιχη µείωση της επιχορήγγησης του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. “Άρθρο 3 Μεταβατικές διατάξεις Το προσωπικό του παρόντος διατάγµατος µπορεί µετά από αἰτησή του και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων να µετακινείται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, σε υπηρεσίες ή ιδρύµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων, για τήν προσφορά διδακτικού ή ερευνητικού έργου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας χκαι Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΜΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι . ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ οικοΝοΝΜίκΩΝΠΑΝ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 315 (8) Ίδρυση θέσεων Προσωπικού στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφη:.
6.  
  Για το προσωπικό του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 27 του Ν. 1566/1 986 (Α΄ 167), όπως ισχύουν χάθε φορά. ἓ“Άρθρο 2 Μη µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό.
7.  
  Μέριµνα για τη λήφη αναγκαΐων µέτρων, για την εισπραξή τους, τῆρηση ατοµικών λογαριασµών εργοδοτών, ασφαλισµένων και προαιρετικά ασφαλισµένων
 1. Αναπαραγωγή πάσης φύσεως εγγράφων. ε. Μέριµνα για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσήµου χαι λοικών ενσήµων για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
 2. 2) Τµήµα Παροχών.
 3. Επιµέλεια για την απονοµή των παροχών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που διέπει το Ταµείο
 4. Διακίνηση της αλληλογραφίας
 5. Επιµέλεια για την χορήγγηση εφάπαξ παροχής στους υπαλλήλους του Ταµείου.
 6. 3) Τµήµα Συντάξεων και Μητρώου Συνταξιούχων.
 7. Διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και εκµετάλλευση αυτών
 8. Χορήγηση προσωπικών τοκοχρεωλυτικών δανείων. τ Παρακολούθηση στεγαστικών δανείων.
 9. Έχκδοση 4202/61
  • Συλλογή στατιστικών στοιχείων
  • Ανάλυση αντυγράφων λογαριασµών (ΕΧΤΒΑΙΤΞ).
  • 6) Τµήµα Μηχανογράφησης.
 10. Η µέριµνα για την επεξεργασία στοιχείων και τη µηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταµείου
 11. Η καλή λειτουργία εκµετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισµού η προετοιµασία δεδοµένων, ο έλεγχος εισόδου - εξόδου και η ασφάλεια του όλου συστήµατος. 7} Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων.
 12. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ της Κατηγορίας ΔΕ. “Άρθρο 4.
 13. Στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοιν.
 14. Ασφάλισης συνιστώνται οι παρακάτω κλάδου:.
 15. Ασφάλισης συνιστώνται πέντε (5) νέες θέσεις προσωπικού, -ως εξής:
 16. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλαδος ΠΕ Πληροφορικής, ειδικότητας επιστήµης των υπολογιστών, θέση µία (1).
 17. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, ειδικότητας πληροφορικής, θέση µία (1),.
 18. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ ειδικότητας χειριστών ηλεκτονικού υπολοσγιστή, θέση µία (1).
 19. Χειριστών διατρητικών µηχανών, θέσεις δύο (2). “Άρθρο 5.
 20. Διάρθρωση θέσεων. ενταλµάτων αλληλόχρεων λογαριασµών του Ν.Δ.
 21. Μέριµνα για τη φύλαξη και τον καθαρισµό του καταστήµατος της υπηρεσίας
 22. Μέριµνα για την χατάρτιση και την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης προσωπικού στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας. '.
 23. Έχκδοση βεβαιώσεων φόρου εισοδήµατος συνταξιούχων. &) Τµήµα Διοικητικού.
 24. Επιµέλεια για την τήρηση βιβλιοθήκης
 25. Τήρηση αρχείου δικαστικών υποθέσεων
 26. Διενέργεια προµηθειών. ι1β. Παρακολούθηση εντύπων. κ 5) Τµήµα Οικονοµικού. ο ο ς.
 • Προσόντα διορισµού για την πλήρωση στον εισαγωγικό βαθµό ΄ των θέσεων που προβλέπονται στο Π.Δ. 302 / 88 (ΦΕΚ 139/Α/88) ορίζονται τα προβλεπόµενα από το Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88).
 • Προσόντα διορισµού για την πλήρωση της θέσης που προβλέπεται στο Π.Δ. 381 /88 (ΦΕΚ 180/Α/88), ορίζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88. “Άρθρο 3. “Άρθρο 2. Το άρθρο 4 του Π.Δ/τος 302 / 88, αντικαθίσταται ως εξής: Αρµοδιότητες Διεύθυνσης. τ ς
 • Τις αρ. 130 και 420/19090 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-09-27 Ο) Η ανΞξμΞρωηρξξοδπηρεσιών και ο καθορισµός του συνολικού χρόΟργανισµός του Ταµείου Ασφαλίσεως Δηµοτικών χαι Κοινοτικών νου υπηρεσίας. Υπαλλήλων. Η παραλαβή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών απονοµής των µηο ΠΡΟΕΔΡΟΣ νιαΐων χαι εφάπαξ βοηθηµάτων χαι η διενέργεια της σχετικής αλληλοΈχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα (ΦΕΚ 137 /Α/1985),. β) Του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου Νοµικών Προσώπων Αηµοσίου Δικαίου χαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/86) και ιδιαίτερα της παρ. 10 του άρθρου. 9 αυτού. 2. Την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληφψη στο Δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/1983). , 3. Την Υ. 1140/1051173/1390/0001/9.7.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/10.7.1990),.4. Τις αριθµ. 128 χαι 43Ο/ 1990 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων και του Υφυ πουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: Υραφίας.Η κατάρτιση των σχεδίων αποφάσεων για την απονοµή και µεταβίβαση βοηθηµάτων, τη διαγραφή των βοηθηµάτων, την αναγνώριση και εξαγορά προύπηρεσίας των ασφαλισµένων και βοηθηµάτων του Ταµείου. Ο έλεγχος για την προσµέτρηση του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, η . παροχή ασφαλιστικών στοιχείων και ή σύνταξη των σχεδίων αποφάσεων για τον χαθορισµό χρόνου ασφάλισης των ασφαλισµένων. Γ. Τµήµα Οικονοµικού. Η επιµέλεια για την κατάρτιση έγχκριση και εκτέλεση του προύπολογισµού, η µέριµνα για την έγκαιρη έγκριση των συµπληρωµατικών πιστώσεων και η σύνταξη του απολογισµού και ισολογισµού του Ταµείου. Η τήρηση των Λογιστικών βιβλίων. Η επιµέλεια για την έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων. Ο έλεγχος των πληρωµών η έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων ή ειδικών εντολών. [ Η µέριµνα για την έγκαιρη και χανονική καταβολή των µηνιαίων βοηθηµατων και λοικών παροχών. Η µέριµνα για την µιαθοδοσία του προσωπικού τουύ Ταµείου. εΗ επεξεργασία των µηνιαίων αποδόσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και η ενέργεια της σχετικής αλληλογραφίας. Η απόδοση στο Δηµόσιο και στα λοιπα Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτιχου δικαΐου των χρατήσεων που έγιναν γι' αυτά. Η µελέτη και παρακολούθηση των θεµάτων που αφορούν το χτίριο του Ταµείου και η υποβολή προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ.Η καταχώρηση των χρηµατικών ενταλματων στα σχετικά βιβλία. Η αποστολή απολογιστικών στοιχειων του Ταµείου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.Η παρακολούθηση των χρεωγράφων και της κλήρωσης των οµολογιών χαθώς χαι η τήρηση βιβλίων χρεωγράφων και η παρακολούθηση της διακύµανσής τους. Η τήρηση βιβλίου απογραφής µηχανών χαι σκενών. Η κατάρτιση στοιχείων για τον Κουωνικό Προύπολογισµό. Η υποβολή στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, όλων των κατά χαιρούς ζητουµένων στοιχείων. Η παροχή στοιχείων του Ισολογισµού στα διάφορα τµήµατα του Ταµείου. Η τήρηση των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την πορεία των εισπράξεων χαι των πληρωµών του Ταµείου. Δ. Τµήµα Διοικητικού: Ο χειρισµός όλων των θεµάτων που αφορούν την κατάσταση προσωπικού. Η αρχειοθέτηση και η τήρηση ατοµικών φαιελλων του προσωπικού. Η παραλαβή και πρωτοχολληση εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφιας και η µέριµνα για την διεχπεραιωση της. Η οργάνωση, ταξινόµηση χαι η τήρηση του γενικού Αρχείου. Η Γραμµατειαχη εξυπηρετηση του Δ.Σ. του Ταµείου. Η µέριµνα για την χοινοποΐηση στους ενδιαφεροµένους των εκδιδοµένων αποφάσεων του Α.Σ. και του Διευθυντή του Ταµείου. . Η επίδοση µπορεί να γίνει ή από υπάλληλο του οικείου ή Κοινότητας, ή της αστυνοµικής ή άλλης αρχής ή από τις υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. µε απόδειξη παραλαβής. Η µέριµνα για τη διατήρηση των εγκυκλίων την χοινοποΐηση και τη σχετική ενηµέρωση του προσωπικού. Η µέριµνα για σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσΐµου και λοιπών ενσΐµων καθώς και λοιπών εντύπων, υπευθύνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η βεβαίωση από τον προ'ι'στάµενο ή το νόµιµο αναπληρωτή του της αχριβειας αντιγράφων, φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων και γενικά δικαιολογητικων ύστερα από αντιπαραβολη τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρώτότυκο ή ακριβές αντίγραφο. Ε. Τµήµα Μηχανογράφησης. Μέριµνα για την επεξεργασία στοιχείων και µηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταµείου. Η καλή λειτουργία, εκµετάλλευση χαι συντήρηση του εξοπλισµού η προετοιµασία δεδοµένων, ο έλεγχος εισόδου - εξόδου και η ασφάλιση του όλου συστήµατος. Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων. Προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συµφερόντων του Ταµείου και επίλυση κάθε νοµικού θέµατος που ήθελε προκύφει κατά τη λειτουργία του Ταµείου. Επεξεργασία από νοµικής πλευράς των όρων συµφωνιών, συµβάσεων και γενικά χειρισµός οποιοδήποτε άλλου θέµατος που απαιτεί νοµική υποστήριξη. Ενηµέρωση του Προέδρου και του Διευθυντή του Ταµείου για τις δίχκες του Ταµείου. Η “Άρθρο 3 Σύσταση κλάδων και θέσεων Στο Ταµείο Ασφαλίσεως Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων συνιστώνται: α) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΠΕ., ΤΕ Πληροφορικής της κατηγορίας ΤΕ και ΔΕ Προσωπιχού Η/Υ. β) Έξι (6) νέες θέσεις προσωπικού ως εξής: Κλάδος ΠΕ πληροφορικής (ειδικότητας επιστηµης των Υπολογιατών) θέση µία (1),. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής (ειδικότητας πληροφοριχης) θέση µία (1). Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ (ειδικότητας χειριστών διατρητικών µηχανών) θέσεις τρεις (3). (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή και άδεια δικηγορίας στον “Άρειο Πάγο. ] “Άρθρο 4. Διάρθρωση θέσεων. 1. Οι Κλάδοι και οι θέσεις του προσωπικού του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που προβλέπονται από τη Φ. 102 /244/3.4.1987 (ΦΕΚ 209/Β/23.4.87) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Π.Δ. 289/14.6.88 (ΦΕΚ 135/Α/21.6. 88) «Σύσταση θέσεων Προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ» χαι το άρθρο 3 του παρόντος διαρθρώνονται χκατά κατηγορία και χλάδο, ως εξής: Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός θεσεις δέκα πέντε (15). Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας επιστήµης των Υπολογιστών µία (1) θέση,. . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός έξι (6) θέσεις. Κλάδος ΤΕ Προγραµµατιστών (Ειδικότητας Πληροφορικής) µία θέση.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος Δε Διοικητικός - Λογιστικός είχκοσι µία (21) θέσεις. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ (ειδικότητας χειριστών διατρητικών µηχανών), τρεις (3) θέσεις. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων θέσεις δύο (2), ειδικότητας Δακτυλογράφων Ελληνικής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών δύο (2) θέσεις. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας µία (1) θέση. Β. ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Μία (1) θέση δυεηγόρου µε έµµισθη εντολή και άδεια δικηγορίας στον “Άρειο Πάγο. 2. Προσοντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 194/88 (ΦΕΚ 84/Α/88). 5.Προϊστάµενοι Υπηρεσιών. 1. Της Διεύθυνσης του Ταµείου προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικόύ ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ο οποίος µεριµνά για την εφαρµογή της Νοµοθεσίας του Ταµείου χαι για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Α.Σ. ως εισηγητής σε όλα τα θέµατα που εξετάζονται απ' αυτό. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ταµείου µε τον Πρόεδρο δε του Δ.Σ. και τον Προϊστάµενο του τµήµατος Οικονοµικού τις επιταγές, τα εντάλµατα πληρωµών και τις εντολές προς τις Τράπεζες. Τηρεί το πρωτόκολλο και τα έγγραφα µε βαθµό ασφάλειας απόρΡητο. Εγκρίνει τις αποφάσεις απονοµης παροχών, εξατορας προύπηρεσίας και διαγραφής βοηθηµατούχων, σύµφωνα µε τις γενικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.2. Στα τµήµατα πρόΐστανται υπάλληλοι των χλάδων ΠΕ Διοικητι-. κού -- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού - .Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, πλην του Τµήµατος Μηχανογράφησης στο οποίο προΐσταται υπάλληλος των χλάδων Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η /Υ. “Άρθρο 6. Κατάταξη προσωπικού. Οι υπάλληλοι του Ταµείου Ασφάλισης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που υπηρετούν κατά την έναρξη του ισχύος του Διατάγµατος αυτού χατατάσσονται σε αντίστοιχες θέσεις σε κατηγγορία και κλάδο ως εξής: α) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικό - Οικονοµικό, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -- Οικονοµικού. β) Στον χλάδο ΔΕ Διοικητικό - Λοσγιστικό, οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. ή Στον κλάδο ΥΕ Επιµελητών, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. “Άρθρο 7. Καταργούµενες διατάξεις. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις: α) Του Π. ΔΑ/γµατος 289/88 (ΦΕΚ 135/Α/88). β) Της Φ. 102/244/87 (ΦΕΚ 209/Β/Β7) κοινής Υπουργικής Απόφασης.) Του Π. Α/τος 205/76 (ΦΕΚ 73/Α/30.3.76). δ) Της περ. 4 της Φ. 210/1633/1987 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 606/Β/87), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αφορούν θέµατα που ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ νωνπ. οικοΝονικον ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΥΓΙΕΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙιΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΗΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ +ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 309 (2) Τροποποΐηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγµατος 302 / 88 «Όργανισµός Ταµείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιµελητών» (ΦΕΚ 139/ Α/8&). ' .
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/129
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 2001/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1566 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/302 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/381 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/381 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία