ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/316

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/316

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Υ γειονοµικοί όροι που πρέπει να πληροί το χατεφυγµένο σπέρµα βοειδών που αποστέλλεται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη - µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγεται σ' αυτή από τρίτες χώρες και το σπέρµα που αποστέλλεται από την Ελλάδα προς τα άλλα Κράτη µέλη των Ε.Κ., σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 88/ 407 / ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1988. Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: α) Του αρθρου 1 παρ. 1. 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του χοινοτικού δικαΐου (Α΄ 34) όπως έχεί τροποπονηθεί από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 Συµµετοχή της Ελλάδος στο χεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψφεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος “Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ. (Α΄ 70),. β} Του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 248 914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 1 10), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο µόνο του Α.Ν. 23.1.1936 (Α΄ 47). 2. Την οδηγία 88/407 /ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1 4ης Ιουνίου 1988 «για τον καθορισµό των απαιτήσεων υγειονοµικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεφυγµένου σπέρµατος βοειδών» (Ε.Ε. αριθ. σελ. 10),. . 3. Την 177/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικης Οικονοµίας και Γεωργίας, αποφασίζουµε: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ “Άρθρο 1 Σκοπός (Άρθρο 1 Οδηγίας 88/407/ΕΟΚ) Με το διάταγµα αυτό θεσπίζονται διατάξεις που χαθορίζουν τους υγειονοµικούς όρους που πρέπει να πληροί το κατεφυγµένο σπέρµα βοοειδών που αποστέλλεται στην Ελλάδα από τα άλλα Κράτη - Μέλη των Ε.Κ. ή εισάγεται σ' αυτή από τρίτες χώρες και το σπέρµα που αποστέλλεται από την Ελλάδα προς τα άλλα Κράτη - Μέλη των Ε.Κ., σύµφωνα - µετην Οδηγία 88/40Υ /ΕΟΚ του Συµβουλίου της 1 4ης Ιουνίου 1988. ΄»Αρθρο 2 : Ορισµοί ( Άρθρο Άρθρο 2 Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) Για την εφαρµογή του παρόντος Π. Α/τος ισχύουν, εφόσον απαιτείται, οι ορισµοί που περιλαµβάνονται στα άρθρα 4 και 16 του Π. Α/τος 125/1 986 (Α΄ 43) «Ὑγειονοµικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα ζώα (βοοειδή και χοίροι) που αποστέλλονται στην Ελλάδα από Κράτη - µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή εισάγονται σε αυτή από τρίτες χώρες». Κατά την έννοια του παρόντος Π. Α/τος νοείται επίσης ως: α) «σπέρµα» : Το παρασκευασµένο ή αραιωµένο προϊόν της εκσπερµάτισης ενός χατοικιδίου βοσειδούς. β) '«ιέντρο συλλογής σπέρµατος»: ένα επίσηµα εγκεκριµένο και ελεγχόµενο Ίδρυµα που βρίσκεται στην επικράτεια χράτους µέλους ή τρίτης χώρας και όπου παράγεταν σπέρµα για τεχνητή σπερµατέγχυση,. επίσηµος κτηνίατρος»: Ο κτηνίατρος που ορίζεται από την αρµόδια χεντρική αρχή κράτους µέλους ή τρίτης χώρας. δ) «κτηνίατρος του χέντρου»: Ο κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή τήρηση εντός του κέντρου των όρων του παρόντος Π. Δ/ τος. ε) «παρτίδα»: Η ποσότητα σπέρµατος που συνοδεύεται από το ίδιο πιστοπονητικό. στ) «χώρα συλλογής»: Το κράτος µέλος ή η τρίτη χώρα στην επικράτεια του οποίου συλλέγεται το σπέρµα και από τα οποία αποστέλλεται σε Κράτος µέλος. ζ κεγκεκριµένο εργαστήριο: Ένα εργαστήριο που βρίσκεται στην επικράτεια κχράτους µέλους ή τρίτης χώρας και έχει ορισθεί από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή για να εκτελεί την ή τις εξετάσεις που προβλέπονται στο παρόν Π. Δ/γµα.ή) «συλλογήµ: Ποσότητα σπέρµατος, η οποία λαµβάνεται από ένα σπερµατοδότη ανεξαρτήτως χρόνου. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ “Άρθρο 3 (Αρθρο 3 Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) Το σπέρµα το οποίο αποστέλλεται στην Ελλάδα από τα άλλα Κράτη µέλχη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και εχείνο που αποστέλλεται από τη χώρα µας προς τα άλλα Κράτη - µέλη των Ε.Κ., πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τους ακόλουθους γενικούς όρους: α) πρέπει να έχει συλλεγεί χαι να έχει υποστεί επεξεργασία, µε σκοπό την τεχνητή σπερµατέγχυση σε χέντρο συλλογής σπέρµατος, εγχκεκριµένο από υγειονοµική άποψη, για ενδοκοινοτικό εµπόριο, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 του διατάγµατος αυτού. β) πρέπει να έχει ουλλεγεί από βοοειδή των οποίων η χατάσταση της υγείας είναι σύµφωνη µε το Παράρτηµα Β. 7} η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και µεταφορά του απέρµατος πρέπει να έχουν γίνει σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Α και Γ. δ) πρέπει, κατά τη µεταφορά του προς τη χώρα προορισµού, να συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοπουητικό σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 1 του διατάγµατος αυτού.(Άρθρο 4 Οδηγίας 88/40Υ /ΕΟΚ) 1. Απαγορεύεται µέχρι την 31 η Δεκεµβρίου 1992 η εισαγωγή στη χώρας µας σπέρµατος ταύρων που αντιδρούν θετικά στη δοκιµασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιµασία ΕΙΙΞΑ για την ανίχνευση λοιµώδους ρινοτραχείτιδας, λοιµώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοοειδών χκαι που είτε έχουν, είτε όχι. εµβολιασθεί σύµφωνα µε το παρόν Π. Α/γµα. 2. Στην περίπτωση εισαγωγής σπέρµατος ταύρων που προέρχεται από ζώα εµβολιασµένα χατά του αφθώδους πυρετού σύµφωνα µε το παρόν Π. Α/γµα ένα µέγιστο ποσοτό 10 % του σπέρµατος κάθε σπερµατοδότη (µε κατώτατο όριο τα πέντε σωληνάριο) υποβάλλεται σε δοκιµασία αποµόνωσης ιοῦ για τον αφθώδη πυρετό στο Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος η εισαγωγή του σπέρµατος δεν ίνεται δεκτή,. “Άρθρο 5 (Άρθρο 5 Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) 1. Η αρµόδια Κεντρική Κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας µεριµνά ώστε η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 3 περίπτ. α) και αφορά τα χέντρα συλλογής σπέρµατος της χώρας µας, χορηγείται µόνον εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παραρτήµατος Α και εφόσον το χέντρο συλλογής σπέρµατος είναι σε θέση να τηρεί τις άλλες διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος. Μεριµνά επίσης ὦστε ο επίσηµος κτηνίατρος να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων αυτών και να ανακαλεί την έγκριση, όταν µία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτές παύουν να τηρούνται. 2. Κάθε νοµικό ἥ φυσικό πρόσωπο, που προστίθεται να ιδρύσει χέντρο συλλογής σπέρµατος, εγκεκριµένο από υγειονοµική άποψη για το ενδοχοινοτικό εµπόριο, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, πρέπει να υποβάλλει στην οικεία Νοµαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή σχετική αίτηση στην οποία θα δηλώνονται: ] α) Η δ/νση χατοικίας του αιτούντος ή η έδρα της Εταιρείας, η δ/νση κατοικίας του υπογράφοντος υπευθύνου και το της επιχείρησης. β) Ο τόπος εγκατάστασης του Κέντρου. Υ) Το όνοµα ή τα ονόµατα των χτηνιάτρων του χέντρου. 3. Η αίτηση θα συνοδεύεται από: α) Γενικό σχεδιάγραµµα των εγκαταστάσεων του χέντρου µε λεπτοµερή περιγραφή των χώρων. . β) Απαρίθµηση χαι περιγραφή του εξοπλισµού, των ειδικών συσκευών, εγκαταστάσεων χαι οργάνων του χέντρου µε σχεδιάγραµµα τοποθετήσεώς τους στους χώρους τους. {) Γενική τεχνική µελέτη για τη λειτουργία του χέντρου µε ειδική µνεία για την ηµερήσια δυναµικότητα, το αριθµό και τη φυλή των εκτρεφοµένων σπερµατοδοτών ζώων, τον τόπο προέλευσής τους κ.λ.π. δ) Σχετική άδειες για το νόµιµο των σταβλικών εγκαταστάσεων. ε) Υπεύθυνη δήλωση του ή των Κτηνιάτρων του Κέντρου ότι ανάλαµβάνουν την επίβλεψη αυτού. 4. Η α«ίτηση εξετάζεται από επιτροπή η οποία αποτελείται από: α) Δύο κτηνιάτρους της οικείας Α/νσης Κτηνιατρικής, που ορίζονται µε απόφαση του οικείου νοµάρχη. β) Ένα Κτηνίατρο ειδικό σε θέµατα τεχνητής σπερµατέγχυσης (Τ.Σ.), ο οποίος ορίζεται από το τµήµα Τεχνητής Σπερµάατέγχυσης της Α/νσης Προστασίας Ζωϊκής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας. 5. Η παραπάνω τριµελής Πρωτοβάθµια Επιτροπή, ύστερα από επιτόπια εξέταση των εγκαταστάσεων του Κέντρου, για τη διαπίστωση ύπαρξης των απαραίτητων προύποθέσεων του παρόντος Α/τος, εισηγείτάι µε σχετικό πρακτικό τη χορήγηση ή όχι της άδειας λειτουργίας από Κτηνιατρικής υγειονοµικής πλευράς. Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής λαµβάνονται χκατά πλειοψφηφία. 6. Στην περίπτωση απορριπτικής εισήγησης της παραπάνω πρωτοβάθµιας επιτροπής συγχκροτείται, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, πενταµελής δευτεροβάθµια επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) Τοκ Προϊστάµενο της οικείας Α/νσης Κτηνιατρικής ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. β) Έναν Κτηνίατρο που προτείνεται από τον ενδιαφερόµενο. {) Τρεις εξειδικευµένους κτηνιάτρους των Ινστιτούτων Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερµατέγχυσης του Υπουργείου Γεωργίας που ορίζονται από το Τµήµα Τεχνητής Σπερµατέγχυσης της Α/νσης Προστασίας Ζωϊκής Παραγωγής του Υπουργείου [Γεωργίας. Η εισήγηση της δευτεροβάθµιας Επιτροπής λαµβάνεται κατά πλειοφηφία και είναι τελεσίδικη. 7. Οι πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες Επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ο οποίος υπογράφει και την απόφαση χορήγησης ή µη χορήγησης της άδειας λειτουργίας, έπειτα από σχετική εισήγηση της Α/νσης Κτηνιατρικής, η οποία ενεργεί βάσει των αποτελεσµάτων της εξέτασης των επιτροπών. 8. Η απόφαση του Νοµάρχη χοινοποιείται στο Τµήµα Τεχνητής Σπερµατέγχυσης του Υπουργείου Γεωργίας για τη χορήγγηση του αριθς µού µητρώου του Κέντρου. 9. Όλα τα κέντρα συλλογής σπέρµατος χαταγράφονται σε ειδικό µητρώο µε µέριµνα του παραπάνω τµήµατος της Δ/νσης Προστασίας Ζωϊκής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας και στο χαθένα δίνεται αριθµός κτηνιατρικού µητρώου. Η παραπάνω υπηρεσία κοινοποιεί τον πίνακα των Κέντρων αυτών και τον αριθµό του Κτηνιατρικού Μητρώου τους στις αρµόδιες Αρχές των άλλων Κρατών µελών και στην Επιτροπή των Ε.Κ., στις οποίες γνωστοποιεί χκάθε τυχόν ανάκληση έγκρισης. 10. Στην περίπτωση χατά την οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι οι διατάξεις που διέπουν την έγκριση λειτουργίας κέντρου δεν τηρούνται ή δεν τηρούνται πλέον, σε χέντρο συλλογής σπέρµατος άλλου Κράτους µέλους, η Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ενηµερώνει την αρµόδια Αρχή του ενδιαφεροµένου Κράτους µέλους. Η Αρχή αυτή λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα χαι γνωστοποιεί στην Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου [Γεωργίας της χώρας µας, τις αποφάσεις όλων των αναγκαΐων µέτρων, που λαµβάνει, χαθώς και τις σχετικές αιτιολογήσεις. Εφόσον η παραπάνω Υπηρεσία του Υπουργείου [Γεωργίας έχει ενδοιασµούς ότι δεν έχουν παρθεί τα αναγκαία µέτρα ή ότι αυτά είναι ανεπαρκή, ενηµερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. η οποία ζητά τη γνώµη ενός ή περισσοτέρων εµπειρογνωµόνων Κτηνιάτρων. Με βάση τη γνωµοδότηση αυτή των εµπειρογνωµόνων, µπορεί ο Υπουργός Γεωργίας, σύµωνα µε την χόινοτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 88/40ΥΥ/ΕΟΚ µε απόφασή του να απαγορεύει προσωρινά την εισαγωγή στη χώρα µας σπέρµατος που προέρχονται από το Κέντρο αυτό. ' ' Η απαγόρευση αυτή µπορεί να ανακληθεί µε βάση νέα γνωµάτευση ενός ή περισσοτέρων εµπειρογνωµόνων χτηνιάτρων σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Οι εµπειρογνώµονες Κτηνίατροι πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός από τα Κράτη µέλη που δεν ενέχονται στη συγκεκριµένη διαφορά. “Άρθρο 6 (Άρθρο 6 Οδηγίας 88/4Ο0Υ/ΕΟΚ) 1. Επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρµατος στην Ελλάδα, εφόσον αυτό συνοδεύεται από Κτηνιατρικό υγειονοµικό πιστοπονητικό που συντάσσεται από επίσηµο κτηνίατρο του χράτους µέλους συλλογής, σύµφωνα µε το παράρτηµα Δ. . Το πιστοπονητικό αυτό πρέπει υποχρεωτικά: α) Να συντάσσεται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του-χκράτους µέλους συλλογής και στην Ελληνική, 'β) Να συνοδεύει την παρτιδα µέχρι τον προορισµο της, σε πρωτότυπο. .. ) Να συντάσσεται σε ένα φύλλο χαρτιού. δ) Να απευθύνεται σε ένα µόνο παραλήπτη. 2. α) Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ελλάδα παρτίδων σπέρµατος, εφόσον διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 3. β) Η κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που διενεργεί ΄ τον υγειονοµικό έλεγχο του σπέρµατος κατά την εισαγωγή µπορεί να λάβειτα κατάλληλα µέτρα συµπεριλαµβανοµένης της αποµόνωσης, για να διαπιστωθεί µε βεβαιότητα αν το σπέρµα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, είναι όντως µολυσµένο από παθογόνους µικροοργανισµούς. Υ) Οι αποφάσεις περί µη εισαγωγής που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις περιπκτώσεις α) ή β) πρέπει, µετά από αίτηση του αποστολέα ή εντολοδόχου του, να επιτρέπουν την επιστροφή του σπέρµατος εφόσον αυτό δεν αντενδείκνυται για υγειονοµικούς λόγους. 3. Αν η εισαγωγή του σπέρµατος έχει απαγορευθεί για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περίπτ. α) και β) και το χράτος µέλος συλλογής δεν επιτρέπει την επιστροφή του µέσα σε 30 τηµέρες, η αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που διενεργεί τον έλεγχο του σπέρµατος και που απαγόρευσε την εισαγωγή διατάσσει την χαταστροφή του µετά τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδια Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ΓΓεωργίας. 4. Οι αποφάσεις τις οποίες λαµβάνει η αρµόδια κτηνιατρική νπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που πραγµατοποιεί τον έλεγχο του σπέρ. µατος σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 κχαι 3, πρέπει να χοινοποιούνται µαζί µε το σχετικό αιτιολογικό, στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του.(Άρθρο 7 Οδηγίας 88/ 407 /ΕΟΚ) 1. Οι αιτιολογηµένες αποφάσεις απόρριψης εισαγωγής του σπέρµατος, πρέπει µετά από αίτηση, να χοινοποιούνται αµέσως και εγγράφως στον αποστολέα ή στον εντολοδόχο του, αναφέροντας τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από την χείµενη νοµοθεσία χαθώς και τον τύπο και την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθούν. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται επίσης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή του κράτους µέλους συλλογής ή προέλευσης από την Κεντρικη Κτηνιατρική Υπηρεσια του Υπουργείου Γεωργίας, υπόφψη της οποίας τίθενται οι παραπάνω αποφά' σεις. ΄ 2. Ο υγειονοµικός κτηνιατρικός έλεγχος του σπέρµατος βοοειδων διενεργειται υποχρεωτικά, µε µέριµνα και ευθυνη του ειααγωγέα, στα σηµεία εισόδου της χώρας για το εισαγόµενο σπέρµα. από τους ασκούντες τον έλεγχο στα σηµεία εισόδου Κτηνιάτρους του Υπουργειου Γεωρ- γίας και συνιστάται στον έλεγχο: : : α) Της πληροτητας των πιστοποιητικων χαι εγγράφων που συνοδεύουν το σπέρµα, ) της ταυτότητας του απέρµατος, - Υ της κατάστασης συντήρησης, δ)της συσκευασίας και των ενδείξεων που αναγράφονται σ' αυτή, ε) των συνθηκών µεταφοράς, στ) της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος - . Στα σηµεία εισόδου ή τελωνισµού ελέγχοντι υποχρεωτικά όλοι οι περιέκτες από την εισαγόµενη παρτίδα σπέρµατος. ΄ Κατ' αυτόν τον έλεγχο λαμβανεται αντιπροσωπευτιχο δείγµα το οποίο αποστέλλεται µε το ταχύτερο και προσφορότερο µέσο στο πλχησιέστερο εργαστήριο ελέγχου. Η δειγµατοληφψία διενεργείται από τον εξουσιοδοτηµένο Κτηνίατρο παρουσία τελωνειακού ή άλλου, κατά περίπτωση, οργάνου. Οι εισαγωγείς, µεταφορείς και γενικά υπεύθυνοι ιδρυµάτων παραγωγής σπέρµατος, υποχρεούνται να διευκολύνουν τους αρµόδιους για τον έλεγχο και δειγµατοληψία επίσηµους Κτηνιάτρους. Οι αρνούµενοι ή µε οποιονδήποτε τρόπο αντιδρούντες στη διενέργεια του ελέγχου χαι της δειγµατοληψίας ή σκοπίµως παρέχουν φευδείς ή . παραπλανητικές πλχηροφορίες, υπόχκεινται στις από το Νόµο προβλεπό. µενες ποινικές χυρώσεις. Επανεξέταση δείγµατος δεν προβλέπεται. 3. Παρέχεται δικαίωµα στους αποστολείς, για τις παρτίδες σπέρµα' τος κατά των ὁποϊων ελήφθησαν τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 το δικαίωµα να λάβουν, πριν ληφθούν άλλα µέτρα από την αρµόαρχή, τη γνώµη εµπειρογνώµονα κτηνιάτρου για να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του ἁρθρου 6 παράγραφος 2. Ο εµπειρογνώµονας κτηνίατρος πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους µέλους άλλου από το χράτος µέλος συλλογής ή το κράτος µέλος προορισµού του σπέρµατος. 4. Ο κατάλογος των εµπειρογνωµόνων κτηνιάτρων που εξουσιοδοτούνται να διατυπώσουν τέτοιες γνώµες καταρτίζεται σύµφωνα µε την Κοινοτική διαδικασία, που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 88/ 4ΟΥ/ΕΟΚ. 5. Το εγχωρίως παραγόµενο χκατεφυγµένο σπέρµα βοσειδών που προορίζεται για αποστολή σε άλλο Κράτος µέλος πρέπει να πληροί τους όρους του παρόντος Α/τος. 6. Το εγχωρίως παραγόµενο σπέρµα που προορίζεται για τρίτες χώρες πρέπει να πληροί τους όρους εισαγωγής της χώρας προορισµού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ] ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ “Άρθρο 8 (Άρθρο & Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) 1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Κεντρική Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, ανακοινώνονται οι κατάλογοι που χα.ταρτίζονται εκάστοτε από τα αρµόδια Κοινοτικά “Όργανα για τις τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ελλάδα χαι στα άλλα Κράτη µελη σπέρµατος βοοειδών. 2. Για να αποφασιστεί αν µια τρίτη χώρα µπορεί να περιληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαµβάνονται χυρίως υπόψης α) η χατάσταση της υγείας των βοσειδών, των άλλων χκατοικιδίων ζώων και του άγριου ζωϊκού πληθυσµού στην τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά την ύπαρξη εξωτικών νόσων των ζώων καθώς και την χατάσταση από άποψη υγιεινής του περιβάλλοντος αυτής της χώρας, που ενδέχεται να θέσουν σε χίνδυνο την υγεία των ζώων στα κράτη µέλη. β) Η συχνότητα και η ταχύτητα της πλχηροφόρησης που παρέχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την ύπαρξη µεταδοτιχών νόσων των ζώων στην επικράτειά της και ιδίως των νόσων που αναφέρονται στους καταλόγους Α και Β του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών. 7) Οι ρυθµίσεις της χώρας για την πρόληψη και την καταπολεµηση των νόσων των ζώων. δ) Η δοµή των κτηνιατριών υπηρεσιών της χώρας και οι αρµοδιότητές τους. ε) Η οργάνωση και η εφαρµογή των µέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των µεταδοτικών νόσων των ζώων. στ) Οι οι εγγυήσεις που είναι σε θέση να παράσχει η τρίτη χώρα όσον αφορά την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Δ/τος. “Άρθρο 9 (Άρθρο 9 Οδηγίας 88/ 407 /ΕΟΚ) 1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Αρµόδιας Δ/νσης της Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνονται ένας ή περισσότεροι κατάλογοι που καταρτίζονται χάθε φορά από τα αρµόδια Κοινοτικά “Όργανα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19 της οδηγίας 88/ 407 /ΕΟΚ για τα χέντρα συλλογής σπέρµατος τρίτων χωρών από τα οποία επιτρέπεται στην Ελλάδα η εισαγωγή σπέρµατος βοσειδών. Οι κατάλογοι ντοί µπορούν να τροποποιούνται µε την ίδια διαδικασία. 3. Ένα κέντρο συλλογής σπέρµατος εγγράφεται στον ή στους χαταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µόνον εάν;: α) Βρισχεται σε µία από τις χωρες που αναγράφονται στον κατάλσγο που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. β) Ανταποκρίνεται στις απαιτήδεις των κεφαλαίων Ι και Π του παραρτΐήµατος Α. Έχουν λάβει επίσηµη έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα από τις χτηνιατρικές υπηρεσίες της ενδιαφεροµένης τρίτης χώρας. δ) Υπόχκειται στην επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου της ενδιαφερο. µένης τρίτης χώρας. Υπόχκειται σε τακτική επιθεώρηση από επισηµο κτηνίατρο της διαφεροµένης τρίτης χώρας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. . 2. Για να περιληφθεί ένα χέντρο συλλογής σπέρµατος τρίτης χώρας στους χαταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαµβάνεται ιδίως υπόφψη ο κτηνιατρικός έλεγχος των συστηµάτων παραγωγής σπέρµατος στην τρίτη χώρα, οι αρµοδιότητες των κτηνιατρικώνσιών και η επίβλεψη στην οποία υπόχεινται τα χέντρα συλλογής σπέρµατος. “Άρθρο 10 (Άρθρο 10 Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) 1. Το σπέρµα πρέπει να προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν παραµείνει τουλάχιστον έξι µήνες πριν από τη συλλογή του σπέρµατός τους στην επικράτεια µιας τρίτης χώρας που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που χκαταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου & παρ. ] και της παραγράφου 1 του παρέύντος άρθρου, η χώρας µας επιτρέπει την εισαγωγή σπέρµατος βοσειδών από τρίτη χώρα που περιλαµβάνεται στον χατάλογο, κατόπιν εγκρίσεως των χκατά τόπους Νοµαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικών Αρχών χαι µόνον εφόσον αυτό ανταποχρίνεται στις υγειονοµικές απαιτήσεις που χαθορίζοντάι µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οπόία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Αρµόδιας Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και είναι σύµφωνη µε όσα καθορίζει η Κοινοτική διαδικασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 88/ 407 /ΕΟΚ ή αν΄δεν νπάρχει τέτοια, καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Για τη θέσπιση των παραπάνω αναφεροµένων υγειονοµικών απαιτήσεων, λαµβάνονται υπόφη τα ακόλουθα στοιχεία: α) Η χατάσταση, από άποψη υγιεινής της περιοχής που περιβάλλει το χέντρο συλλογής σπέρµατος, µε ειδική αναφορά στις νόσους του πίνακα Α του διεθνούς: γραφείου επιζωοτιών. β) Η κατάσταση της υγείας της αγέλης στο κέντρο συλλογής σπέρµατος, καθώς και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων. Η κατάσταση της υγείας του σπερµατοδότη και οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή εξετάσεων. δ) Οι προδιαγραφές των εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται το σπέρµα. 3. Όσον αφορά τον χαθορισµό των υγειονοµικών απαιτήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 για τη φυµατίωση χαθώς και τη βρουκέλλωση των βοοειδών εφαρµόζονται σαν βάση αναφοράς τα πρότυπα που ορίζονται από τις διατάξεις του παραρτήµατος Α του Π.Δ. 125/ 86 (Α 483). ' Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται, ὕστερα από πρόταση της αρµόδιος Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, σε σαυµµόρφωση προς πράξεις των αρµοδίων Κοινοτικών Οργάνων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 της οδηγίας 88/ ΑΟΥ/ΕΟΚ, µπορεί να επιτραπεί παρέκκλιση από τις διατάξεις αυτές, αν η ενδιαφερόµενη Τρίτη χώρα παρέχει παρόµοιες υγειονοµικές εγγυήσεις. Στην περίπτωση αυτή ορίζονται υγειονοµικοί όροι τουλάχιστον ισοδύναµοι εκείνων του προαναφεροµένου παραρτήµατος Α ώστε να επιτραπεί η είσοδος των ν λόγω ζώων στα χέντρα συλλογής σπέρµατος. 4. Το άρθρο 4 εφαρµόζεται κατ' αναλογία. “Άρθρο 11 (Άρθρο 11. Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) 1. Επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ελλάδα σπέρµατος βοσειδών µόνον εφόσον συνοδεύεται από χτηνιατρικό υγειονοµικό πιστοποιητικό, το οποίο συντάσσεται κάι υπογράφεται από επίσηµο χτηνίατρο της τρίτης χώρας συλλογής. Το πιστοπονητικό αυτό πρέπει: α) Να συντάσσεται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες της χώρας προέλευσης κχαι στην Ελληνική γλώσσα. β) Να συνοδεύει το σπέρµα σε πρωτότυπο. Ὑ{) Να συντάσσεται σε ένα µόνο φύλλο χαρτιού. δ) Να απευθύνεται σε ένα µόνο παραλήπτη. 2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της αρµόδια Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνεται ο τύπος του υγειονοµικού πιστοπονητικού της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ο οποίος είναι σύµφωνος µε την χοινοτική διαδικασία ή αν δεν υπάρχει τέτοια καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. “Άρθρο 12 ο τ (Άρθρο 12 Οδηγίας 88/40Υ /ΕΟΚ) 1. Κάθε παρτίδα σπέρµατος που εισάγεται στην Ελληνική Επικράτεια υπόκειται σε έλεγχο πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία ανεξάρτητα από το τελωνειακό καθεστώς µε το οποίο δηλώθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 2. - ' Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Ελλάδα, σπέρµατος εφόσον διαπιστωθεί χατά τον έλεγχο που πραγµατοποιείται κατά την ἁφιξή του ότι: α) Δεν προέρχεται από την επικράτεια τρίτής χώρας που περιλαµβάνεται στον κατάλογο ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο & παρ. 1. ' . β) Δεν προέρχεται από κέντρο συλλογής σπέρµατος που περιλαµβά-. νεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρ. 1. Υ) Προέρχεται από την επικράτεια τρίτης χώρας από την οποία απαγορεύονται οι εισαγωγές σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 1. δ) Το υγειονοµικό πιστοποιητικό που συνοδεύει το σπέρµα δεν είναι σύµφωνα µε τις προύυποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και οι οποίες καθορίζονται κατ' εφαρµογή του άρθρου αυτού. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τις παρτίδες σπέρµατος που φθάνουν στο τελωνειακό έδαφος της Ελλάδας και τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς διαµετακόµισης προκειµένου να διοχετευθούν σε τόπο προορισµού εκτός του εδάφους της χοινότητας. Εφαρµόζεται όµως σε περίπτωση εγκατάλειψης του τελωνειακού καθεστώτος της διαµετακόµισης χατά τη διάρχκεια της µεταφοράς διαµέσου του Ελληνικού εδάφους. … 2. Η κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που διενεργεί τον έλεγχο του σπέρµατος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συµπεριλαµβανοµένης της αποµόνωσης, προκειµένου να διαπιστώσει µε βεβαιότητα αν το σπέρµα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες, είναι όντως µολυσµένο από παθογόνους µικροοργανισµούς. 3. Εάν η εισαγωγή σπέρµατος έχει απαγορευτεί για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 χαι 2 και ή τρίτη χώρα εξαγωγής δεν επιτρέπει την επιστροφή του µέσα σε 30 ηµέρες, η αρµόδια κτηνιατρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας που διενεργεί τον έλεγχο του σπέρµατος διατάσσει την χαταστροφή του, έπειτα από σύµφωνη γνώµη της αρµόδια Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου [Γεωργίας. “Άρθρο 13 (Άρθρο 13 Οδηγίας 88/40Υ /ΕΟΚ) Κάθε παρτίδα σπέρµατος της οποίας έχει επιτραπεί η εισαγωγή στην Ελλάδα, µε βάση τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ. 1, πρέπει όταν αποστέλλεται στην επικράτεια άλλου κράτους µέλους των Ε.Κ. να συνοδεύεται από το πρωτότυπο πιστοποιητικό ή από επικυρωµένο αντίγραφό του, θεωρηµένο και στις δύο περιπτώσεις από την αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξέταση που πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος διατάγµατος. “Άρθρο 14 (Άρθρο 14 Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) Αν αποφασισθεί το µέτρο της καταστροφής κατ' εφαρµογή του άρθρου 12 παρ. 3, τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον εντολοδόχο τους. Το Δηµόσιο δεν καταβάλλει καµία αποζηµίωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 'Άρθρο 15 . (Άρθρο 15 Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) 1. Εάν υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί µία µεταδοτική νόσος των ζώων, λόγω εισαγωγής σπέρµατος στην Ελλάδα από άλλο κράτος µέλος, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που εκδίδεται ὕστερα από πρόταση της αρµόδιας Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του γείου Γεωργίας, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: α) Σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωστικής νόσου σε ένα άλλο κράτος µέλος, απαγορεύεται προσωρινά ή περιορίζεται ή εισαγωγή σπέρµατος από τα τµήµατα της επικράτειας του χράτους µέλους αυτού όπου έχει εκδηλωθεί η νόσος. β) Σε περίπρωση εκτεταµένης εξάπλωσης επιζωοτικής νόσου ή εκδήλωσης νέας βαριάς µεταδοτικής νόσου, απαγορεύεται προσωρινά ή περιορίζεται η εισαγωγή σπέρµατος από ολόκληρη την επικράτεια του χράτους αυτού. Η αρµόδια Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του πουργείου Γεωργίας ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες Αρχές των άλλων Κρατών µελών και την Επιτροπή των Ε.Κ. σχετικά µε την εκδήλωση, στην Ελλχηνική επικράτεια, οποιασδήποτε νόσου που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο και ως προς τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται για την καταπολέµησή τους. Τους γνωστοποιεί δε ακόµη αµέσως την εξάλειψη της νόσου. . τ . 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ἁρθρων &, 9 και 10 ρεύεται η εισαγωγή σπέρµατος, είτε αυτό εισάγεται άµεσα είτε διαµέσου άλλου κράτους µέλους και είτε προέρχεται από το σύνολο τρίτης χώρας είτε από τµήµα της επικράτειάς της, σε περίπτωση που εκδηλωνεται η εξαπλώνεται σε τρίτη χώρα µεταδοτικη ασθένεια ζώων, η οποία είναι δυνατόν να μεταδοεθι µε το σπερμα και να θέσει σε κίνδυνο την υγεια των ζώων σε ένα από τα χράτη µέλη ή σε περίπτωση που την απαγόρευση αυτή υπαγορεύει οποιοδήποτε άλλος λόγος σχετικός µε την υγεία των ζώων. , 3. Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις παρατράφους 1 και 2, καθώς και ή κατάρτηση των µέτρων αυτών, χοινοποιούνται αµέσως στα άλλα πρατη µέλη και στην Επιτροπή των Ευρωποϊκών Κοινοτήτων, µε σχετική αιτιολόγηση,. . “Άρθρο 16 η . (Άρθρο 16 Οδηγίας 88/407 /ΕΟΚ) Οι αρµόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, παρέχουν χάθε αναγκαία συνδροµή στους πραγµατογνώµονες Κτηνιάτρους των Ε.Κ. που πραγµατοποιούν επιτόπιους ελέγχους στην χώρα µας προκειµένου να εκπληρώσουν την αποστολή τους. “Άρθρο 17 Τα Ινστιτούτα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερµατέγχυσης του Υπουργείου Γεωργίας που λειτουργούν σήµερα. επιθεωρούνται από τις επιτροπές του άρθρου 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατός, και εφόσον κρίνεται από την επιτροπή ότι πληρούν τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται σχετική εισΐγγηση προς την αρµόδια Κεντριχη Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους του άρθρου 5 παρ. 8 και 9. κριθούν ότι δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος, για οποιοδήποτε λόγο, δύνανται να λειτουργούν και παράγουν σπέρµα το οποίο θα χκαταναλώνεται εντός της χώρας ή θα εξάγεται σε τρίτες χώρες. “Άρθρο 18 ΄ Παραρτήµατα Παρατίθενται χκατωτέρω τα παραρτήµατα Α, Β, Γ και Α τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Διατάγµατος αυτού χαι έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Τα κέντρα συλλογής σπέρµατος πρέπει: α) να βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση κτηνιάτρου του χκέντρου β) να διαθέτουν τουλάχιστον: ή εγκαταστάσεις για τη στέγαση και την αποµόνωση των ζώων τι) εγκαταστάσεις για τη συλλογή σπέρµατος µε ειδικό χώρο για τον χκαθορισµό και την απολύµανση ή αποστείρωση του εξοπλισµού . υκή χώρο επεξεργασίας σπέρµατος, που δεν πρέπει αναγκαία να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ιν) χώρο για την αποθήκευση του σπέρµατος, ο οποίος δεν πρέπει αναγκαία να βρίσκεται στο ίδιο µέρος ) να είναι χατασκευασµένα ή αποµονωµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να εµποδίζεται οποιαδήποτε επαφή µε ζώα έξω από το χέντρο . δ) να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις για τη στέγαση των ζώων και για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση του σπέρµατος να µπορούν να χαθαρίζονται και να απολυµαΐίνονται εύὕχολα . ε) να διαθέτουν χώρο αποµόνωσης, ο οποίος να µην επικοινωνεί άµεσα µε τις χανονικές εγχαταστασεις στ) να είναι σχεδιασμενα µε. τέτοιο τροπο ώστε ο χώρος όπου στεγαζονται τα ζώα να µην έχει χαµια επαφή µετο χωρο επεξεργασιας σπέρµατος χαι τα δύο µαζί να µην έχουν καµία επαφή µε το χώρο αποθήκευ-σης του σπέρµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΉΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Τα κέντρα συλλοτής σπέρµατος πρέπει: α) να επιβλέπονται ώστε να διαµένουν σ' αυτά µόνο τα ζώα των οποίων πρέπει να συλλεχθεί το σπέρµα. Μπορούν, ωστόσο, να (ίνονται δεκτά και άλλα κατοικίδια ζώα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη φυσιολογική λειτουργία του χέντρου συλλογής, εφόσον αυτά δεν παρουσιάζουν χανένα κίνδυνο µόλυνσης για τα είδη ζώων από τα οποία πρέπει να συλλεχθει το σπέρµα και ανταποκρίνονται στις προῦποθέσεις που ορίζει ο κτηνίατρος του χέντρου β)να επιβλεπονται ώστε να τηρείται µητρώο όλων των βοοειδων που είναι παρόντα στις εγκαταστάσεις, το οποίο παρέχει πλχηροφορίες ως προ τη φυλή, την 絴εροµηνία γέννησης χαι την ταυτότητα κάθε ζώου καθώς και καταγραφή όλων των ελέγχων για ασθενειες και όλων των εµβολιασµων που πραγµατοποιούνται µαζί µε στοιχεία από το φακελλο υγείας χάθε ζώου γ) να υποβαλλονται σε τακτική επιθεωρηση από επίσηµο πτηνιατρο, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, ώστε να ελέγχονται διαρκώς οι όροι έγκρισης και επίβλεψης δ)να ελέγχονται ώστε να απαγορεύεται η είσοδος σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Γίνονται, επιπλέον, δεκτοί επισκέπτες που έχουν άδεια σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του χέντρου ε) να απασχολούν τεχνικά άρτιο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευµένο σε διαδικασίες απολύµανσης και τεχνικές υγιεινής που επιτρέπουν την πρόληψη της εξάπλωσης των ασθενειών στ) να επιβλέπονται ὦστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των ακόλουθων όρων: . . 1} µόνο στο σπέρµα που έχει συλλεγεί σε εγκεκριµένο κέντρο, υποβαλλεται σε επεξεργασία και αποθηκεύεται στα εγκεκριµένα χέντρα, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε άλλο σπέρµα. Πάντως, το σπέρµα που δεν συλλέγεται σε εγκεκριµένα χέντρα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο επεξεργασίας στα χέντρα αυτά µε την προΒπόθεση ότι: - το σπέρµα αυτό προέρχεται από βοσειδή που ανταποκρίνονται στις προύποθέσεις του παραρτήµατος Β χεφαλαιο Ι παραγραφος 1 περιπτ δ) υποπερ. ) κ) και ν) - η επεξεργασια αυτη γίνεται µε διαφορετικά ό οργανα ή σε διαφορετική χρονική στιγµή από την επεξεργασια του σπέρµατος που προοριζεται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο στην τελευταΐα αποστειρωνονται µετά τη χρΐση - το σπερμα αυτό δεν μπορει να αποτελεσει αντικειμενο ενδοχοινοτι. κού εμποριου, ούτε µπορεί ποτέ να έλθει σε επαφή ή να αποθηκευθεί µαζί µε σπέρµα προοριζόµενο για το ενδοκοινοτικό εµπόριο - το σπέρµα αυτό µπορεί να αναγνωρισθεί µε την επίθεση σήµατος διαφορετικού από το προβλεπόµενο στην υποπερ. νιι), κ) η συλλοτη, η επεξεργασία και η αποθηκευση του σπέρµατος τινεται µόνο σε χώρους ειδικούς για το ακοπό αυτό, µε τους πιο αυστηρούς όορυς υγιεινής ιιι) όλα τα όργανα και τα υλικά που ερχονται σε άµεση επαφή µε το σπέρµα ή µε το ζώο απερµατοδότη κατά τη συλλογή και την επέξεργασία απολυµαίνονται κατάλληλα πριν από χκάθε χρήση ιν) τα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρµατος - περιλαµβανοµένων και προσθέτων ή αραιωτικών ουσιών - λαµβάνονται από πηγή που δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τ΄ην υγεία η έχουν υποβληθεί πριν από τη χρήση σε επεξεργασία που αποτρέπει παρόµοιο κίνδυνο , ν)οι περιέκτες αποθήκευσης και ο περιεχτες µεταφοράς απολυµαΐνονται ή αποστειρώνονται χατάλληλα πριν από χάθε επαναπλήρωση νι) ο χρυσγόνος παράγοντας που χρησιµοποιείται δεν έχει χρησιµοπονηθεί προηγουµένως για προϊόντα ζωϊκής προέλευσης νι) χάθε ατοµική δόση σπέρµατος φέρει εµφανές σΐµα που επιτρέπει τον εύχολο προσδιορισµό της ηµεροµηνίας συλλοτης, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου σπερµατοδότη και το όνοµα του χέντρου, ενδεχο. µένως, κωδικοπουήηµένό: Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, έπειτα από σχετικη εισήγηση της αρµόδιας Κεντρικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τιςχόινοτικές διατάξεις, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και το υπόδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΠΡΙΝ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. Τα βοοειδή που εισέρχονται΄ σε κέντρο συλλογής σπέρµατος πρέπει: α) να έχουν παραµείνει σε αποµόνωση τουλάχιστον 30 ηµερών µαχρυά από την εκτροφή προέλευσης σε χώρο ειδικά εγκεκριµένο για το λόγο αυτό από την αρµόδια αρχή του χράτους µέλους, στον οποίο δεν υπάρχουν άλλα δίχηλα του ίδιου υγειονοµικού χαρακτηρισµού. β) πρν από την εξαοδό τους στο χώρο αποµόνωσης που αναφέρεται στην προαναφερθείσα 7 περίπτωση. α) να έχουν Χηφθεί από εκτροφές που πληρούν τους ακόλουθους όρους: 1) αναγνωρίζονται επίσηµα ως απαλλαγµένα από φυµατίωση. ) αναγνωρίζονται, επίσηµα ή όχι. ως απαλλαγµένα από βρουκέλωση. Τα ζώα δεν µπορούν να έχουν διαµείνει προηγουµένως µε άλλες εκτροφές κατώτερες, όσον αφορά τον υγειονοµικό χαρακτηρισµό τους. {) να προέρχονται από εκτροφή απαλλαγµένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών ή να έχουν γεννηθεί από αγελάδα η οποία υπεβλήθει, µε αρνητικό αποτέλεσµα, σε ορολογική δοκιµασία για την ανίχνευση της ενζωοστικής λεύχκωσης των βοσειδών 30 ηµέρες, το πολύ, πριν από την εισδοχή του ζώου στο χέντρο. Αν η απαίτηση αυτή δεν µπορεί να τηρηθεί, το σπέρµα δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συναλλαγών εφόσον ο σπερµατοδότης δεν φθάσει την ηλικία των δύο ετών χκαι δεν υποβληθεί στις δοκιµιασίες του χε φαλαίου Π παράγραφος περίπτωση κι) µε αρνητικά αποτελέσµατα. 8) πριν από την περίοδο αποµόνωσης που αναφέρεται παραπάνω στην περίπτ. α) και εννός των προηγουµένων 30 ηµερών υποβλήθηκαν στις ακόλουθες δοκιµασίες στις οποίες αντέδρασαν αρνητικά: α) ενδοδερµικός φυµατινισµός σύµφωνα µε τη διαδικασία που χαθορίζεται στο παράρτηµα Β του Π.Δ/τος 125/1986 (43 Α΄). ) Δοκιµασία οροσυγκόλλησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ του Π.Δ/τος 125/1986 µε τίτλο βρουκελλικχών αντισωµάτων χατώτερο από 30 ΑΜ συγκόλλησης ανά ΜΙ. και προκειµένου για εκτροφές όχι επισΐµως απαλλαγµένες από βρουχκέλλωση, δοχιµη συνδεσης του συµπληρωµατος µε τίτλο αντιβρουκελλικών αντισωµάτων κατώτερο από 20 µονάδες ΕΟΚ ανά ΜΙ. (20 µονάδες ΙΟΡΤ). Ορολογική δοκιµασία για ενζωοτικη λευχωση των βοσειδών σύµφωνα µε τη διαδικασία που χαθορίζεται στο παράρτηµα Ζ του Π.Δ. 125/1986 (ΦΕΚ 43Α΄). 1ν) Δοκιµασία οροεζξουδετέρωσης ή δοκιµασία ΕΙ.,ΙΒΑ για την ανίχνευση µολυσµατικής ρινοτραχύτιδας/λοιµώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοσειδών. ν) Δοκιµασία αποµόνωσης ιού (δοκιµασία φθοριζόντων αντισωµάτων ή δοκιµασία ανοσούπεροξιδάσης) για την ιογενή διάρροια των βοσειδών. Στην περίπτωση ζώων ηλικίας χάτω των έξι µηνών η δοκιµασία αυτή αναβάλλεται µέχρις ότου τα ζώα φθάσουν στην ηλικία αυτή,. Η αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή µπορεί να επιτρέφει τη διεξαγωγή των ελέγχων της περιπτ. ) στο σταθµό αποµόνωσης, εφόσον τα αποτελέσµατα γίνουν γνωστά πριν από την έναρξη της περιόδου των 30 ηµερών που προβλέπεται στην περιπτ. ε). ε) Κατά την αποµόνωση για τουλάχιστον 30 ηµέρες, που αναφέρεται στην παραπάνω περιπτ. α), να έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιµασίες, µε αρνητικά αποτελέσµατα: 1} Δοκιµασία οροσυγκόλλησης σύµφωνα µε τη διαδικασία που χαθορίζεται στο παράρτηµα Γ του Π.Δ/τος 125 / 86 (43Α΄) µε τίτλο αντιβρουκελλικών αντισωµάτων, κατώτερο από 30 ΑΜ συγκόλλχησης ανά ΜΙ. και δοιιµη συνδεσης του συµπληρωµατος µε τίτλο αντιβρουχελλικών αντισωµάτων χατωτερο από 20 µοναδες ΕΟΚ ανά ΜΙ. (2Ο µονάδες στην περίπτωση ζώου που προέρχεται από εκτροφές απαλλαγµένες από βρουκέλλωση. Η) είτε δοκιµασία φθοριζόντων αντισωµάτων και καλλιέργεια για τη µόλυνση ΕΟΟΤΉΙΣ» σε δείγµα ποσθικού υλικού ή κολπικού εκπλύµατος. Σε περίπτωση θηλυχκών ζώων πρέπει να εχτελείται δοκιµασία συχκολλήσεως χολπικής βλένης. 11} Μικροσκοπική εξέταση και καλλιέργεια για τη διαπίστωση µόλυνσης από «ΤΒΙΟΗΟΜΟΝΑΞ ΕΟΟΤΉΣ» σε δείγµα κολπικού ή ποσθικού εκπλύµατος. Σε περίπτωση θηλυχκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοχκιµασία συγκολλήσεως κολπικής βλέννης. 1ν) δοκιµασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιµασία ΕΙΙΞΑ για την ανίχνευση λοιµώδους ρινοτραχείτιδας /λοιµώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας των βοσειδών χαι θεραπευτική αγωγή κατά της λεπτοσπείρωσης µε δύο εγχύσεις στρεπτοµυκίνης σε διάστηµα 14 ηµερών (25 Μ ανά ΚΩ βάρους). , Αν ένα ζώο αντιδράσει θετικά µε µιά από αυτές τις δοκιµασίες, πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως από το χώρο αποµόνωσης. Στην περίπτωση οµαδικής αποµόνωσης, η Κτηνιατρική Αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να επανέλθουν τα υπόλοικα ζώα σε χκατάσταση που να τους επιτρέπει να γίνουν δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρµατος σύµφωνα µε το παρόν παράρτηµα. 2. Ολες οι δοκιµασίες πραγµατοποιούναι σε εργαστήριο εγκεκριµενο της χώρας µας. 3. Τα ζώα εισάγονται στο χκέντρο συλλουγής σπέρµατος µόνο µε ρητή άδεια του κτηνιάτρου του χέντρου. “Όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εισόδους και εξόδους των ζώων από το χέντρο χαταγράφονται σε βιβλία κίνησης ζωϊκού χεφαλαΐου. 4. Τα ζώα που εισάγονται στο χέντρο συλλογής σπέρµατος δεν πρέπει να παρουσιάζουν χανένα κλινικό σύµπτωµα ασθένειας χατά τη µέρα της εισόδου τους και πρέπει µε την επιφύλαξη της παραγράφου , να προέρχονται από χώρο αποµόνωσης, που αναφέρεται στην περιπκτ. 1 υποπερ. α), ο οποιος, κατά την ηµέρα της αποστολής, πληροί επίσηµα τους ακόλουθους όρους: α) Βρίσκεται στο χεντρο µίας περιοχής ακτίνας 10 κκ“ στην οποία, από τουλάχιστον 30 ηµέρες, δεν υπήρξεκχρούσµα αφθώδους πυρετού. β) Για τρείς τουλάχιστον µήνες είναι απαλλαγµένος από αφθώδη πυρετό και βρουχκέλλωση. Υ) Είναι, από 30 τουλάχιστον µέρες, απαλλαγµένος από ασθένειες των βοσειδών οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε του Π.Δ/τος 125/1986 (43 Α΄). 5. Εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και εφόσον, κατά τους 12 προηγούµενους µήνες, έχουν εκτελεσθεί οι συνήθεις δοκιµασίες που αναφέρονται στο χεφάλαιο , τα ζώα µπορούν να µεταφέρονται από ένα εγκεκριµένο χέντρο συλλογής σπέρµατος σε άλλο όπου επικρατεί η ίδια χατάσταση υγείας χωρίς αποµόνωση χαι χωρίς δοκιµασίες, εάν η µεταφορά εκτελείται κατευθείαν. Το συγκεκριµένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άµεση ή έµµεση επαφή, µε δίχηλα που η κατάσταση της υγείας τους είναι χαµηλότερου επιπέδου και το µεταφορικό µέσο πρέπει να έχει απολυµανθεί. Εάν η µεταφορά από ένα χέντρο συλλογής σπέρµατος σε άλλο πραγµατοποιείται µεταξύ της χώρας µας και άλλου χράτους µέλους τότε γίνεται σύµφωνα µε το Π.Δ/γµα 125 /86 (Α΄ 43). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΉΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΟΕΙΑΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 1. Όλα τα βοσειδή που διαµένουν σε ένα εγκεκριµενο κεντρο συλλοσπέρµατος υποβαλλονται, τουλαχιστον µία φορά το χρόνο, στις ακόλουθες εξετάσεις ή θεραπευτική αγωγή: } ενδοδερµικός φυµαντινισµός, για φυµατίωση σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Β του Π.Δ/τος 125/1986, µε αρνητικά αποτελέσµατα. 1} Δοκιµασία οροσυγκόλλησης για βρουκέλλωση µε τίτλο αντιβρουχελλικών αντισωµάτων, κατώτερο από 30 ΑΜ συγχκόλλησης ανά ΜΙ. και η οποία εκτελείται σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Γ του Π.Δ/τος 125/1986. Ορολογική δοκιµασία για ενζωοτική λεύχκωση βοοειδών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παράρτηµα Ζ του Π.Δ/τος 125/ 1986 µε αρνητικά αποτελέσµατα. 1ν) Για τη λοιµώδη ρινοτραχεύτιδα των βοοειδών/ τη λοιµώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, δοκιµασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιµασία ΕΙΞΑ µε αρνητικά αποτελέσµατα. ν) Είτε δοκιµασία φθοριζόντων αντισωµάτων είτε χαλλιέργεια για τη µόλυνση ΡΕΟΟΤΉΣ» σε δείγµα ποσθικού υλικού ή κολπικού εκπλύµατος. Σε περίπτωση θηλυκών ζώων πρέπει να εκτελείται δοκιµασία συγκολλήσεως κολπικής βλέννης. 2. “Όλες οι δοκιµασίες πραγµατοποιούνται σε εργαστήριο εγχκεκριµένο της χώρας µας. 3. Εάν ένα ζώο αντιδράσει θετικά σε µία από τις παραπάνω δοκιµασίες πρέπει να αποµονώνεται και το σπέρµα του, που έχει συλλεγεί από την τελευταία δοκιµασία µε αρνητικά αποτελέσµατα, δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο. Το σπέρµα που έχει συλλεγεί απκό όλα τα άλλα ζώα του συγκεκριµένου χέντρου από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η δοκιµασία µε τα θετικά αποτελέσµατα, αποθηχκεύεται χωριστά καν δενεπιτρέπεται να διατίθεται στο ενδοχκοινοτικό εµπόριο µέχρις ότου αποκατασταθεί η υγεία των ζώων του κέντρου αυτού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ Το ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1. Το σπέρµα πρέπει να προέρχεται από ζώα που: α) Δεν παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύµπτωµα ασθένειας κατά την ηµέρα της συλλογής. β) 1} Δεν έχουν εµβολιασθεί χατά του αφθώδους πυρετού ή π) ανήκουν σε κέντρο όπου όλα τα ζώα έχουν προστατευθεί πλήρως κατά των στελεχών Α, Ο και €©: - Είτε, αν πρόχκειται για ξώα που δεν είχαν πριν την εισαγωγή τους στο χέντρο, εµβολιασθεί χατά του αφθώδους πυρετου και λόγω αυτού έλαβαν δύο δόσεις αδρανοποιηµενου εµβολωυ που έχει εγκριθεί και ελεγχθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους εξαγωγής σε διάστηµα όχι µικρότερο από έξι εβδοµάδες και όχι µεγαλύτερο από οκτώ µήγνες. - Είτε, αν πρόχκειται για ζώα που είχαν, πριν την εισαγωγή τους στο χέντρο, εµβολιασθει τουλαχιστον τρεις φορές σε διάστηµα μεταξυ δύο εµβολιασμων όχι µεγαλύτερο από ένα έτος, απαλλασσονται από την παραπάνω απαιτούµενη προύπόθεση. Σε περίπτωση εµβολιασµού, όλα τα ζώα εµβολιάζονται για δεύτερη φορά σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο από 12 µήγνες. β) Δεν έχουν εµβολιασθει κατά του αφθωδους πυρετου κατά τις 30 ηµέρες πριν από τη συλλογή, δ) Αµέσως πριν από την ηµεροµηνία συλλογής έχουν παραµείνει σεεγκεκριµένο κέντρο συλλογής σπέρµατος για µία συνεχή περιοδο 30 τουλάχιστον ηµερών. ε) Δεν τους επιτρέπεται να σχεύουν. στ) Διαµένουν σε χέντρα συλλογής σπέρµατος τα οποία είναι απαλλαγµένα από αφθώδη πυρετό τουλάχιστον τρεις µήγνες πριν και µέχρι 30 ηµέρες µετά τη συλλογή σπέρµατος και βρίσκονται στο κέντρο µιας πε ριοχής ακτίνας 10 ΚΜ στην οποία επί 30 τουλάχιστον ηµέρες, δεν έχει εµφανισθεί κρούσµα αφθώδους πυρετού. Ω Διαµινουν σε κεντρα συλλογης σπέρµατος τα οποία, επί 30 ηµέρες χαι πριν και µεχρι 30 ηµέρες µετά τη συλλσγη σπερµατος, είναι απαλλαγµένα από ασθενειες των βοοειδων οι οποίες πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε του Π.Δ/τος 125/86. 2. Τα αντιβιοτικά που αναφέρονται παρακάτω πρέποι να προστεθούν πρρχκειµένου να επιτευχθουν οι ακόλουθες αυγκεντρώσεις στην τελική αραίωση του σπέρµατος: Τουλάχιστον: 500 ΔΜ ανά Μ]. στρεπτοµυκίνη, 500 ΑΜ ανά Μ]. πενικιλλίνη, 150 Μ ανά ΜΙ. ΣΙΝΟΟΜΥΟΙΝ 300 Μ6 ανά ΜΙ. 5ΡΕΟΤΙΝΟΜΥΟΙΚΝ. Μπορεί να χρησιµοπονηθούν εναλλακτικοί συνδυασµοί αντιβιοτικών µε ισοδύναµο αποτέλεσµα κατά των χαµπυλοβακτηρίων, των λεπτοσπείρων και των µυκοπλασµάτων. Αµέσως κατά την προσθήµκεη των αντιβιοτικών µε ισοδύναµο αποτέ- λεσµα χατά των χαµπυλοβακτηρίων, των λεπτοσπείρων χαι των µυχοπλασµάτων. Αµέσως µετά την προσθήµκη των αντιβιοτικών αυτών, το αραιωµένο σπέρµα πρέπει να φυλάσσεται σε θερµοκρασία τουλάχιστον για 45 λεπτά τουλάχιστον. 3. Το σπέρµα που προορίζεται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει: ι) να αποθηχευεται, υπό εγκεκριµένες συνθήµκες, επί 30 τουλαχιστον ηµέρες πριν από την αποστολή, 1} να µεταφέρεται στο κρατος µέλος προορισµού σε φιαλες που έχουν καθαρισθει, απολυµανθεί ή αποστειρωθει πριν από τη χρηση και οι οποίες έχουν σφρατισθει κατάλληλα πριν από την αποστολή από τον εγχκεχκριµένο χώρο αποθήµκευσης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθµός: α ζ Χώρα συλλογής: ... ,ι α α ε ε α Αρµόδια αρχή: α α α α ε α οα Αρµόδια τοπική αρχή: .. ι α ε α ε α ε Ι. Στοιχεία του Σπέρµατος Αριθµός Ηµεροµηνίαζες) . Στοιχεία του Φυλή Ηµεροµηνία δόσεων συλλογής ζώου σπερµ/τη γέννησης Η. Προέλευση του σπέρµατος Αριθµός έγκρισης του (των) χέντρου (ων) συλλογής σπέρµατος: ...... α α ε οα ε ε ε ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ν οα ε οα ε ε ε ο οα ε ε ο ο ε ε ε ο ε ε ε ε ε ο ε ε ο ε ε ε ε ο ε ο ο οα ΠΠ. Προορισµός του σπέρµατος Το σπέρµα θα σταλεί από ..... ,ι α α ε ε εα α ο . (τόπος φόρτωσης) εή ΤΤΥ . (χώρα και τόπος προορισµού) πε ΤΤΥ (µεταφορικό µέσο) Όνοµα και διεύθυνση του αποστολέα ...... α α α ε α Όνοµα και διεύθυνση του παραλήπτη α ε α ε α ε ε ε ε α ε ε ε ε οα ε ...................................................................................................... ...................................................................................................... ΙΝ. Ο υπογραφόµενος, επίσηµος κτηνίατρος, βεβαιώνω: 1. ΄“Ότι οι όροι συλλογής, επεξεργασίας χαι αποθήµκευσης του σπέρµατος που αναφέρονται παραπάνω είναι σύµφωνοι µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 88/407 /ΕΟΚ. 2. Ότι το σπέρµα που αναφέρεται παραπάνω στάλθηκε στον τόπο φόρτωσης σε αφραγισµένο περιέχτη σύµφωνα µε τους όρους που ικανοποιούν τις διατάξεις νης οδηγίας 88 /407 /ΕΟΚ. ............................................. ................................................... ................................................... (το όνοµα µε κεφαλαία) Σφραγίδα ΦΕΚ 130 “Άρθρο 19 (Άρθρο 20 Οδηγιας 88/407/ΕΟΚ) Απαγορεύεται η εισαγωγή σπέρµατος από τρίτες χώρες µε συνθήκες ευνοϊκότερες από αυτές που προβλέπονται από το Κεφάλαιο Η του παρόντος διατάγµατος, µέχρι την έκδοση των χκοινοτικών πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα 8,9 χαι 10 του παρόντος από τα αριµλόδια χοινοτικά όργανα. ΄ “Άρθρο 20 (Αρθρο 21 Οδηγίας 88/407/ΕΟΚ) Η ισχύς του παροντος διαταγµατος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1990. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµάτος. ο Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ . 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Δ Οι ΥΠΟΥΡΓΟι | 4 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ' ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ---ή-----
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-09-27 Προεδρικό Διάταγμα 1990/316
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/130