ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/317

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

“Ίδρυση Εργαστηρίών σε τµήµατα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και καθορισµός του εσωτερικού χανονισµού αυτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 7 . . Πόροι Πόροι χάθε εργαστηρίου είναι; .΄ ΄ α) Οι πιστωσεις οι οποίπες προερχονται από τις δηµοσιες επενδύσεις . - ή τον τακτικό προυπολοτισµο ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος και οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µε την διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 4 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).. Υ) Οι πιστώσεις από άλλες πητες . 9 ετήσια επιχορήγησηαπό τακτικό-προυπολογισµό και προύπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία: της χώρας, ) οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές: και κάθε άλλη οικονοµική, ενίσχυση, που προέρχεται απά ηµεδαπκά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα-προς το. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο θεσσαλονικης για τους σκοπούς του κάθε εργαστηρίου, εφόσον δεν τίθενται όροι. που αντι. βαινουν στο σκοπό του εργαστηριου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.: “Άρθρο 8 Τηρούµενα βιβλία Για τις ανάγκες χκάθεεργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: - Βιβλίο πρωτοκόλου - Βιβλίο περιουσιακών. στοιχείων - Φάκελος οικονοµικών στοιχείων για χκάθε έτος - Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή κρίνεται απκαραίτητο για το εργαστήριο. “Άρθρο 9 Χώρος εγκατάστασης Χώρος εγκατάστασης κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παράχωρούνται για τη διεξαγωγη του έργου και την εχπληρωση της αποστολης του χαι ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε τα όργανα καύτο λοιπό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενέργεια των ερευνητικών προ. γραµµάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηΕΦΗΜΕΡ|Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥ ΧΟΣ ΠΡΩΤ0) ' ΄ … 1129 . ο - Θ ρίου και το σνοματεπωνυμο του διευθυντη ' Στην Υφυπουργο Εθναης Παιδειας και Θρησκευµάτων αναθετουμε Αρθ 10 την δηµωιευση και εκτέλεση: ωυ παροντος διατάγµατος. ΄ ροΊ0΄ ο λε Αθηνα, 12- Σεπτεµβρωυ 1990 ράριο *τ0Ρτ… ο πΡοεΔΡοΣ ΤΗΣ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κάθε εργαστήριο λειτουρτει κάατά τις. ερτασιµες ηµερες και ώρες, . κΩΝετΑΝτιΝοΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ σύµφωνα µε τον χανονισµό του Πανεπισπ|μωυ : ο ο ς Το ωράριο εργασίας του είναι. αυτό που πρσβλεπεται ' εοκικΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ από τις κείµενες διατάξεις για καθε κατηγορια Δ Ε κΑΛΛΙΟΠΗ-ΑΛ-ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ εΘΝΙΚΟ τΥΠΟοΓΡΑΟΕιΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση .: Καποδιστρίου 34 . Οι Υπηρεσίες του ΕΘΛΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΙΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 > ΕΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: , Σολωµού 51 τηλ.: 52.48: 188 . * [ια φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα ηληροφόρπσης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες -για δηµοσιεύµατα Άνωνύμων Ετ'οιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.78µ5 Πλπροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 . |* Αποστολήύ ΦΕΚ στην 'εήόρχίο µε καταβολύ της σξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πλυροφορίες: τηλ.: 52.48.320 ἐ Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΩΣ: Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Θσέλιδου 6 µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµπητής για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 25231 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο ΄Δπµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: βουθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχκος Α΄ ο ο Δρκ. - 8.500 Δρκ. 425 β) » » ». Β΄ » 12.500 … » ΄ 6256 γ) » » » Γ' » 5.000 - » 250 δ) » » » Δ΄ » 12.000 » 600 ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ| » ο » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 η) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 1δ. ΄ » 6.000 » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 | » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 . » 1250 ια) Για όλα τα Τεύχη ΄ » 55000 » 2.750 * Πλπροφορίες: τηλ. 52.48.320 το τκοΝΙικΟ τΤΥποΓΡΑΦΕιο. ΑΠΟ ν
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ. ] χαι 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 Για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικχών Ιδρυµάτων» (Α΄ #7) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιή.θηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δοµή χαι λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173) και β) της αποφασης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρω (Β' 296),.
  • Τη γνώµη των Γενικών Συνελεύσεων των τµηµάτων του Άριστο. τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης: α) Πολιτικών Μηχανιχών (συνεδριασεις 14/18.4.89 χαι 16/26.6.1989, 8) Γενικού τµήµατος Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδριάσεις 10/13.4.1980 και 2/11.10.1984., ) Χηµείας (συνεδριάσεις 37/8.6.1984, 39/28.6.1984 χκαι 161/ ) Γεωλογίας (συνεδριάσεις 75/4.7.1988 και 45/ 23.2.1986), ε) Βιολογίας (συνεδριάσεις. 8/26.4.19834 και 70/ 15.5.1986), στ) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (συνεδριάσεις 91 /4.2.1988, 98 /1.6.1988 και 140/20.3.1990) και ζ) Κτηνιατρικής (συνεδρίαση 41 /5.5.1987).
  • Την 330/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:Ιδρύονται στα παράκάτω τμηµατα του Αριστοτελε'ιου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Στο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολης τα εργαστήρια: ή Δοµικών Μηχανών και Οργανωσης το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικεΐµενο των Δοµικών Μηχανών και Οργάνωσης των Δοµικών Έργων. = ιι) Οδοπούΐας το οποίο εξυπηρετει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικες ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της οδοποίας και των αεροδροµίων. ' β) Στο Γενικό τµήµα της Πολυτεχνικής Σχολής τα εργαστήρια: ή Τεχνικης Μηχανιχης, το οποίο εξυπηρετει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της εφαρµοσµένης Μηχανικής. ) Προγραµματισµου και Εφαρµογών Ηλεχτρον…ων Υπολογιστών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές χαι ερευνητικές ανάγχες στο γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής και ειδικότερα στη χρήση, στις εφαρµογές και στον προγραµµατισµό Η/ΥΥ) Στο τµήµα Χηµείας της Σχολής Θετικών Επιστημδν τα εργαστήρια: . . ή Χηµείας και Τεχνολοτιας Τροφίµων το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερέευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα της Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων, της Ανάλυσης και του ελεγχου τροφίµων. ) Εφαρµοσµένης Κβαντικης Χημειας το οποίο εξυπηρετει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Κβαντικής Χηµείας κχαι κυρίως στην εφαρµογή κβαντοχηµικών μεθοδων 7ια τη µελέτη της µοριακής και ηλεκτρονικης δοµής, τη χηµική δραστηριότητα και τις ιδιότητες των µορίων.
  • Την παροχή υπηρεσιων κατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α΄ 53). δ. Την συνεργασία µε σχεταες δηµόσιες υπηρεσιες δημους, >ωΜπη . τες και άλλους κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς και τη συµβολή“ του εργαστηρίου στη µελέτη προβληµάτων ανάπτυξης της χώρας. “Άρθρο 4 Προσωπιιο . ο ο ς προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτιζεται από τα ΔΕΠ του αντιστοιχου τµηματος, που το γνωσταο τους αντιΧειµενο εµπιπτει στα : ερευνητικά ενδιαφερον:α του εργαστηρίου, καθως χαι τα µέλη ΕΔΙΠ και το λοιπό προσωπικό, που σ' αυτό, . “Άρθρο 5 Διοίκηση - Αρµοδιότητες ΄ 11 Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΓ) που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268 /] 982 χαι εκλέγεται κατά τα οριξόµενα στο Προεδρικό Διάταγµα 46/1989 (Α΄ 2}),.
  • Σε µελος του ΕΔΤΗ. µπορεί να -ανατίθεται η διοικητική και γραµ. µατειαιη υποστηριξη του ερταστηριου
  • Στο τµήµα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών τα εργαστήρια: 1} Τεχνικής Γεωλογίας - χαι Υδρογεωλογίας το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα της τεχνικής γεωλογίας και υδρογεωλογίας και ειδικότερα: - στην εκτίµηση θέσεων για την κατασκευή επιφανειακών και υπόγειων τεχνικών έργων και την προστασία τους από φυσικές διεργασίες (κατολισθήσεις, πληµµύρες, καθιζήσεις κ.α.) - στη µελέτη των φυσιχων και µηχανικών ιδιοτήτων πετρωµάτων και γεωλογικών σχηµατισµών - στη ποσοτική εκτίµηση και προσοµοίωση φυσικών διεργασιων χαι φαινοµένων που σχετίζονται µε τις δύο προηγούµενες παραγράφους - στη µελέτη υδρολογικού ισοζυγίου λεκανών και περιοχών - στην αναζήτηση και τη µελετη υπόγειων υδάτινων πόρων, καθώς και στην προστασία τους από ρύπανση και µόλυνση ' - στην εκτίµηση αποθεµάτων υπόγειου νερού και στον τρόπο εκµεταλλευσης τους. . κ) Κοιτασµατολογιας, το οποίο εξυπηρετει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστιχο αντικείµενο της κοιτασματολογιας, που ασχολείται µε τον ορυκτό πλούτο. ε) Στο τµήµα Βιολογίας της Σχολής Θετιχων Επιστημων τα εργαστήρια: ) Γενικής Μικροβιολογίας, το οποίο εξυπηρετει τις εκπαιδευτικες χκαι ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της γενικής Μικροβιολογίας δηλαδή σε θέµατα που αφορούν στη δοµή και λειτουργία των µικχροοργανισµών (βαιτήρια, κυανοφύκη, µύκητες, φύκης και ) Ιχθυολογιας, το οπόίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Ιχθυολογίας, όπως µορφολογία, ανατοµία, φυσιολογία, ταξινόµηση, δυναµική οικολογία των ιχθύων. στ) α) Στο τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της λής Γεωτεχνικών Επιστηµών τα εργαστήρια: ( Δασικής Πληροφορικής, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικεΐµενο της πληροφορικής, και ειδικότερα: Εισαγωγικές έννοιες Η /Υ, συστήµατα και δίκτυα, Χειρισµός Η/Υ και διδασκαλία λειτουργικών συστηµάτων. Διδασκαλία γλωσσών προγραµµατισµού. Σύνταξη προγραµµάτων µε στόχο την προσεγγιση προβληµάτων της δασικής πραξης Χρήση πακέτων λογι. ατικών υπολογιστιχων, επεξεργαστων κειµένων, στατιστικών Χλπ. µε εφαρµογές στη δασική έρευνα χαι πραξη κ) Δασικής Εδαφολογίας, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Δασοπονίας και ειδικότερα στην ασφαλέστερη και ορθολογικότερη χρήση και εκµετάλλευση των ορεινών και δασικών εκτάσεων της χώρας µας. , κ) Δασικής πολιτικής, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Δασικής Πολιτικής και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν στις αρχές, στις µεθόδους και στα µέσα οργάνωσης της οικονοµίας των δασικών πλουτοπαραγωγικών πόρων ευρέων γεωγραφικών διαµερισµάτων της χώρας ή του συνόλου της. στη σπουδή των σχέσεων δάσος-λαός, στην χοινωνική και οικονοµική αναπτυξη της δασοπονίας της χώρας, στη δασική συνεταιριστική και πιστωτική πολιτική στις προβλέψεις τάσεως εξελιξης της δασικής παραγωγής και κατανάλωσης, στα πλαίσια χοινωνικών χαι κών αλλαγών σε εθνικό επίπεδο, στην επιλογή στόχων χαι στη λήψη αποφάσεων της Εθνικής δασοπονίας, στις αρχές προγραµµατισµού και χρηµατόοδότησης των διαφόρων τοµέων της δασοπκονικής δραστηριότητας, στη δασική Διοικητική και Δασική Νοµοθεσία ως χαι στη συγχκριτική δασική Νοµοθεσία των δασικά αναπτυγµένων χωρών και ιδιαίτερα της ΕΟΚ, στην οικονοµική αξιολόγηση της σηµασίας του δάσους χαι των δασικών εκτάσεων ως πηγής πρώτων υλών, ενέργειας, αναφυχής και εισοδήµατος και ως παράγοντα προστασίας των αναπτυξιακών έργων της ατµόσφαιρας και του υδατικού δυναµικού της χώρας, στοΕΦΗΜΕΡ|Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥ ΧΟΣ ΠΡΩΤ0) Εθνικό δασιχο προϊόν και στη λστιστιχη εµφανιση του στα. πλαισια της: | Εθνικής Δασοπονίας. . υν) Θηραµατοπονίας και [χθυοκοµίας των Ορεινων Υδατων, το οπκόΐο εξυπηρετει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα της Θηραµατοπονίας και της Ιχθυοκοµίας των Ορεινών Υδάτων και ειδικότερ: σε θέµατα όπως; Βιολογία, Οικολογία; προστασία και διαχείριση της άγριας ζωής, των ιχθρόν των γλυκών υδάτων καθώς και την ιχθυοκαλλιέργεια. ζ Στο τµήµα Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιρτηµων το εργαστήριο Φαρµακολογίας το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείµενο της Φαρµακολόγίας. . . ΄Άρθρο 2 Εσωτερικός Κανονισµός Ο εσωτερικός κανονισµός των εργαστηρίων, που 4ι'δρύονξάι.µε το“ προηγούµενο άρθρο, καθώς και των εργαστηρίων: α)…'Φυσικής κάι. ) ΄. Συγιοινωνιακης Τεχνικής τα οποία ενταχθηκαν αντίστοιχα µε την. υπουργικήαπόφαση Β1/107/83 (Β' 73) στα τµήµατα Γενικό και Πολιτικών Μηχαναων της Πολυτεχνιχης Σχολής, καθοριζεται συµ.φωνα µε τα επόµενα άρθρα. “Άρθρο 3 Αποστολή,. Κάθε εργαστήριο έχει ως απκοστολής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/46 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/46 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία