ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/322

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Σοφίας Σαρρόκου Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: ΄ 1.Το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 590 «Περίτου Καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδας» (Α΄ 146) σε συνδυασµό µε τα ἁρθρα 2 και 3 του 8/1979 χανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ /1980). . 2.Τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας και Παξών που περιλαµβάνεται στο απόσπασµα της υπ' αριθµ. 185/4/28.2.90 πράξεώς του. 3.Το υπ' αριθµ. #17/286/5.4.90 έγγραφο του Σεβασµιωτάτου Μητροπκολίτου Κερκύρας και Παξών προς τον Πρόεδρο του Δηµοτικού Συµβουλίου Κερκύρας, από το οποίο προκύπτει η πάροδος άπρακτης της κατά νόµο προθεσµίας ενός µηνός για τη γνωµοδότησητου Δτηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Κερχύρας. 4.Την 412/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατειας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο.΄ Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Σοφίας Σαέρόχου Κερκύρας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερχύρας και Παξών. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Αθήγνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑι ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΜΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ] Ε (6) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 323 Αντικατάσταση του άρθρου 10 της Υπουργικής Απόφασης Φ. 150/ Β3/ΑΑΒΟ/Ί984 «Εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ έτος σπουδών του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης για την χατεύθυνση εικαστικών τεχνών» (Φ.Ε.Κ. 482 Β΄). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόφη: 1.Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 1771/ 1988 «Τροποποΐηση και συµπλήρωση του συστήµατος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 71} 2.Την κοινή απόφαση αριθ. Η. 2871 /1 990 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β' 206) χαι 3.Την αριθ. 342 /1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο. Το άρθρο 10 της Υπουργικής Απόφασης Φ. 150/Β3/4480/1984 «Εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α΄ έτος σπουδών του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, για την χατευθυνση εικαστικών τεχνών» (Β΄' 482), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10. Βαθµολόγηση των έργων. 1.Κάθε µέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθµολογεί µε ένα ακέραιο αριθµό το σύνολο των έργων των υποφψηφίων από ένα (1) έως δέκα (10) µε άριστα το βαθµό 10 και βάση το βαθµό 5. 2.Μετά το τέλος της βαθµολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθµού όλων των υποφηφιων η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα µε τη βαθµολογια όλων των εξετασθέντων. ΄ ΕΕ Γενιχος βαθµ.ος του υποφηφίου είναι το αθροισμα των βαθµών, που συγκέντρωσε από τα µέλη της Επιτροπης Εισιτηρίων Εξετασεων, διαιρούµενο δια του αριθµού των µελών αυτής. 4.Ο υποφήφιος για να θεωρηθεί εισακτέος πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθµό τουλάχιστον πέντε (6). 5.Η εισαγωγή γίνεται χατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας και µέχρι την κάλυψη του καθορισµένου αριθµού εισακτέων. 6.Οινυποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθµό ίσο µε εκείνον του τελευταίου εισαγοµένου, εισάγονται ως υπεράριθµοι. 7.Επανεξέταση, αναβαθµολόγηση ή χορήγγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποφηφίου, δεν επιτρέπεται και η αξιολόγησή τους αφήνεται στην αντικειµενική και δίκαιη κρίση των µελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων». Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε ΄ τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Αθΐγνα, 13 Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ . ( Σύµβαση δανείου υφους 54 150 εχατοµ. µεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ και της Διευθετούσας το δάνειο Τραπεζας (ΑΒΒΑΝΟΕΒ), των Επικεφαλής Διευθυντών, των Επικεφαλής Συνδιευθυντών, των Διευθυντών, των Συνδιευθυντών και των Τραπεζών που χαθορίζονται στη Δανειακή Σύµβαση, χκαι της ΜΙΤΞΗΙ ΤΑΙΥΟ ΚΟΒΕ ΒΑΝΚ, ως εκπροσώπου των Τραπεζών (ΑΟΕΝΤ), που θα χρονολογηθεί µε ηµεροµηνία 24 Σεπτεµβρίου 1990. Ο ΥΠΟνΥΡΓΟΣ Επειδή η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, δηµόσια επιχείρηση µε µορφή εταιρειας µε έδρα στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, (που στο εξής θα αναφέρεται ως η «Οφειλέτιδαν) η Διευθετούσα το δάνειο Τράπεζα (ΑΒΒΑΝΩΕΒ), οι Επικεφαλής Διευθυντές, οι Επικεφαλής Συνδιευθυντές, οι Διευθυντές και οι Συνδιευθυντές που καθορίζονται στη Αανειακή Σύµβαση (συνοπτικά οι «Διευθυντές») χαι η ΤΑΙΥΟ ΚΟΒΕ ΒΑΝΚ, ΙΤΡ ως εκπρόσωπος των Τραπεζών (η «Έχπρόσωπος») και οι Διάφορες Τράπεζες που χατονοµάζονται στη Δανειακή Σύµβαση (που εδώ αναφέρονται ως οι «Ἰράπεζες», έχκφραση η οποία όπου απαιτείται θα περιλαµβάνει τους διαδόχους, εκδοχείς και αντικαταστάτες) προτίθενται να συνοµολογήσουν τη Δανειακή Σύµβαση (που στο εξής θα ονοµάζεται η «Σύµβαση»), ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δια του Υπουργού της των Οικονοµικών, επειδή η Διευθετούσα το δάνειο Τράπεζα (ΑΒΒΑΝΟΕΒ), οι Διευθυντές, η Εκπρόσωπος και οι Τράπεζες συνοµολογούν τη σύµβαση και οι Τράπεζες συµφωνούν να χορηγήσουν τα δάνεια, ανεπιφυλάκτως χαι ανεχκλήτως αναλαµβάνει την υποχρέωση και συµφωνεί να µη νομοθετήσει ή καθιερώσει οποιοδήποτε µέτρο, εκδόσει οποιαδηποτε εγκύχκλιο ή προβει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια όσον αφορα την Οφειλέτιδα η οποία θα είχε σαν καθαρό αποτελεσµα την αποτροπή, παρεµπόδιση, χειροτέρευση ή περιορισµό της ικανοτητας, ευχέρειας ή διχαιωματος της Οφειλέτιδας να πληρώνει τόχκους επί του κεφαλαΐίου των δανείων ή και να ξεπληρώνει το χεφάλαιο ή οποιοδήποτε µέρος του σύµφωνα µε τη Σύµβαση ή και να ΄ πληρώνει οποιαδηποτε άλλα ποσά οφειλόµενα σύµφωνα µε τη Σύµβαση,. Αυτή η ανάληψη υποχρεώσεως θα παραµένει σε ισχύ μέχρι να εξοφληθούν τελείως τα Δάνεια και οι τόχοι του, οποιοιδήποτε φόροι και όλα τα άλλα ποσά που πληρώνονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση... ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ προκάλεσε την χατάρτιση αυτής της Αναλήφψεως Υποχρεώσεως στο όνοµα της και για λογαριασµό της στην Αθήγνα από τον Υπουργό της των Οικονοµικών ο οποίος έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί και έχει το δικαίώωµα για το σκοπό αυτό. Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 1990 Ο νπΟνγΡτΟΣ 1.ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Υπουργός των Οικονοµικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας Αρτεετησηι οί Η 150 δεινεεη ΡΉΒΙΙΟ ΡΟΨΝΕΕΒ ©ΟΚΡΟΒΑΤΙΟΝ αυά τὕε Ατταυρετ, τίὕιε Ι εαά Μαυαρχετε, ο- εαά Μαπαρετε, Μαυαρετ= απά (©ο-Μαυαρµετο απά Βαυίκε 8= αάεπιεά ιβιετοίη απά ΤΗΕ ΜΙΤΞΉΙ ΤΑΙΥΟ ΚΟΒΕ ΒΑΝΚ, Τ α= το Βε άαιεά 24 δερίετιδετ, 1990 ΜΙΝΙΞΤΕΒ ΟΕ ΕΙΝΑΝΟΕ ΥΗΕΒΕΑΞ ΠΙΜΟΞΙΑ ΕΡΙΗΙΒΙΞΙΣ ΕΙΕΚΤΒΙΞΜΟΉ ΡΟΥΕΕ ©ΟΒΡΟΒΑΤΙΟΝ) 3 εοτροτατε επίλτνγ νΙ ίτε ραί οίδες αι 30 } (βιετείηαΐετ τεξεττεά το π5 ίε “Βοττονετ“), ίὕιε Αττάπρετ, ίίε Ιεαά Μαπερετε, ίὕνε οαά Μαπαρχετε, ίιε Μαυαρετα αυά ο- 95 το ὕε (ιοµειβετ ίίιε “Μαπαρµετε“) απά τιε ΜΙΤΞΙΠ ΤΑΙΥΟ ΚΟΕΕ ΒΑΝΚ, α= Βαπκε“ αρεύπί (ίε “ Αµεηί“) απά εενεταί βαπίκε παπιεά ίτη ίε [ο8η Αρτεεπιετι (βετείη τεξεττεά ιο α= τιε “Βαηίκε“, εχρτεδείοη ἱπεϊυάς τεσυίτεά ιβείτ ααείρης= απά ' ευθεύτυτες) Ιηιτενά ίο έπίετ ίπίο σαλά [.ο8η Αρτεστυσπί (βµετοίπαΐετ εαΠεά τιε “ Αρτεεπιοπί“) ΝΟΥ ΤΗΕΒΕΕΟΒΕ. ΤΗΕ ΒΕΡΗΒΙΙ€ ΟΕΟΒΕΕΟΕ ίιε οΐ ΈΊπαπςς τοη Εεοποιπίεοη) 1η οί ήιε Ατταηρετ, ίίιε Μαπάρετε, Αρεπι απά ίὕιε Βαπίκε ευιετίτις 110 τὕε [.ο8η Αρτεεπιεπί απά τίιε Βαυίκο αρτεείης 1ο τηάίκε [ο8η= υπεοπάϊυουηαΐ]γ απά υυάλετίακες απά αρτεσς (ὕιοι 11 ποι επαςί οτ Ιπιτοάνυςς αην ίσ=υε α0Υ οτ ταίκε αηιν οίΐνετ ασίοη τερατά το ίὕιε Βοττονετ εΐ ννουϊά 85 3 ποί τε=υΐι ίὕιε ρτενεηΏοτ, Ηπάταυςς, ου Ηπηλταύουη οί ίὕιε αρίΏτνγ, ν| οτ τ ρ ο ραγ οη αυά/οτ τεραν ίιε οί οτ αην ρατί ιετεοί υπιάετ ίὕε [.ο8η ΑΕτεεπιετι οπά /οι' ραν αηγ απά 3Π ευπης άνε υπάετ τε Έοάη Αρτεσπιετι. ΤΗο υπιάετιακΐς τοπιαίη η ίοτςς υπίλ] ίιο [νοπε 8ηά 1} ίττείὕιετεοη, 8Υ Τακεα αυά 311 οίετ ραγαβίε τιε [.ο8η ὕανε βεση ραϊά τη Ιπ ΥΧΤΤΝΕΞ& ε ΒΕΒΠΙΒΙΙΟ ΟΒΕΕΟΕ Νιας εαυιεεά Πηιάετιακίης το ε εχεσυιεά ίη ε απά οη ἵίο ίη Αθιεπε γ 115 Μλπίειετ οί (Υρουτβο= 1οη ι!ιετευπο άυ]ν αυιλιοτίεεά αυά επηροννετεά. 1.Μλπλειετ οί του Εεοποπηλκοτ) οί τίε οί (τεεςες ΑΠΟ Το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία