ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/326

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-09-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-09-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(8) Μεταφορά έδρας Συµβολαιογράφου από το Αήµο Αµαρουσίου στην Κοινότητα Μελισσίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Καταρτουνται όλα τα ελευθερας και µειωµένης τιµής εισιτήρια στον Ο.Σ.Ε. εκτός των αναπήρων πολεµου και των συνοδών τους χαι των πολυτέχνων, που διατηρουνται όπως ισχύουν µέχρι 2.Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα χορηγούνται ελευθέρας από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε µέριµνα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τις διαδιπασιες χκαι προῦποθέσεις που θα καθορισθούν απ' αυτό µε υπουργική απόφαση. 3.Για τους µαθητές διατηρείται το ίδιο χκαθεστώς όπως ισχύει µέχρι σΐµερα. 4.Οι φοιτητές και σπουδαστές θα πληρώνουν µειωµένο εισιτήριο κατά 25%. 5.Για τους εργαζοµένόυς στον Ο.Σ.Ε. παραµένει το ξδικαΐωµα χρήση από τους ίδιους και µόνον ελευθέρας ή µειωµένης τιµής είσιτηρίου, όπως ισχύει µέχρι σήµερα, στον οργανισµό τους. Αυτή η πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεω4ς. 6.Εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικά τιµολόγια του Ο.Σ.Ε. που , … , γ χρ ΄ αφορούν στην άσκηση τιµολογιακής πολιτικής, καθώς και ,ι προβλέ- Ο Πρόεδρος . Οι Αντιπρύεδροι Τα Μέλη πεται για τα ελευθέρας και µειωµένης τιµής εισιτήρια από διεθνείς αυµ- . Ακριβές αντίγραφο … βάσεις µετά αλλοδατών δικτύων ή οργανισµών ή γενικότερες ρυθµίσεις Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου που προβλέπονται από την Κοινοτική νοµοθεσία. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 3 χαι 4 του Νόµου 670/ , 1977 «Περί κώδικος Συµβολαιογράφων» (ΦΕΚ 232 /25.8.1977 τ. ' ΑΥ
  • Την αριθ. 5/16.2.1990 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Αθηνών που εκδόθηκε µετά την από 12.12.1989 γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαΐου - Δωδεκανήσου χαι
  • Την 275/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µε . πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύ. νης, αποφασίζουµε: µόνο Η έδρα µιας από τις θεσεις Συµβολαιογράφων του Ειρηνοδιχειου : Αµαρουαΐου µεταφέρεται από την εδρα του Ειρηνοδικέίου Αµαρουσίου ΄ στην Κοινότητα Μελισσίων που υπάγεται στην ίδια Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέ| τουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθήνα, 6 Σεκτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ … ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΘΕΡΝΗΣΗΣ ΚκΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ -+ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 327 Μεταφορα έδρας Συµβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Κω στην Κοινότητα Καρδάµαινας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
  • Την αριθµ. 91086/28.5.1990 (ΦΕΚ 334Β΄/29.5.90) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Αριστοτέλη Παυλίδη».
  • Την 3458/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
  • Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Εµπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο. Υπήκοοι χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποκτούν την άδεια ασκήσεως του επαγγέµατος του ναυτικού πράκτορα υπό τους όρους χαι τις προύθποθέσεις που την αποκτούν χαι οι “ Έλλχηνες υπήκοοι. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εµπορικής Ναντιλίας αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεσή τόυ παρόντος προεδρικού διατάγµάτος. Αθήνα, 6ό Σεπτεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΟΥΡτοι Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ -+ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 330 (7) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς. τις διατάξεις της Οδηγίας 89 989 για τον περιορισµό του θορύβου που προκαλϊείται απο υποηχήτικά αεριωθούµενα. πολιτικά αέροπλάνα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπόψη:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/91086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/91086 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία