ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/335

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/335

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
% Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κα Μονάδας Στρατηγγικού σχεδιασµού χαι αναλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υποφη 1. Τις ξιατάξεις των άρθρων 78 παράγραφοι 1, 4 και 5 και 20 παράγραφοι 1 και 4 του Ν. 1392 /1 990 «Για τον ιχσυγχρονισμο και την ανάπτυξη και αλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 101/Α). 2. Την αριθ. 28470/27.4.1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών». (ΦΕΚ 291 3. Την αριθ. Υ. 114-Ο/1051173/1390/0001/199Ο χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού χαι του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/),. 4. Την αριθ. 500/1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, τ ! µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής ΟΌικονοµίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών και ()ιχονοµιχών, αποφασίζουµε: ν ΄“Άρθρο 1. Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: . α. Γενική Διιυθυνση Διοικητικής Υποστήριξης που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (1) Διοικησης, (2) ΝοµοΘετικου Συντονισµού και Κωδιχοποιησης, (8) Α= κής και Δηµοτικής Κατάστασης και (4)- Πολιτικής Σχεδίασης Έχκτακτης Ανά γκης (Π.ΣΕ.Α.). β. Γενική Διεύθυνση Τοπικης Αυτοδιοίκησης που συγκροτείται από τις Διευ-. θύνσεις: (1) Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2) Οικονομικων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και () Τεχναων σιών. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραµμάτων και Αποκέντρωσης που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (1) Προγραµµατισµού και Αποκέντρωσης, (2) Μηχανοργάνωσης και Ηλε- . κτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και (4) Εκλογών. 2. Στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου προΐατανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής: α. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. β. Της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοξιοίκησης, υπάλληλος του κλάδου ΄ ΠΕ Διοικητικού. γ. Της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Αποκέντρωσης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηγχανολόγων -- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Άγρο. νόµων - Τοπογράφων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών και Πληροφορικής. Ονανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις συντονίζουν τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτούνται, µε σκοπό την ευρυθµότερη ναι αποδοτικότερη λειτουργία τους. “Άρθρο 2. 1. Στο Υπουργειο Εσωτερικών συνιστάται, κατά τα οριζόµενα στις διαταξιις του άρθρου 80 του Ν. 1892/1990, Μονάδα στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. 2. Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παράγραφο Μονάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, (10) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ Β4 Α), όπως αυτό ισχύει χάθε φορά..Ο αριθµδς των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται χαθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων.Στον Υφυπουργό Εαωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσιευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-10-04 Προεδρικό Διάταγμα 1990/335
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/135
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1995/401 1995
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Μεταβολών στη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορισμός αρμοδιοτήτων και κλάδου επιλογής προϊσταμένου. 2006/181 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2008/146 2008