ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/336

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/336

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κα Μονάδας Στρατηγικού σχεδιασµού και ανά' λυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. ΄Έχοντας υπόφη:. 1. Τις διατάξεις: α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137/ τ.Α/1985), β. των παρ. 1,4και 5 του άρθρου 78 του Ν. 1892 /1990 Για τον εκσυγχρονισµό χαι την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και των παρ. 1 και του άρθρου 80 του ίδιου Νόµου (ΦΕΚ 101 /τ.Α)1990), του Π.Δ. 545/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου Εθνικής 0ικονοµιας» (ΦΕΚ 254/τ.Α'/1988). 2. Την αριθ 497 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατειας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης, Εθνικής Όικο. νοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: 1Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, συνιστώναι οι ακόλουθες Γενικές Διευθυνσεις α. Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (α) Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Προγραµµατισµού (βΒ) Νοµισµατικών και Πιστωτικών Υποθέσεων ({) Εποπτείας των Χρηµατιστηρίων Αξιών (6) Τιµών Εισοδηµάτων Απασχόλησης και Κοινωνικης Πολιτικής και (&) Παραγωγης και από το Αυτοτελές Γραφείο Πινταετους Προγράµµατος, Οικονοµικής Ανάπτυξης. Η Γενική αυτη Διευθυνση συντονιζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιαχων μοναδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό τη χάραξη κι εφαρµογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και τη µεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του έργου της. β. Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύσων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (α) Δηµοσίων Επενδύσεων (Β) Περιφερειακής Πολιτικής, και (( Ανάπτυξης Η γενική αυτη Διιυθυνση συντονιζει τη δράση των επί µέρους υπηρωιαχων µσναδων από τις οποίες συγχκροτείται, µε σκοπό τη χάραξη και εφαρµογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών χαι τη µεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του έργου της. Τ. Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (α) Πολιτικής Ιδιωτικών Επενδύσεων, και (β) Ελέγχου και Εκταµιεύσεων ' Η Γενική αυτή Διευθυσνη συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγχκροτείται, µε σκοπό τη χάραξη και εφαρµογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και τη µεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του έργου της. δ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης που συγκροτειται από τις Διευθύνσεις: (α) Διοικητικής Υποστήριξης (β) Οικονοµικής Διοίκησης ({) Οργάνωσης Πληροφορικής και Εκπαίδευσης (6) Ενηµέρωσης Πληροφόρησης και Δηµοσίων Σχέσεων (6) Πολιτικής Σχώιασεως Εκτάκτου Ανάγκης ' καθώς χαι από το Αυτοτελες Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης και Κοινοβουλευτικού Εληχου Η Γενική αυτή Διεύθυνση:συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό τη χάραξη και εφαρµογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και τη µεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσµατιχοτιρη επιτέλεση του έργου της. ε) γενική Διεύθυνση Στατιστικής, που συγκροτείται από τις Διευθυνσεις (α) Προγράµµατος Συντονισµού και Οργανωσης (β) Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Οικονοµικών Στατιστικών Α΄ (6) Οικονοµικών Στατιστικών Η΄ (6) Απογραφών, και στ) Κοινωνικών Στατιστικών Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό τη χάραξη και εφαρµογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών χαι τη µεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του έργου της. 2. Στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου, προΐστανται Γενικοί Διευθυντές, ως εξής: (α) Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού, (8) Της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων, Περιφιριιακης Πολιτικής και Ανάπτυξης, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ οικονοµικού ή ΠΕ Τεχνικών. ( Της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδυσιων, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Οικονοµικού ή ΠΕ Τεχνικών. (6) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστηριξης, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Οικονοµικού. (&) Της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικής, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Οικονο. µικού ή ΠΕ Στατιστικών. '“Αρθρο 2. 1. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας συνιστάται, χατά τα οριζόµενα στις διατάζεις του άρθρου 80 του Ν. 1892 /1990, Μονάδα στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. 2. Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παράγραφο Μονάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο δέχα (10) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα χκαθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πληρωµής κενών θέσεων. Στο Υπουργο Εθνικής Οικονοµίας αναθέτουµε τη δηµοσιευση χαι εκτέλεση του παροντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-10-04 Προεδρικό Διάταγμα 1990/336
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/135
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία