ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/337

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Στο Υπουργείο Εργασίας συνιστάται Μονάδα στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
2.  
    Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παράγραφο Μονάδας συνιστώνται στο Υπουργείο Εργασίας δώδεκα (12) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Α/τος 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α), όπως αυτό ισχύει χάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκΐρυξη πλήρωσης χενών θέσεων. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλέση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, 4 Οκτωβρίου 1990 ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ' . Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ * ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ , Οι ΥπΠΟΥΡτΟΙ ' ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ' ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΄ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ +. ο ΄ ω.
  • Στο Υπουργείο Εργασίας συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: α) Γενική Διεύθυνση Εργασίας, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (αα) “Όρων Εργασίας (Δ2) (9β) Αµοιβή Εργασίας (Δ3) και Συνδροµής (Δ12) β) Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινης της Εργασιας, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (αα) Συνθηκών Εργασίας (Α1Ο), και (Ββ) Κέντρο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Δ1 1),. 7} Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστηριξης που συγκροτειται από τις ΄ Διευθύνσεις: (αα) Διοικητικού (Δ1) (ββ) Οργάνωσης (Δ6) (γγ) Επιθεώρησης (Δ9) (55) Πολιτικής Σχεδίασης Έχκτακτης Ανάγκης (Δ13) και την Τεχνική Υπηρεσία. Οι Γενικές αυτές Διευθυνσεις προγραµµατιζουν τη δραστηριοτητα, συντονιζουν τη λειτουργία των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων που υπάγονται σ αυτές, για την πραγµατοποΐηση των στόχων που περιγράφονται στα άρθρα 3, 4, 5,.8, 11 - 16 και 18 του Π.Δ/τος 368 «Οργανισµός Υπουργείου Έργασϊας» (ΦΕΚ 163/ Α) και γενικά, ασκούν το έργο που ο νόµος αναθέτει στους Γενικούς Διευθυντές.
  • Στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου πρώΐστανται Γενικοί Διευθυντές, ως εξής: α) Των Γενικών Διευθύνσεων Εργασίας και Διουεητικής Υποστήριξης, υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ. Διοικητικών. β) Της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκων και Τγιεινής της Εργασίας, υπαλληλος των Κλαδων ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστηµών.
  • Τις οργανωτικές χαι λειτουργικές ανάγκες του Υπουργιιου Εργασίας.
  • Την αριθ. 502 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονοµίας, Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασιζουµεΣύσταση Γενικών Διευθύνσεων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικού στο Υπουργείο Εργασίας, τροποποίηση και συμπλήρωση Οργανισμού Υπουργείου Εργασίας (Π.Δ. 368/1989, ΦΕΚ 163/Α). 1992/293 1992
Τροποποίηση του Π.Δ. 65/1998 «Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α’ 135) (Α’ 68). 1998/188 1998
Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 135). 1998/65 1998
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 2005/194 2005