ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/338

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Περί Συστασεως Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμου και αναλυσης πολιτικης στο Υπουργείο Δικαιοσυνης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1} Τις διατάξεις των άρθρων 7 8, παράγρ. 1, 4 και 5 και 80 παράγρ. 1 και 4 του Νόµου 1892 «Για τον εκσυγχρονισµό και την αναπτυξη και αλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 101 τεύχος 2} Την αριθ. Υ.1140/1051 173/1390/0001/1990 κοινή αποφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Αναθεση αρµοδιοτήτώῶν.στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β).3) Την αριθ. 496/90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Δικαιοσύνης, των Υπουργων Προεδρίας της Κυβερνήσέως, Εθνικής Οικονοµίας και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “ “Άρθρο 1 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 1.Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συνιστώνται οι αχολουθες Γενικές σεις: Α) Γενική Διεύθυνση Διοιχησεως Δικαιοσυνης που συγχροτειται από τις Διευθύνσεις: , 1)Λειτουργίας Δικαστηρίων χαι Διχαστικων Λειτουργων 2)Λειτουργίας Γραµµατείας Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπαλληλων χκαι 7} Ποινικού Μητρωου Χαι Απονοµής Χάριτος. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους Διευθύνσεωναπό τις οπο΄ιες συγιροτε΄ιται, µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας εν γένει και της ταχύτητας απονοµής της Δικαιοσύνης. Β) ' Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων.. 2)Προλήψεως Εγκληµατικότητος και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων. Επιθεωρήσεως. ) Εξωτεραης Φρουρήσεως Φυλακών χαι λοιπών Καταστηµατων Η Γενική:αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους Διευθύνσεων από τις οποίες συγκροτείται µε σκοπό την εξασφάλιση της επιτυχίας της υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνηςς χαρασσοµένης σωφρονιστικής πολιτικής εν γένει. Γ Γενική Διεύθυνση Οργανώσεως και Πληροφοραης, Προσωπικού, Όικονοµικών και Τεχνικών Θεµάτων που συγκροτείται από τις. εξης υπηρισιαχες µονάδες: 1)Διεύθυνση Οργανωσεως και Πληροφορ…ης β): Διεύθυνση Προσωπικού 7} Διεύθυνση Οικονοµικού . 6)Διεύθυνση Π.Σ.Ε.Α.. 7)Τµήµα Τεχνικων Υπηρεσιών. - ' Η Γενική αυτη Διευθυνση συντονιζει τη δραση των επί µερους υπηρεσιαιων µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την επιτυχία του προγράµµατος εκσυγχρονισµού και Οργανωσεως των Υπηρεσιών εν γένει του Υπουργείου και την καλύτερη αντιµετώπιση της διοικήσέεως του προσωπικου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Σωφρονισταων Καταστηµάτων εν γένει χαθώς και της στεγάσεως όλων των υπηρεσιών αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης. Α) Γενική Διεύθυνση Νομοπαρασκωαστικης, Διεθνών Νοµικών Σχέσεων χκάι Δικηγορικού Λειτουργήµατος που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Εργασίας, Ειδικών Νοµικών Υποθέσεών χαι Διεθνών Σχέσεων.. 2)Διεύθυνση Δικηγορικού Λειτουργήµατος χκάι Επιµελητων, Συμβολαιογραφειων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατολογικων Γραφείων. Η Γ ενική αυτή Διευθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους Διευθύνσεων από τις οποίες συγχκροτείται µε σκοπό, τόσο την ποιάτητα του πολυσχιδούς νοµοπαρασκευαστικού έργόυ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσον και τον επιτυχέ. στερο χειρισµό των διεθνούς χαρακτήρος θεµατων αρµοδιοτητας του. 2.Στις Γενικές Διευθυνσεις της προηγουµένης παραγράφου προΐστανται Γενικοί Διευθυντές, µόνιµοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου , 'Άρθρο 2. . 1.Στο Υπουργείο Δικαιοσυνης συνιστάται, κατά τα οριζοµενα στις διαταξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892/ 1990, Μονάδα στρατηγγικού σχεδιασµού και ανά-. λυσης Πολιτικής που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. 2.Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παράγραφο Μοναδας, συνιστώνται στο Υπουρτειο Διχαιοσυνης, δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές οριζονται τα προβλεποµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α), ό όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνησεως χαι Υπουργό Δικαιοσύνης, αναθετουμε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ' Αθΐγνα, 4 Οιτωβριου 1990 ο πΡοΘγπογΡτΟΣ κΑι ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι γπογΡτοι ο ο ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ . ΥΦΥΠ. οικοΝΟΝικοΝ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ - τ τ ο τ τή. | (6 ΠΙΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 339 - ) : Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και µονάδας στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουρτείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάζεις της παραγρ. τ καθώς και των παραγρ 4, 5 και 10 του άρθρου 78 και των παραγρ. 1 και 4 του άρθρου 80 του Ν. 1892 /1990 (Α' 101),. 2.Την αριθ. Υ 1140/1051173/1390/0001/1990 κοινή απόφαση του * Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στονΥφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ Β' 420). 3.Την αριθ 490/1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Όικονοµίας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Οιχονομικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Σύσταση Γενική Διευθύνσεων 1.Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αυνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: Α) Γενική Διεύθυνση Ώρησκευµάτων, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Εκκλησιαστικής Διοίκησης (β) Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (γ) Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθουµένης πολιτικής στο χώρο των Θρησκευµάτων. Β) Γενική Διευθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας δευσης, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Σπουδών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, (β) Σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, (γ) Επιµόρφωσης, (δ) Φυσικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σπουδών και την εφαρµογή των προγραµµάτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Γ) Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Προσωπικού Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και (γ) Διοικητικών Υποθέσεων. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την επιλογή και κατανοµή του προσωπικού που ανήχκει στην αρµοδιότητα των τριών Διευθύνσεων, την παρακολούθηση θεµάτων καταστάσεως του προσωπικού αυτού χαι τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων των αντίστοιχων εκπαιδευτικών βαθµίδων. Α) Γενική Διεύθυνση Προγραµµατισµού, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Επενδύσεων, (β) Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, (γ) Τεχνικής Υποστήριξης, (δ) Σπατιστικής χαι Σχεδιασµού και Επιχειρησιακών Ερευνών. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό τον προγραµµατισµό και σχεδιασμό της κάλυψης των αναγκών της υλικοτεχνικής υποδοµής του εκπαιδευτι-. κού συστήµατος και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του. Ε) Γενικη Διευθυνσ'η Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστΐριξης, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: ΄ 1)Διοικητικού Κεντρικής Τπηρεσίας, (8) Οικονοµικών Υποθέσεων, (γ) Οργάνωσης και Μεθόδων και (5) Μηχανογράφησης. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την παρακολούθηση θεµάτων καταστάσεως του προφωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας, την κατάρτιση και εκτέλεση του Γενικού Προῦπολογισµού του Υπουρτε'ιου και τη µηχανογραφική νπο στήριξη του έργου του Υπουργείου. ΣΤ) Γενική Διευθύνση Διεθνών Εκπαιδευτικων Σχέσεων, που συγχρ΄δτειται' από τις Διευθύνσεις: . 1)Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Ξένων Σχολείων, (γ) Ελληνιχων Σπουδών Εξωτερικού και (δ) Ε.Ο.Κ. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό την παρακολούθηση θεµάτων Ε.Ο.Κ., στελέχωση σγολείων Εκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, των ξένων στην Ελλάδά σχολείων και των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων µε χώρες πλην των ανηκουσών στην Ε.Ο.Κ. 2.Στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου πρόΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής: 1)Της Γενικής Διεύθυνσης Θρησκευµάτων µέλος του ΔΑ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕΙ Διοικητικού. 2)Της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας τ΄| Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ που έχει υπερεικοσαετή υπηρεσία. 7} Της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβαθµιας Εχπαιδιυσης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ] Διοικητικού. 3)Της Γενικής Διεύθυνσης Προγραµµατισµού υπαλληλος του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικού. 4)Της Γενικής Διευθυνσης Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστηριξης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ] Διοικητικού. 5)Της Γιγαής Διεύθυνσης Διεθνών Εχκπαιδευτικών Σχέσεων µέλος του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ήτου Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβαθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκποΐίδευσης µε βαθµό Α΄ που έχει υπηρεικοσαετή υπηρεσία ᾗ υπάλληλος του κλάδύυ ΠΕ] Διοικητικού. '“Άρθρο 2 Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού 1.Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται, κατά τα οριζόµενα στις δίατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892 /1990, Μονάδα Στρατηγικού σχεδιασµου και ανάλυσης πολιτικής, που υπαγεται απευθείας στον υπουργό. 2.Για τη στελιχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παραγραφο Μονάδας, συνιστώνται στο Υπουργειο οκτώ (8) θεσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές οριζονται τα προβλεπομενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. ΄“Άρθρο 3 Υπηρεσίες υπαγόµενες σε όργανα υπερκείµενα της Γενικής Διεύθυνσης Απεύθείας στη Γινιχη Γραµµατεία του Υπουργειου Εθνικής Παιδείας χκαι Θρησκευµάτων υπάγονται: 1.Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης . Η Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) . Η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης . Η Διεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης . Το Τµήµα Βιβλιοθηκών . Το Τµήµα Ιστορικών Αρχείων . Το Τµήµα Μειονοτικών Σχολείων . Το Τµήµα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου . το Τµήµα Ενηµέρωσης και Δηµοσίων Σχέσεων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθιτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία