ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/340

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

9 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής ατο Υπουργείο Περιβαλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων ΄Έργων του Υπουργείου Περιβαλλοντος, Χωροταξίας χαι Δηµοσίων “Έργων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ . Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµ. Έργων. “Άρθρο 1. Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Αηµοσίων “Έργων συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: 1. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. β. Διεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιφικής Ρύπανσης και Θορύβων. Διεύθυνση Χωροταξίας. νΘ ©ο 3 Ο» ςπ 4> ©2 Ε ο 2. Γενική Διεύθυνση Πολεοδοµίας, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. β. Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής καν Κατοικίας. Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθµισης Περιοχών. δ. Διεύθυνση Οικοδοµικών χαι Κτιριοδοµικών. Κανονισµών. ε. Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών. 3. Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: ΄ α. Διεύθυνση Διοικητικού. β. Διεύθυνση Νοµοθετικού “Έργου. 7. Διεύθυνση Οργάνωσης. δ. Διεύθυνση Οικονοµικού. ε. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης. στ. Τµήµα Διεθνών Αραστηριοτήτων και Σχέσεων µε ΕΟΚ. ' “Άρθρο 2. Προιστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων. Στις Γενικές Διευθύνσεις του προηγούµενου άρθρου προΐστανται Γενικοί Διευθυντές. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, εχ των χλάδων που υπηρετούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. “Άρθρο 3. [ Σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής. 1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας και Δηµοσίων “Έργων συνιστάται Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού και -Ανάλυσης Πολιτικής, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892 /1990, που υπάγεται απ' ευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, και Δηµοσίων ΄Έργων. 2. Για τη στελέχωση της συνιστωµένης κατά την προηγούµενη παράγραφο µονάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταΐζίας και Δηµοσίων Έργων 34 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε.σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου. Σαν προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές, ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/ Α/198&), όπως αυτό ισχύξι κάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. ΄ Ο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων 'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας και Δηµ. Έργων ' “Άρθρο 4 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων. . . Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας και Δηµοσίων 'Έργων συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: ' . * 1. Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: α. Διεύθυνση Οδικών “Έργων. β. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Οδικής Ασφάλειας. Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών ΄Έργων. δ. Διεύθυνση Λιµενικών Έργων. ε. Διεύθυνση “Έργων Αεροδροµίων. στ. Διεύθυνση Οδικών “εργων Περιφέρειας Αττικής. ' Επίσης στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών ανήκουν και οι Ειδικές Υπηρεσίες Δτµοσίων Έργων (ΕΥΔΕ), που έχουν αντικείµενο την εκτέλεση συγκοινωνιακών 2. Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών ΄Έργων, που συγχκροτείται από τις Διευθύνσεις και Γραφεία: α. και Αποχέτευσης. β. Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Τ. Διεύθυνση Υδραυλικών “Έργων Περιφέρειας Αττικής. δ. Γραφείο Έργων Εκτροπής Αχελώου. . Επίσης στη Γενιή Διεύθυνση Υδραυλικών ΄Έργων ανήκουν και οι Ειδικές Υπηρεσίες Δηµοσίων (ΕΥΔΕ) που έχουν αντικείµενο την εκτέλεση υδραυλικών έργων. &3. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Προγράµµατος, που συγκροτείται από τις Διεθύνσεις και Τµήµατα: ' . α. Διεύθυνση Διοικητικού β. Διεύθυνση Νοµοθετικού Συντονισµού και Κωδικοποΐησης. Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και Προµηθειών. δ. Διεύθυνση Προγράµµατος, Οργάνωσης και Παραγωγικότητας. . ε. Διεύθυνση Μητρώων χαι Τεχνικών Επαγγελµάτων. στ. Τµήµα Διεθνών Σχέσεων χαι θεµάτων ΕΟΚ. 4. Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Λοικών “Έργων, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: ' [ α. Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων. ΄ β. Διεύθυνση Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών και Μηχανολογικού Εξο. πλισµού. Τ. Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δηµοσίων “Έργων. δ. Διεύθυνση Κτιριακών “εργων. ε. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων. στ. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Βορείου Ελλάδος.Επίσης στην Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Λοιπών Έργων ανΐµκουν και οι Ειδικές Υπηρεσίες Δηµοσίων “Έργων (ΕΥΔΕ) που έχουν αντικείµενο την εκτέλεση κτιριακών και λοικών έργων. “Άρθρο 3. Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων. ΄ Των Γενικών Διευύνσεων του προηγούµενου άρθρου προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής: ' 1. Της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών ΄Έργων, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. . ' 2. Της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. ' ' 3. Της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και προγράµµατος, υπάλληλος ΠΕ όλων των Κλάδων. - 4. Της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Λοιπών ΄Έργων, υπάλληλος όλων των κλάδων ΠΕ πλην του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού. ΄ “Άρθρο 6. Σύσταση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού κάι Ανάλυσης Πολιτικής 1. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων συνιστάται Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού χαι Ανάλυσης Πολιτικής, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892 /1990, που υπάγεται απ' ευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας και Δηµοσίων Έργων. 2. Για τη στελέχωση της συνιστωµένης κατά την προηγούµενη παράγραφο µονάδας, συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων “Έργων του γείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων 40 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου. Σαν προσόντα διορισµού στις θέσεις ἁυτές, ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. τ ΄“Άρθρο 7. ' ΄ . ΄ Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταζίας και Δηµοσίων 'Έργων και στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταΐίας και Δηµοσίων Έργων αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
  • Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 78 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 80 του Ν. 1892 /1990 «Για τον Εχσυγχρονισµό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 101 /Α/31.7.1990),. β. Το Π.Δ. 51 /1988 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβαλλοντος, Χωρόταξΐας και Δηµοσίων ΄Έργων» (ΦΕΚ 19/Α/1988),.
  • Την αριθ. Υ. 1140/1051173/1390/0001/1990 κοινή αποφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/8).
  • Την 495/1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονοµίας, Περιβαλλοντος, Χωροταΐίας και Δηµοσίων 'Έργων, του Αναπληρωτή Υπουρ.τού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Εργων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
  • Του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισµός Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων “εργων» (ΦΕΚ 28/Α/1988). δ. Του άρθρου 5 του Ν. 675/1977 «Αύξηση θέσεων προσωπικού στο γείου Δηµοσίων 'Έργων χ.λπ.» (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιηθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 «Δηµόσια “Έργα και ρυθµίσεις συναφών Θιµατωνν (ΦΕΚ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1140/1051173/1390/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1140_1051173_1390_0001 1990
ΝΟΜΟΣ 1977/675 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/675 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/51 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/69 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/69 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Σύσταση Οργανικής Μονάδας στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων 'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. 1991/293 1991
Τροποποίηση του Π.Δ. 340/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων κ.λ.π. στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε» (ΦΕΚ 135/Α/90). 1994/59 1994
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1995/428 1995
Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1999/81 1999
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 2006/133 2006
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/24 2010