ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/341

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας χαι Τεχνολογίας. … … (?

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 78 (παρ. 1, 4 και 5) και 80 (παρ. 1 και 4) του Ν. 1802 «Για τον εκσυγχρονισµό χαι την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ καθώς και του Π.Δ. 381 /1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας». ΄ 2.Την αριθ. Υ.1140/1051173/1390/0001/1990 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β). . 3.Την αριθ. 491 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής ΟΌικονοµίας, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:““ . “Άρθρο 1 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 4 1.Στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις: 1)Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: .ο 1)Πετρελαϊκής Πολιτικής, (β) Εποπτείας και Διαχείρισης Πετρελαιοειδών, ( Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, (δ) Ενεργειακής Πολιτικής, (©) Ηλεκτροπαραγωγής, (στ) Ανανεωσίµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε ακοπό τον σχεδιασµό, προώθηση και εφαρµογή από τους εποπτευόµενους φορείς, της Ενεργειακής και Πετρελαϊκής Πολιτικής. 3)Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου, που αυγκροτείται από τις Διευθύνσεις: . (α) Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών, (β) Μεταλλευτικών χαι Βιοµηχανικχών Ορυκτών, (γ) Ενεργειακών Ορυκτών, (6) Λατοµείων Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών, (€) Υδατικών και λοιπκών Φυσικών Πόρων, (στ) Αλυκών. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε σκοπό τον σχεδιασµό, προώθηση και εφαρµογή της πολιτικής για τις ορυκτές πρώτες ύλες, τις αλυκές, το υδατικό δυναµικό και τους λοιπούς φυσικούς πόρους της χώρας. ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών, που αυγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 1)Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονοµική, (γ) Οργάνωσης, (δ) Πολιτικής Σχεδίασης Έχτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ), (&) Δηµοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων, όπως μετονοµάζεται η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Διεθνών Δραστ'ηριο νήτων (άρθρο 20, Π.Δ. 381/89) Η Γενική αυπ| ΔιωΘυνση συντονιζει τη δραση των επί µέρους υπηρεσιαιων µονάδων από τις οποίες συγχκροτείται, µε σκοπό την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των Διοικητικών και Οργανωτικών θεµάτων του Υπουργείου και την πο στήριξη των Υπηρεσιών στα θέµατα Δηµοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων. 2.Στις Γενικές Διευθύνσειξ της προηγούµενης παραγράφου πρδιστανται, ως Γενικοί Διευθυντές, οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕΙ Μηχανικών, ΠΕ2 Πληρο.φορικής, ΠΕΑ Χηµικών - Γεωλογων, ΠΕ5 Γεωπόνων - Δασολογων και ΠΕό Διοικητικού - Οικονοµικού, οι οποίοι έχουν τις κατά τις χειµενες διαταξεις, προύποθέσεις.1. Στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολοτιας συνιστάται, κατά τα οριζοµενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1892 / 90, Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασµού χαι Ανάλυσης Πολιτικής, που υπάγεται απευθειας στον Υπουργό. 2.Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παράγραφο Μονάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο Βιομηχανιας, Ενεργειας χαι Τεχνολογιας δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιώτι. κού δικαΐου αορίστου ζρόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ.194/1988 (Α΄ 84),. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού χατά ειδικότητα, καθορίζεται, κάθε φορά, µε την προκΐρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. Στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία