ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/342

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/342

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στη Γενική Γραµµατεία Βιοµήηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 78 παρ. 1,4 και 5 του Νόµου 1892/9Ο (ΦΕΚ 101/Α/90) «για τον εκσυγχρονισµό χαι την ανάπτυξη χαι άλλες διατάξεις». β. Των Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) και 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Περί Οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,» (8) 2. Την απόφαση αριθ. Υ1704/90 (ΦΕΙ.( 325/Β/90) του Πρωθυπουργού ΄ και του Υπουργού ΕΒιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολοτιας Βασίλειο Μαντζώρη». 3. Τη γνωµοδότηση αριθ 489/1990 του Συµβουλίου της Επικρατειας Με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Υφυπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 1. Συνιστώνται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (α) Γενική Διεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτι-. κής και Εποπτείας Φορέων και Γενική Διεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας. 2. Έργο των δια των διατάξεων του παροντος αρθρου συνιστωµενων Γενικχών Διευθύνσεων είναι ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων ο συντονισµός χκαι η αξιολόγηση της δράσεως των Διευθύνσεων χαι Υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτές, η εξειδίκευση και εφαρµογή της Κυβερνητικής Πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους, και η διατύπωση προτάσεων χαι εισηγήσεων στα υπερχκείµενα όργανα, η εξασφάλιση της απαιτουµένης συνεργασίας µε άλλα Υπουργεία και φορείς, η προαγωγή και η ενθάρρυνση της βιοµηχανικής δραστηριότητας, η µέριµνα για την αξιοποΐηση των δυνατοτήτων της Ελληνικής Βιοµηχανίας, η αξιο. λόγηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες ευθύνης τους χαι η εποπτεία των φορέων που ανΐκει άµεσα ή έµµεσα στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας. '“Άρθρο 2 1. Η Γενιχη Διεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτιχης και Εποπτείας Φορεων συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. (α) Ιη Διεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιταης. (8) 2η Διεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής. ({) 3η Διεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής. (δ) 4η Διεύθυνση Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικης. Διεύθυνση Βιοµηχανικής Πολιτικής. (στ) Διεύθυνση Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. Στην αρµοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Βιοµηχανικης Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων ανήκουν οι αρµοδιότητες που καθορίζονται µε τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του Π.Δ. 396/89 «Περί Οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας και όλα τα θέµατα εποπτείας των φορέων του άρθρου 1, παρ. 2 εδαφ. 7 του Π.Δ. 220 / 86 «Περί Συστάσεως και Οργανωσεών της Γενικής Γραµµαϊείας Βιοµηχανίας». 2. Η Γενική Διευθννση Στήριξης της Βιοµηχανίας, συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας: (α) Διεύθυνση Πολιτικής Προµηθειών (β) Διεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών ({) Διεύθυνση Οργάνωσης (6) Διεύθυνση Πληροφορικής (6) Διεύθυνση Επιθεώρησης . (στ) Διεύθυνση Διεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεών Στην αρµοδιότητα της Γενικής Διευθύνσεως Στήριξης της Βιοµηχανίας ανήκουν οι αρµοδιότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 16, 17, 18 και 19 του Π.Δ. 396/89 «Περί Οργανισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας».Των δια των διαταξεων του αρθρου 1 του παρόντος ΠΔ συνιστωµένων Γενικχών Διευθύνσεων προΐστανται µόνιµοι υπάλληλοι της Κατηγορίας ΠΕ των κχλά δων Διοικητικού - Οικονοµικού, ή Μηχανικών ή Θετικών Επιστηµών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, που έχουν τα από τις χείµενες διατάξεις απαιτούµενα προσύντα. “Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος ΠΔ αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Βιοµηχανιας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-10-04 Προεδρικό Διάταγμα 1990/342
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/135
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α 172). 1995/189 1995
Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων[...]" 2012/126 2012
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013
Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση [...]" 2014/122 2014