ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/343

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εµπορίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 2 1.Στο Τπουργειο Εµπορίου συνιστάται, χατά τα οριζομενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892/ 1990, Μονάδα στρατηγγικού σχεδιασµού και αναλυσης πολιτικής που υπάγεται απευθείας στον Υπουργο 2.Για τη στελέχωση της συνιστώµενης, κατά την προηγούµενη παράγραφο, Μονάδας, συνιστώνται στο Υπουργειο Εµποριου είκοσι (20) θέσεις ειδικού επι: στηµονικού προσωπικού, ε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου αορίστου χρόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Π.Δ..194/1988 (ΦΕΚ 84 όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθµος των΄θέσεων“του προσωπικού αυτού χατά ειδικότητα καθορίζεται καθε φορά µε την προκήρυξη πλήρωσης χενών θέσεων. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε, τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 4 Οκτωβρ'ιου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ : Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Οι νποΥΡτοι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙκΚΩΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ . ΜΙΛΤ.. ΕΒΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘ.: ΞΑΡΧΑΣ +
  • Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 78 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 80 του Ν. 1892 «Για τον εκαυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
  • Την αριθ. Υ 1140/1051173/1390/0001/1990 χοινή απόφαση του ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ (Θ) Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Αναθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β).
  • Την αριθµ. 501 /1990 Γνωµοδότηση του -Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Όικο. νοµίας, Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:. “Άρθρο 1 ' Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων ΄ 1. Σπτο Υπουργειο Εµπορίδυ συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθυνσεις α) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εµπορίου που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (1) Διεύθυνση Εµπορικών Οργανώσεων (2) Διεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (3) Διεύθυνση Ανωώνύµων Εταιρειών - Πίστεως (4) Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων - Αναλογιστικής (5) Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς - Ανταγωνισµού (6) Διεύθυνση Τιµών Τροφίµων - Ποτών (7) Διεύθυνση Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων - Φαρµαχων (8) Διεύθυνση Τιµών Παροχής Υπηρεαιών (9) Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου - Προστασίας Καταναλωτή (10) Διευθυνση Μετρολογίας Η Γενική αυτη Διευθυνση συντονίζει τη δραση των επί µερους υπηρεσιακών µοναδων από τις οποίες συγχκροτείται, µε σκοπό την εφαρµογή της Κυύβερνητικής Πολιτικής στα θέµατα Εσωτερικού Εμποριου Ειδικοτερα παραχολουθει χαι αναλύειτον τοµέα της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την επάρχεια και την ποιότητα των αγαθών, το επίπεδο διαµόρφωσης των τιµών της και την εξασφαλιση των προυποθεσεων εφαρµογης του ελεύθερου ανταγωνισµού. Προτείνει µέτρα για την συγκράτηση των τιµών, την διευκόλυνση τουανταγωνισµού και την προστασία των καταναλωτών µέσα στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικης Παρακολουθεί και προτείνει µέτρα για την καλύτερη εφαρµογή των διατάΈξεων που διέπουν τις Εµπορικές Οργανώσεις και την Βιοµηχανική Ιδιοκτησία. Παρακολουθεί και προτείνει µέτρα για την καλύτερη λειτουργία των Ανωνύµων Εταιρειών και των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: , (1) Διεύθυνση Διοικητικού . (2) Διεύθυνση Οικονοµικού (8) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών - Πληροφορικης (4) Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) (5) Διεύθυνση Επιθεώρησης (6) Τµήµα Ρυθµιστικών θεµάτων - Διανοµών (7) Γραφείο Κοινοβολευτικού Ελεγχου (8) Γραφείο Εθιµοτυπιας ' Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη ξδράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγχκροτείταις µε σκοπό την εφαρµογή της Κυβερνητικής Πολιτικής, στα θέµατα διοίκησης προσωπικού, εκσυγχρονισµού των µεθόδων λειτουργίας των υπηρεσιών και την διαχείριση οικονοµικών πόρων και υλικών. ' Γενική Διεύθυνση Κρατικών που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (1) Διεύθυνση Συντονισµού - Προγραμματισµου χκαι Ελέγχου Προµηθειών (2) Διεύθυνση 1 η Κρατικών Αγορων (8) Διεύθυνση 2η Κρατικών Αγορών (&) Διεύθυνση 1η Εχτέλεσης Συµβάσεων και Παραλαβών (5) Διεύθυνση 2η Εκτέλεσης Συµβάσεων χκαι Παραλαβων (6) Διεύθυνση Τεχνική (7) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης (8) Γραφείο Νοµιιης Κάλυψης Η Γενική αυτή Διευθυνση συντονιζει τη δραση των επί μερους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται µε σκοπό την εφαρµογή της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα των. Κρατικών Προµηθειών. Ειδικότερα παραχολουθε΄ι την εφαρµογή του προγράµµατος Κρατικών Προ. µηθειών και προτείνει µέτρα για τον καλύτερο σχεδιασµό και την ειτελεση του. δ) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικου Εµπορίου που συτκροτειται από τις Διευθύνσεις: α . (1) Διεύθυνση Εξωτερικής Εµπορικής Πολιτικής (2) Διεύθυνση Εξωτερικών Εµπορικών (8) Διεύθυνση Ρυθµιστικών Θεµάτων Εξωτερικού Εµπορίου . (4) Διεύθυνση Συντονισµού Υπηρεσιών Εξωτερικού ' (5) Διεύθυνση Κοινοτικών Υποθέσεων (6) Γραφείο Αντισταθµιστικών Οφελών (+) Υπηρεσιες Εξωτερικού Η Γενική αυτη Διευθυνση συντονιζει τη δραση των επί µερους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται µε σκοπό την εφαρµογή της Κυβερνητι. κής Πολιτικής στα θέµατα Εξωτερικού Εµπορίου. Ειδικότερα παρακολουθεί τα στοιχεία του Εµπορικού Ισοζυγίου και προτείνει µέτρα για την διεύρυνση των εξαγωγών στα πλαίσια της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής, όπως χκαθορίζονται από τους χανόνες του Κοινοτικού και του Διεθνοὺς Εµπορίου. Παρακολουθεί και προτείνει µέτρα διεύρυνσης των εξωτρικων εµπορικών ΄ 1155 σχέσεων, καθώς και καλύτερης λειτουργιας των Υπηρισιων Εξωτερυωυ
  • Της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικού Εµπορίου υπαλληλος του Κλαδου ΠΕ Διοικητικών - Εµπορικών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1140/1051173/1390/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1140_1051173_1390_0001 1990
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου. 1996/279 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. 1997/130 1997
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. 2002/58 2002