ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/344

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/344

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων χαι Μονάδας Στρατηγικού σχεδιασµού χαι ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Μεταφορών χκάι Επικοινωνιών. ο ΠΡΟκΔΡΟΣ. ο σ τυΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΝΙΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του αρθρου 78 χαθως επίσης χαι των παΡαγρ. 4 και 5 του ίδιου άρθρου σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 80 παράγραφοι 1 και 4 του Ν. 1892 /1 990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α). 2. Την αριθ. Υ 114-0/1051173/139Ο/0001/199Ο κοινή. απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό. Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β). 3. Την αριθ. 492 /1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, (30) 7-µετα από πρότάση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης, Εθνικής Όικο.. νοµίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουµ Οικονοµικών, αποφασιζουµε “Άρθρο 1 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 1. Στο Υπουργείο Μεταφορων και Επικοινωνιών συνιστωνται οι αχολουθες Γενικές Διευθύνσεις: α) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: (α) Ανάπτυξη Μεταφορών (β) Επιβατικών Μεταφορών (γ) Εµπορευµατικών Μεταφορών (δ) Οδικής Κυκλοφορίας Τεχναης Οχηµάτων και (στ) Τεχνικού Ελέγχου Οχηµατων Η Γενική αυτή Διευθυνση συντονιζει τη δραση των επί µέρους υπηρισιαχων µονάδων από τις οποίες συγχκροτείται, µε σκοπό την οργάνωση, εκσυγχρονισµό και την αναπτυξη των δραστηριοτήτων του Τοµέα Μεταφορων και των εποπτευομενων από αυτόν Επιχειρησεων και Οργανισµών, ώστε να αξιολογείται το χόστος και να ελεγχεται η ποιότητα των αποτελεσµατων και των προσφεροµένων - παρεχοµένων υπηρεσιών στο χοινωνικό σύνολο. β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστηριξης, που συγκροτειται από τις Διευθύνσεις: (α) Διοικητικής Οργάνωσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγιχότητας (γ) Προσωπικού (5) Οικονοµικού (6) Πληροφορικής (στ). Πολιτικής Σχεδίασης Έχκτακτης Ανάγκης και (ζ) Επιθεώρησης. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει την δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται:µε σκοπό την ορθή οργανωτική δοµή και 1156-1160 λειτουργία όλων των υπηρεσιών, την χωδικοποΐηση διατάξεων και µηχανογραφική υποστήριξή των, τον προγραµµατισµό, την εκπαίδευση και επιµόρφωση και την εν γένει αξιοποΐηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών στο χοινωνικό σύνολο. ) Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών, που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις:. (α) Ανάπτυξης Επικοινωνιών και (β) Τεχνικής Επικοινωνιών. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει την δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται µε ακοπό την οργάνωση, εκαυγχρονισµό και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του Τοµέα Επικοινωνιών και των εποπτευοµένων από αυτόν Επιχειρΐσεων και Οργανισµών Τηλεπι. κοινωνιακών χαι Ταχυδροµικών, ώστε να αξιολογείται το κόστος και να ελέγχεται η ποιότητα των αποτελεσµάτων χαι των προσφεροµένων - παρεχοµένων υπηρεσιών στο χοινωνικό σύνολο. 2. Στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου πρόΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής: (α) Της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανι- . κών. (β) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή του κλάδου ΠΕ. Πληροφορικής. (γ) Της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μη.χανικών ή του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού. - ο ΄“Άρθρο 2 1. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892 Μονάδα στρατηγικού σχεδιασµού και ανάλυσης πολιτικής που υπάγεται απ' ευθείας στον Υπουργό. 2. Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη παράγραφο ανάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δέκα έξι (16) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικούς µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α), όπως αυτό ισχύει χάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού“ χατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκήρυύξη πλήρωσης χενών θέσεων. Στον Υπουργό Μεταφορών χαι Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-10-04 Προεδρικό Διάταγμα 1990/344
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/135
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1992/149 1992