ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/370

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/370

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροπόπόιηση του Π.Α/τος 550/1979 «Περί οργανώσεως και λειτουρ΄ γίας της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Ανωνυµων Εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄ 172), όπως τροποποιηθηχε µεταγενέστερα. Έχοντας υπόφης: α) Τις διατάξεις του Ν. 1889/1990 «Ρύθµιση επειγοντων θεµάτων (8) ποδοσφαιρου» (ΦΕΚ 93Α΄),. ' 8) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 879/ 1979 «Περί Ποδοσφαιριχων Ανωνύµων Επταιρειών» (ΦΕΚ 56Α΄),. τ) Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ.1022 /ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/20.4.1900 (ΦΕΚ 286/1990 τ.Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισµού µε την οποία ανατίθενται αρµοδιότητες στην Υφυπουργό Πολιτισμου Φάνη Πάλλη -Πετραλιά. 5) Τις υπ' αριθ. 348/90 και 587/90 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση της Υφυπουργου Πολιτισµού, αποφασιζουμε “Άρθρο 1 1. Η ταρ. 2 του άρθρου ό του Π.Α/τος 550/ Τό79, αντικαθίσταται .ως εξής: «2, Κάθε εταιρία και αθλητικό σωµατείο αντιπροσωπεύεται στη Γ.Σ.. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τους χαι σε περίπτωση αδυναµϊας αυτού από ένα µέλος του Α.Σ., οριζόµενο µε απόφαση αυτού και έχει µία ψήφο». 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ίδιου Π.Δ/τος προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: ΄ «Επίσης έχουν διχαιωμα συµµετοχής χωρίς ψήφο ο Προεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (ΕΠΟ). . . '“Άρθρο 2 1 Η ταρ. 2 του άρθρου 7 του τδιου Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Γ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο και τα λοικά µέλη του Α.Σ. χαθως και τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής». 2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ίδιου Π Α/τος αντικαθίαταται ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος του Α.Σ. της ΕΠΑΕ συγκαλεί µέσα σε είχκοσι (20) ηµέρες τη Γ.Σ. για την εκλογή νέων µελών, σε αντι. ΕΘΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ κΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΠΕΥΧΟΣ πρΡΩτο) κατάσταση εκείνων που παύονται, Τια τον υπολειπόµενο της θητείας χρόνο». ' Σ … τ ο “Άρθρο 3 . Το άρθρο 9 του ίδιου Π.Δ /τος, όπως αυτό ισχύθει, αντικαθίσταται ως εξής: . «Άρθρο 9 Διοικητικό Συµβούλιο , 1. Το Α.Σ. της ΕΠΑΕ είναι εννεαµελές χαι αποτελείται:. α) Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ: της ΕΠΑΕ, εκλεγόµενο από τη Γ.Σ. και ο ο 8) Από οκτώ (8) µέλη εκλεγόµενα από τη Γ.Σ.. . 2. Το «Έίωµα του µέλους του Δ.Σ. είναι τιµητικό και άµισθο. 3. Η θητεία τώων µελών του Α.Σ. είναι τριετής, αρχίζει την 1 η Αυγούστου χαι λήγγει την 31 Ιουλίου του τρίτου από την εκλογή. έτους. 4. Τα υπό στοιχ. β της παρ. ] του παρόντος άρθρου µέλη εκπίπτουν από το αΈίωµα του µέλους του Δ.Σ. στις εξής περιπτώσεις: . α) Αν η Εταιρεία ή το αθλητικό σωµατείο από το οποίο πρόξρχεται παύσει για οποιοδήποτε λόγο να είναι µέλος της ΕΠΑΕ και β) Αν τα ίδια παύσου? να είναι µέλη του Δ:Σ. της Εταιρείας ή του αθλητικού σωµατείου από το οποίο προέρχονται. Σε µία τέτοια περίπτωση η οικεία εταιρεία α«θλητικό σωµατείο οφείλει να ενηµερώσει την ΕΠΑΕ εγγράφως σε: είχκοσι (20) γµέρες. από τήν δ.. Σε περίπτωσή έκπτωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τής προηγού- µενης παραγράφου, ο Πρόεδρος της ΕΠΑΕ συγκαλεί µέσα σε είχκοσι (20) ηµέρες τη Γ.Σ. για την εκλογή νέων µελών σε αντικατάσταση εχεί. - νων που εχπίπτουν για τόν υπολειπόµενο Χχρόνο της θητείας. Τα µέλη: που εκπίπτουν εξακολουθούν να παραµένουν στο αξίωµα µέχρι τον ορισµό των αντικαταστατών τους πό τη Γ.Σ. τ τ ΄ 6. Αν τα µέλη που εκπίπτουν είναι περισσότερα των τεσσάρων (4), τότε:οι αρµοδιότητες του Α.Σ. ασκούντα; από την Εχκτελεστική Επιτροπή, συµπληρωµένη στην περίπτωση έκπτωσης του Αντιπροέδρου από το αρχαιότερο στο αξίωµα µέλος του Δ.Σ., και επί ίσης αρχαιότητας, από το µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος του Α.Σ. Σε τέτοια περίπτωση η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί εκείνες τις αρµοδιότητες που αφορούν τη συνήθη διαχείριση χαι µόνο».. γ - ΄ , 4 Το άρθρο 10 του ίδιου Π.Δ/τος αντικαθίσταται ως εξής: Ε τ τ «Άρθρο 10“ , Ο Περορισµοί και κωλύµατα των µελών του Α.Σ. Προύποθέσεις εκλογιµότητας - Αρχαιρεσΐες . 1. Στοαξίώµα τοὺ µέλους του Δ.Σ. της ΕΠΑΕ, µξ εζξαίρεση το αξί- . ' ωµα του Π[ροέδρου, εκλέγούται µόνο µέλη του Δ.Σ. Εταιρείας ή Αθλητι. ΄ κού σωµατείου - µέλους της ΕΠΑΕ, τα οποία πρέπει να διαθέτουν. * κητική πείρα τουλάχιστον τριών ετών που να προκύπτει από συµµε-. τοχή στη διοίκηση αθλητικού οργανισµού (σωµατείου ή ΠΑΕ ή Ενώ. σεως ή Οµοσπονδίας) συναφούς µε το ποδόσφαιρο. ι 2. Ο Πρόεδρος του Α.Σ. της ΕΠΑΕ που πρέπει να είναι Χάτοικος του Λεκανοπεδίου Αττικής µπορεί να µη είναι µέλος Δ.Σ. Εταιρείας ή αθλητικού σωµατείου µέλους της ΕΠΑΕ.-. ΄ 3. Ως Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται πρόσωπο που απολαµβάνει ευρύτερου αθλητικού και κοινωνικού κύρους, και διαθέτει εξειδίκευση σε θέµατα διοίκησης, διοίκησης προσωπικού, διοίκησης επιχειρήσεων, διοί. κησης αθλητικών οργανισµών, προγραµµατισµού, προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού, αποδεικνυόµενη ή µε τίτλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή µε εµπειρία τουλάχιστον πέντε (δ) ετών. 4. Τα χωλύµατα των άρθρων όχαι 9 παρ. 1 του Ν. 75/1975 εφαρµόζονται αναλόγως και για τον Πρόεδρο χαι τα λοικά µέλη του ά.Σ. της ΕΠΑΕ. : . ο τ Οι υποφήφιοι υποβάλλουν µαζί µε την αίτηση ή πρόταση υποφηφιό. τητάς τους υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν συντρέχουν τα χωλύµατα των διατάξεων αυτών. Σε περίπτωση µη υποβολής της αποκλείονται απκό τις αρχαιρεσίες. δ. Οι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο αξίωµα του µέλους του Δ.Σ. “προτείνονται από τις Εταιρείες, ή τα αθλητικά:σωµατεία - µέλη της ΕΠΑΕ, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.: Ο ' 6. Οινποψήφιοι για το αΏίωµα του Προέδρου της ΕΠΑΕ υποβάλλουν υποφηφιότητα και χωρίς προηγούµενη πρόταση από εταιρεία ή αθλητικό σωµατείο -- µέλος της ΕΠΑΕ. Μαζχ µε την α«ίτηση υποφηφιότητας υποβάλλουν, πέρα από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του παρόντοςάρθρου και αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, που διανέµέται προ της . φηφοφορίας στα µέλη της Γ.Σ. .. 7.Για την ειΣο΄γή του Προέδρου της ΕΠΑΕ απαιτούνται σε π.ρώτη ψηφοφορία τα 2/3 των ψήφων των µελών της Συνέλευσης. Σε δεύτερη ψηφοφορία απαιτείται η ίδια πλειοψηφία. ΄ Στις επόµενες ψηφόφορίες απαιτείται η πλειοφηφία του ηµίσεως συν ένα του όλου αριθµού των ψφων της Συνέλευσης. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των δύο (2) σε κάθε ψηφοφορία αποσύρεται αυτός που συγκέντρωσε τον µικρότερο αριθµό ψήφων (τελευταίος). . & 8&. Για την εκλογή των λοιπών µελών του ή.Σ. απαιτείτάι σχετική . πλειοψηφία. … ΄ 9. Οι ψηφοφορίες των παραγράφων / και 8 γίνονται χωριστά, προη- ΄ της ψηφοφορίας για την του Προέδρου του Α.Σ. της ΕΠΑΕ. , ΄ Άρθρο Άρθρο 5 * Το άρθρο 13 του ίδιου Π.Δ/τος αντικαθίστάται ως εξής: ΄ «Άρθρο 13 ΄ ο ο .Συγκρότηση σε Σώµα Ξου΄ Δ.Σ. - Τονέο Δ.Σ. ΕΠΑΕ συνερχόµενο µέσα στο πρώτο δεκαΐµερο του µηνός Αυγούστου,. ύστερα από του Προέδρδυ αυτού, συΥκροτείται σε την εχλογή του Αντιπροέδρούχκαι εύ Ταµία κυ τού. Η φηφοφορία είναι µυστική. Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. αναφέρεται. ο όρος «Αντιπρόεδρου νσείτας εφεξής ο όρος «Αντιπρόεδρος». . ο τ ' τ τ ο ι .γ ΄Αξθρο'΄6 … Το άρθρο 15 του ίδιου ΠΙ. Δ/τος αγτικαθίστ΄'αται ως εξής: ΄ «Άρθρο 15.. >΄ , Εκτελεστική Επιτροπή - , … Η Εκτΐλ…εστική Επιτροπή της ΕΠΑΕ απόΈεζζείτµι από πέντε (5) ως εξής: ΄! ο γ ζ τ τ Ο α) Από τον Πρόεδρο, Ανξιπρόεδρο,κψ…Τ ςζξίξ του ΔΣ της ΕΠΑΕ. … β) Από δύο (2.)΄ίιέλη τόυ Δ.Σ. της ΕΠΑΕ οριζόµένα από αυτό µέ µυ στική ψηφοφορία». +:.. ο τ ι ο Γ η ο κ τ ΄“Άρθρο 7 Το άρθρο 16που 1δτου Π. Α/τος αντικαθίσταται ως εξής: ι ο γ τΑρθροιος τ τ Συγκρότηση σε Σώµα της Εχκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) Η Ε.Ε. συγκροτείται σε Σώµα µαζί µε την χατά το άρθρο 13 του παιρόντος συγκρότηση σε Σώµα του Α.Σ. της ΕΠΑΕΑ.. … “Άρθρο 8 Το άρθρο 18 του ίδιου:ΙζΙ.΄Δ/τος αντικαθίαταται ως εξής: '' * «Άρθρο 18 ' . Λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) 1.Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνέρχεται σε Συνεδρίαση ύστερα: από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, τακτικώς µεν µία φορά την εβδοµάδα, εκτάκτως δε οσάκις ἥθελε κρίνει τοξτοΙ αναγκαϊό ο Πρόεδρος αυ2. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον τριών (3) µελών της. τ ΄ Οι αποφάσεις της λαµβάνόνται µε απόλυτη πλειοψηφία έων παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος αυτής. ο ο .. 3.Οιαποφάσεις της Ε.Ε. είναι αµέσως εκτελεστές µη υποχείµενες σε' επικύρωση από το Α.Σ. επιφυλασσόµενης της περίπτωσης του άρθρου 17 -του παρόντος. ] . . τ ο 4.Για τις συνεδριάσεις της Ε.Ε. τηρούνται πρακτικά υπογρκφόµενα από όλα τα παρόντα µέλη της». ο '΄“Άρθρο 9 Το άρθρο 19 του ίδιου Π. Α/τος αντιχαθισταται ως εξής: Χ «Άρθρο 19 Γενικός Γραµµατέας 1.Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΑΕ µπορεί να προσλαµβάνεται ως έµµισθος Γενικός Γραµµατέας αυτής µε τριετή θητεία δυνάµενη να ανανεώνεται, πρόσωπο ευρύτερου χύρους και που να έχει ειδική διοικητική εµπειρία και γνώση των αθλητικών πραγµάτων. 2.Ο Έµµισθος Γενικός Γραµµατέας φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας της ΕΠΑΕ, εποπτεύει του προσωπικού αυτής, τηρεί το Αρχείο, τη σφραγίδα και τα βιβλία της ΕΠΑΕ. διεξάγει όλη την αλληλογραφίο και υπογράφει κάθε έγγραφο µαζί µε τον Πρόεδρο καθώς και τα εντάλµατα πληρωµών. Επίσης έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα που του παρέχεται µε άλλες διατάξεις και αποφάσεις του Α.Σ. της ΕΠΑΕ χαι παρίσταται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. του Δ.Σ. της Ε.Ε.. χωρίς δικαίωµα ψήφου. 3.Το εδάφιο ά της παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος διατάγµατος καταργείταυ». “Άρθρο 10΄ ] Μεταβατική διάταξη … Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοικήσεως της ΕΠΑΕ µε βάση τις διατάξεις του παρόντος διενεργούνται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υφυπουργό Πολιτισµού αναθέτουµε τη δημοσιευση χαι εκτέλεση του παρόντος διαταγµατος γ Αθήνα 31 Οκτωβρίου 1990 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η νΘνπογΡτοΣ ποΛιτικωΟον ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ Τροποποΐηση διατάξεων του Π.Δ. 482 /87 «Ειδικά ραδιοδίκτυα (4) για επιβατηγά αυτοκίνητα δηµόσιας χρΐσης µε µετητρή (ΤΑΞΙ» (Α/220),. ' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ . ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΄Έχόντας υπόψη: που έχει ως εξής: 7.Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη και εφόσον ειδικές συνθήκες το απαιτούν, είναι δυνατό να χορηγηθεί χαι δεύτερη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ» σε πόλεις που είναι πρωτεύουσες Νοµού ή Επαρχίας, καθώς επίσης και µία µόνο άδεια σε πόλεις που δεν έχουν µεν την την προαναφερόµενη ιδιότητα της πρωτεύουσας, έχουν όµως πληθυσµό πάνω από πέντε χιλιάδες χατοίχκους. Τα χορηγούµενα ως άνω ραδιοδίκτυα (ΡΑΔΙΟΤΑΞΗ θα λειτουργουν στις ζώνες συχνοτήτων ΉΗΗΡ. Κατ' εξαΐρεση και µόνο χκατά χρονικό διάστηµα των έξη (6) µηνών από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος είναι δυνατό να εκδοθούν άδειες λειτουργίας ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ των παραπάνω περικτώσεων σε συχνότητες ΥΉΗΕ εφόσον οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων ΤΑΧΙ που θα τα υδρύσουν θα διαθέτουν ασυρµατικές συσκευές ΥΗΡ,οι οποίες θα προέρχονται από ήδη λειτουργούντα σε συχνότητες ΥΗΕ ΡΑΔΙΟΤΑΣΞΙ,. Στον Υφυπουργό Μεφαφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1244/72 «Περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτών και ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκποµπών» (Α/181) όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο & του Νόµου 1780 / 88 «Τροποποΐηση και συµπλήρωση του του Ν.Δ. 1244//2» (Α/114).
  • Την υπ' αριθµ. Υ - 1067/9.5.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και τόυ Υπουργού Μεταφορών χαι Επικοινωνιών» Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργου Μεταφορών χαι Επικοινωνιών στον.Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Β/312).
  • Την υπ' αριθµ 516/ 1990 γνωµοδότηση του Συμβουλιου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υφυπουργού Μεταφορών χαι Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 371 “Άρθρο 1. Στο τέλος του αρθρου 4 του Π.Δ. 482 /87 προστίθεται παραγραφος υπ' αριθµ. 7
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-02 Προεδρικό Διάταγμα 1990/370
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1067 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1067 1990
ΝΟΜΟΣ 1988/1780 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1780 1988
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1244 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/1244/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/1244_ 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/482 1987
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία