ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/372

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/372

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εφαρµογή διατάξεων Αποφάσεως 666 του Συµβουλίου Ασφαλείας των . Ηνωµένων Εθνών που αφορούν τα τρόφιµα και το ιατρικό υλικό χαι εφαρµογή της Αποφάσεως 670 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για την απαγόρευση των αεροπορικών και λοιπών µεταφορών από χαι προς το Ιράκ. . Εχσντας υποφη 1. Το άρθρο 25 του Καταστατικύ Χαρτη του ΟΗΕ. όπως αυτός κυρώθηκε µε τον Α.Ν. 585/1 945 (ΦΕΚ υπ' αριθ. 242 τεύχος Α΄). 2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67 «Περί εφαρµογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών χαι περί εγκρίσεως και εφαρµογής συστάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας χαι της Γενικής Συνελεύσεως» (ΦΕΚ υπ * αριθ. 139 τεύχος Α΄). 3. Τις Αποφάσεις 666 χαι 670 του Συµβουλιου Ασφαλειας των Ηνωµένων Εθνών που δηµοσιευθηχαν στο υπ' αριθ. 141 ΦΕΚ τεύχος Α΄ µε τις από 22.10.1990 σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εξωτερικών. 4. Την υπ' αριθ. 561 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επιχρατείας (Τµήµα Ε της 18.10.1990. Μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής “Άµυνας, Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Υγείας - Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων, Εµπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εµπορ. Ναυτιλίας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 ' Ως προς την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων της αποφάσεως 666 (1990) του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών:: 1.. Προκειµένου να προσδιορισθεί αν συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι για τους ακοπκούς των παραγράφων 4 (() και 4 της αποφάσεως 661 (1990), η Επιτροπή του άρθρου 6 της αποφάσεως 661 (1990) θα προς τΟ [ράκ. ςς α α 1 ασκεί συνεχη παρακολούθηση της καταστάσεως σχετικά µε τα τρόφιµα στο Ιράκ και το Κουβέττ. 2. Η απόφαση 661 (1990) δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις προµηθειών που προοριζονται αυστηρά για ιατρικούς σκοπούς, αλλά συνιστά συναφώς οι ιατρικές προµήθειες να εξάγονται υπό την αυστηρή επίβλεψη της Ελληνικης Κυβερνήσεως ή υπό την επίβλεψη αρµόδιων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ως προς την εφαρµογή της αποφάσεως 670 του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµ.ενων Εθνών; 3. Η απόφαση 661 (1990) εφαρμοζεται σε ολα τα μεσα µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των αεροσκαφών:.. 4. Η Ελλαδα, ανεξαρτητως της υπαρξεως δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων που παρεχονται ή επιβαλλονται από οποιαδήποτε διεθνή συµφωνία ή συµβόλαιο που έχει συναφθεί ή ή άδεια που χορηγήθηκε πριν από τις 13 Σεπτεµβρίου 1990, δεν θα παράσχει άδεια σε οποιοδηποτε αεροσκά?ος να απογειωθεί από το έδαφός της, εάν το αεροσκάφος µέταφέρει οποιοδήποτε φορτίο προς ή από το Ιράκ ή ή του από τρόφιµα σε ανθρωπιστικες περιπτώσεις, κατόπιν εξουσιοδοτησεως του Συµβουλίου Ασφαλειας ή της συσταθεισας µε την απόφαση 661 (1990). Επιτροπής και σύµφωνα µε την απόφαση ό66 (1990) ή υλικό που προορίζεται για αυστηρά ιατρικούς σκοπούς ή αποκλειστικά για την Ν Μο€. 5. Η Ελλάδα δεν θα παράσχει σε οποιοδήποτε αεροσκάφος που πρόκειται να προσγειωθει στο Ιράκ ή το άδεια υπερπτήσεως του εδάφους της εκτός εάν: (α) το αεροσκάφος προσγειωθεί σε αεροδρόµιο χαθοριζοµενο από την Ελληνιχη Κνβέρνηση, εκτός του Ιράνκ και του Κουβειτ, ώστε να επιτραπεί ο έλεγχός του και να διαπιστωθεί ότι δεν µεταφέρει φορτίο κατά παραβιαση της αποφάσεως 661 (1 99Ο) ή της αποφάσεως 670 (1 990), και γι' αυτό το σκοπό το αεροσκάφος µπορεί να χρατηθεί για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθει η . (β) η συγχεκριµενη πτήση έχει ετκριθει από την Επιτροπή που συστάθηκε µε την απόφαση 661 (1990) ή (( τα Ηνωµένα ΄Έθνη έχουν πιστοποιήσει ότι η πτήση γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της 6. Η Ελλάδα θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλί΄ ζει τη συµµόρφωση οποιουδήποτε αεροσκάφους που είναι καταχωρηµένο στα µητρώα της ή του οποίου η εκµετάλλευση ανήκει σε πρόσωπο που έχει την χυρίως ή την µόνιµη έδρα του στο έδαφός της, προς τις“διατάξεις των αποφάσεων 661 και 670 (1990) 7. Η Ελλάδα θα γνωστοποιεί έγχαιρα στη συσταθείσα µε την από΄φαση 661 (1990) Επιτροπή οποικδήποτε πτήση µεταξύ του εδάφους της και του Ιράκ ή του Κουβέίτ για την οποία δεν εφαρµόζεται η άδεια προσγειώσεως που προβλεπεται στην παράγραφο 4 της αποφάσεως 670 (1990) και τον σκοπό της πτήσης αυτής. &. Η Ελλάδα θα συνεργαστει µε τα άλλα Κράτη στη λήψη των µέτρων που είναι απαραίτητα, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της Συμβασεως του Σικάγου, να διασφαλισθει η αποτελεσματιχη εφαρµογή του διατακτικού της αποφάσεως 661 (1990) ή της αποφάσεως 670 (1990), 9. Η Ελλάδα θα χρατήσει οποιαδηποτε πλοία Ιρακινου νηολογιου εισέρχονται στους λιµένες της και τα οποία χρησιµοποιούνται ή χρησιµο-ποιΐήθηκαν χατά παράβαση της αποφάσεως 661 (1990) και θα απαγορεύει την είσοδο των πλοίων αυτών στους λιµένες της εκτός από περιπτώσεις αναγνωριζόµενες από το διεθνές δίκαιο ως απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. 10. Βάσει της αποφάσεως 661 (1990) η Ελλάδα θα παγώσει τα Ιρακινά κεφάλαια χαι θα προστατεύσει τα κεφάλαιο της νόµιµης Κυβερνήσεως του Κουβέιτ και των οργάνων του που βρίσκονται εντός του εδάφους της και θα αναφέρει προς την Επιτροπή της αποφάσεως 661 (1990) σχετικά µε τα χεφάλαια αυτά. 11. Η Ελλάδα θα παράσχει προς την Επιτροπη της αποφασεως 661 (1990) πληροφορίες σχει τικά µε τις ενέργειές της για την εφαρµογή των διαταξεων της αποφάσεως 670 (1990),. “Άρθρο 2 Οι παραβάτες των διατάξεων παρόντος Πρόεδριχού Διατάγµατος τιµωρούνται δια των ποινών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.67. “Άρθρο 3 Ως παραβάτες θεωρούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προαναφερθέντος Α.Ν. οι καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεόµενοι µε τις παραπάνω απαγορευόµενες πράξεις. Στον Υπουργό των Εξωτερικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση του παρόντος Διατάγµατος κοι στον ως άνω Υπουργό χαθώς χαι στους Υπουργούς Εθνικής “Άµυνας, Αναπλ. Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Έµπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών χαι Εµπορικής Ναυτιλίας αναθέτουµε την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 1 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι νπονΡτοι ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ..;.... ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 4 |ΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ οικοΝοΝικοΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΛΔΟΥΛΟΥ . ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙΝ. ΑΣΦΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΕτΑφΟΡΩΝ κΑι επικοιΝοΝιον ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ φ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-15 Προεδρικό Διάταγμα 1990/372
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/146
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2005/250 2005
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1546 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 2006/109 2006