ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/373

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισµός του Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιµένα Μυτιλήνης (ΚΑΦ .Λ. Μυτιλήνης).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρ.νηση και Κυβερνητικά “Όργανα (ΦΕΚ 137 Α),. 2.Τις διατάξεις του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και ιδίως εκείνες του άρθρου 9 παρ. 10 αυτού» (ΦΕΚ 37 Α΄). 3.Την αριθ. Υ. 1140/1051173/1390/0001/9.7.90 (ΦΕΚ 420 τ.Β΄) χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών». 4.Την αριθ. 327/1990 γµωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών - Αρµοδιότητες ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ Α. Οι υπηρεσίες του Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιµένα Μυτιλήνης συγκροτούνται σε ένα (1) τµήµα που αποτελείται από τα εξής γραφεία: 1.Γραφείο Διοίκησης 2.Γραφείο χορήγησης Παροχών 3.Γραφείο Λογιστηρίου Β. Οι αρµοδιότητες του παραπάνω τµήµατος χαθορίζονται κατά γραφείο, ως εξής: 1 Γραφείο Διοίκησης 1)Η µέριµνα για τον χειρισµό όλων των θεµάτων της Γραµµατείας, όπως η διακίνηση της αλληλογραφίας, η δακτυλογράφηση, η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, η επικύρωση αυτών απ' τον Προϊατάµενο ή τον νόµιµο αναπληρωτή του χλπ. 2)Η µέριµνα του χειρισµού όλων των θεµάτων της Υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Υ) Η µέριµνα για την τήρηση και φύλαξη του αρχείου, τη συντήρηση και τον καθαρισµό των χτιρίων εγκαταστάσεων του Οργανισµού και µηχανηµάτων που ανήκουν στο ΚΑΦΛ Μυτιλήνης. 3)Η µέριµνα για τις προµήθειες υλικών χαι εφοδίων για τις ανάγκες του ΚΑΦΛΑ Μυτιλήνης. 2.Γραφείο χορήγησης παροχών 1)Η µέριµνα για την έκδοση των επαγγελµατικών βιβλιαρίων χαι των προσωρινών σηµειωµάτων εργασίας των φορτ/τών που εισέρχονται στο επάγγελµα, η καταχώρησή τους στα Μητρώα Φορτ/τών και η . συνεχής ενηµέρωση των µητρώων µε τις µεταβολές που σηµειώνονται κάθε φορά (εγγραφές - διαγραφές). 2)Η µέριµνα για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς την Δ.Ε. του ΚΑΦΛ Μυτιλήνης, αναφορικά µε τη χορΐγγηση εφάπαξ αποζηµίωσης σε δικαιούχους φορτ/τές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Παροχών του ΚΑΦΛΑ Μυτιλήνης που ισχύουν κάθε φορά. ) Η µέριµνα για την άµεση προώθηση των προβλεποµένων ενεργειών για τη χορήγηση ή µη της εφάπαξ αποζηµίωσης στους ενδιαφερόµενους φορτ/τές (καταβολή χαρτοσήµου, έκδοση και έγκριση από τον αρµόδιο πάρεδρο του εντάλµατος πληρωµής, έκδοση επιταγής πληρωµής, ενηµέρωση λογιστικών βιβλίων, ενηµέρωση των µητρώων των εν ενεργεία και συνταξιούχών φορτ/τών, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας κλπ.). 3)Η µέριµνα για την έκδοση των ετησίων εγκριτικών αποφάσεων αποδέσµευσης ποσού για τη χορήγηση ατοµικών και οµαδιχών δανείων στους διχαιουχους 4)Η µέριµνα για την επί τη βάσει των διατιΘεµενων στοιχείων του ενδιαφεροµένου και των προβλεποµένων από τον Κανονισµό Παροχών διατάξεων, σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς την Δ.Ε. του ΚΑΦΛΑ Μυτιλΐνης για τη λήψη της σχετικής απόφασης χορήγγησης ή µη του αιτουµένου δανείου. 5)Η µέριµνα για την αµεση διεκπεραίωση των προβλεποµένων ενεργειών για την εκδοση απ' τον αρµόδιο Νοµάρχη Λεσβου της σχετιεγκριτικής ή µη απόφασης χορήγγησης του αιτουµένου δανείου, και η εκτέλεση των παραπέρα ενεργειών για την χαταβολή, του (πληρωµή του αναλογούντος χαρτοσήµου, έχκδοση χαι έγκριση απ' τον αρµόδιο πάρεδρο του εντάλµατος πληρωµής, έκδοση επιταγής πληρωµής, ενηµέρωση λογιστικών βιβλίων και καρτελλών, διεκπεραίωση της αλληλοΥραφίας κλπ.). ὢ Η µέριµνα για την συγκεντρωση από τις υπόχρεες κατηγορίες φορτ/τών µηνιαίων καταστάσεων παρουσίας των φορτ/τών χαι η συνε-. χώς κατά µήγνα συγκέντρωση και χαταγραφή όλων των εργασίµων ηµερών του χαθενός φορτ/τή και της κάθε Κατηγορίας, για την εξεύρεση.του χρόνου εργασίας-των χαι του µέσου ηµεροµισθίου του σε συνδυασµό µε το ύψος των καταθέσεων και των διαθεσίµων των Λογαριασµών χάθε Κατηγορίας. 3.Γραφείο Λογιστηρίου 1)Η µέριµνα για τη διαµόρφωση των τιμολογιων των φορτ/κών ερ. γασιών των διαφόρων χατηγοριών σύµφωνα µε τις υπουργικές αποφά. σεις περί της αναπροσαρµογής που ισχύουν χκάθε φορά. 2)Η µέριµνα για την έγκαιρη καταβολή προς το ΚΑΦΑΛΜ ή από τις διάφορες Κατηγορίες Φορτ/τών των υπέρ του ΚΑΦ και των λοιπκών λοξα&ασµών Εισφορών χαι η καταχώρησή των στα αντίστοιχα λογιστικά ιβλία. Η µέριµνα για τη σύνταξη του ετήσιου του ΚΑΦΛΜ και η παραπέρα προώθηση για την έγκριση, από την Δ.Ε. του ΚΑΦΛΜ και τον αρµόδιο Νοµάρχη Λέσβου. 3)Η µέριµνα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του ΚΑΦΛΜ σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί του Δηµοσίου Λογιστικού και του Κανονισµού Διοίκησης και παροχών του ΚΑΦΛΜ (εγγραφή εσόδων και δαπανών µε βάσει τα προβλεπόµενα παραστατικά στοιχεία). 4)Η µέριµνα για την παραχολουθηση της καταβολής των τοκοχρεωλυτικών των χορηγουµένων ατοµικών και οµαδικών δανείων φορτ/ τών. Ο Η αποδοση της µισθοδοσίαςτου προσωπικού, χαθώς και των υπέρ τρίτων εισφορών. ) Η µέριµνα. για την συνταξη του ετήσιου Ισολογισμου, Απολογισµού του ΚΑΦΛΜ και η παραπέρα προώθησή του για έγκριση. θ0) Η παροχή οικονοµικών στοιχείων, για τη σύνταξη των προβλεποµένων εισηγήσεων προς την Δ.Ε. του ΚΑΦΛΜ, αναφορικά µε τη χορήγηση εφάπαξ αποζηµίωσης των φορτ/τών, των ατοµικών χαι οµαδικχών δανείων, την τοποθέτηση των Κατηγοριών σε Κλάσεις και την αναπροσαρµογή των εφάπαξ αποζηµιώσεων. “Άρθρο 2 Διάρθρωση θέσεων προσωπικού Α. Μόνιµο Προσωπικό 1.Κλάδος ΔΕ Διοικητικος Λογιστικός Άύο (2) θέσεις. “Άρθρο 3 Προϊστάµενος Του Τµήµατος του ΚΑΦ Λιµένα Μυτιλήνης προΐσταται υπάλληλος του ΚΑΦΛΜ του κλάδου ΔΕ Α/κού - Λογ/κούῦ, ο οποίος εισηγείται στην Α.Ε. του ΚΑΦ επί όλων των θεµάτων της αρµοδιότητας του ΟΌργανισµού και φροντίζει γενικά για την εύρυθµη λειτουργία του ΟΌργανισµού και την εκτέλεση των αποφάσεων της Δ.Ε. του ΚΑΦΛΜ. “Άρθρο 4 Κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος το προσωπικό που υπηρετεί στο ΚΑΦΛΜ κατατάσσεται στις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. “Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις Η πλήρωση των δηµιουργηµένων χενών θέσεων µονίµου προσωπικού θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις εκάστοτες κείµενες για τους διορισµούς διατάξεις ΝΠΔΔ και µε την προύπόθεση ότι θα υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον εχάστοτε προύπολογισµό του ΚΑΦΑΜ. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος: Αθΐγνα, 25 Οκτωβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΟΥΡΓΟι πΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ οικοΝοΜικοΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΣ -+-
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία