ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/374

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισµός του Κεφαλαίου Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς . Μυτιλήνης (ΚΑΦ ΣΞ. Μυτιλήνης).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137 Α΄),. 2.Τις διατάξεις του Ν. 1586/ 1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαΐου και των Οργανισµών Τοπιχης Αυτοδιοικήσεως και ιδίως εκείνες του άρθρου 9 παρ. 10 αυτού» (ΦΕΚ 37 Α΄),. 3.Την αριθ Υ. 1140/1051173/1390/0001/9.7.90 (ΦΕΚ 420 τ.Β΄ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών. 4.Την αριθ. 328/1 990 γµωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:“Άρθρο 1 . Διαρθρωσ'η Υπηρεσιών - Αρµοδιότητες Α. Οι υπηρεσίες του Κεφαλαΐου Αποζημιωσης Φορτοειφορτωτων Ξηράς Μυτιλήνης (ΚΑΦΞΜ) συγχκροτούνται σε ένα (1) τµήµα που αποτελείται από τα εξής γραφεία: 1.Γραφείο Διοίκησης 2.Γραφείο χορήγησης παροχών 3.Γραφείο Λογιστηρίου Β. Οι αρµοδιότητες του παραπάνω τµήµατος καθορίζονται κατά γραφείο, ως εξής: 1.Γραφειο Διοίκησης 1)Η µέριµνα για τον χειρισµό όλων των θεµ.ατων της Γραµµατείας, όπως η διακίνηση της α«λληλογραφίας, η δακτυλογράφηση, η αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, η επικύρωση αυτών από τον Προϊστάµενο ή τον νόµιµο αναπληρωτη του. 2)Η µέριµνα του χειρισµού όλων των θεµάτων της Υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού Υ) Η µέριµνα για την τήρηση και φυλαξη του αρχείου, τη συντήρηση και τον χαθαρισµο των χτιρίων εγκαταστάσεως του Οργανισµού χαι μηχανηματων που ανήκουν στο ΚΑΦΞΜ. 3)Η µέριµνα για της προµήθεις υλικών και εφοδίων για τις ανάγκες του ΚΑΦΞΜ. 2.Γραφείο χορήγησης Παροχων 1)Η µέριµνα για την έκδοση των επαγγελµατικών βιβλιαρίων και των προσωρινών σημειωµάτων εργασίας των φορτ/τών που εισέρχονται στο επαγγελµα, η καταχώρησή τους στα Μητρώα Φορτ/τών χαι η συνεχής ενηµέρωση των µητρώων µε τις µεταβολές που σημειωνονται κάθε φορά (εγγραφές - διαγραφές). 2)Η µέριµνα για τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς την Δ.Ε. του ΚΑΦΞΜ., αναφορικά µε τη χορήγηση εφάπαξ αποζηµιώσεως σε δικαιούχους φορτ/τές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Παροχών του ΚΑΦΞΜ που ισχθουν χάθε φορά. 3.Γραφείο Λογιστηρίου … 1)Η µέριµνα για τη διαµόρφωση των τιµολογίων των φορτ/κών εργασιών των διαφόρων χατηγοριών σύµφώνα µε τις υπουργικές αποφάσεις περί της αναπροσαρµογής που ισχύουν χάθε φορά. 2)Η µέριµνα για την έγκαιρη χαι χκανονική καταβολή από τις διάφορες κατηγορίες φορτ/τών των υπέρ του ΚΑΦ χαι των λοιπκών λογαριασµών πόρων και εισφορών και η χαταχώρησή τους στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία. Η µέριµνα για τη σύνταξη του ετήσιου του ΚΑΦΞΜ και η παραπέρα προώθησή του για την έγκριση, από την Δ.Ε. του ΚΑΦΞΜ χκαι τον αρµόδιο Νοµάρχη Λέσβου. 8) Η µέριµνα για την τίρηση των λογι6τιχών βιβλίων του ΚΑΦΞΜ σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις περί του Δηµοσίου Λογιστικού και του Κανονισµού Διοίκησης και παροχών του ΚΑΦΞΜ (επραφη εσύδων και δαπανών µε βασει τα προβλεπόµενα παραστατικά στοιχεία). 3)Η µέριµνα για τήν παρακολούθηση της καταβολής των τοχκοχρεωλυτικών των χορηγουµένων ατοµικών χαι οµαδικών δανείων φορτ/ τών. 4)Η απόδοση της µισθοδοσιας του προσωπικού, καθώς και των υπέρ τριτων εισφορών. ζ Η µέριµνα για την σύνταξη του ετήσιου Ισολογισµού και Απολογισµού του ΚΑΦΞΜ και η παραπέρα προώθησή του για έγχκριση,. 5)Η παροχή οικονοµικών στοιχείων, για τη σύνταξη των προβλεποµένων εισηγήγσεων προς την Α.Ε. του ΚΑΦΞΜ, αναφορικά µε τη χορήγηση εφάπαξ αποζηµιώσεων των φορτ/τών, των ατοµικών και οµαδικχών δανείων, την τοποθέτηση των κατηγγοριών σε κλασεις και την αναπροσαρµογή των εφάπκαξ αποζηµιώσεων. “Άρθρο 2 Οι θέσεις του προσωπικού διακρίνονται ως εξής: Α. Μόνιµο Προσωπικό Κατηγορία ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός Μια (1) θέση,. “Άρθρο 3 Του Τµήµατος του ΚΑΦ Ξηράς Μυτιληνης πρόΐσταται υπαλληλος του ΚΑΦΞΜ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λοσγιστικού, ο οποίος ειση-γείται στην ΔΑΕ του ΚΑΦ επί όλων των θεµάτων της αρµοδιότητας του Οργανισµού χαι φροντίζει γενικά για την εύρυθµη λειτουργία του Όργανισµού χαι την εκτέλεση των αποφάσεων της ΔΕ του ΚΑΦΞΜ. “Άρθρο 4 Κατάταξη του προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος το προσωπικό που υπηρε-. τεί στο ΚΑΦΞΜ κατατάσσεται στις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου. “Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις Η πλήρωση των δηµιουργηµένων χενών θέσεων µονίµου προσωπικού θα πραγµατοποιείτοι σύµφωνα µε τις εκάστοτες κείµενες για τους διορισµούς διατάξεις ΝΠΔΔ και µε την προύπόθεση ότι θα υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις στον εκάστοτε προύπολογισµό του ΚΑΦ Ξηράς Μυτιλΐνης. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτούµε τη δηµοσίευση και εκχτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία