ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/379

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/379

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
. ! ΄ Σύσταση Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Ν οσηλευταης Σχολής στο Γενικό Νοσοκοµείο Ασκληπιειο Βονλας και έγκριση του Οργανισµού αυτής. , Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη ξιάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 α«', β' του Ν 1579/85 «ρυθμισεις για την εφαρµογή χαι ανάπτυξη του Εθνικου Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 217/85 Α΄). 2; Τη γνώµη του Διοιιητιχου Συµβουλίου του Νοσοκοµείου που τυπώθηκε στο πραχτιχο της 9/8.9.87. ' 3. Το γεγονός ότι δεν συγκροτήθηκε Π Ε Σ Υ. 4. Την Υ.1140/1051173/1390/0001/10.7.90 (Β' 420) Κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών». ΕΕ Την Υ 1059/3.5.90 (ΦΕΚ Β' 205 /90) χοινή απόφαση Πρωθυπουργού χαι Υπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 6. Η Η/2ΒΤΙ/30.4.90 (ΦΕΚ 296/Β/4.5.90) κοινή απόφαση «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουρτους Εθνιχης Παιδειας και. Θρησχευµατων» . 7. Τις υπ' αριθ. 857/88 και 4837 900 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρέόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Πρόνοιάς και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαι των Υφυπουργών Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµατων χαι Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Ίδρυση Συνιστάται στο Γενικό Νοσοκοµείο Ασκληπιειο Βουλας Μέση Τεχνική Επαγγελµατικη Νοσηλευτική Σχολχή διετούς φοιτήσεως χωρίς ου. . χοτροφειο αποτελούσα Παράρτηµα του Νοσοκοµείου αυτού, που τελεί µπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργειου Υγειας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων συµφωνα µε τις 8ιαταξεις του Ν. Δ 683/ - 1984 του Ν. 1566/ 85 και του Ν. 1579/85. Άρθρο 2 Σχοπος ΄ Σκοπος της Σχολης είναι να προετοιµαζει στα πλαισια θεωρητικής . και πραχτικης Εκπαίδευσης νοσηλευτικό προσωπιχο μεση βαθµίδος ικανό να παρέχεινοσηλευτικές φροντιδες στους χωρους άσχκησης του νο. σηλευτικού επαπελµατος “Άρθρο 3 'Αριθµος Μαθηκών ΄΄ Οι µαθητές σε κάθε τάξη ή τµημα της σχολης δεν µπορουν να υπερβαινουν τους τριάντα πέντε (36 . Τάξεις µε µαθητές περισσοτερους από τριαντα πέντε (35) διαιρούνται σε Τµήµατα (άρθρα 9 παρ. # και 5 παρ. 10 του Ν. 1566/85). ] ] ΄“Άρθρο 4 ΄ | ] ΄ Διοίκηση - Αρµοδιότητες Α.Σ. . 1.Η σχολή διοικείται από το Διοικηταο Συµβούλιο του Γενικού Νοσοκοµείου Ασκληπιείου Βούλας στο οποίο. και λειτουργεί. .2. Το Α.Σ. έχει ᾗς εξής αρμοδιοτητες αναφορικα µε την οργάνωση χαι τη λειτουργία της σχολής. 1)Συντάσσει και…υποβαλλει προς ἓγκρισή τον χανονισµό της σχολής, όπως και κάθε τροποποΐηση ή συµπλήρωση αυτού στο Υπονργειο Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από εισηγηση της Δ/νσης. 2)Αποφασιζει για κάθε θεµα που αφορα την κατασταση του προσωπικού της σχολής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επ' αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 611 /7 7 ειδικότερα δε µε τις κάθε φορά ιαχύουσες διατάξεις. . τ. Εισηγειται για έτχριση στο Υπουργειο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: µετά από εισΐήγγηση της Δ/νσης τον αριθµό των µαθητών που θα εισαχθουν στη σχολη, κάθε σχολικό έτος. 3)Διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία και τους πορους της σχολής ΄ ξια των αρµοδιων της οργάνων. . 4)Εγχκρίνει κατ' αρχήν το αφορών στη σχολή χονδύλιο του προυπολο- . γισµού του Νοσοκοµειου τρεις τουλαχιστον µήγνες πριν από τη του οικονοµικού έτους χαι υποβαλλει αυτό µαζί µε τον προύπολογισµό του Νοσοκοµείου -στην οικεία Νοµαρχία για έγχριση. 5)α) Εγκρίνει τον ισολογισµό και απολογισµό του λήξαντος ετους . για το χονδύλιο του προΒπολογισµον του Νοσοκοµείου που-αφορά τη σχολή χαι υποβαλλει αυτούς μαζί µε τα λοιπά στοιχεία του στη Νοµαρχία µέσα σε τρεις µΐνες από τη ληξη του Οικονοµικού έτους που αναφέρεται ο απολογισµός.΄ . 2)Αντιγραφο του απολογισµού µαζί µε όλα τα σχετικα λογιστικά στοιχεία ξιαβιβάζει και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 7)Αποφασίζει τα περί της αποδοχής ή µη των υπέρ της σχολης αφιε-µένων κληρονοµιών, δωρεών, κληροδοσιών χαι εισφορών. 8)Αποφασίζει κατά τις κείµενες διατάξεις περί ανεγέρσεως ή κατεδαφίσεως οικοδοµών, περί αγοράς και πωλΐήσεως χινητών, ακινήτων χαι χρεωγράφων, περί τοποθετήσεως χεφαλαίων, περί συνάψεως δανείων πάσης φύσεως, δικαιούµενο να παρέχει προς ασφάλεια αυτών. υποθήκη επί ακινήτων της σχολής όπως χαι περί διαθέσεως της κινητής ή ακινή- -του περιουσίας της σχολής. Η περί υποθήκης ακινήτων και η περί διαθέσεως περιουσία της σχοΧής απόφαση λαµβάνεται δια πλειοφψηφίας των (2/3) του συνόλου των µελών του. 3.Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου παρίσταται ο Άιευθυντής της σχολής άνευ ψήφου και εισηγείται για τα θέµατα που αφορούν τη σχολή, ΄ 4.Οιπερί της σχολής αποφάσεις του Δ.Σ., ανακοινώνονται στο Διευθυντή της σχολής δια κοινοποιήσεως αποσπάσµατος των σχετικών πρ κτικών χαι είναι αµέσως εκτελεστές. “Άρθρο 5 Αρµοδιότητες του Προέδρου του ΔΑ.Σ. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Νοσ/µείου έχει τις εξής αρµοδιότητες: 1.Εκπροσωπεί τη σχολή στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της, διορίζει τους δικαστικούς. π7ιηρεξούσωυς 2.Καταρτίζει µε τον Α/ντή την ηµερησια διάταξη των θεµάτων που είναι για συζητηση Στην ηµερΐσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν. .3. Υπογράφει µε τον Α/ντή τις σχετικές επιταγές χαι τα εντάλµατα πλχηρωµών χαθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό ο Διευθυντής ή οι προϊστάµενοι των τµηµάτων. 4.Ασκεί στο προσωπικό της σχολής της αρµοδιοτητες που του παρέχουν οι νόµοι και συντάσσει τις υπηρεσιαχες εκθέσεις του Α/ντή της Σχολής. 6.Εχπροσωπει τη σχολη ενώπτον πασης δααστικης, διοικητικής ή άλλης αρχής ως και στις συναλλαγές αυτής και σε περίπτωση που απουαιάζει από τον Αντιπρόδεδρο ή ἁλλό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου το οποίο διορίζεται απ' αυτό. . 6 .. - Διεύθυνσή - “Ώρες Εργασίας “Όργανα Διεύθυνσης της σχολής είναι ο Διευθυντής, Υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων (παρ. ] άρθρο 11 Ν. 1566/85). 1.Διευθυντής και Υποδιευθυντης ορίζεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕΊΑ Εχκπαιδευτικός ή ΠΕΛ7 Εχκπαιδευτικός η ΠΕΙ& Έχκπαιδευτι. κός. 2.σύλλογος Διδασιοντων 1)Ο σύλλογος διδασκόντων της σχολής αποτελειται από ολους τους µε πληρη διδαχτιχη απασχοληση, διδάσοντες στην σχολή µε οποιαδή.ποτε αχέση εργασίας και έχει ως Πρόεδρο το Διευθυντή της Σχολής. Το ωροµίσθιο διδακτικό προσωπικό µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας µετέχει στο Σύλλογο όταν στις συνεδριάσεις του εξετάζονται θέµατα της αρµοδιότητάς του. “Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέµατα µαθητών µετέχουν χαι δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο των µαθητικών χοινοτήτων. 2)Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ὕστερα από πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά τουλάχιστον µία φορά πρίν από την έναρξη των µαθηµατων ή µια φορά στο τέλος χάθε τριµΐνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιµο ο Προεδροι. ή το ξητήσει εγγράφως για συγκεχριµενα θέµατα τουλάχιστο το ένα τρίτο των: µελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται µέσα στο ωράριο εργασίας και σε καµιά πε. ρίπτωση σε ώρες διδασκαλίας. των µαθηµάτων. 7.Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικο οργανο για την χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρµογή της εκπαίδευσης και την καλύτερη λειτουργία της σχολής. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού Προγράµµατος την υγεία και προσταφία των µαθητών, την χαθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικες αναγκες φροντίζει για την αντιµετώπισή τους. Αξιοποιεί τις δυνατοτητες συνεργασίας ανάµεσα στο ο διδακτικό προσωπικό και τους χοινωνικούς φορείς του τόπου (άρθρο 11 ΣΤ του Ν. 1566/85). 1)Ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα. 3.Ώρες εργασίας µονίµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 1)Οι ώρες εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και διεξίκγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, ορίζονται ως εξής: ΄ α.α. Διευθυντης, ώρες δέκα (10) όταν η σχολή λειτουργει µε 1 ή 2 τµήµατα, 8 από 3-5, 7 από 6-9, 5 από 10-12 και 3 ό όταν λειτουργουν µε περισσότερα από 12 τµήµατα τάξεων. β.β. Υποδιευθυντής, ώρες δεκατέσσερις (1.4). 1) Καθηγητές, ώρες είχκοσι µία (21), αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες δέκα εννέα (19), αν έχουν από έξι µέχρι δώδεκα έτη υπήρεΖ σίας χαι ώρες δέκα οκτώ (18), αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. 2)Διδασκαλία µε µειωµένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συµπλήρωσή του δεν είναι αντικειµενικά δυνατή οπότε τούτο θα συµπληρωθεί µε διοικητική εργασία. 3)΄“Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής παραµένει υποχρεωτικά στη Σχολή στις εργάσιµες ηµέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συµµετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων τήρηση βιβλίων της Σχολής και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραµένει υποχρεωτικά στη Σχολή, στις εργάσιµες ηµέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκχτέλεση συγχκεκριµένου έργου που του έχει ανατεθεί, όχι όµως πέρα από έξι (6) ώρες την τµέρα ή τριάνα (30) ώρες την εδοµάδα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης Β του ίδιου άρθρου. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι µητέρες παιδιών µέχρι δύο ετών. 4)Οιπαραπάνω διατάξεις της περίπτωσης Γ“ εφαρµόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι απεσπκασµένο στη Σχολή ή υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. “Άρθρο 7 Αλληλογραφία της Σχολής Η Σχολή τηρεί δικό της πρωτοκολλο και αλληλογραφεί απ' ευθείας µε χκάθε Νοµικό ή φυσικό πρόσωπο. “Αρθρο8& Πόροι - Δαπάνες 1.Πόροι του Νοσ /µείου που διατίθενται αΜχλειστικα για τη σχολή είναι: 1)Οι υπέρ αυτής χληρονομιες, χληροδοσιες, δωρεές εν ζωη χαι αιτία θανάτου, καθώς και πάσης φύσης επιχορηγΐσεις νοµαων ή φυσικών προσώπων. 2)τα έσοδα από τόκους, τοκοµερίδια, µερίσµατα, µισθώµατα, εκποίηση ακινήτων ή κινητών της περιόυσίας αυτού. 3)Κάθε άλλο έσοδο. . 4 ς προς τα υπέρ του Νοσ/µείου για τη σχολή δωρούµενα ή καταλειπόµενα, εφαρµοζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του Συνταγματος. 2.Σε περϊπτωση διαλύσεως της σχολής το τυχόν χεφάλαιο που θα βρεθεί περιέρχεται, στο Νοσοκοµείο στο οποίο λειτουργεί η σχολή. 3.'Όλες οι δαπάνες λειτουργιας και συντηρήσεως της Σχολής όπως και η µισθοδοσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού αυτής βαρύνουν τον προθπολογισµό του Νοσοκοµείου στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο για τον σκοπό αυτό πιστώσεις σε ιδιαίτερο φορέα χαι χωδικούς αριθµούς. . “Αρθρο 9 Βασική διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες της Σχολής αποτελούν Διεύθυνση συγκροτούµενη όπως παρακάτω: 1)Τµήµα. Σπουδών 2)Τµήµα Διοικητικών και Οαονοµιχων Υποθεσεων “Άρθρο 10 ΄΄ Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Η αρµοδιότητα της Διεύθυνσης αναφέρεται στα πιο κάτω θέµατα που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων όπως παρακάτω: 1)Τµήµα Σπουδών: Κάθε Θιµ.α που αναφέρεται στην εχπαιδευση των Μαθητών χαι την εφαρµογή των εγχιιριμενων εχπαιδεύσεως Χχαι πρακτικής άσκησης. Β) Τμηµ.α Διοικητικών χαι Οικονοµικών Υποθέσεων;: Θεματα οικονοµικά διαχιιρισταα. διαδικασίες προµ.ηθιιων, ανάγκες, ανάγκες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου, αναγκες λειτουργίας βιβλιοθηιης της Σχολής, καθώς και κάθε θέµα που αναφέρεται στην εν γένει µέριµνα των µαθητών της Σχολής. Θεκώρηση του γνήσιου της υπογραφής και επικύρωση φωτοαντίγραφων σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 1599 “Αρθρ 11 Θέσεις Προσωπικοδ Στη Σχολή συνιστώνται οι πιο χάτω θέσεις: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ . 1.Κλάδος ΠΕΙΑ Εχκπαιδευτικές θέσεις. τέσσερις .(4) 2.Κλάδος ΠΕΙΥ Εκπαιδευτικές θέσεις πέντε (5) 3.Κλάδος ΠΕΙ8 Εχκπαιδευτικές θέσεις πέντε (5) , Οι θέσεις του Κλάδου ΠΕΙ Α Εχπαιδευτικού σε περίπτωση αδυναµίας χαλυφης τους από πτυχιούχους Α.Ε.Ι. πληρούνται από υποφηφιους που έχουν τα προσόντα των κλάδων ΠΕ] 7 Εκπαιδευτικού ή Εχκπαιδευτικού. “Όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωµένες από προσωπικό που έχει τα προσόντα των κλάδων ΠΕΙ Υ Εκπαιδευτικού ή ΠΕΙ8 Εκπαιδευτικού οι θέσεις αυτές ανήκουν στους κλάδους ΠΕΊ Υ Εκπαιδευτικού ή η Εχπαιδευτικού. Οι θέσεις του κλάδον ΠΕΙΥ Εκπαιδευταου, σε περίπτωση αὖδυναµίας χάλυφής τους από πτυχιούχους Φετούς φοίτησης πληρούνται από υποφηφιους που έχουν τα προσόάντα του κλάδου ΠΕΙ& Εκπαιδευτικού όσο χρόνο οι θέσεις είναι πληρωµένες από προσωπικό που εχει τά προσόντα του κλάδου ΠΕΙ& Εχκπαιδευτικού οι θέσεις αυτές ανΐκουν στον Κλάδο ΠΕΙ8 Εχκπαιδευτικού. Στο σύνολο των πιο πάνω οργανικών θέσεων περιλαµβανονται και µια θέση Διευθυντή και µια θέση Υποδιευθυντή,. Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Επιµελητών θέση µία (1) . ' Οι λοικές ανάγχες της σχολής σε Διοικητικό-Λογιστικό, Τεχνικό, Βοηθητικό κ.λπ. προσωπικό χαι µέχρι της σύστασης αντίστοιχων θέσεων στη Σχολη καλύπτονται από προσωπικό του Νοσοκοµείου στα πλαΐσια του οποίου λειτουργεί η σχολή ανάλογα µε τις δυνατότητές του. “Άρθρο 12 Υπαλληλική χατάσταση, προσωπικού. 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1566/85, εκτός αν-άλλως ορίζεται στο παρόν. . 2.Το νπόλοιπο προσωπαό της σχολής εξοµοιώνεται γιά την εν γένει υπαλληλαη του χατάσταση µε το νοσηλευταο προσωπαο του ιδρύµατος στο οποίο λειτουργεί η σχολή και από τις εκάστοτε ισχύσυσες σχετι. κές διατάξεις του υπαλληλικού χώδικα. “ΆΑρθρο.13 Προσόντα διορισµού 1 Ταειδικά τυπικά προσόντα διορισµού για τους παρακάτω κλάδους που δεν καλύπτονται από το Π.Α/γµα 194/88 (ΦΕΚ 84/6.5.88 τ.Α) καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ορίζονται τά εξής: 1)Κλάδος ΠΕΙΔ Εκπαιδευτικός, πτυχίο σχολής Επιστηµών Υγείας τµήµατος νοσηλευτικής ή ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής µε προτέµηση εκείνων που έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέµατα τεχναης της εκπαίδευσης, σχολων της αλλοδαπής διάρχκειας τουλάχιστο ενός έτους; µε εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο το 1ό6ο και καταληκτικό τοβ Κλάδο ΠΕ17 Εκπαιδευτικός, πτυχίο των πρωην ανωτερω σχολών αδελφών νοσοχκόµων χαι επισκεπτριών Δετούς φοίτησης αρµοδιότητας του Υπουργεωυ Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ααφαλίσεων, ΄ ή ισότιµο πτυχίο αντιστοιχης ειδαοτητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε προτίµηση εκείνων που έχουν και πτυχίο Παιδαγωγικων . σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποιητικό σπουδών σε θέµατα τεχνικής της. εκπαίδευσης σχολων της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, µε εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάχκιο το 17ο χαι καταληκτικό το 2ο. ' 7.Κλάδος ΠΕΙ8 Εκπαιδευταος, πτυχιο των πρώην ανωτέρων σχολών αδελφών νοσοκόµων 3ετούς φοίτησης αρµοδιοτητος του Υπουργείου Υγειας, Προνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων, η πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ τµήµατος νοσηλευτικης ή ισότιµο πτυχιο αντιστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής µε προτίµηση εκείνων που εχουν πτυχίο Παιξαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πιστοποτητικό σπουδών σε θέµατα τεχνικής της εκπαίδευσης σχολων της αλλοδαπής διάρκειας του. λάχιστον ενός έτους µε εισαγωγικό µισθολογικό κλιµαιω το 17ο και ο χαταληκτικό το 2ο. 2.Οιβαθµοίτου Εκπαιδέυτικού προσωπικού του παροντος διακρίνονται σε Α΄, Β' χαι Γ'“. Οι θέσεις όλων των βαθµών είναι σε χάθε κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγιπος βαθµός ορίζεται του χαΘηγητη ή εκπαιδευτικού εργαστηρίου µε βαθµό Γ“. Για την. προαγωγή των εκποιδευτι. κχών όλων των χλάδων στο βαθµό Η΄, απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθµό Γ'΄ και για την πρόαγωγή στο βαθµο Α΄ εξαετης υπηρεσία στο βαθµό Η'. 3.ΚΛΛΔΟΣ ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Κλάδος ΤΕ Επιµελητών τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του ΠΙ. Δ/τος 194/88 (ΦΕΚ 84/6.5.88 τ.Α΄) για την ειδιχοτητα νοσηλευτικής ή επισκεπτών και επισκεπτριων Υγείας. Άρθρο 14 Προισταµενοι Υπηρεσιων 1.Της σχολής προϊσταται ο Διευθυντης Ο Διευθυντης εισηγείται στο σύλλογο διδασκοντων της σχολής κάθε θέµα αναφερόµενο στη λειτουργια της - σχολήςς πλχην των- θεµάτων της καταστάσεως του προσωπικού της σγώης 2.Του τµήµατος σπουδών προισταται ο Υποδιευθυντής της σχολής ή . αν δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, ο ανώτερος σε βαθµό από τους εκπαιδευτικούς της σχολής των Κλάδων ΠΕΙΑ, ΠΕΙ7, ΠΕΙΞ, ή αν υπάρχουν οµοιοβαθµοι, εχεινος που ορίζεταϊ µε απόφαση του Α.Σ. τόου Νοσοκοµείου ύστερα από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβόυλίου. ΄ 3.Του Τµήµατος Διοικητικού και Οικονοβµικών υπόθέσεων πρόΐστα-. ται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοαητικου-Λογιστιπου Διοικητι-* κού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικηταου-Λογιστιχου συµφωνα µε τον νοµο 1586/86. 4.Για την επιλοτη του Διευθυντη και Υποδιευθυντή της σχολης το σικείο υπηρεσιαιο συµβόύλιο χρίνει ως το Φεβρουαριου κάθε δευτέρου έτους τους εκπαιδευτικούς της σχολής που έχουν τα προδόντα για τις παραπάνω θέσεις, καθώς και 2ετια στο βαθµο Α΄ εως το τελος του ίδιου: σχολικού έτους. ΄“Άρθρο 15 Τροφη-Ιµατισμος Μαθητών-Προσώπικού. 1.Στους µαθητές της σχολης παρέχονται οι διευχολυνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ΓΠ.Α. 192/82 (ΦΕΚ 30/3.3.82 2.Στο προσωπικό της Σχολής παρέχεται πρωινό, πρόγευµα και γεύµα, εφοσον η εργασία του παρατείνεται πέρα της 1ης µ. µ., δείπνο δικαιούται µόνο αν η εργασία του στη. Σχχολή παρατεινεται πέρα της όης µ.µ. 3.Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό διπαιουται τέσσέρις (4) υπηρεσιακες στολές αµεσως µετά την πρόσληψή του δύο (2) ζευγάρια παπούτσια υπηρεσιας, µία (1) ζακέττα, δέκα (1 Ο) καλσόν (ετησίως), µία (1) µπερτα όπως καθορίζεται από τις εχκάστοτε διατάξεις µε δυνατότητα ανανεωσης µιας στολής κάθε χρόνο. Τα ίδια δικαιούται και το Νοσηλευτικό Προσωπικό της Σχολής. Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό επί πλέον δικαιούται µια στολη εξοδου πλήρη (χειµωνιατικη και χαλοκαιρινή), που ανανεώνεται όταν αυτό χρίνεται απκαραίτητο από τον Διευθυντή,. 4.Το Τεχνικό και Βοηθητικο Προσωπικό δικαιούται στολες χατά τα προβλεπόµενα στη παράγραφο (3) του ίδιου άρθρου. '&. Η κατά το παρόν άρθρο χορηγούµενη τροφή χαι στολή στο πιο πάνω προσωπικό τής Σχολής παρέχεται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ιδρύµατος και δεν αποτελεί µισθό ή άλλου είδους παροχή. “Άρθρο 16 Διδακτικό Προσωπικό 1.Τα στο πρόγραµµα εκπαιδεύσεως προβλεπόµενα µαθήµατα διδάσκουν; 1)Το Εκπαιδευτικό προφωπικό της Σχολής. 2)Επιτρέπεται η µε ωριαΐικ αντιµωθια ανάθεση θεωρηταης διδασκαλίας, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων σε πρόσωπα που έχουν τ προβλεπόµενα από το Ν. 1566/85 προσόντα, άρθρα 14, παράγρ. 1, 17, 18 και 19 στις πιο χάνω περιπτώσεις: α]. “Όταν οι ώρες θεωρητικής διδασκαλίας, εργαστηριακών χαι κχλινικών ασκήσεων είναι περιορισµένες και δεν δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού χαι α2. Όταν οι χκατά το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από το µόνεµο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη Σχολή, τ. Επωης επιτρεπεται όταν συντρέχουν οι προθποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου η ανάθεση θεωρητιχης διδασκαλίας, εργαστηριακών και κλινικών ασχκήσεων και στο µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, µέχρι (10) ώρες εβδοµαδιαΐως, µε ωριαία αντιµιαθία. 2.Το ωροµισθιο διδακτικό προσωπικό της Σχολης ορίζεται για χκάθε σχολιχο έτος µετά από εισήγηση της Α/νσης, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοχοµείου χαι που εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3.Το πιο πάνω οριζόµενο διδακτικό προσωπικό πρέπει να ακολουθεί το υπό των Υπουργείων Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων οριζόµενο αναλυτικό προγραµµα µαθηµατων, ολοκληρώνοντας τις παραδόσεις των σχετικών µαθηµάτων µέσα στις τασσύµενες προθεσµίες. 4Φ. Στα υπό στοιχεια (β) και ( της πρωτης παραγράφου διδακτικό προσωπικό παρέχεται άντιµισθία κατά ωρα διδασκαλίας ή διενεργουµένων εξετασεων ίση προς το 1 /70 των πασης φύσεως αποδοχών του εισαγωγικού µισθολογαου κλιμαχωυ του αντίστοιχου κλάδου χωρίς προ. σανξΐσεις οικογενειακών βαρών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 1810/1988 (ΦΕΚ 223 Α΄),. 5.Το προσωπικό των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕΙΑ, ΠΕΙΥ χκαι ΠΕΙ& δικαιούται κανονικής άδειας κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών εφαρµοζοµένων των περί απουσίας των Εκπαιδευτικών κειµένων διαταξεων Για το υπόλοιπο προσωπικό της Σχολής ισχύουν οι περί χανονικών αναρρωτικων κ.λπ. αδειών διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. “Άρθρο 17 Μετεκπαίδευση 1.Για τη µετεχπαιδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ. 167). 2.Για το υπόλοιπκο προσωπικό εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για µετεκπαίδευση των µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων. “Άρθρο 18 Σήµα 1.Οι απόφοιτοι της Σχολης υποχρεούνται να φέρουν σε ωρα υπηρεαίας επί του στηθους, αριστερά το διακριτικό της Σχολής τους, το οποίο απονέµεται σ'αυτούς µαζί µε το πτυχίο τους. 2.Το διακριτικο σΐµα της ι.χολης είναι µεταλλική τπλάκα της οποίας το µέγεθος, σχήµα και απεικόνιση καθορίζονται µια φορά µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου και µε προηγούµενη ειτης Α/νσης της Σχολής. 3.Στο πίσω µέρος του σήµατος αναγράφεται ο αριθµός του Μητρώου της Σχολής. >“Άρθρο 19 Εσωτερικός Κανονισµός 1.Ξεχωριστός εσωτερικός .ιανονωµος λειτουργιας της Σχολης. ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογης του παρόντος. 2.Ο χανονισµός αυτός συντάσσεταιαπό το Δ.Σ. µετά από γνώµη της Διεύθυνσης της Σχολής και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Προεδρίας της Κνβέρνησης, Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων. '“Άρθρο 20 Σπτολή Ι Η στολή είναι χρώµατος λενκού. 2.Το σχεδιο καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. που λαµβάνεται ύστερα από υπόδειξη της Διεύθυνσης της Σχολης 3.Κάθε μαθητης φέρει στο αριστερό ἁνωώ τµήµα του θώρακα πινακίδα στην οποία αναγράφεται µε τα αρχικά η Σχολή και το ονοµατεπώνυµο του µαθητού. '“ΆΑρθρο 21 Πτυχίο Οι απόφοιτοι των Μ.Τ.Ε.Ν. Σχολών λαµβάνουν πτυχίο (άρθρο 64 Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167 /30.9.85 τ.Α΄). “ΆΑρθρο 22 Απονοµή βραβείων 1.Καθιερώνεται η απονοµή βραβείων στους τελειόφοιτους της Σζολής κατά την λήψη του πτυχίου. 2.Κάθε χρόνο µε χοινή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/µείου και της Δ/ νσης ορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων της σχολής στους οποίους απονέµεται χρηµατικό βραβείο χαθώς και το ύψος σε δραχµές του χάθε βραβείου. Τα χρηµατικά βραβεία απονέµονται δι' αποφάσεως της Α/νσης της Σχολής λαµβανοµένης µε βάση την τελική γενική βαθµολογία χαι το επίπεδο της διαγωγής του µαθητού. 3.Έπαινος. Απονέµεται κατά την ίδια διαδικασία της παραγρ. 2 του παρόντος. Στον Αναπληρωτή Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ααφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. . Αθψνα, & Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΟινποΥΡτοι . ΥωγτπιονρτοΣε “΄ προΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ κΥΒΕΡΝΗΣΗΣ οικοΝοκίκου ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝ. κΑ κΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ ν ὢ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 380 Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ημαθιας» και έγκριση του Οργανισµου διοίκησης και λειτουργίας αυτού. Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρ. 3, 4, 5 παρ. 1 και 6 του Ν.Δ. 162/1973 περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων χαι χρονίως πασχόντων ατόµων Φ. 227, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 10 Ν. 1586/1986 Φ.37 «Βαθµολογική Διάρθρωση των θέσεων του Ατηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 2.Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Νόµου 1558/85 Φ. 137 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανα». 3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988, Φ.84Α «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις των Δτηµόσίων Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐου». 4.Την αριθ. Υ 1140/1051173/1390/0001/10.7.1990 χκοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Όικονοµικών» (Φ. 420 Β). 5.Τις αριθ. 221 /1990 και 440/1990 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνησης. Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων χοι του πουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµϊα-Εποπτεία Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηµαθίας» µε έδρα τη Βέροια. >Το Ίδρυµα αυτό εποπτεύεται από το Υπουργειο Υγειας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΄“Άρθρο 2 . Σκοπός Σκοπός του Θεραπευτηρίου είναι: 1)Η περιθαλΦη εκατό (100) ατόµων, που πάσχουν από κινητική αναπηρία ή πνευµατική καθυστέρηση και δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. 2)Η αποκατάσταση (λειτουργική, χοινωνική, προεπαπελµαταη και επαγγελματικη) των περιθαλποµενων καθώς και άλλων ατόµων χρονιως πασχόντων του νοµου ΗΉµαθίας, µε ανάπτυξη εξωτερικού προ. γράµµατος. ) ΄ Άρθρο Αρθρο 3 >Παρεχόµενη Περίθαλψη Το Θεραπενυτήριο Χρονίων Παθήσεων Ηµαθίας παρέχει στα άτοµα που περιθάλπει, υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισµό, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, φυσαοθεραπεια και ερτοθεραπεια, ενώ παράλληλα φροντίζει για την ειααγωγή, όσων εχουν ανάγκη, σε χατάλΧηλο νοσηλευτικό Ίδρυµα. Επίσης µε την εφαρµογή του προγράµµατος Αποκατάστασης επιδυ. νων. “Άρθρο 4 Προθποθέσεις εισαγωγής 1.Στο Ίδρυµα εισάγονται άτοµα και των δύο φύλων ηλικίας από 18 ετών χαι πάνω χρόνια πάσχοντα, απ' όλα τα διαµερίσµατα της χώρας και χκατά προτίµηση από το νοµό Ηµαθίας, αφού προσκοµισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1)Αίτηση. 2)Αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας. 7.Έκθεση κοινωνικής έρευνας µε πρόταση εισαγωγής στο Ίδρυµα. | Ιατρικό πιστοποιητικό για την αιτία του χρόνιου νοσΐµατος, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το άτοµο που έχει ανάγχκη ιδρυµατικής περίθαλψης, δεν πάσχει από µολυσµατική νόσο, σιφυλίδα, φυµατίωση, καρκίνο ή άλλο βαρύ νόσηµα που να χρειάζετάι ειδική νοσηλεία και δεν έχει . διεγέρσεις ώστε να γίνεται ανήσυχο χαι ακατάλληλο για συµβίωση. 2.Οι περιθαλποµενοι συµµετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης αναλσγα µε τις οικονοµικές δυνατότητές τους. Η συµµετοχή χαθορίζεται από το - Διοικητικό Συµβούλιο, βάσει τιµολογίου µε κλίµακα ανάλογη µε το ύψος του εισοδήµατος του κάθε περιθαλπόµενου. 3.Οι εισαγόµενοι στο Ίδρυµα µε απόφαση του χατά το άρθρο 2 Ν.Δ/ τος 57/73 Φ.1.49 οικείου Νοµάρχη, περί οικονοµικής αδυναµίας τους, απαλλάσονται από την χαταβολή τροφείων - νοσηλείων, εχκτός αν από την ίδια την απόφαση προβλέπεται συµµετοχή. Δύναται το Ίδρυµα να µεριµνήσει για την έκδοση τέτοιας απόφασης του Νοµάρχη και χατά τη διάρχκεια περίθαλψης χκάποιου ατόµου. 4.Στους περιθαλπόµενους παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες ανεξάρτητα από την συµµετοχή ή όχι στη δαπάνη των νοσηλείων - τροφείων. “Άρθρο 5 . Διοίκηση Το Ίδρυµα διοικείται από 7 /µελές Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο διορίζεται µε ισάριθµα αναπλχηρωµατικά µέλη µε απόφαση του Νοώκεται η φυχική τόνωση και η χοινωνική ένταξη των περιθαλποµέ-µάρχη και αποτελείται από;: 1)Τον Πρόεδρο. β ἐκπρόσωπο, αιρετό, των περιθαλποµένων ή των κηδεµόνων αυτών, που εκλέγεται από τους περιθαλπόµενους. Έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων, που εχλεγεται από το Σύλλογο ή από τους ίδιους τους εργαζόµενους, ν δεν υπάρχει σύλλογος. 2)Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκλέγεται από το οικείο Δηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο της έδρας του Ιδρύµατος. 4 3)Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικχών Ασφαλίσεων (Διοικητικό υπάλληλο ή Κοινωνικό Λειτουργό). 4)Δύο έγκριτα πρόσωπα µε χοινωνική δράση,. “Άρθρο 6 Λειτουργία Διοικητικού Συµβουλίου 1.Το Διοαητικο Συµβουλιο (Α.Σ.) συνεδριαζει τακτικά δύο φσρες το και έχτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, καθώς επίσης και όταν ζητηθεί µε έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελών αυτών, πά ντοτε όµως µε πρόσκληση του Προέδρου. 2.Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου µετεχει ο Προωταµενος των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο. 3.Τα θεµατα που είναι για συζήτηση χαταχωρούνται στην ηµερήγσια διάταξη, η οποία χοινοποιείται έγκαιρα στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µαζί µε την πρόσκληση για συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις ξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 1599/ 1986, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Θέµατα που δεν αναγράφονται στην τµερήσια διαταξη δεν συζητούνται εκτός χαι εάν πρόκειται για επείγοντα θέµατα και αποφασίζουν την συζήτηση όλα τα παρόντα µέλη του Διοικητικού Σύµβουλίου. 4.Τα πρακτικά κάθε συνεδριασεως, επικυρώνονται από το Διοικ'ητικό Συμβουλιο στην επόµενη συνεδριαση και καταχωρουνται από το γραµµατέα σε ειδικό βιβλίο πραχταων, µονογραμμενο από τον Προεδρο. Η υπογραφή του Προέδρου ή του αναπληρωτη του αρκεί για την υπόσταση χάθε πράξης του συλλογικού οργάνσυ.΄ :. . 1)Ονυδεµία απόφαση του Δ.Σ. εκτελείται εάν δεν έχουν επικυρωθει τα πρακτικά της συνεδριάσεως, στην οποία πάρθηκε. η απόφαση. Προκειµένου γιά εξαιρετικές περιπτώῶσεις, για τις οποίες η εκτέλεση δεν επιδεχεται αναβολή, δύναται το Δ.Σ. µε ειδική αποφαση να θεωρει ως επικυρωµένα τα σχετικά πρακτικά για τα θέµατα αυτά µε σκοπό την άµεση εκτέλεση της απόφασης. … 6.Το Δ.Σ. για να έχει απαρτία πρέπει τα µέλη που βρίσκονται στην αυνεδρίαση να είναι περισσότερα από τα µέλη που απουσιάζουν. Οιαποφάσεις του Α.Σ. λαµβανονται µε ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των παρόντων µελων Σε περίπτωση ισοφηφίάς υπερισχυει η φηφος του Προέδρου ή αυτού που προεδρεύει. “Άρθρο ή Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλϊου Το Διοικητικό Συµβούλιο: 1.Διοικεί χαι διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Ιδρύµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν χκάθε φορά. 2.Εγχκρίνει για τη Χειτουργία του Ιδρύµατος τις απαιτούµενες δαπάνες µέσα στα όρια των πιστώσεων του προθπολογισµού, του οποίου δύναται να ζητήσει από την οικεία Νοµαρχία την τροποπκοΐηση και ανα.. µόρφωση µέσα στο οικονοµικό ετος, µε τη διαδικασια του αρθρου 10 του παρόντος. 3.Διοριζει όλο το προσωπικό, συµφωνα µε τη νόµιµη διαδικα…σια και ασκεί συµ.φωνα µε τις διατάξεις που ισχυουν κάθε φορά, τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση χαι τον πειθαρχαο έλεγχο του προσωπικού. 4.Αποφασίζει για τα εισαγόµενα άτοµα, σύµφωνα µε τις προῦποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. . &. Είναι αρµόδιο για όλα τα θέµατα, χωρίς εξοϊρέση, που σχετίζονται µε την πορεία των εργασιών του Ιδρύµατος, εκτός από εκείνα για τα οποία προβλέπεται µε ειδικές διατάξεις αρµοδιότητα υφισταµένων οργάνων του νοµικού προσώπου.“Άρθρο 8 Αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου Ο Πρόεδρος ασκεί τις παρακάτω αρµοδιότητες: 1.Εκπροσωπεί το Ίδρυµα στις δικαστικές και εξώδικες υποθεσεις του και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξούσιους µε τη σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ. 2.Προσκαλεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1599/86 τα µέλη του Δ.Σ. στις συνεδριασεις, καταρτίζει µε τον προῖστάµενο του ιδρύµατος την ηµερήσια διάταξη των Θιµατων που είναι για συζητηση και υπογράφει τις προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο τόπος, η ηµέρα χαι η ώρα της συνεδριάσεως. Στην ηµερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν. 3.Τπογραφει µε τον Προϊστάµενο των υπηρεσιών του Ιδρυµατος τις επιταγες και τα εντάλµατα πληρωµων, καθώς και τα έγγραφα για τα“ οποία δεν έχούν εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό ο παραπάνω Προϊστάµενος ή οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων. 4.Ασκεί για το προσωπικό του Ιδρυματος τις αρµοδιότητες που του παρεχουν οι νόµοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις του Προΐσταµένου των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος. ] “Άρθρο 9 ΄ Πόροι του Ιδρύµατος Πόροι του Ιδρύµατος είναις: ] 1)Κρατική επιχορήγηση. β. ΄Έσοδα από την εχµετάλλευση της περιουσίας του. τ. Τρόξ.εία΄απι5 τους περιθαλποµένους. “ 2)Εισοφρές, δωρεές, κληρονοµιές, χληροδοσιες προς το Ίδρυµα. 3)Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο. “Άρθρο 10 ΄ϊΤβοδπολογισμός ' Ο Προυπολογισµος χαταρτιζεται από την αρµοδια υπηρεσία του Ιδρύµατος σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις χείµενες διατάξεις, µε βαση την προγραµµατισµένη από το Δ.Σ. δραστηριότητα, φηφίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από το Νοµάρχη. Αντίγραφο του νεγκριθέντος προθπολογισµού υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. “Άρθρο 11 Εισπράξεις Εσόδων 1.Τα κεφάλαια και οι πόροι του Ιδρύµατος κατατίθενται απ' ευθείας σε τηρούµενο λογαριασµό στο Υποκατάστηµα της Τράπεζας Ελλάδας, ή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή της Εµπορικής 2.Ειδικές πιστιώσεις ή χεφάλαια που πλωνάζουν µεταφέρονται σε ειδικούς λογαριασµους διαθεσιµων, µε τοχο. ή χωρίς τόχο αναλογα µε την προελευση αυτών. Η µεταφορα από το λογαριασµό ταµειακής διαχειρίσεως χαι ή επαναφορά σ' αυτόν, γίνεται µε εντολη του Προϊσταµένου των Υπηρεσιων του Ιδρύµατος ή οίκοθεν από την Τράπεζα της Ελλαδας ή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ή της Εµπορικής Τράπεζας σύµφωνα µε τα οριζοµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1611/1950, Φ.304 όπως συµπληρώθηκε µε το αρΘρο 2 του Ν.Α/τος 2999/54. Φ.211. “Άρθρο 12 … Πληρωµές Δαπανών Κάθε πληρωµη ενεργείται µε χρηµατικό ενταλµα, το οποίο υπογράΦεται από τον Προεδρο του Δ.Σ. ή άλλο µέλος αυτού, ειδικά εξουσιοδοτηµένο χαθώς κουι από τον Προτστάµενο των Υπηρεσιων του Ιδρύµατος και το λογιστή, η δε καταβολή του ποσού ανυτού ενεργείται µε έχκδοση ισόποσης επιταγης. σε βάρος του λογαριασµού, που τηρεί το Ίδρυµα στο υποκατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδας, ή της Εθνικής Τράπε. ζας της Ελλάδος ή της Εµπορικής Τράπεζας. Οι επιταγές υπογράφονται, όπως και τα εντάλµατα πληρωµής. * ΕΘΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (Τ ΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) “Άρθρο 13 Εκτέλεση Δαπανών Οι δαπάνες του Ιδρύµατος, εκτελούνται σύµφωνα µ.ε τις διατάξεις περι Ασγιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. χαι της νομοθεσιας περί εκτελέσεως Δηµοσίων Έργων.΄ “Άρθρο 14 Βασική διάρθρωση των Υπηρεσιών 1.Οι υπηρεσίες του Ιδρύµατος αποτελούν Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τρία τµήµατα: 1)Τµήµα χρονίως πασχόντων. 2)Τµήµα Αποκατάστασης. 3)Τµήµα Διοικητικού. 2,α. Το Τµήµα Χρονίως Πασχοντων είναι αρµοδιο για κάθε θέµα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται από το Ιδρυµα στα χρονίως πάσχοντα άτοµα. 2)Το Τµήµα Αποχαταστασης είναι αρµόδιο για χκάθε θεµα, που αναφέρεται στην αποκατάσταση των περιθαλποµένων η οποία είναι λειτουργική, κοινωνική, προεπαγγελµατική χαι επαγγελµατική τόσο των περιθαλποµένων, όσο και των λοιπών µειονεκτούντων ατόµων από 18 ετών και άνω. 3)Το Τµήµα Διοικητικού είναι αρµ.όδιο για το χειρισµό χάθε θέµατος, που αναφέρεται στη γενική κατάσταση του προσωπικού του Ιδρήµατος, στα οικονοµικά και στη διαχείριση της περιουσιας αυτού, καθώς και στο χειρισµό θεματων γραµµατείας. “Άρθρο 15 Προσωπικό Οι θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται κατά κλάδους, βαθµούς και ειδικότητες όπως παρακάτω: 1.Μόνιµες θέσεις: 1)Κλάδος ΠΕ Διοικητικός Θέσεις δύο (2). Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων, Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας θέσεις µία (1) και θέσεις δύο (2) Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλχητισµού Θέσεις µία (1). Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων Θέσεις µία (1),. Κλάδος ΠΕ Επαγγελµατικών Συµβούλων Θέσεις µία (1). 2)Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής Θέσεις έξι (6). Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Ερτασιας Θέσεις δύο (2). Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας Θέσεις τρεις (3). ΄ Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας Θέσεις τρεις (34),. Κλάδος ΤΕ Διατροφής Θέσεις µία (1),. ) Κλάδος ΔΑΕ Διοικητικός - Λογιστικος Θέσεις τέσσερεις (4). Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσοκόµων Θέσεις ένδεκα (11),. Τρεις (&) θέσεις του Κλάδου ΑΕ Βοηθών Νοσοχκόµων πληρούνται µόνο στην περίπτωση που είναι αδύνατη η κάλυφη ισάριθµων θέσεων του Κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Κλάδος ΔΕ Μαγείρων Θέσεις δύο (2),. Κλάδος Δε Τεχνικών Θέσεις επτά (7). Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονταίς: ΄ Μία (1) θέση ηλεκτρολάγου. Δύο (2) θέσεις υδρανυλικών - συντηρητών κτιρίων -Οικονοµικός Συντηρητών µηχανολογικών εγκαταστάσεων Μκα (1) θέση οδηγού αυτοκινήτου. Δύθο (2) θέσεις ραπτριών. Μία (1) θέση Κουρέα. 3)Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού. Θέσεις οκτώ (8). ΄ Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπιιου Μαγειριου (για εργασίες βοηθού Μαγειρα, Πλύντου μαγειριχων σκενών, τραπεζοκοµων χκαι λοιπών εργασιών µαγειρίου) Θέσεις δέκα τρεις (13). Κλάδος ΥΕ Προσωπικού ιαθαριοτητας Θέσεις δέκα τρεις (13). Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται: 'Έξι (6) θέσεις καθαρισµού - βοηθητικών εργασιών.΄ Επτά (7) θέσεις Σιδηρωτριών - Πλυντριών. Κλάδος ΥΕ Εργατών. ' Θέσεις δύο (2). Κλάδος ΥΕ Βοηθήτικού Υγειονοµικού ΠΠροσωπικού Θέσεις είκοσι δύο (22) (από τις οποίες για εργασίες φροντίδας ασθενών δώδεκα (12) θέσεις και για εργςσίες µεταφοράς ασθενών δέκα (10) Θέ…σεις Οκτώ (8) θέσεις του προσωπικού φροντίδας ααθενών πληρούνται µόνο κχατά τον αριθµό που είναι αδύνατη η πλήρωση οκτώ (8) θέσεων του κλάδου ΑΕ Βοηθών Νοσοκόµων). Η. Ειδικό Τεχνικό προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου Τέσσερεις (4) θέσεις τεχνιτών - εκπαιδευτών. . . Οι θέσεις των τεχνιτων εκπαιδευτών οριζονται ως θεσεις τδιωτικού ξικαΐου, δεδοµενου ότι οι ειδικότητες αυτών θα χαθορίζονται, κάθε φορα, από το Διοικητικό Συµβουλιο ανάλογα µε τις λειτουργαες δυνατότητες των περιθαλπομενων εχείνων που χρινονται ικανοί για επαγγελµατική κατάρτιση. ' “Άρθρο 16 Προσόντα διορισµού 1.Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού ορίζονται τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση στο Π.Δ.: 194/1988 (ΦΕΚ 84/6.5.1 988 τ.Α) «καθορισµός των προσσντων διορισµού σε θέσεις των δηµοσίων υπηρεσιών χαι νοµικών προπώπων δηµοσίου δικαίου. 2,.Για τους παραιατω κλάδους που δεν-χαλύπτονται από το Π.Δ.΄ 194/1988 προσόντα διορισµού ορίζονται τα εξής: 1)Για τον Κλάδο ΠΕ Επαγγελµατικών Συµβουλων, πτυχίο Ανωτατου Εκπαιδευτικού Ιδρυµατος της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και ειδική επιστηµονική εξειδίκεύση σε θέµατα επαγγελματικου προσανατολισµού, που να αποδεικνύεται: 1)µε αναγνωρισµένο διδακτορικό δίπλωµα ή 3)µε µιταπτυχιακο τίτλο σπουδών, διάρκειας ενός ακαδηµαϊκού έτους. 4)µε σηµαντική εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών. 3)Για τον Κλάδο ΤΕ Διατροφής, πτυχίο Τµήµατος Διατροφής αναγνωρισµένης ανώτερης σχολης ή ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπης, εν ελλειψει δε αυτού, πτυχιο Ανώτατης Σχολής Οιιακής Οικονοµίας ή ισότιµο πτυχιο, αντίστοιχης ειδιιοτητας, αχολής ηµεδαπής ή α«λλοδαπής µε τρία χρόνια τουλάχιστον φοίτηση,. 4)Για τον Κλάδο ΔΕ Βοηθων Νοσοχοµων τα προβλεπομενα στο άρθρ. 14 του Π. Δ/τος 194'/88 ή πτυχίο των πρώήν ζχολών Βοηθών Νοσοχκόµων µονοετούς φοίτησης. 3.Θέσεις µε σύµβαση Ιδιωτικού Δικαΐου.Για τις θέσεις των τεχνιςών - εκποιδευτών µε σύµβαση Ιδιωτικού Δξκαίου, ορίζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14 του Π.Δ. 194/88. “Άρθρο 17 . Προισταµενοι Καθηκοντα Προϊσταµένου των υπηρεσιών του Ιδρύµατος ασκεί υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διουκητικού - Οικονοµικού. Του Τµηματος Διοικητικού, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διουκητικού - Οασνοµαου ή υπάλληλος του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Του Τµήµάατος Χρονίως Πασχοντων, υπαλληλος του Κλάδου ΠΕ Ιατρων ειδικοτήτων. Του Τµήµατος Αποκατάστασης, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Ιατρων ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής: και Αποκατάστασης ή του Κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή του Κλάδου ΠΕ ΥΨυχολόγων ή του Κλάδου ΠΕ Επαπελµαταων Συµβούλων ή του Κλάδου ΤΕ Κοινωνι-“ κής Εργασίας ήτου Κλάδου ΤΕ Φυσαοθεραπειας ή του Κλαδου ΤΕ Εργοθεραπείας. Άρθρο 18 Εσωτερικός Κανονισµος λειτουργιας “Όλα τα λεπτοµερέστερα θέµατα που ανάγονται στην. χανονική και εύρυθµη λειτουργία του Ιδρύµατος χκαθώς και τα χκαθΐκοντα των εργαζοµένων στο Ίδρυµα ρυθµίζονται µε εσωτερικο Κανονισµό που συντάασεται από το Διοικητικό Συµβούλιο χαι εγκρίνεται µε σχετική απόφαση του οικείου Νοµάρχη (άρθρο 9 του Ν.Δ. 162 /73),. “Άρθρο 19 Περιεχόµενο εποπτείας - . Η σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος ασκουµενη εποπτεία περιλαµβανει (άρθρο 11 Π.Δ. 681 /74) τον δια των οργάνων του Υπόυργείου Υγείας, Πρένοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων“ ελεγχω εφαρµοΥής των διαταξεων του αριθ. 162/73 Ν.Δ. και των σχετιχων υπουργικχών αποφάσεων, εγκυκλίων και διαταγών. ,, ιή γ υ ο “Άρθρο 20 Μεταβατικές. διατάξεις Κατά την πρωτη εφαρµογή του παρόντος εισάγονται στο Ίδρυµα, κατά προτεραιότητα, οι περιθαλποµινοι του Ιδρνµατος «Γηροκοµεω Βεροιας Βασιλικής Σωσσίδουν το οποίο δεν έχει οικονοµική αυταρκεια ν Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δηµοσιευαη του παρόντος χατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά χατηγορία χλάδους ή ή ειδικότητες θεσεις που προβλέπονται στην παρ. ] του άρθρου αυτού. . τ Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθύνα, 8 Νοεµβρίου 1990 οι γπογΡτοι . . - νωνπονΡτοΣ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ( πρΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΒΕΡΤ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙΝ: ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ “ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 1262 ΄ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΙΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 18323 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ' , ΤΕΙΕΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β ' λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄.. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµουύ 51 τηλ.: 188 ' Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού. 51 τηλ.: 52.48.1 41 Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 62.25.713 - 52,49:547 & * & Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 . Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύή ΦΕΚ στην επαρχκία µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πλπροφορίες: τηλ.: 5248320 Τιµές κατά. τεύχκος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχός µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 40, από 17 έως 24 δρκ. 50 Αηό 2'5 όελίδες'Κό΄ι πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ᾗ µέρους αυτοιύή) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 253 1 ' Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 . Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου Αλληλο- Η ετήάσια συνδροµή είναι: - βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχκος Α΄ … Δρκ. 8.500 . Δρκ. 425 β) » » » Β΄ . » 12.500 » 625 γ) » » » Γ ' ' » 5.000 » 250 δ) » » » Δ΄ » 12.000 » 600 . ε&) » » » Ανάπτυξιακών Πράξεων » ' 9.500 … » 475 στ) » »' » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ) »» » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ο » 3.000 η ο 150 ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 |> » 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » ο 75 ή » » » .Α.Ε. & Ε.Π.Ε. . » 25000 » 1.250 ια) Για όλα τα Τεύχη » 55000 » 2.750 Πλπροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-19 Προεδρικό Διάταγμα 1990/379
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/150
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία