ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/385

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/385

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(8) Οργανισµός διοίκησης και λειτουργίας του Η΄' Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Νόµου 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (Φ137). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 παρ. 1 χαι 6 του Ν.Δ. 162/1973 «Περί µέτρων προστασίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ατόµων» (Φ227). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν.. 1586/ 1986 Φ.37 «Βαθµολογική Διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοαησης και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ.194/3.5. 1988 «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις των Δηµοσίων Υπηρεσιων και Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίουν (Φ'84),. 5. Την αριθ. Υ 1140/1051173/1390/0001/10.7.1990 χοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, «Ανά. θεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς ΟΌικο-. νοµικών» (Φ.420, Β) ' 6. Τις αριθ. 21../1990 και 444/ 199Ογγνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της .Κυ' 1275 βερνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων χαι του Υφυ πουργού Οικονοµικών, αποφασιζουμε “Άρθρο | Σκοπός. Σκοπός του Θεραπευτηριου που συστήθηκε µε το αριθ 299/ 31 5. 88 Π.Δ. Φ11 } είναν: 1. Η περίθαλψη εκατόν εβδοµηντα (1 7Ο) ατομων, που πάσχουν «πό χρόνιες παθήσεις πνευµατικές η κινητικές και δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. 2. Η αποκατάσταση, ιατρικη, κχοινωλνική, προεπαγγελµατική και επαγγελµατικη χαταρτιση των περιθαλποµένων καθώς και άλλων ατόµων χρονίως πασχόντων του Νομου Αττικής, µε ανάπτυξη εξωτερικού προγράµµατος. ] ΄ Άρθρο Αρθρο 2 Παρεχόµενη Περίθαλψη Το Β' Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών παρέχει στα άτοµα που περιθάλπει, υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισµό, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία και εργοθεραπείά, ενώ παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλ- . ληλο νοσηλευτικό Ίδρυµα. Επίσης µε την. εφαρµογή του Προγρ/τος επαγελµατικης κατάρτισης επιδιώχεται η φυχική τόνωση και ή ιοινωνικη ένταξη των περιθαλποµένων. “Άρθρο Δ > Προύποθέσεις εισαγωγής 1.Στο Ἰδρυµά εισάγονται άτοµα και των δύο φύλλων ηλικίας από 18 ετών και πάνω χρονίως πάσχοντα, απ' όλα τά διαµερίσµατα της Χώρας και κατά προτίµηση από το Νοµό Αττικής αφού προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1)Αίτηση. 2)Αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας. 3)Έχθεση κοινωνικής έρευνας, µε πρόταση εισατωγης στο Ίδρυµα. 4)Ιατρικό πιστοποιητικό για την αιτία του χρόνιου νοσήµατος, στο οποίο. θα αναγράφεται ότι το άτοµο που έχει ανάγκη ιδρυµατικής περίθαλψης, δεν πάσχει από µολυσµατική νόσο, συφιλίδα, φυµατίωση, χαρχίνο ή άλλο βαρύ νόσηµα. που να χρειάζεται ειδική νοσηλία και δεν έχει διεγέρσεις ώστε να γίνεται ανήσυχο και ακατάλληλο για συµβίωση. 2.Οι περιθαλπόµενοι συµµετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητές τους. Το ύφος της συµµετοχής καθοριζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλιου Με βάση την απόφαση αυτή η δαπανη περιθαλφης εξατοµικεύεται για κάθε περιθαλπόµενο. 3.Οι εισαγοµενοι στο Ίδρυµα µε απόφαση οικονοµικής αδυναµιας ' απαλλάσσονται από την χαταβολή τροφειων-νοσηλιων, εκτός αν από την ίδια την απόφαση προβλέπεται συµµετοχή,. Άύναται το Ίδρυµα να αναζητήσει την έκδοση της απόφασης του Νοµάρχη που πρόβλέπεται από τις διατάξεις του Φ.149 και κατά την διάρκεια περίθαλψης ατόµου. 4.Στους περιθαλπόµενους παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη συµµετοχή ή µη στη δαπάνη των νοσηλίων-τροφείων. | “Άρθρο 4 Δ Διοίκηση Το Ίδρυµα διοικείται από Τµελές Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο διο. ρίζεται µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, µε απόφαση του Νοµάρχη και αποτελείται από: 1)Τον Πρόεδρο, ο οποίος λογω της επαγγελµατικης του απασχολησης ή της επιστηµονικής του κατάρτισης θα πρέπει να είναι ευαισθητοπονηµένος στον τοµέα της. Κοινωνικής Προστασίας. 2)Έναν αιρετό εκπρόσωπο των περιθαλπόµένων η έναν αιρετό εκπρόσωπο των χηδεµόνων αυτών. 3)Έναν αιρετο εκπρόσωπο των εργαζοµένων. 4)Έναν αιρέτόδεκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που οριζεται από την Κεντρική Ένωση Αήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ). 5)Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διοικητικό υπάλληλο ή Κοινωνικό Λειτουργό),. 6)Δύο έγκριτα πρόσωπα µε χοινωνική δράση. .. Το ΔιοιΧητιιο Συµβούλιο ΄εχλεγει ξτην πρώτη του συνεδρίαση μεταξυ των µελών του έναν Αντιπροεδρο µε µυστική φηφοφορία των παρόντων µελών. . Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των περιθαλποµένων διορίζονται µε υπόδειξη των οικείων Συλλόγων τους, εφόσον υπάρχουν Σύλλογοι. . τ “Άρθρο 5 . Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλιου 1.Το Διοικητικο Συµβουλιο συνεδριαζει τακτικά δύο φορες το µήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγχκη, καθώς επίσης και όταν ζητηθει µε έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον µελων αυτού πάντοτε όµως µε πρόσχκληση του Προέδρου. 2.Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου µετέχει ο Προ΄ι'σταµενος του Ιδρύµατος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο. 3.Τα θέµατα που είναι για συζήτηση καταχωρούνται στην ηµερήσια διάταξη, η οποία χοινοποιείται έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µαζί µε τη πρόσκληση για συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διάταξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Θεµατα που δεν αναγραφονται στην ηµερησια διαταξη δεν συζητουνται, εκτός και εάν πρόκειται για επεΐγοντα θέµατα και αποφασίζουν την συζήτηση όλα τα παρόντα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. 4.Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως, επικυρώνονται από το Διοιχητικό Συµβούλιο στην επόµενη συνεδριαση και καταχώρουνται από τον Γραµµατέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών µονογραμµενο από τον Πράεδρο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Προεδρο ή τον Προεδρευοντα χαι τον [Γραµµατέα. 5.Ουδεµία απόφαση του Διοιπητικου Συµβουλιου εχτελειται, εάν δεν έχουν επικυρωθεί τα πρακτικά της συνεδριασεως στην οποία πάρθηκε η απόφαση. Προκειµένου για εξατρετικές περιπτώσεις, γιά τις όποϊες: η εκτέλεση δεν επιδέχεται αναβολή, δύναται το Διοικητικό. Συµβούλιο µε ειδική απόφαση να θεωρεί ως επικυρωµένα τα σχετυά πρακτικα για τα θξµατα αυτά, µε σκοπό την άµεση της απόφασης. - - . . 6.Το Διοικητικό Συµβούλιο γιανα έχει απαρτια, πρέπει τα µέλή που βρίσκονται στη συνεδρίαση να είναι περισσότέρα από το µέλη που απουσιάζουν. Οιαποφάσεις του Διοιχητικου Συµβουλίου λαµβάνονται μ.ε φηφοφορία και µε πλειοψηφία των παρύντων µελών.. Σε περίπτωση ισοφηφιας υπερισχυει η φηφος του Προεδρου ή αυτού που Προεδρευει . “ΆΑρθρο 6 Αρμοδιοτητες του Διοικητιχου Συµβουλιου Το Διοικητικό Συµβούλιο 1.Διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθεσεις του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 2.Εγκρινει τις απαιτούµένες για τη λειτουργία του Ιδρυματος δαπά. νες µέσα στα όρια των πιστώσεων του πρόῦπολογισµού, του οποίου δύναται να ζητήσει από την οικεία Νοµαρχία την τροποποΐηση και αναµόρφωση µέσα στο οικονοµικό έτος, µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος. ΕΕ Διοριζει όλο το προσωπικό, συμφωνα µε τη νοµιμη διαδικασία και ασκεί, σὕµφωνα µε τις ξιατάξεις που ισχύθουν κάθε φορά, τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην υπηρεσιακή χατασταση και τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού. 4.Αποφασίζει για τα εισαγόµενα άτοµα σύµφωνα µε τις προύποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος. 5.Είναι αρµοδιο για όλα τα θέµατα, χωρίς εξαιρεση, που σχετιζονται µε την πορεία των εργασιών του Ιδρύµατος εκτός από εκείνα για τα οποία προβλεπεται µε ειδικές διατάξεις αρµοδιοτητα υφισταµένων οργάνων του νοµικού προσώπου: Άρθρο 7 Αρµοδιοτητες του Προέδρου του Διουκητικού Συµβουλιου Ο Πρόεδρος ασκεί τις παρακάτω αρµοδιότητες; 1.Εκπροσωπεί το Ίδρυµα στις δικαστικές και εξώδικες υποθεσεις του και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξουσίους, µε σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ.΄ 2. Προσκαλεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.1599/ 1986 τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου στις συνεδριάσεις, χαταρτίζει µε τον Προϊστάµενο του Ιδρύµατος την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων που είναι για συζήτηση και υπογράφει τις προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο τόπος, ή ηµέρα χκαι η ώρα της συνεδριάσεως. Στην ηµερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν. 3.Υπογράφει µε τον Προϊστάµενο των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος τις επιταγές και τα εντάλµατα πληρωµών, χκαθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό ο παραπάνω Προϊστάµενος ή οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων. 4.Ασχκεί τις αρµοδιότητες για το προσωπικό του Ιδρύµατος που του παρέχουν οι νόµοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις του Προΐσταµένου του Ιδρύµατος. “Άρθρο 8 . Πόροι του Ιδρύµατος . Πόροι του Ιδρύµατος είναι: 1)Κρατική επιχορήγγηση, 2)Έσοδα, από την εκµετάλλευση της περιουσίας του. 3)Τροφεία από τους περιθαλποµένους. 4)Εισφορές, δωρεες, κληρονοµιές, κληροδοσίες προς το Ιδρυµα 5)Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο. , 9 . Προύπολογισµός ΄ Ο Προυπολογισµός καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, µε βάση την προγραµµατισµένη από το Διοικητικό Συµβούλιο δραστηριότητα, ψηφίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από το Νοµάρχη. Αντίγραφο του εγκριθέντος Προύπολογισµού υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων. “Άρθρο 10 Εισπράξεις Εσόδων 1.Τα κεφάλαια και οι πόροι του Ιδρύµατος χατατίθενται απ' αυθείας σε τηρούµενο λογαριασµό του Υποκαταστήµατος της Τράπεζας Ελλάδας, ήτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή της Εµποριχής Τράπεζας. 2.Ειδικές πιστώσεις ή χκεφάλαια που πλεοναζουν µεταφέρονται σε ειδικούς λογαριασµους διαθεσιµων, µε τόκο, ή χωρίς τόκο ανάλογα µε την προέλευση αυτών. Η µεταφορα από το λογαριασµό Ταµειακής διαχείρισης και η επαναφορά σ' αυτόν, γίνεται µε εντολή του Προϊσταµένου των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος ή οίκοθεν από την Τράπεζα της Ελλάδας, ή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ή την Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Α.Ν.1611/1950 Φ.304 που έχει προστεθεί µε το άρθρο 2 του Ν.Α/τος 2999/54, φ.211. ' 'Άρθρο 11 Πληρωµές Δαπανών Κάθε πληρωµή ενεργείται µε χρηµατικό ένταλµα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή άλλο µέλος αυτού, ειδικά εξουσιοδονηµένο χαθώς και από τον Προϊστάµενο των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος και το Λογιστή, η δε χκαταβολή του ποσού αυτού ενεργείται µε έκδοση ισόποσης επιταγής, σε βάρος του λογαριασµού που τηρεί το Ίδρυµα στο Τπαχαταστηµα της Τράπεζας της Ελλάδας, ή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ή της Εµπορικής Τράπεζας. Οι επιταγές υπογράφονται όπως και τα εντάλµατα πληρωµής. “Άρθρο 12 Εκτέλεση Δαπανών Οι δαπάνες του Ι5ρύµατος'εχτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και της νοµοθεσίας περί εκτελέσεως Δηµοσίων Έργων. “Άρθρο 13 Βασική διάρθρωση των Υπηρεσιών 1.Οιυπηρεσίες του Ιδρύµατος αποτελούν Διεύθυνση η οποία συγχροτείται από τρία Τµήµατα: 1)Τµήµα Χρονίως Πασχόντων. 2)Τµήµα Φυσικής αποοκατάστασης και επαγγελµατικής κατάρτισης. 3)Τµήµα Διοικητικού. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής: 2. 1)Το τµήµα χρονίως πασχόντων είναι αρµόδιο για κάθε θέµα που αναφερεται στην προστασία που παρέχεται από το Ίδρυµα στα χρονίως πάσχοντα άτοµα. 2)Το τµήµα Φυσικής αποκατάστασης και επαγγελματικης κατάρτισης είναι αρµόδιο για χάθε θέµα, που αναφέρεται στην φυσική αποκατάσταση των περιθαλποµένων χαθώς και στην επαγγελµατική χατάρτιση τόσο των περιθαλποµένων όσο και των λοιπῶν µειονεκτούντων ατόµων από 18 ετών και άνω. Ὑ) Το τµήµα Διοικητικού είναι αρµόδιο για το χειρισµό κάθε θέµατος, που αναφέρεται στη γενική κατάσταση του Προσωπικού του Ιδρύµατος, στα οικονοµικά και στη διαχείριση της περιουσίας αυτού, καθώς χαι στο χειρισµό θεµάτων Γραµµατείας. ΄“Άρθρο 14 Προσωπικό 1.Οι θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται κατά Κλάδους, και ειδιχότητες όπως παρακάτω: Μόνιµες θέσεις. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός. Θέσεις δύο (2) Κλάδος ΠΕ Ιατρών ειδιχοτητων, Γενικής Ιατριχης ή Παθολογίας θέσεις δύο (2) και Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης θέσεις δύο (2). Κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου Θέσεις µία (1) Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων. Θέσεις µία (1) Κλάδος ΠΕ Επαγγελµατικών Συµβούλων. Θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός. Λογιστικός θέσεις µία (1) Η θέση αυτή πληρούται µόνον όταν χενωθεί µία θέση πέραν του αριθµού των προβλεποµένων θέσεων στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό.΄ Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής. Θέσεις έξι (6) Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Θέσεις δύο (2) Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας. Θέσεις τρεις (3) Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας. Θέσεις τρεις Κλάδος ΤΕ Διατροφής. Θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός. Θέσεις τρεις Κλάδος ΔΕ Βοηθών νοσοχκόµων. Θέσεις δώδεκα (12) Κλάδος ΔΕ Μαγείρων. Θέσεις δύο (2) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός. Θέσεις έξι (6) Από τις παραπάνω θέσεις οριζονται Μία (1) θέση ηλεκτρολόγου. Δυό (2) θέσεις υδραυλικων-συντηρητων κτιρίων - Βοηθητικών τεχνικχών εργασιών. Μία (1) θέση οδηγού αυτοκινήτων. Δυό (2) θέσεις ραπτριών. >Κλάδος ΔΕ Κοµµωτικής, θέση µία (1) Η θέση αυτή πλχηρούται όταν αποχωρησει ο υπάλληλος που υπηρετεί στον κλάδο ΥΕ Κουρέων (προαωρινός). ' . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών. θέσεις πέντε - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ) Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-νυκτοφυλακων. Θέσεις δύο (2) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού µαγειρείου (για'εργασίες βοηθού µάγειρα, πλύντου µαγειρικών σκενών, τραπεζοχκόµων χαι λοιπκών εργασιών µαγειρείου). Θέσεις δέκα τρεις (13) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Θέσεις είκοσι τέσσερεις (24) Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται: Δέκα έξι (16) θέσεις καθαρισµού-βοηθητικών εργασι*ών. Οκτώ (8) θέσεις σιδηρωτριών-πλυντριών-ιµατιοφυλάχκων. Κλάδος ΥΕ Εργατών. Θέσεις δύο (2) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού υγειονοµικού Προσωπιπου Θέσεις εξήντα (60 Από τις θέσεις αυτες οι δέκα έξι (16) οριζονται ως θέσεις µεταφορεων* ασθενών χαι οι σαράντα τέσσερεις (44) ως θέσεις πρακτικών νοσοχκόµων. Από τις θέσεις των πρακτικών νοσοκόµων οι δώδεκα (12) καλύπτονται µόνο κατά τον αριθµό που είναι αδύνατη η πλήρωση των δώδεκα (12) θέσεων του χκλάδου ΔΕ βοηθών νοσοχκόµων. Κλάδος Υ.Ε. Κουρέων (προσωρινός),. Θέσεις µια (1), η οποία καταργείται όταν αποχωρήσει ο υπαλληλος που την κατέχει αυτή, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό µε σύµβαση Ιδιωτικού Δικαίου. Τέσσερεις (4) θέσεις τεχνιτών Εκπαιδευτών: Οι θέσεις των Τεχνιτων Εκπαιδευτών οριζονται ως θεσεις Ιδιωτιχου Δικαίου δεδοµένου ότι οι ειδικότητες αυτών θα καθορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συµβούλιο ανάλογα µε τις λειτουργικές δυνατότητες των περιθαλπομένω΄ν εκείνων που χρίνονται ικανοί για επαγγελµατική κατάρτιση. Οι υπηρετούντες σε θέσεις των Κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ επαγ. γελµατικών Συµβούλων, ΠΕ Ιατρών Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ΤΕ Εργοθεραπείας, χαι οι Τεχνίτες-εκπαιδευτές αποτελούν την υπηρεσιακή µονάδα επαγγελµατικής κατάρτισης, η οποία είναι αρµόδια για χκάθε θέµα, που αφορά την ανάπτυξη του Προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης και τον συντονισµό των ενεργειών στην εξατοµικευµένη εφαρµογή του στα άτοµα που επιλέγονται. Η παραπανω οµάδα συνεδριαζει µία ή δύο φορες κάθε εβδοµάδα και . η επιστηµονιχη απόδοση του έργου της υπόχκειται στον έλεγχο και την. εποπτεία του Δ.Σ. του Ιδρύµατος. 2.Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντοςκατατάσσεται σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδους ή ειδικότητες θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. “Άρθρο 15 Προσόντα διορισµού για κάθε θέση Προσόντα διορισµού ορίζονται τα κατά περίπτωση ειδικοτητας προβλεπόµενα στο Π.Δ.194/3.5.88 (Α 84) «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις των δηµοσιων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων ; δηµοσίου δικαίου», όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα για τον χλάδο ΠΕ Επαγγελµατικού Συµβούλου πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής και ειδική επιστηµονική εξειδίκευση σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού που να αποδεικνύεται µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, διάρχκειας ενός ακαδηµοΐ- | κού έτους τουλάχιστο. Για τον κλάδο ΔΕ βοηθων νοσοκόµων τα προβλεποµενα στο αριθ 14 . του Π. Δ/τος 194/88 ή πτυχίο των πρώην σχολών βοηθών νοσοκόµων µονοετούς φοίτησης. Για τις θέσεις των τεχνιτών εκπαιδευτών µε σχέση εργασίας Ιδιωτι-. ! κού Δικαίου τα προβλεπόµενα για τους µονίµους υπαλλήλους Δευτερο- | βαθµιας Εκπαίδευσης στο άρθρο 14 του Π. Α/τος 194/88. “Άρθρο 16. Προϊστάµενοι Υπηρεσιών - Αναπλήρωση.. Καθήκοντα Προϊσταµένου: α) των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος ασκεί υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ) του Τµηµ.ατος Διοικητικού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικου ή του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστύικού, 7} του Τµήµατος χρονιως πα- . σχόντων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων, 5) του Τµή- . µατος Φυσικής αποκατάστασης χαι επαγγελµατικής κατάρτισης υπάλλήλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και αποκατάστασης ή του κλάδου ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Επαγγελµατικών Συµβούλων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Εργοθεραπείας. ΄ “Άρθρο 17. Εσωτερικός Κανονισµός. 'Όλα τα λεπτοµερέστερα θέµατα που ανάγονται στην χανονική χαι εὖρυθµη λειτουργια του Ιδρύµατος ως και τα χαθηχοντα των εργαζοµένων στο“ Ιδρυμα ρυθµίζονται µε εσωτερικό κανονισμο λειτουργιας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλισεων αναθέτουµε τη δήµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ο Αθήνα, Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι γπονΡτοι , ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΥΠ. οικοΝοΝικοΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ. Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ | ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & κΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ] ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ . > Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ από το 1833 Διεύθυνση . : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ|(…)Υ Τακ. Κώδικας: 104 32 ' . . . ΤΕΙΕΧ ο ο 223211 ΥΡΕΤ 6πΒ λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ .ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 . * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πλπροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ. τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχκία΄µε καταβολύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 'Τιµέ*ς κατά τεύχκος ττις ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίΩΣ: Κάθε τεύκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 4δρχ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλησης κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτούή αυξάνεται κατά 20 δρκ. τ Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τΞύχος θέλετε. Θα σας αποστ…έλλε΄ται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 23512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετήσια συνδροµή είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύκος Α΄ Δρκ. 8.500 . Δρκ.. 425 βΒ) » » » - Β΄. … » 12.500 … » 625 γή). » » » Τ ο ΄ » 5.000 » 250 2)» » » Δ ΄ » 12.000 » 600 3)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 4)» » » Ν.Π.Δ.Δ.. » 5.000 … » 250 ζ »» » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 ' » 150 ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. Ιδ. » 6.000 » 300 Θ) » » » . Αν. ξιδικού Δικαστηρίου » 1.500, . » 75 ή . » » ΄ » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 256000 » 1.250 5)Για όλα τα Τεύχη » 55.000 ΄ » 2.750 . Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ το ΕΘΝΙκΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙιο |
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-19 Προεδρικό Διάταγμα 1990/385
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/152
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία