ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/386

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/386

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
(1) Ίδρυση Γενικού Τµήµατος Ξένων Πολιτισµών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. . , Ο ΠΡΟΕΔΑΡΟΣ Έχοντας υπόφψη: .. ' ΄ , ψηφίζει: Τον υπ' αριθµ. 51/1990 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ, έχοντα ούτω::ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/1990 - «Περί της λειτουργίας, της διοικήσεως και της διαχειρίσεως του ἵερού Προσκυνηµατικού Ναού Παναγίας Φανερωµένης Νέα Περάµου, της Ἰεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως». “Άρθρον 1ον Ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωµένης Νέας Περάµου που ανεχκηρύχθη Προσκυνηµατικός µε την υπ' αριθ. 1/20.7.1985 Πράξη του Μη. τροπολιτικού Συµβουλίου, αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και έχει δική του κυκλική σφραγίδα, που φέρει στη µέση την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόχκου και κυκλικά τις λέξεις Ιερός Προσκυνηµατικός Ναός Πωναγίας Φανερωµένης Νέας Περαμον της Ιερας Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως. “ΆΑρθρον 2ον Η διοίκηση και η διαχείριση του ανωτέρω Προσκυνηµατικού Ναού . ασκείται από πενταµελή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Μητροπολίτην ως Πρόεδρον µε ανάπληρωτήν αυτού τον εχάστοτε Αρχιερατικόν Επίτροπον και τέσσερα µέλη λαϊκά, άνδρες ή γυναίκες, κατοίκους της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο διορι- . σµός των λαϊκών μελων γίνεται από το Μητροπολιτικόν Σνµβουλων, 4 µετά από σχετικη προταση του Μητροπολίτου. Η θητεία των µελών της Επιτροπης αυτής είναι τριετής. Η Επιτροπή διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα Εχιλησιαστιχα Ενοριακά Συµβούλια, οι δε πράξεις αυτής υπόχκεινται στην έγκριση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου. ΄ “Άρθρον 3ον Η Διοικητική και Δι αχειριστική Επιτροπή ασκεί τις εξής αρµοδιότητες:. η Μεριµνα για την νόµιµη διαχείριση των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων του Ιερού Προσκυνήµατος. 2} Συντάσσει τον Προυπολογισµον εσόδων χαι εξόδων χκάθε έτους καθώς και τον οικονοµυτόν Απολογισµόν. 3) Τηρεί χαι ενηµερώνει πάντοτε τα εξής βιβλία: α) Πρωτοχολλου, β) Πραχτιχων Συνεδριάσεων Δ.Δ.Ε.. γ) Εσόδων χαι Εξόδων µετά των αντιστοίχων διπλοτύγων. αποδειξεων, καθώς και [Γραµµατίων χκαι Ενταλµατων, δ) Περιουσίακών στοιχείων, ε) Αφιερωµάτων χαι τηλολ. φών. και στ) Τελέσεως Ιερών Μυστηρίων Γάµων χαι Βαπτίσεων. 4) Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού, δύο (2) ερο. ψαλτών και Νεωκόρου.. 5) Αποφασίζει για οπκοιοδήποτε θέµα που έχει σχέδη µε την χαλη συντήρηση του Ιερού Ναού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέµα του Ιερού Προσκυνήµατος που ἥθελε παρουσιασθή. “ΆΑρθρον ον Πόροι του Ιερου Προσκυνήµατος είνα: 1} Οι εισπράξεις ακό την διάθεσιν των χεριών, την περιφορά δίσκων, τις τελούµενες Ιεροπραξίες και την χατά Νόµο εκποΐηση αφιερωµά» των. 2) Οιδωρεές, κλΧηρονοµιές και κάθε είδους προαφορές των πιστών. 3} Τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία του Ιερού Προσκυνήµα.τος. . “Άρθρον δον Τα έσοδα του Ιερού Προσκυνήµατος διατίθενται: 1} Δια την συντηρησιν, τον εξωραϊσµόν χαι την µελλοντικήν επέκτά.σιν του ]. Ναού. 2} Δια την κάλυψυν των δαπανών λειτουργιας του Ναού και δια την µιαθοδοσίαν του προφσωπικού. 3) Δια την καταβολή των εισφορών υπέρ του Μητροπολιταου Γραφείου, του Τ.Α.Κ.Ε. και της Αποστολικής Διακονίας. 4) Δια την ενίσχυσιν του Γενικού Φιλοπτωχου Ταµειου, των Μαθηµατικών Κατασκηνώσεων χκαι του εν γένει πνευµατικού έργου της Ιεράς . Μητροπόλεως. Ελευθερουπόλεως, σε ποσοστό που καθορίζεται µε απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου. “Άρθρον όον . Οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή διαχειριστικό θέµα που αφορά το Ιερό Προσκύνηµα αλλά δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Κανονισµό θα αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες Εχκχκλησιαστικές Διατάξεις και ειδικά σύµφωνα µε τον Κανονισµόν 8/1979 «περί Ιερών Ναών χαι Ενοριών». “Άρθρον 7ον Ο παρών Κανονισµός τροποποιείται µετα απο πρόταση της Δτοικητικής και Διαχειρισταης Επιτροπής και έγκρίση του Μητροπολιτικού Συµβουλιου από την Ιερά Σύνοδο. - Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την δηµοσϊευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο Περιοδικό «ΕΚΚΛΗ' ΣΊΑ» Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1990 Ο Πρόεδρος 1 Ο Αθηνών ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ο Αρχιγραµµατεύων Αρχιµ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ -------«ή----ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 52/1990 (6) Περί τροποποτήσεως και συµπληρώσεως του υπ' αριθµ. 49/1 900 Κανονισµού «Περί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». . Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχουσα υπόψιν: 1} τας διατάξεις του Ν. 1811 /1988 ) τας διατάξεις των άρθρων 9 παραγρ. 4 χαι 46 του Ν. 590/1977 3) τας διατάξεις του υπ' αριθµ. 49/1 990 Κανονισµού «Περί συστάσεως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ) την από 13.11.1990 Απόφασιν Αντής, φηφιζει Τον υπ' αριθµ. 52/1 900 Κανονισµόν περί τροποποιΐσεως και συµπληρώσεως του υπ' αριθµ. 49/1990 Κανονισµού, έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 52/1990 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ' αριθµ. 49/1900 Κανονισµού, περί συστάσεως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. “Άρθρον 1ον Το αρθρον 3 του υπ' αρ. 49/1 990 Κανονισµού «Περί συστάσεως Οικονοµικής Υπηρεσίας της Εχκκλησίας της Ελλαδος» καταργείται και αντικαθίσταται ως 1.«ΉΗ αυνιστωµένη Οικονοµική Υπηρεσία (Ο.Υ.) διοικείται υπό πε νταµελούς Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) αποτελουµένης εκ: 1)του Προέδρου, Αρχιερεως της Εκκχλησίας της Ελλάδος, ο οποίος τις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο κατά τα πρεσβεία αρχιερέα-µέλος της Διοικούσης Επιτροπής 2)τεσσάρων αρχιερεων ως µελών µετά την αναπληρωτών των αρχιερέων. 2.Χρέη Γραμµατεως τηςοΔιοικουσης Επιτροπης εκτελεί κληρικός της Εκιλησιας της Ελλάδος, οριζόµενος υπό του αρχιερέως-Προέδρου της Δ.Ε. 'Αρθρού 2ον Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του αυτού ως άνω Κανονισµού κα… ταργειται αντικαθιστωµένη ως χάτωθε: ΄ «Επί των θεµ&των της Ηµερησίας Διατάξεως η Α.Ε. αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντού της Οικονοµικής Υπηρεσίας». “Άρθρον 3ον Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφημεριδα της Κυβερνήσεως χαι στο Περιοδαό «ΕΚΚΛΗΣΊΑ».
 • Στην περίπτωση που οι διδακτηριακές ανάγκες δεν επιτρέπουν την εγγραφή όλων των νηπίων που την επόµενη χρονιά θα φοιτήσουν στο δηµοτικό σχολείο, διενεργείται κλήρωση κατά τα ακολούθως οριζόµενα: . . α) Η χληρωση διενεργεΞται την πρώτη εργάσηκη ηµέρα µετά την 1 5η Ιουνίου από επιτροτη που αποτελείται από το διευθυντη του γείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόµενων γονέων χαι χηδεµονων που τους ορίζει ο ίδιος διευθυντής. β) Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό επιλογής, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στον προϊστάµενο της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης. Βάσει της σειράς κληρώσεως γίνεται η εγγραφή στο νηπικγωνγείο καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχσν θα προκύφουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
 • Συσχεφεις εκτος διδακτικού ωραρίου, «λλά εντος ωραρίου εργασίας, γίνονται από το σχολαο σύµβουλο µε τους συλλογους διδασκόντων, µιας ή περιασοτέρων σχολικών µονάδων της περιφέρειας για την αντιµετώπιση ιδιαιτερων ζητηµάτων πού συνδέονται µε τά σύντελούµενο σχολικό έργο ή χαι για παιδαγωγική ενήµέρωση. &. Από 16 Ιουνίου έως 25 Ιουνίου γίνονται: α) Συµπληρωση και αποστολή στατιστικών και άλλων απολσγιστικχών στοιχείων. β) Χορήγγηση αναµνηστικών τίτλων στα νήπια γίνεται την τελευταια ηµέρα των µαθηµάτων. Συσκέφψεις εκπαιδευτικών σε χάθε περιφέρεια µε το σχολικό συµβουλο, για την εφαρµογή όσων αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγµατος 214/84..
 • Σε δήµους ή κοινότητες όπου λειτουργούν περισσότερα από ένα νηπιαγωγεία ο προϊστάµενος της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ύστερα από χοινή εισΐγγηση των οικείων σχολικών συµβούλων και των προϊσταµένων των νηπικγωγείων;: α) Ορίζει τη σχολική περιφέρεια χκάθε νηπιαγωγείου. β) Αποφασίζει τη µετατόπιση των ορίων των σχολιχκών περιφερειών. “Άρθρο 2 Εγγραφή νηπίων
 • 'Όαα παιδιά δεν είναι γραµµένα στα µητρώα ή δηµοτολόγια των δήµων ή χκοινοτήτων (άρθρο 11 3 νοµοθετικού διατάγµατος 7 20/70) ή δεν έχουν ληξιαρχική πράξη γέννησης µπορούν να εγγραφούν στο νηπιαγωγείο ύστερα από δήλωση του γονέα ή κηδεµόνα.
 • '
 • Τα «δήλωτα νήπια (άρθρο 3 νοµοθετικού διατάγµατος 762 /70) που χατά την χρίση του συλλόγου των διδασκχόντων έχουν τη νόµιµη για΄ εγγραφή ηλικία γράφονται στο βιβλίο µητρώου των νηπίων του νηπιας γωγείου. Για την εγγραφή των νηπίων αυτών στα δηµοτολόγια δήµου ή κοινότητας φροντίζει ο προϊστάµενος του νηπιαγωγείου. .11. Σε περίπτωση που ο αριθµός των νηπίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά εγγραφής δεν χαλύπτεται από την οργανικότητα του νηπιαγωγείου, τανήπια εγγράφονται χατά ηµεροµηνία γέννησης από τα µεγαλύτερα (Α ηλικία) προς τα µικρότερα (Β ηλικία) κατά αύξοντα αριθµό. Σε περίπτωση που χαι µε τον τρόπο αυτό δεν χαλύπτεται ο αριθµός των ν'ηπίοι>νΧ που την επόµενη χρονιά θα φοιτήσουν στο δηµοτιιό σχολείο, µπορούν νά λειτουργούν περισσότερα τµήµατα ή παραρτήµατα ανεξάρτητα από την οργανικότητα του νηπιεγωγείου“ γιαι την κάλυψη των αναγκών, εφόσον οι διδακτηριακές. συνθήγκες το επιτρέπουν.
 • όπως η τελώταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 τού ΝΖ 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών ΕιπαιδευΞαων Ιδρυµάτων» (Α΄ 173) χαι β) Την απόφασης Η/2871/1990 κΑναθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και. Καλλιοπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα (Η' 296),. . 2 Την γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του τµήµατος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 153/7.12.1989, 164/3.5.1990 χαι 168/14,6.90).
 • Κατ' εξαίρεση χαι πέρα από τον προβλεπόµενο αριθµό νηπίων εγγράφονται: α) οι δίδυµοι αδελφοί, εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς, ) τα τέχνα πολυτεχνων. και {) τα τέχνα των διδασκόντων στο νηπιαγωγείο.
 • Σε περίπτωση συνεχούς και παρατεταµένης απουσίας νηπίου πέ. Ραν του διµηνου και υστερα από συνεννδηση µε το γονεα του η θέση πληρούται από άλλο νήπιο.“Άρθρο 3 Σχολικό και διδακτικό έτος, -- Συσκέφεις..
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 4 και 6 παρ. 3 χκαι 6 του Ν. 1268/1982 «για τη δοµή και τη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87) όπως το τελευταΐο τούτο άρθρο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173). β) Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/1985 «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χαι άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). >) Της αριθµ. Η/2Β71/1990 χοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β' 206).
 • Τη γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αθηγνών (συνεδρίαση: 20.4.1989). . &. Το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Β1/404/29.6.1989 µε το οποίο ζητήθηκε να διατυπώσει τη γνώµη του το Συµβούλιο, Ανώτατης Παιδείας χαι ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982. ΄ ο ο . '“4. Την 484/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, . µε πρόταση του Υπουργαοζ Συµβουλίου, αποφασίζουµε: 'Άρθρο 1 Ίδρυση .1. Ιδρύετει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γενικό Τµήµα Ξένων Πολιτισµών. . 2.Το ακαδ΄ηµαϊκό έτος έναρξης τής λειτουργίας του Τμηµατος αυτού ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
 • Το Τµήµα αυτό διέπεται ως προς τηνοργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, την εσωτερική διάρθρωση και το προσωπικό από τις διατάΈεις του Ν. 1268/1982 όπως ισχύθουν. ' '“Αρθρο 2 Σ ο Αποστολή . έ ο Το Γενικό Τµήµα Ξένων Πολιτισµών έχει ως αποστολή να εκπαιδεύει τους φοιτητές των άλλων τµηµάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και να καλλιεργεί την έρευνα χαι τη διδασκάλία στα αντικείµενα της τστορίας, της γλώσσας και του πολιτισµού των Εένων λαών. ΄“Άρθρο 3 Ίδρυση θέσεων . Ιδρύονται στο Τµήµα Ξένων Πολιτισµών οι εξής θέσεις: α) Δέχα' πέντε (15): θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. β) Δέχα πέντε (15) θέξεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για: τη διδασκαλία ξένων γλωσσών καθώς και τη διδασκαλία µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών. Υ) ΈΞι (6) θέσεις Ειδικού Διοικητικού Συµβουλίου και Τεχνικού Προσωπικού, από τις οποίες 4 ΠΕ. κατηγορίας και 2 ΜΕ χατηγορίας. “Άρθρο 4 Αυτοδύναµη λειτουργία
 • Η σύσταση των τοµέων του Τµήµατος γίνεται µε τη διαδυκασίοι του εδαφίου ε' της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1404/ 1983 . .“Άρθρο 5 ΄ Διαδικασία πληρώσεως των πρώτων θέσεων ΔΕΠ
 • Η εγγραφή στα νηπιαγωγεία παιδιών µε ειδικές ανάγκες γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Νόµου 1566/85.
 • Κατά τα λοιπκά εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1268/1982, όπως ισχύουν. “Άρθρο 6 Σύσταση Γραµµατείας - Προσωρινή Διοίκηση 1: Στο Γενικό Τµήµα Ξένων Πολιτισµών ἁυνιστάται Γραµµατεία. Η Γραµµατεία παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στο εχκπαιδευτικό εν γένει έβγο του τµήµατος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-21 Προεδρικό Διάταγμα 1990/386
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/153
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2871 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2871 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Η/2Β71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Η_2Β71 1990
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985