ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/390

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/390

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ορτάνωση και λειτουργία των. Δηµοτικών “Έχοντας υπόφη: αποφάσισε: Να τροποποιήσει την ΠΑ/ΤΕ 1011/22.4.Β7, όπως ισχύει, ως εξης. 1.Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που δικαιούνται δανεισµού στα πλαΐσια της ΠΑ/ΤΕ 1011/22.4,87, όπως ισχύει, να συνάπτουν, σύµφωνα µε τις διατάζεις της εν λόγω Πράξης, δάνεια σε αυνάλλαγµα µε πάσης φύσεως αλλοδαπκά νοµικά πρόσωπα και µε φυσικά πρόσωπα κατο[χους εξωτερικού, εφάσον τα δάνεια αυτά δεν συνιστούν άµεσες επενδύσεις χατά την Μοια του άρθρου 5 της ΠΑ/ΤΕ 825/25.7.86.2. Καθορίζεται ότι η διάρκεια των δανείων που συνάπκτονται στα πλαΐσια της ΠΑ/ΤΕ 1011/22.4.87, όπως ισχύει, δεν θα είναι του δωδεκαµήνου, µε ιξαϊρωη τα δάνει που εξοφλούνται µε εισαγωγή αυναλλάγµατος από πραγµατοποΐηση ιξατωγων αγαθών και υπηρεσιών. 3.Οι µεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Τράπεζα . της Ελλάδος Αιεθνών Συναλλαγών) στο τέλος κάθε τριµήνου, «να= λ…ες καταστάσεις που θα περιλαµβάνουν: ) Τα στοιχεία των δανείων που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί σύµφωνα µε την ΠΑ/ΤΕ 1011/22.4.87, όπως ισχύει, και µε βάση ειδικές εγκρίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, µε διάκριση των ποαών α) που έχουν αναληφθεί και χρησιµοπουηθεί απευθείας στο εξωτερικό και ) που έχουν εισαχθεί και δρχµοπονηθεί. ) Τα ποσά αυναλλάγµατος χώριστά χατά κεφάλαιο χαι τόχκους που έχουν χορηγηθεί προς εξυπηρίτηση των πιο πάνω δανείων (παρ. 3ι). 4.Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλαγµατικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος η διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στις µεσολαβούσες τράπεζες για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της παρούσας Πράξης. Κατά τα λοιπά οι διανάξεις της ΠΑ/ΤΕ 1011 /22 4.87, όπως ισχύει, παρα- , µένουν αµετάβλητες. Η Πράξη αυτή'να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως., Αθήνα, 12 Νοεµβρίου 1990 Ο Διοικητής ΑΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ (6) Πράξη Διοικητή αριθ. 1831/12.11.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/ 8) Απαγόρευση αποδοχής από τις τράπεζες επενδύσεων χαταθέσεων διάρκειας χάτω του ενός έτους. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Το άρθρο 1 του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάζεις». ) Τις ΠΑ/ΤΕ 955/27.2.87, 1091/29.6.87, 1181 /20. 11 87 χκαι 1332/19.7.88. ) Την ΠΑ/ΤΕ 1827/24 10.90 που επέτρεψε στις τράπεζες επενδύσεων την αποδοχη βραχυπρόθεσµων καταθέσεων µόνον εφόσον συνδυάζονται -µε παροχή υπτρεσιών δικχείρισης χαρτοφυλακίου από τις τράπεζες επενδύσεων, ακοφάσισε: Να τροποποιΐσει τις ΠΔ/ΤΕ 955/27.2.87 και 1091 /29.6.87 και να καθορίσει τα ακόλουθα: 1.Απαγορεύεται στις τράπεζες επενδύσεων να δέχονται καταθέσεις διάρχειας κάτω του έτους µε εξαΐρεση τις χαταθέσεις που προβλέπονται στα πλαίσιο της ΠΔ/ΤΕ 1827 /24.10.90. 2.Τυχόν υφιστάµενα υπόλοικα καταθέσεων διάρκειας χάτω του έτους θα πρέπει να έχουν µηδενιστεί εντός έτους από την κοινοποΐηση της παρούσας πράξης. Για το χρονικό αυτό διάστηµα δεν θα υπολογίζονται δεσµεύσεις επί των πιο πάνω καταθέσεων οι οποίες δεν εµπίπτουν στην ΠΔ/ΤΕ 1827 /24.10.90. 3.Οιτράπεζες επενδύσεων υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικανοµικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος (Τοµέας Νοµώματος και ΠΙστεως, Τµήµα Νομωµατος) µηνιαίες καταστάσεις υπολοίπων των πάσης φύσεως καταθέσεών τους, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην ΠΑ/ΤΕ 1332/19.7.88. ΗΜΜ…ΜΜΜΜΜ(ΜΜΜ 12 Νοεµβρίου 1990 Ο Διοικητής κ ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 • Όσα παιδιά δεν είναι γραμµενα στα µητρώα ή δημοτολ6για των δήµων η κοινοτήτων και οφεΐλουν να φοαιτήσουν στο σχολείο εγγράφονται στο βιβλίο µητρώου και προύδου των µαθητών, ύστερα από δήλωση - βεβαΐωση, σύµφωνα µε το Νόµο, του κηδεµόνα τους, µε την οποία βεβαιώνεταυ: α) η νόµιµη ηλιχια τια φοίκηση στο σχολείο. β) η υποχρέωση του κηδεµόνα να γράφει το παιδί στα µητρωα ή δηµοτολόγια χά να προσκοµίσει στο σχολείο το πιστοπονητικό γεννήσεως µέσα σε τρεις µΐµνες. 12.Οι αδήλωτοι (αρΘρο Ά του Ν.ΑΔ. 762 /7Ο) που, κατά την κριση του συλλόγτου των διδαακόντων, ἓ εχουν τη νόµηκη για εγγραφή ηλικία, εγγράφονται υποχρεωτικά στο βιβλίο µητρώου και προόδου των µαθητών του σχολείου.
 • Την υπ' αριθ. 533/1990 γνωµοδότηση του ΣνµβουλΙου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υτωυρτου Εθνικής Παιδείας και θρησιιυµάτων. αποφααίζουµε: “Άρθρο 1 Σχολική περιφέρεια
 • Κάθε δηµόσιο δηµοτικό σχολείο έχει δική του σχολική περιφέρεια και α' αυτό εγγράφονται τα παιδιά που διαµένουν στην περιφέρειά του. δ. Σε δήµους ή καινάτητες όπου λειτουργούν περισσύτερα από ένα σχολεία ο προϊστάµενος της διεύθυνσης ή του γραφείου Π.Ε., από χοινή εισΐγγηση των οικείων σχολικών συµβούλων χαι των διευθυντών των σχολείων: α) ορίζει τη σχολική περιφέρεια χάθε σχολείου και ΄ 9 β) αποφασίζει τη µετατόπιση των ορίων των σχολικών περιφερειών.6. Η σχολική περιφέρεια των δηµοτικών σχολείων ειδικής αγωγής ορίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ύστερα από εισΐήγηση του ουκείου σχολικού συµβούλου ειδικής αγωγής. “άρθρο 2 , Επγραφή µαθητών
 • Η υποχρεωτική εγγραφή στην Α' τάξη του δηµοτικού σχολείου μπορει να αναβληθεί για ένα και µόνο σχολαό έτος για παιδιά τα οποία παρουσιαζουν δυσκολίες να παραχολουθησουν το πρόγραµµα της τάξης αυτής, υστερα από σύµφωνη γνώµη και έγγραφη αποδοχή του χηδεµόνα τους, και σχετική βεβαίωση του προϊσταµένου του νηπιαγωγείου.
 • Η εγγραφή στα δηµοτικά σχολεία παιδιών µε ειδικές ανάγκες αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Νόµου 1566/1985.
 • Τα δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής είναι: ΄ α) πιστοπονητικό δήµου ή κοινότητας, στο οποίο, πέρα από τα άλλα ατοιχεία, αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και η ηµεροµηνία γέννησης, όπως προκύπτει από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. β) Το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από το οποίο διαπιστώνεται ότι έγιναντα προβλεπόµενα από τις αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες εµβόλια. άήλωση - βεβαίωση του χηδεµέόνα, σύµφωνα µε το Νόµο, στις περιπτώσεις κου αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να αποδειχθεί ότι η µόνιµη χατουΧία του παιδιού βρίσκεται στην περιφέρεια του σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου µπορεί να ζητησει παρόµοια δήλωση και από τους χηδεµονις µαθητών άλλων ταξιων, προκειµένου να διαπιστώσει ότι εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του προηγούµενου άρθρου 1, - 8. Οι µαθητες επράφον1αι στο βιβλιο µητρώου µε το ονοµατεπωνυµο που είναι γραµµένοι στα µητρω:ι ή στα δηµοτολόγια του οικείου δήµου ή κοινότητας. ..
 • Τακτικές συσκεΦεις ανά τρίµηνο του σχολιπου συµβούλου, του προϊσταµένου διεύθυνσης η γραφειου πρωτοβάθµιας εκπαιδευσης και των διευθυντών των σχολείων, χοινές ή κατά αντικείµενο, πραγµατοποιούνται για την εκτίµηση της πορείας και το σ…ονισµό του προγραµµατισµένου εκπαιδευτικού κοι διουκητικού έργου, κατά σχολική µονάδα και περιφέρειά.
 • ΜαΘητες που εχουν ττλο σπουδων από ξενα ή αντίστοιχα αναγνωρισµένα σχολεια του εξωτερικού, εγγράφονται στα δηµοτικα οχολιυα της ηµεδαπής, αφου προσκοµίσουν τα δικαωλογηταα της παραγραφου 1 αυτού του άρθρου και ύστερα από εγκριση του προϊσταµένου της διευΘυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης για την τάξη εγγραφής. 10.-“Όσοι µαθητές επικαλούνται ξένη …χώτητα καί όσοι δεν µπορουν να αποδείξουν την ιθαγένειά τους, ελληνική ή ξένη, εγγράφονται σε αντίστοιχη µε την ηλικία τους τάζξη, προσιεοµίζοντας, αντί του πιστοπουητικού της παραγράφου 7α του άρθρου αυτόύ, πιστοπονητικό ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Όλες ο συσπεφεις και εργασίες των προηγούµενων παραγράφων γίνονται εκτός εργασιακού ωραρίου. Η παρακολούθηση είναι υΜχρεωτιχη για τους εκπαιδευτικούς και η πρόσθετη απασχόλησή τους αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 55 του Νόµου 1566/85.
 • Στο χρονικό διάστηµα από 1 έως 15 Ιουνίου γίνονται ο επραφες των µαθητών σε όλες τις τάξεις για το επόµενο σχολικό έτος.
 • Εγγραφές µαθητών που έγιναν στο δηµοτικό σχολείο πριν από τη δημοαίευση αυτού του Προεδρικού Διατάγµατος και ιατα παρέκκλιση της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, θεωρούνται νόµιµες. . “Άρθρο 3 ' Μετεγγραφή µαθητών
 • Στό χρονικό διάστηµα από 16 µέχρι 25 Ιουνίου σε κάθε περιφιμια πραγµατοπκοιούνται αυακέψεις µε το σχολικό σνµβουλο και σεµιναρια επιµόρφωσης των απαιδευταων “Άρθρο έ ΄ Διακοπές - Αργίες
 • Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεµόνων γίνανται κατά ταξη και χατά σχολείο, σε χρόνο που επιτρέπει τη µεγαλύτερη συµµετοχή τους α' αυτές.
 • Τους γονείς και κηδιµόνις κάθε ταξης καλεί ο δάσκαλος της τάξης, µια φορά το προκειµένου να τους ενηµερώσει: για τη σχολική εργασία χαι την πρόοδο των παιδιών τους για γενικότερα θέµατα αγωγής και µάρφωσης.
 • Τις συγκεντρωσεις γονέων και πηδιµόνων του σχολείου, τούλάχιστον µια φορά το τρίµηνο, οργανώνει το σχολαδ συµβούλιο και συντονζζει ο διευθυντής του σχολείου. Οι συγχεντρωσεις αυτές πραγµατοποιούνται προκειµένου οι γονείς: Να ενηµερωθούν σε θέµατά λειτουργίας του σχολείου καιβ) Να παρακολουθήσουν προγράµµατα ιπψορφ…ς σε θεµατα παιδαγωτγικής της οιχοτενειας. … 4 π τ “Άρθρο 22 Βιβλία και έντυπα σχαλείου Τα δηµοτικά σχολεία τηρούν τα παρακάτω υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα: Α. Βιβλία
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 11 και του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167}
 • Τη γνωµοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που πρΜµβ…ι στην υπ' αριθ. 2/1990 πράξη του.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-21 Προεδρικό Διάταγμα 1990/390
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/154
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία