ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/397

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντικατάσταση της παρ. ] του άρθρου µόνου του Π. Α/τος 91/ 1990 «Μεταβίβαση της αρµοδιότητας διορισµού και αάντικατάστασης των µελών των Επιτροπών Διοίκησης των κχών και Κοινοτικών Γυµναστηρίων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφη: 1.Το άρθρο 8 παρ. 1 και 4 του Ν. 1416/1984 (άρθρο 26 Κωδικοπονητικού Π. ΔΑ/τος 323/1980, ΦΕΚ 146 Α΄“). 2.Το άρθρο µόνο παρ. 10 του Π. Δ/τος 48/1984 (ΦΕΚ 15 Α΄) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης στους Νοµάρχες». 3.Την αριθ. Υ. 1140/1051173/1390/9.7.1990 απόφαση του Πέωθυπουργου και του Υπούργου Οικονοµικών για ανάθεση . αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών (ΦΕΚ 420/Β/ 90),. 4.Την υπ' αριθ. Υ 1022/ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/20:4.1990 (φΕΚ 286/1990, τ. Β κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού χαι του Υπουργού Πολιτισµού, µε «ην οποία ανατίθενται αρµοδιότητες στην Υφυπουργο Πολιτισµού Φάνη Πάλλη-Πετραλιά. 5.Την υπ' αριθµ. 464/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και των Υφυπουργών Οικονοµικών χαι Πολιτισµού, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο µόνο Η παρ. 1 του άρθρου µόνου του Π. Α/τος 91 /1 990 «Μεταβίβαση της αρµοδιότητας διορισµού και αντικατάστασης των µελών των Επιτροπών Διοίκησης των Δηµοτικών και Κοινοτικών Γυµναστηρίων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικησης» αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Η αρµοδιότητα για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών Επιτροπών Διοίκησης των υπό µορφή Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντων Δηµοτικών χαι Κοινοτικών Γυµναστηρίων (Ν. 423/1976 (Α΄ 223), άρθρο 6 παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 περ. ε του Ν. δ665/77 (Α΄ 225) µεταβιβάζεται στους - Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - -Στον Υπουργό Εσωτεριχων αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εχτελεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ . ' Οι γωγπονγΡτοι * οικοΝοΜίκου ΠΟΛΙΙΣΜΟΥ Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία