ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/40

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.. (Δ.Ε.Π. Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6ό του Ν. 87/ 1975 «περί ιδρύσεως Δτηµόσιας Επιχειρησεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152 /Α'/ 25.7.1975),. . β) Τις ξδιατάξεις του χεφαλαίου «Β' Αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων των επιχειρήσεων» της κοινής απόφασης αριθ. Ε.2665/84/1988 των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας χκαι Οικονοµικών (ΦΕΚ 141 15.3.1988), που χυρωθηχε µε το Ν. 1839/1980 (ΦΕΚ 90/Α΄/ 1989), ) Την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετοχων της ΔΕΠ Α.Ε. της 1 δης Μαΐου 1989 για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαΐου της Εταιρείας. Μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οιχονοµιας, Όικονοµικών και.Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: Την έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Δ.Ε.Π. Α.Ε. της 1δης Μαΐου 1989 για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαΐου της χατά εκατόν σαράντα εκατοµµύρια (140.000.000) δραχµές, ποσό που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της αξίας του γηπέδου και του κτιρίου της Επταιρείας, µε έχκδοση είχκοσι οκτώ (28) ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αΈίας πέντε εχατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών η χκάθε µία, οι οποίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δηµόσιο, µόνο µέτοχο της Εταιρείας. . Με την αύξηση αυτή το κεφάλαιο της ΔΑΕΠ Α.Ε. διαµορφώνεται στο συνολικό ποσό των τριάντα τριών δισεκατοµµυρίων επτακοσίων δέκα εκατοµµυρίων (33.710.000.000) δραχµών, δνηρηµένο σε έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (6.742) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών η χάθε µία. Στον Υπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας κχαι Τεχνολογίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία