ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/400

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

'. (4) Σύσταση µιας θέσης Δικηγορου µε έµµισθη εντολή στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης - Πρόνοιας και Κοινής Διανοµης Πωλητών Βενζίνης Αθηνών Πειραιώς χαι περιχώρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψφη: 1.Τις διατάξεις: 1)Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1 985 «Κυβέρνηση ΄ και Κυβερνητικά “Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985). 2)της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 1320/1 983 «Πρόσληψφη στο Δηµόσιο τοµέα χκαι άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ ό6/Α/1983), 2.Την Υ. 1140/1051173/1390/0001/9.7.1990. Απόφαση του Πρωθυπουργού καυτου Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτητων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργο Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/1990). 3.Την αρ. 409/14.8.1990 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών .Προεδρίας. της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο | ' Σύσταση θέσης ΄ Στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης - Πρόνοιας και Κοινης Διανοµής Πωλητών βενζίνης (Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων. συνιστάται µια (1) θέση δικηγόρου µε έµµισθη εντολή και άδεια Δικηγορίας στον “Άρειο Πάγο. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων., αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εχτελεση του παρόντος διατάγµατος. Άθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι γπονΡτοι ΄ . ΥΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ | Ππ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ κΥΞΕΡΝΗΣΗΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑ! κΟιΝΩΝικΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ -φ-----.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία