ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/402

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/402

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
΄΄(6),' Αύξηση του ανωτάτου ορίου του παρεχοµένον“ χπό το Ταμειο τ Πρόνοιας Προσωπικου Ο.Σ. Ε. εφαπαξ βοηθηματος ς ο ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ν ο : ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ|ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ Έχοντας υπόφη: 1. Τις διαταξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 114Ο/ 1981 ΄ (ΦΕΚ 68 τ.Α΄). Β 2. Τις διατάξεις του αρθρου 7 του Ν 1275/ 1982 (ΦΕΚ 100, Β ΄ 3. Τις διαταξεις του αρθρου 23 παρ 1 στοις. γ 26 πάρ. 1 και . 27. παρ 1 στοιχ. δ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α΄). . 4. Τις διατάξεις του αρθρου 14 του Π; Α/τος 88 (ΦΕΚ 46 τΑ). &. ΤηΜγνωµη του Δ.Σ. του Ταµείου Π.ρονοιας Πρυσ/χυυ . ΄΄Ο Σ.Ε. που διατυπώθηκε χατά την 2319/8/12.12.89 συνεδρίασή τού. 6.Τη γνώµη τού Συµβουλίου Κο:ινων'ιχης΄Ασφαλειαξ που δια- . τυπώθηκε κατά την δη/ 28 3.90 συνεδριαση του της ΚΣΤ περιόδου. 7. Τις 255/1990 χκαι 54-4/ 1990 γνωµοδοτησεις του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση της Υπουργου Υγείας, Προνοιας και . Κοινωνικων Ασφαλίσεών, αποφασίζουµε: … Άρθρο 1 ' > Το ανώτατο όριο του καταβαλλόµενου εφάπαξ. βοηθηµ.ατος από το Ταµείο Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. δεν µπορεί ναυπερβαΐνει τοποσό των τριών εκατοµµυρίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.063.600) δραχµών. . ΄ 2 Η ισχύς του Διατάγµατος αυτού, αρχίζει από 1.1.1990. Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ * ....-+
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-28 Προεδρικό Διάταγμα 1990/402
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/159
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία