ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/403

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισµός των τελών διέλευσης πλοίων δια του Πορθµού Ευρί. που. .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: 1)Του άθρου 143 παργ. 3 και ό του από 14/1/1939 Β.Δ. «πέρί χκωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων χειµένων διατάξεων» (Α΄ 24). 2)Του αρθρου 1 παρτ. 2 του Α.Ν. 843 /1 948 «Περί καταργήσεως των φόρων επί της κυκλοφορίας αγαθών χ.λ.π» (Α΄ 319),. 3)Του αρθρου 2 παργ. 1 του Α.Ν. 1532/1950 «Περί καταργήσεως των υπέρ τρίτων προσθέτων φόρων» (Α΄ 246),. 2.Την αριθµ 79/ 1986 Γνώµη της Λιµενικής Επιτροπής Χαλκίδας, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 7376/ Φ.1.20.1/26.8.1986 Απόφαση της Νοµαρχίας Ευβοίας. 3.Την αριθµ. 397 /1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατειας µε πρόταση του Υπουργού Αναπληρωτή Εµπορικής Ναυτιλίας και Υπουργού Οικονοµικών αποφασίζουµε: “ΆΑρθρο Μόνο 1.Τα τέλη διέλευσης πλοίων δια του Πορθµού Ευρίπου καθορίζονται όπως παρακάτω: Φορτηγά - Δεξαµενόκλοια Ρυµουλκά - Ναυαγοσωστικά - ακτοπλοούντα και µη: Μέχρι 500 χ.ο.χ. δρχ. 3.000 Για τους πέραν των 500 και µέχρι:1.000 κ.ο.χ. δρχ. 3 για κάθε κ.ο.χ. Για τους πέραν των 1.000 κ.ο.χ. δρχ. 5 για χάθε κ.ο.χ. 1)Αλιευτικά Π/κΚ.: Μέχρι 50 κ.ο.χ. δρχ. 500 Από 51 χ.ο.χ. και άνω δρχ. 1.000 {) Επιβατηγά πλοία: Μέχρι 500 χ.ο.χ. δρχ. 5.000 Για τους πέραν των 500 κ.ο.χ. δρχ. 5 για κάθε χ.ο.χ. 2)Πλοία αναφυχής: Επαγγελµατικά τουριστικά - θαλαµηγοί: Μέχρι 50 κ.ο.χ. δρχ. 3.000 Για τους πέραν των 50 και µέχρι 100 κ.ο.χ. δρχ. 10 για κάθε΄ κ.ο.χ. Για τους πέραν των 100 κ.ο.χ. δρχ. 12 για κάθε κ.ο.χ. Ιδιωτικοί θαλαµηγοί - χόττερα: Μέχρι 50 κ.ο.χ. δρχ. 2.000 Για τους πέραν των 50 και µέχρι 100 κ.ο.χ. δρχ. 8 για κάθε κ.ο.χ. Για τους πέραν των 100 κ.ο.χ. δρχ. ό για κάθε κ.ο.χ. . 2. Για την είσπραξη των τελών λαµβάνεται σαν βάση η ολική χωρητικότητα των πλοίων σε χόρους (κ.ο.χ.). 3.Τα παραπάνω τελη αυξανονται κατά 25 εφ' όσον η διέλευση πραγµατοποιείται από την 21.00 ωρα και µέχρι την Ο5.00 της εποµένης ηµέρας. 4.Εφ' όσον η διέλευση πραγµατοποιείται από την Ο0.01 ώρα µέχρι 24.00 των Κυριακών τα τέλη θα προσανξάνονται µε ποσοστό 75%%. Η προσαύζξηση αυτή θαυπολογίζεται αθροιστικά πέραν της προηγούµενης κατά 259%. 5.Πλοία που φέρουν σηµαία Κράτους-µέλους της Ε.Ο.Κ. ή σηµαία τρίτου Κράτους (εκτός Ε.Ο.Κ.) για τα οποία υπάρχει συµβατική δέσµευση της Χώρας µας προς εξοµοϊωσή τους προς τα Ελληνικά, βαρύνονται µε τα παραπάνω τέλη, 6.Πλοία που φέρουν σηµαία Κράτους, για τα οποία δεν υπάρχει οποιαδηποτε συµβατική δέσµευση της Χώρας µας για εξοµοίωσή τους προς τα Ελληνικά, βαρυνονται µε το 5 πλάσιο των τελών του παρόντος. Απαλλάσονται της καταβολής των πιο πάνω τελών διέλευσης, τα Ελληνικα πολεµικά πλοία, τα προς αυτά εξοµοιουµενα πλοία, τα οποία δυναµει ειδικών νόµων ή συµβάσεων, επιτάσσονται ή µισθώνονται από την Ελληνική Κυβερνηση για λογαριασµό της, ως και ξένα πολεµικά πλοία µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 8.Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 705/1981 «περί χαθορισµού των τελών διελεύσεως πλοίων δια του Πορθµού Ευρίπου» (Α΄ 173). Στον Υπουργό Εµπορικής Ναντιλίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, # Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονγΡτοι ΟικοΝΟΝικΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ +
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-28 Καθορισµός των τελών διέλευσης πλοίων δια του Πορθµού Ευρί. που. .
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/159
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία