ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/404

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποιηση και συµπληρωση του Π.Α/τος 327/1987 «Έχκλογές για την ανάδειξη αιρετών µελών οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), (ΦΕΚ Α΄ 151),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4
1.  
    Στο τέλος του αρθρου 18 του Π.Δ/τος 327 /1987 προστιθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: «δ. Μέλος της Διοικουσας Επιτροπης του. ΤΕΕ ή τζν Διοικουσών Επιτροπών περζφερειακών Τµηµάτων αυτού, που πάραιτείται ἥ οπωσδήποτε εκλείπει, αντικαθίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα σύο πρώτο εδάφιο της παραγρ. 5 του άρθρου & και το τελευταίο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 13 αντίστοιχα του Π.Δ. της 27.11/4.12.1926, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 1486/ 1984, µεπράξη του Προεδρείου της αρµόδιας Αντιπροσωπείας που υποβάλλεται στον Υπουργο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 'Δηµοσιων Έργων, αναχοινώνεται µε τοιχοκόλληση στο οικείο , κατάστηµα του ΤΕΕ (Κεντρικό ή Περιφερειακό), και δηµοσιεύεται στο Ενηµερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ». Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξϊας χαι Δηµοσιων Έργων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτελεση του παροντος διατάγµατος.Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΛΗΣ ι : Ο ΥπΟΥΡΓΟΣ περιΒΑΛΛΟκΤΟΣ, κορΟΤΑΞΙΑΣ κΑι ΑυΜοΣΙΏΝ εύτονκ΄ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 13ό4 - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΠΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕεοΝικο τΥΠοΓΡΑΦΕιο Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 Διεύθυνση .: Καποδιστριου 34 : Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΄ Τακ. Κωδικας '104 32 . Η ο τ ΤΕΙΕΧ ΄ ; 223211 ΥΡΕΤ 6Β. ' ΄ καθηµερινά από. 8.00΄ έως 13.30΄ ο/ 8 .ΧΡ.ΗΣ|ΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ . Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 : Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 >Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 5225713 - 52.49.547 + # Φ 4 Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τολ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολή ΦΕΚ στην επ.ορχίο µε. κστσβόλή της σ'ξίσς του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 ] Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΒΕΡΝΗΣΕΩΘΣ:. Κάθε τεύχκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρκ. 40Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµύ πώληστηις κάθε φύλλου (Βσέλιδου ή µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. Μπορείτε να νίνέτε σύνδροµπτής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 τ Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµή είναι: βουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) α) Για το Τεύχκος Α΄ “ Δρκ. 8.500 όρκ. 425 , 8) » » » Β - » 12.500 | » 625 / γ) » » » Γ . » 5.000 ΄ » 250 δ) » » » Δ΄ » 12000 » 600 ε). ν » ' » Αναπτυξιακών Πραξεων » , 9.500 » 475 στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. . ν 5.000 γ » 250 ζ) » ». » - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 Τ) » » »΄ Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 16. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου. » 1.500 » ' 75 ή » » » . Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1.250 . ια) Για όλα τα Τεύχκη . » 55.000 . ΄ » 2.750 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1486/1 984 ποΐηση των διατάξεων του Τεχνικου Επιµελητηριου Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 161),.
  • Τις διατάξεις της παραγρ 1 του άρθρου 5 του Ν. 1799/ 1988 «Κατάργηση του Ειδικού Ταµείου Μηχανηµατων Ληµενικχών Έργων (Ε.Τ.Μ.Α.Ε.), ρύθµιση συναφών θεµάτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α΄ 167),. 2} Την αριθµ. 557/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5 του Π.Δ. 327/ 1987 «Εκλογή για την ανάδειξη αιρετών µελών οργάνων του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΦΕΚ Α΄ 151: αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η σειρά των περιφερειακων τµηµάτων στο φηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι η εξής: α) Νοµός Αττικής, β: Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, {) Τµήµα Δυτικής Ελλάδας, 5) Τµήµα Θράκης, ε) Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας, στ) Τµήµα Δυτικής Μακεδονίας, ζ) Τµήµα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, ή) Τµήµα Νοµού Μαγνησίας, 0) Τµήµα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, ι) Τµήµα Ηπείρου, ια) Τµήµα Νοµού Δωδεκανή- ΕΦΗΙΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ4ΠΡΩΤ0)σου, ι) Τµήµα Ανατολικής Κρήτης. Τµήµα Δυτικής Κρήτης, ιδ) Τµήµα Κεντρικής και Νοτίου Πελοποννήσου, ιε) Τµήµα Νοµού Κερκύρας, ιστ) Νοµοί Λέσβου. Χίου, Σάµου και Κυκλάδων, Νοµοί Βοιωτίας, Ευβοίας και Κορινθίας».Μετά το αρθρο 17 του κυτού Π. Δ/τος 327 /1987, προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 1 7α,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1486 1984
ΝΟΜΟΣ 1988/1799 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1799 1988
ΝΟΜΟΣ 2001/1486 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1486 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1926/27.11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1926/27_11 1926
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/327 1987