ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/407

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/407

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συσταση δυο (2) θέσεων οδηγών οχηµάτων στο Ταµειο Ασφαλι-' σεων Εµπόρων.. . ,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ. ] ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ .Δ|.'|ΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ΄ ΄ Έχοντας υπόφη ν 1. Τις διατάξεις: . α) Της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβερνηση και Κυβερνητικά “Όργανω (ΦΕΚ 137/Α/1985),. β) Της παρ. 1 του αρθρου 17 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/1983). 2. Την Υ.. 1140/1051173/1390/0001/9.7.1990 Από. φαση του Πρώωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτητων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργο Οιχκονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/1990),. 3. Την αρ..408/14.8.1990 γνωμοδοτηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας ο της Κυβέρνησης, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο µόνο ' Σύστάση θέσεων 1. Στο Ταµείο Ασφαλισεως Εµπόρων συνιστώνται δύο (2) θ&σεις οδηγων οχηµάτων του κλάδου ΔΕ τεχνιχου ' 2. Προσόντα διορισµου στον εισαγωγιχο βαθµο για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόµενα στο αρ-Δ θρο 14 του Π. Διατάγµατος 194/1988 και ἁάδεία οδηγησης από Β' κατηγορία καί πάνω. Στην Υπουργό Υγείας, 'Πρόνοιας και Κοινωνιπώυ Άυφαλίσεων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση κχαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. , ' Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 . Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ., κΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι … ΄ . ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΄; ΄ οικοκονικου ΄ ΄ Π.ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΗΛΤ. ΕΒΕΡτΤ γτειΣπΡοΝσιάΣ κι κοικονικοΝ ΑΣΦΑΛΝΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ - ο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-28 Προεδρικό Διάταγμα 1990/407
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/159
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία