ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/41

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. (8) Εξαίρεση προµηθειών από τις διατάξεις του Ν. 1797 /1988. «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 164/Α΄),.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφη: … α) Τις διατάξεις των άρθρων ] παράγρ. 4 εδάφιο τελευταίο, και 12 παράγρ. 6 του Ν. 1797 /1988. β) Του.Π.Δ. 105/30.1.1989 «περί προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας περί χρατικών προµηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο χ.λπ.» (ΦΕΚ 45/Α΄“). 2.Την από 21.4.1980 γνωµοδότηση της Επιτροπής Προγράµµατος Προµηθειών. 3.Την απόφαση του Πρωθυπουργου «καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,» (ΦΕΚ 878/Β΄),. 4.Την αριθ. 656/2 10.1989 γνωµοδοτηση του Συµβουλίου της ΄ Επικρατείας, µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος; Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Αναπληρωτή Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζούµε: “Άρθρο 1 Ολική εξαίρεση κατηγοριών Προµηθειών. Εξαιρούνται ολικά από τις διατάξεις του Ν. 1797 /1988; 1.Οι προµήθειες πετρελαιοειδων που προορίζονται για τη συνολική κάλυψη των αναγκών της χώρας. 2.Οι προµήθειες υλικών κάθε φύσης που πραγµατοποιουνται από την Υτπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισµοπλήκτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.Δ. 105/1989. “Άρθρο 2 Τελικές διατάξεις. Οι αναφερόµενες στο άρθρο 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος προµηθειες διενεργουνται από τους αρµόδιους φορεις, σύµφωνα µε τις χείµενες χάθε φορά γι' αυτούς διατάξεις. “ΆΑρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. .Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία