ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/412

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(8) Προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 6 του χαταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταµείου Προνοίας Υπαλλήλων ΟΛΠ..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Την έκδοση εχ µέρους της ΔΕΗ οµολογιακού δανείου σε συνάλλαγµα στην Ιαπωνική Κεφαλαιαγορά, σε δηµόσια εγγραφή, ύψους µέχρι ΥΕΝ ΄ 30.000 εκατοµµυρίων., σύµφωνα µε τους βασικούς όρους που αναφέρο. νται υπ' αριθ. 1829/7.11.1900 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και µε τους ειδικότερους όρους που θα συµφωνηθούν µεταξύ της ΔΕΗ χαι της ΥΑΜΑΙΟΗΙ ΞΕΟΙΙΒΙΤΙΕΣ& €©ο η οποία. ανέλαβε την έχκδοση του δανείου. … Το προϊόν του δανείου θα χρησιµοπονηθεί για την χάλυψη µέρους των δαπανών του επενδυτικού προγράµµατος της ΔΕΗ έτους 1990. Αυτή η πράξη να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήγσεως.. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα µέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου . ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤοΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 • Αρχιφύλακας » 1.058.693
 • Αστυνόµος Β' ο 1.640.914 Β. Υπαστυνόµος Α΄ . ΄ » 1.482,169
 • Υπαστυνόµος Β΄ » 1912778 ΄ ΄ 10. Ανθυπαστυνόµος » 1.175.147
 • Τις διατάξεις της παρ. 3 -του άρθρου 4 του Ν. 1468/1950 «περί ιδρύσεως Δηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού», όπως αυτή αντικατα. στάθηκε µε το άρθρο 3 του Α.Ν. 1672/1 951 και χυρώθηκε µε το Ν. 2113/1952. . .
 • Υπαρχιφύλακας » 1.005.758
 • Την αριθ. 1829/7.11.90 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. .
 • Αστυφύλακας » 931650 Το βοήθηµα αυτό παρέχεται πλήρες για όσους, έχουν 340 χρόνια ενεργό χαι πραγµατική υπηρεσία στο. Σώµα, σύµφωνα µε το νόµο. Προχειµένου όµως για κατώτερους Αστυνοµικούς υπαλλήλους που ' εξερχονται από το Σωμα λόγω ορίου ηλιχιας, το πλήρες εφάπαξ βοήθηµα παρεχεται µετά από 25 χρόνια υπηρεσιας για τους Αστυφύλακες, 26 χρόνια για τους Υπαρχιφυλακες και 27 χρόνια για τους Αρχιφύλακες. Στον υπολογισµο των ετών υπηρεσιας το τελευταίο έτος: λογίζεται πλήρες µετά τη συµπλήρωση- εξαµήνου. ΄ Στην Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλισεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διαταγµατος Αθήγνα, 23 Νοεµβριου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ η νΥπΟΥΡτΟΣ ' ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ κΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΟΩΝ * ΜΑΡΙΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄' ΑΡΙΘ. 414 (6) Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλ…ων αρµοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών του τακτικού προσωπικού του Θεραπευτηρίου χρονίων παθησεων Δωδ/σου «ΟΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ». … ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜοκΡΑτιΑΣ Έχοντας υπόψη:.
 • Την αριθ. 44/88/30064/26.11.1990 εισήγηση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για την έγκριση εκδόσεως του παραπάνω οµολογιακού δανείου,
 • Την πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που διατυπώθηκε κατά την 1179/15.3.1990 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώµη του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 7η/13.6.1990 συνεδρίασή του της ΚΣΤ περιόδου.
 • Την 567/18.10.1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση της Υπουργού Υγείας, .Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων; αποφασίζουµε::
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία