ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/421

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(6) Ανάκληση του Π. Α/τος 16/19.12.86 «περί παραχώρησης της εκµετάλλευσης της Ιαµατικής Πηγής Βρωµονερίου στο Νοµαρχιακό Ταµείο Μεσσηνίας» και παραχώρησης της εκµετάλλευσης της ίαµατικής Πηγής Βρωµονερίου στο Δήµο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Εχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565 /1950 «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισµου Τουρισµού, ὁπως ! χυρώθηκε τροποποιήθηκε χαι συµπληρώθηκε από το Ν. 1624/1951» β. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του 2188/ 1920 «περί Ιαµατιχων Πηγων» γ. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4Ο86/ 60 «περί τροποποιΐγσεως και συμπληρωσεως διατάξεων! τινων περί Ιαµατικών Πηγών». δ. Την υπ' αριθ. 15/1988 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Γαργαλιάνων «περί παραχώρησης της 1.Π. Βρωµονερίου». ε. Την δια του υπ' αριθ. ΕΣ 22825-22772/17.10.1 980 εγγράφου διατυπωθείσα σύµφωνη γνώµη του Νοµάρχου Μεσσηγνίας. στ. Το Ν. 1835/89 (ΦΕΚ Τ76/Α/89) «περί συστάσεως Υπουργείου Τουρισµου» ζ. Την δια της υπ' αριθ. 45 /24.1.1990 αποφασης του Διοιχητιχου Συµβουλίου του ΕΟΤ' διατυπωθείσα σύµφωνη γνώµη του, µε πρόταση επί του Τουρισµού Υπουργού, αποφασίσαµε: , µόνο - Ανακαλειται το Π.Α /γµα 16/ 19.12.86 «περί ανάκλησης του Π.Δ/ τος 105/26.1 198 ] και παραχώρησης της εκµετάλλευσης της κῆς Πηγής Βρωµονερίου στο Νοµαρχιακό Ταµείο Μεσσηγνίας». Παραχωρείται ή εκµετάλλεύση της Ιαµατικής Πηγής Βρωµονερίου στο Δήµο Γαργαλιάνων της Νοµαρχίας Μεσσηνίας για είκοσι πέντε (25) χρόνια από τη δηµοσίευσή του παρόντος Π.Δ/τος στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως! χαι µε τους παρακάτω όρους: α) Ο Δήµος Γαργαλιάνωνι υποχρεούται στην κατασχευή έργων (εγκαταστάσεων υδροθεράπείας, ύπνου και φαγητού, καταστηµάτων, διαµόρφωση εδαφου=, κ.λπ. ) αξιοποΐησης της 1.Π. Βρωµονερίου, ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και αναλογα µε τη δυνατότητα της Ιαµατικής Πηγής. σύµφωνα χαι µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΟΤ. β) Η παραλαβή των εργων πόυ θα εκτελεσθούν θα γίνει από επιτροπη που θα συσταθεί από τον ΕΟΤ.] Ο αναλαµβανει την υποχρέωση να ενηµερώσει εγχαιρα τον ΕΟΤ για την περάτωση κάθε έργου, για την σύσταση της επιτροπής. Για την ανέγερση οποιουδηποτε κτιρίου, ο Δήµος υποχρεουται να ζητήσει την έγκριση των οικείων σχεδίων και µελετών από τον ΕΟΤ. δ) “Όλα τα έργα που θα εκτελεσθούν από το Γαργαλιάνων, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός θα ανήκουν από την έναρξη της κατασκευής ή εγκατάστασης αυτών στην χυριότητα του ΕΟΤ, ο Αήµος θα περιορισθει µόνο στην χρήση αυτών και µετά τη Χήξη ή µε οποιονδηποτε τρόπο λύση της παραχώρησης θα περιέλθουν και στην κατοχή του ΕΟΤ, χωρίς υποχρέωση χαµµιάς αποζηµίωσης προς οποιονδήποτε. ε) Ο Δήµος Γαργαλιάνων θα καταβάλει εξ ιδίων το τίµηµα της απαιτουµένης για την αξιοποίήση εκτάσεώς γύρω από την Ιαµατική Πηγή: και θα φροντίσει να περιέλθει η έκταση αυτή στην κυριότητα του ΕΟΤ µε αγορά ή απαλλοτρίωση, Η θέση χαι το µέγεθος της απαιτουµένης εκτάσεως ανάλογα µε τα έργα αξιοποΐησης πρέπει προηγουµένως να εγχκριθεί από τον ΕΟΤ. , . Απαλλοτριωση ή αγορα εκτασης θα γίνει µόνο στην περιπτωση κατά την οποία δεν επαρκεί ο γύρω από την 1.Π. Βρωµονερίου χώρος της σηµερινής ιδιοκτησίας τουύ ΕΟΤ. στ) Όλα τα έργα που θα χατασκευασθούν για την αξιοποΐηση της 1.Π. Βρωµονερίου θα χατασκευασθούν σε έκταση που θα ανήκει στην κυριότητα του ΕΟΤ. ζ Ο Δήµος υποχρεούται να οριοσηµαινει µε χτιστά οροσημα και να περιφράξει την έχταση γύρω από την Ιαµατικη Πηγη που ανήκει στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ. η) Ο Δήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση της εφαρµογης των διατάξεων του Κανονισµού λειτουργίας Ιαµατικών Πηγών και Λουτροπόλεων και την διάθεση των εισιτηρίων λούσης και Δελτίων Αδείας {δροθεραπείας (ΑΑΥ), σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργου Εθνικής Οικονοµιας χκαι Οικονοµικών ως και των λοικών ισχνυόντων ή µελλόντων να ισχύσουν Νόµων και Κανονισµών. θ) Επίσης ο Δήµος Γαρταλιανων αναλαµβανει την υποχρεωση της είσπραξης των συνεισπραττοµένων φόρων χαι τελών υπέρ των τρίτων δικαιούχων µαζί µε το βασιχο λουτρικό δικαιωµα των εισιτηρίων λουσης. ) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της Ι Π Βρωµονεριου θα διατίθενται γία την αξιοποϊησή της. ια) Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι ειδικοί Νόµοι Προστασιας, ΈΕχµεταλλεύσεως κ.λ.π. Ιαµατικών Πηγγών, του Δήµου υποχρεουµένου στην προστασία της περιοχής που ανήκει στον ΕΟΤ χκατά παντός χκαταπατητού, διεκδικούντος µε δικές του δαπάνες και χωρίς ανάµειξη του ΕΟΤ, κάθε χαταπάτηση ή απόπειρα. Επίσης ο Δήµος φέρει όλη την ευθύνη έναντι του ΕΟΤ για κάθε, έστω και από ελαφρά αµέλεια, βλάβη, µείωση ή απώλεια δικαιωµάτων. Στον επί του Τουρισµού Υπουργό αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. - Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ τοννιΣΜονΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ------ή---ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 422 Παραχώρηση της εκµετάλλευσης της τοπικής σηµασίας Ιαµατικής Πηγής Ξύγκια στην Κοινότητα Ορθονιών Ζακύνθου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τον υπ' αριθµ. 53/1990 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 53/1990 Περί λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως του Προσκυνηµατικού Ιερού Ναού Αγίου Δηµητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 1.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ“Άρθρον 1 Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δηµητρίου του Πολιούχου Θεσσαλονίκης, εις τον οποίον εναποτίθενται, εις ευλαβικήν προσκύνησιν, των απανταχού της γης χριστιανών, τα υπό του Παναγιώτατου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήµονος, κόποις χαι µόχθοις πολλοίς, κτηθέντα Ιερά λείφανα του Αγίου, αποτελεί ίδιον Νοµικόν πρόσωπον ιδιωτικού Δικαίου, υπό την επωνυµίαν ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , έχει ιδίαν σφραγίδα, κυκλικήν, φέρουσα γύρωθεν τας λέξεις Ιερά Μητρότπολις Θεσσαλονίκης - Ιερός Ναός Αγίου Δηµητρίου Πολιούχου χαι εις το µέσον την εικόνα του Αγίου. ΄“Άρθρον 2 Η ξδιοίκησις και διαχείρισις του Ιερού Προσκυνήµατος, ενεργείται υπό πενταµελους Διοικητικής Επιτροπής; αποτελουµένης, εκ το Παναγιωτάτου Μητροπολιτου Θεσσαλονικης, ως Προέδρου (άρθρον 59 & 2, Ν. 590/77) ή του υπ' αυτού διοριζοµένου κληρικού, χαι εκ τεσσαρων µελών, τα οποία, ως χαι οι αναπληρωταί των, διοριζονται χαι παθονται διά πράξεως του Παναγιώτατου Μητροπολίτου δια µίαν τριετίαν, µετά την Χήξιν της οποίας είναι επιτρεπτός ο αναδιορισµός των. “ΆΑρθρον 3 Εφηµεριαχα καθήκοντα του 1. Προσκυνηµατικου Ναού ασκούν απο.σπώµενοι Εφηµέριοι διά πράξεως του Παναγιώτατου Μητροπολίτου, εχ των Ενοριακών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ/νίκης. “Άρθρον 4 Η Διοικητική Επιτροπή, κατά την πρώτην συνεδρίασιν αυτής συγκροτείται εις σώµα, καίι εκλέγει µεταξύ των µελών της, τον Αντιπ…ρόεδρον, τον Γραµ.ματεα χαι τον Ταµίαν αυτής. Δια να υπάρξη απαρτία απαιτείται η παρουσια τριών τουλάχιστον εχ των μελων της Διοικητικής Επιτροπης παρόντος του Προέδρου, αι δε αποφάσεις λαµβανονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων µελών, εις περίπτωσιν ισοψφηφίας νικά η ψήφος του Προεδρου Αιαποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής, υπόχεινται εις την έγχκρισιν του Μητροπολιτιπου Συµβουλιου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίπης συµφώνως προς τους ισχύοντας χανονισµούς. | | “Άρθρον 5 Η Διοιχητιχη Επιτροπη συνεδριάζει τακτικώς µιαν φοραν τουλαχιστον κατά µήγνα. Διά ττ'|ς προσκλησεως ορίζονται η ηµέρα και ώρα ως και τα θέµατα. Οσάκις παρίσταται ανάγκη η Διοικητική Επιτροπή καλείται υπό του Προέδρου είς έχκτακτον συνεδρίασιν. συνεδρίασίν δύνανται να ζητήσουν δι' αιτήσεως προς τον Πρόεδρον δύο τουλάχιστον εκ των µελών. Εις την αίτησιν αιτιολογείται η ανάγκη της συγκλήσεως εκτάκτου συνεδρίας. “Άρθρον 6 Το Νοµικόν Πρόσωπον του Ιερού Προσκυνή΄µατος, εκπροσωπείται ενώπιον των διακαστηρίων και πάσης άλλης εν γένει Αρχής, υπό του Προέδρου της Διοικητιχιης Επιτροπης, ή από μελους ταυτης το οποίον ορίζεται διύ' αποφάσεως αυτής. Τον επαγόµενον όρκον ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηριου δίδει το οριζοµενον διά πράξεως της Διοικητικής Επιτροπής µέλος αυτής. ι “Άρθρον 7 Η Διοικητική Επιτροπή έχει τα χάτωθι καθΐκοντα: 1)Εισπράττει πάντα =τα εισοδήµατα του Ιερού Ναού. 2)Μεριµνά διά την διοίκησιν και διαχείρισιν της περιουσίας αυτού και την είσπραξιν των εκ ταύτης εισοδηµάτων. 3)Καταρτίζει τον προιί5πολογιΌµόν και απολογισµόν του Προσκυνήµατος, τους οποίους υπόβάλλει προς έγχκρισιν, εις το Μητροπολιτικόν Συµβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τηρουµένων των διά του υπ' αριθ. 8/79 Κανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, «Περί Ιερών: Ναών και Ενοριών», ειδικώς οριζοµένων. 4)Μεριµνά δια την εφαρµογην των διατάξεων του παροντος Κανονισµού. | 'Άρθρον 8 Η Διοικητική Επιτροπή τηρεί και εποπτεύει την τήρησυν των εξής διαχειριστικών στοιχείων. 1)Διπλότυπα γραµµάτια εισπραξεων εξ ηριθµηµένου βιβλιου 2)Διπλότυπα γραµµάτια πληρωµών εξ ηριθµηµένου βιβλίου. Εις τα γραµµάτια επισυνάπτονται τα σχετικά διακαιολογητικά. 7.Βιβλίον Ταµείου. 1)Βιβλίον Πρακτικών. … 2)Βιβλίον Τιµαλφών κ.λ.π. κινητών περιουσιακών στοιχείων και 3)Κτηµατολόγιον, ως ορίζεται δια του υπ' αριθ. 8/79 Κανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας. 4 “Άρθρον 9 Πόροι του Προσκυνηµατικού Ιερού Ναού, είναις 4)Αι εισπράξεις εκ κηρού, ἓίσκου, κυτίων, τελέσεως ιεροτελεστιών κ.λ.π.5)Αι εισπραξεις εξ εκποιήσεως αφιερωµάτων. 6)Αι υπέρ του Προσκυνηµατικού Ναού δωρεαί, κληρονοµίαι, κληροδοσίαι και λοιπαὶ πάσης φύσεως αφιερώσεις και εισφοραίτων πιστών. 1)Πάσαι αι εχ της κινητής και ακινήτου περιουσιας του Ιερου Προ. σκυνηµατικού Ναού πρόσύδοι. '“Άρθρον 10 Τα έσοδα του Προσκυνηµατικού Ιερού Ναού διατίθενται: 4)Διά την συντήρησιν, εξωραϊσµόν, και επέχκτασιν αυτού, ως και των πέριξ αυτού χώρων, καθώς και την αξιοποΐησιν της περιουσίας του. 5)Δια την µισθοδοσίαν του προσωπικού (εροψαλτών, Νεωκόρων, λοτιστου, καθαριστριας, φύλακος, κηπουροῦύ) και την εξόφλησιν των νοµίµων εισφορών εις τα ασφαλιστικά Ταµεία κ.λπ. 6)Διά:την καταβολήν εκ των ακαθαρίστων προσόδων αυτούς 1.Προς συντήρησιν και λειτουργίάν του Μητροπολιτικού Γραφείου, ΄ ΙΕ Ε ως και του Μητροπολιτικού Μεγάρου. Το ποσοστόν χαθορίζεται υπό των εκάστοτε σχετικών διατάξεων και χανοµισµών. 2.Εις το ΤΑΚΕ. το διά τους Προσκυνηµατικούς Ιερούς Ναούς καθωρισµένον διά νόµου ποσοστόν. 1)Διά την ενίσχυσιν του Ιεραποστολικού φιλανθρωπικού και Χοινωνικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ως και διά την οικονοµικήν ενίσχυσιν των χοινωφελών ιδρύµάτων του προσκυνήµατος. 2)Διά την κατά τας εκάστοτε δυνατότητας, οικονοµικήν ενίσχυσιν [ερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, προς αποπεράτωσιν, ανακαίνισιν ή ευπρεπισµόν αυτών. . “Άρθρον 11 Αι δαπάναι προβλέπονται δι' αναγραφής κονδυλίων, εις τον προύπο. λογισµόν. Κατόπιν ητιολογηµένης αποφάσεως της Διοικητικής Επιτροκαι εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Συµβουλίου, επιτρέπεται ή αναθεώρησις του διαρκούντος του διαχεϊριστικού έτους. “Άρθρον 12 Διά τας εκμισθωσεις ή εκποιησεις χινητων ή ακινητων του Ιερου Προσκυνηµατικού Ναού, αποδοχήν ή αποποΐησιν δωρεάς, σύστασιν δικαιώµατος επί ακινήτου του Ιερού Προσκυνΐµατος ή παραίτησιν από υφισταµένου τοιούτου, έγεραιν αγωγών, ασχκησιν ενδίκων µέσων ως και παραίτησιν ακ' αυτών εφαρµόζονται αι σχετικαί διατάξεις του υπ' αριθ. 8/1979 Κανονισµού της Ιεράς Συνόδου «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». “Άρθρον 13 Το Μητροπολιτιχον Συµβούλιον της Ιεράς Μητροπολεως Θεσσαλονίκης ασκεί Κανονικήν και διαχειριστικήν εποπτείαν επί της λειτουργίας του Ιερου Προσκυνήµατος. “Ότι δεν προβλεπεται διά του παρόντος Κανονισµού, συµπληρούται διά των οριζοµένώων υπό του υπ' αριθ. Κανονισµου της Ιεράς Συνόδου της Εκχλησιας της Ελλάδος «Περί Ιερών Προσκυνηµάτων» χ.λ.π.Δι' Εσωτερικού Κανονισµού του Προσκυνήµατος ος αποφασίζει διά πράξεως της Διοικητικής Επιτροπής, ρυµθίζονται, εντός των πλαισίων του Παρόντος Κανονισµού, αι λεπτοµέρειαι λειτουργιας του Προσκυνήµατος. . '“Άρθρον 15 Ο παρών Κανονισµός δύναται να τροποποιηθή εν όλω, ή εν µέρει, υπό της Διοικητικής Επιτροπής, η απόφασις της οποίας τελεί υπό την έγκρισιν του Μητροπολιτιχου Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπολεως Θεσσαλονίχκης, το οποίον δύναται να υποδειξη τροποποιησεις ή καταργΐσεις, και της Ιεράς Συνόδου. , “Άρθρον 16 Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού άρχεται από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ως και εις το επίσηµον δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εν Αθψναις τη 5 Οκτωβρίόυ 199Ο ΄ Ο Πρόεδρος 1 Ο Αθηνων ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ο Αρχυγραµµατεύων Αρχιµ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ .. 12 Πράξη Διοικητή αριθµ. 1833/21.11.90 . (Άρθρο 1 του Ν. 128/75) . Συµπληρωση της ΠΔ/ΤΕ 1085 που αφορά την χρηµατοδοτηση από τις εµπορικές τράπεζες των εταιρειών χρηµατοδστιχης µίς - σθωσης. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. . Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχοντας υπόψη: 3)Το αρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικήςχκαι άλλες διατάξεις». ΄ 4)Την πιό πάνω ΠΑ/ΤΕ 1085/23.6.87. 1384 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) Υ)Το περιεχόµενο του Φ48/3.9.90 εγγράφου της Αγροτικής Τράπε- επενδύσεων γα χρηµατοδοτούν στα πλαΐσια της πιό πάνω Πράξης τις ζας της Ελλάδος, αποφάσισε: Επαιρείες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης. Να συµπληρώσει την ΠΑ/ΤΕ 1085/23.6.87 και να χκαθορίσει τα σεοξξ Πράξη αυτή να δηµοσιε'υθε'ι έτην Εφηµερίδα της Κυβερνήεξής: . ' Ο Διοικητής Επιτρέπεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και στις τράπεζες ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τας διαταξεις του άρθρου 59 του Ν. 590/ 1977
  • Την υπ' αριθµ. 118/22.2.1989 πρόταση του Σεβασµ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήµονος.
  • Την από 6.9.1990 απόφασιν της Δ.Ι.Σ. Την από 5.10.1990 Απόφασιν Αυτής
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-11-30 (6) Ανάκληση του Π. Α/τος 16/19.12.86 «περί παραχώρησης της εκµετάλλευσης της Ιαµατικής Πηγής Βρωµονερίου στο Νοµαρχιακό Ταµείο Μεσσηνίας» και παραχώρησης της εκµετάλλευσης της ίαµατικής Πηγής Βρωµονερίου στο Δήµο Γαργαλιάνων Μεσσηνίας. Εχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565 /1950 «περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισµου Τουρισµού, ὁπως ! χυρώθηκε τροποποιήθηκε χαι συµπληρώθηκε από το Ν. 1624/1951» β. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του 2188/ 1920 «περί Ιαµατιχων Πηγων» γ. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4Ο86/ 60 «περί τροποποιΐγσεως και συμπληρωσεως διατάξεων! τινων περί Ιαµατικών Πηγών». δ. Την υπ' αριθ. 15/1988 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Γαργαλιάνων «περί παραχώρησης της 1.Π. Βρωµονερίου». ε. Την δια του υπ' αριθ. ΕΣ 22825-22772/17.10.1 980 εγγράφου διατυπωθείσα σύµφωνη γνώµη του Νοµάρχου Μεσσηγνίας. στ. Το Ν. 1835/89 (ΦΕΚ Τ76/Α/89) «περί συστάσεως Υπουργείου Τουρισµου» ζ. Την δια της υπ' αριθ. 45 /24.1.1990 αποφασης του Διοιχητιχου Συµβουλίου του ΕΟΤ' διατυπωθείσα σύµφωνη γνώµη του, µε πρόταση επί του Τουρισµού Υπουργού, αποφασίσαµε: , µόνο - Ανακαλειται το Π.Α /γµα 16/ 19.12.86 «περί ανάκλησης του Π.Δ/ τος 105/26.1 198 ] και παραχώρησης της εκµετάλλευσης της κῆς Πηγής Βρωµονερίου στο Νοµαρχιακό Ταµείο Μεσσηγνίας». Παραχωρείται ή εκµετάλλεύση της Ιαµατικής Πηγής Βρωµονερίου στο Δήµο Γαργαλιάνων της Νοµαρχίας Μεσσηνίας για είκοσι πέντε (25) χρόνια από τη δηµοσίευσή του παρόντος Π.Δ/τος στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως! χαι µε τους παρακάτω όρους: α) Ο Δήµος Γαργαλιάνωνι υποχρεούται στην κατασχευή έργων (εγκαταστάσεων υδροθεράπείας, ύπνου και φαγητού, καταστηµάτων, διαµόρφωση εδαφου=, κ.λπ. ) αξιοποΐησης της 1.Π. Βρωµονερίου, ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και αναλογα µε τη δυνατότητα της Ιαµατικής Πηγής. σύµφωνα χαι µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΟΤ. β) Η παραλαβή των εργων πόυ θα εκτελεσθούν θα γίνει από επιτροπη που θα συσταθεί από τον ΕΟΤ.] Ο αναλαµβανει την υποχρέωση να ενηµερώσει εγχαιρα τον ΕΟΤ για την περάτωση κάθε έργου, για την σύσταση της επιτροπής. Για την ανέγερση οποιουδηποτε κτιρίου, ο Δήµος υποχρεουται να ζητήσει την έγκριση των οικείων σχεδίων και µελετών από τον ΕΟΤ. δ) “Όλα τα έργα που θα εκτελεσθούν από το Γαργαλιάνων, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός θα ανήκουν από την έναρξη της κατασκευής ή εγκατάστασης αυτών στην χυριότητα του ΕΟΤ, ο Αήµος θα περιορισθει µόνο στην χρήση αυτών και µετά τη Χήξη ή µε οποιονδηποτε τρόπο λύση της παραχώρησης θα περιέλθουν και στην κατοχή του ΕΟΤ, χωρίς υποχρέωση χαµµιάς αποζηµίωσης προς οποιονδήποτε. ε) Ο Δήµος Γαργαλιάνων θα καταβάλει εξ ιδίων το τίµηµα της απαιτουµένης για την αξιοποίήση εκτάσεώς γύρω από την Ιαµατική Πηγή: και θα φροντίσει να περιέλθει η έκταση αυτή στην κυριότητα του ΕΟΤ µε αγορά ή απαλλοτρίωση, Η θέση χαι το µέγεθος της απαιτουµένης εκτάσεως ανάλογα µε τα έργα αξιοποΐησης πρέπει προηγουµένως να εγχκριθεί από τον ΕΟΤ. , . Απαλλοτριωση ή αγορα εκτασης θα γίνει µόνο στην περιπτωση κατά την οποία δεν επαρκεί ο γύρω από την 1.Π. Βρωµονερίου χώρος της σηµερινής ιδιοκτησίας τουύ ΕΟΤ. στ) Όλα τα έργα που θα χατασκευασθούν για την αξιοποΐηση της 1.Π. Βρωµονερίου θα χατασκευασθούν σε έκταση που θα ανήκει στην κυριότητα του ΕΟΤ. ζ Ο Δήµος υποχρεούται να οριοσηµαινει µε χτιστά οροσημα και να περιφράξει την έχταση γύρω από την Ιαµατικη Πηγη που ανήκει στην ιδιοκτησία του ΕΟΤ. η) Ο Δήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση της εφαρµογης των διατάξεων του Κανονισµού λειτουργίας Ιαµατικών Πηγών και Λουτροπόλεων και την διάθεση των εισιτηρίων λούσης και Δελτίων Αδείας {δροθεραπείας (ΑΑΥ), σύµφωνα µε την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργου Εθνικής Οικονοµιας χκαι Οικονοµικών ως και των λοικών ισχνυόντων ή µελλόντων να ισχύσουν Νόµων και Κανονισµών. θ) Επίσης ο Δήµος Γαρταλιανων αναλαµβανει την υποχρεωση της είσπραξης των συνεισπραττοµένων φόρων χαι τελών υπέρ των τρίτων δικαιούχων µαζί µε το βασιχο λουτρικό δικαιωµα των εισιτηρίων λουσης. ) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της Ι Π Βρωµονεριου θα διατίθενται γία την αξιοποϊησή της. ια) Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι ειδικοί Νόµοι Προστασιας, ΈΕχµεταλλεύσεως κ.λ.π. Ιαµατικών Πηγγών, του Δήµου υποχρεουµένου στην προστασία της περιοχής που ανήκει στον ΕΟΤ χκατά παντός χκαταπατητού, διεκδικούντος µε δικές του δαπάνες και χωρίς ανάµειξη του ΕΟΤ, κάθε χαταπάτηση ή απόπειρα. Επίσης ο Δήµος φέρει όλη την ευθύνη έναντι του ΕΟΤ για κάθε, έστω και από ελαφρά αµέλεια, βλάβη, µείωση ή απώλεια δικαιωµάτων. Στον επί του Τουρισµού Υπουργό αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. - Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ τοννιΣΜονΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ------ή---ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 422 Παραχώρηση της εκµετάλλευσης της τοπικής σηµασίας Ιαµατικής Πηγής Ξύγκια στην Κοινότητα Ορθονιών Ζακύνθου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/162
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία