ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/426

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

.(8) ς ; . - ΄ Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων χαι Μονάδας στρατηγικού σχε3. Θα ανταλλάσσουν τα κείµενα των νοµοθεσιών που αφορούν . 7 - : , στρατηχικου σχ την χοινωνική ασφάλεια χκαι τις τροποποιΐσεις που θα γίνονται σ' ' ξιασµού χαι ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Πολιτισµού.. ο Β

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
.Έχοντας υπόψη: ν ζ ο 1.Τις διατάξεις των ά&θρων 78 παράγραφοι ], 4 και 5 και 80 παράγραφοι 1 και 4 του Ν. 1892 /1 990 «Για τον εκουγχρονισµό και την ανάπτυξη χαι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 /Βφ ' 2.Την αριθµ. Υ1021/20.4.1900 απόφαση του Πρωθυπουρού «Καθορισµός αρµοδιοτΞτων της Αναπληρωτού Υποιέρ ού ολιτισµού ΄“Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη. (ΦΕΚ 28 λ3/ 20.4.98). . 3.Την αριθµ. Υ1201/5.10.90 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικόνοµίας» (3ΕΚ 636 τ >4.Την οιριθιΐ…ί Υ1140/1051173/1390/0001/1990, κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονόδµικών «Ανάθεση. αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ . 420/Β). ' γ * - .δ. Την αριθµ. 623 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του ΥπουΞΈού ροεδρίας της Κυβέρνησης, του Αναπληρωτού {πουργού Εθνικής Οικονοµίας, * του Υπουργού Πολιτισµου, του Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισµού και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: * ο ο ΄'Άρθρο 1 Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων: ΄ 1. Στο Υπουργείο Πολιτισµού συνιστώνται οι ακόλουθες Γενι. κές Διευθύνσεις: . 1)Γενική Διεύθυνση Αρχ/των που συγχροτείται από τις Διευθύνσεις: , ΄ 1)Προϊστορικών και Κλάσσικών Αρχαιοτήτων. . 3)Βυζαντινών καν Μεταβυζαντινών Μνηµείων. 7.Αρχείου Μνηµείων κάι Δηµοσιευµάτων. 1)Συντήρησης Αρχαιοτήτέων. … . Στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση υπάγονται χαι: 2)Το Τµήµα Απαλλοτριώσεων. . | 3)Η Γραµµατεία Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οπόίές συγχροτείται, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους, σε θέµατα που έχουν σχέση µε την αποχκάλυψη, φύλαξη και προστασία των αρχαίων, την έχκθεση αυτών στα µουσεία τη συντήρηση, µελέτη των µνηµείων και τη δηµοσίευσή τους χαθώς και τή διοικητική µέριµναγια τ'ην εφαρµογή των χειµένων περί αρχαιοτήτων νοµοθετικών διατάξεων. ο 3)Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών που. συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 2)Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων. . 3)Αναστήλωσης Βυζαντινών χαι Μεταβυζαντινών Μνηµείων. 7.Μελετών Μουσείων. 1)Εχτέλεσης Έργων Μουσείων. 2)Πολιτιστικών Κτιρίων και Αναστήλωσης Νεωτέρων Μνηµείων. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται, µε ακοπό την άἁποτελεσµατικότερη λειτουργία τους σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε την Αναστήλωση και την προστασία των µνηµείων, την επιστηµονική µελέτη κάθε θέµατος σχετικού µε αυτά, τις τεχνικές µελέτες και έργα για µουσεία και άλλα πολιτιστικά κτίρια αρµοδιότητας Υπουργείου Πολιτισµού. ) Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης που συγχκροτείται από τις Διευθύνσεις: … 3)Πολιτιστικών Εχκδηλώσεων. 4)Πολιτιστικής Κίνησης. 7.Γραµµάτων. 1)Καλών Τεχνών. 2)Λαϊκού Πολιτισµού. 3)Μορφωτικών Σχέσεων. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγκροτείται. µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους σε θέµατα που έχουν σχέση µε τη µελέτη και λήψη µέτρων προς προώθΆση όλων των υποθέσεων των αναφεροµένων στην Πολιτιστική Ανάπτυξη. ΄ 1)Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης που συγκροτείται από τις Διευθύνσεις: 5)Διοικητικού. 6)Οικονοµικών 7.Προγραµµατισµού και Μελετών.. 1)Επιθεωρήσεως. Στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης υπάγεται χαι το Γραφείο Νοµοθετικού Συντονισµού. Η Γενική αυτή Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί µέρους υπηρεσιακών µονάδων από τις οποίες συγχκροτείται, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους σε θέµατα που έχουν σχέση µε την υπηρεφιακή κατάσταση του προσωπικού, την αντιµετώπιση των οιχκονοµικής φύσεως θεµάτων, τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση του προύπολογισµού χαι του προγράµµατος των δηµοσίων επενδύσεων, τ'Ή επιθεώρηση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού χκαθώς χαι τον συντονισµό του νοµοθετικού έργου των υπηρεσιών του. 2.Στις Γενικές Διευθύνσεις της προηγούµενης παραγράφου προΐστανται Γενικοί Διευθυντές ως εξής: 1)Της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων, υπάλληλος του ΚλάδουηΠΕ2 Αρχαιολόγων. 2)Ττις Γενικής Διεύθυνσης Ανασττ΄έλωσ , Μουσείων και Τενικών Έργων υπάλληλος του Κλάδου ΠΕΑ Αρχιτεκτόνων ή Ε4Α Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων. . 3)Της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ.] Διοικητικού. 4)Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξής, υπάλληλος του Κλάδου Διοικητικού. . “Άρθρο 2 1.Στο Υπουργείο Πολιτισµού συνιστάται, κατά τα οΞιζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 1892 /1990, Μονάδα στρατηγικού σχεδιασµού χαι ανάλυσης πολιτικής που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. 2.Για τη στελέχωση της συνιστώµενης κατά την προηγούµενη πα άΞραφο ονάδας, συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισµού (12) δώδεκα θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χΚόνου. Προσόντα διορισµού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/ Α) όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού αυτού κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά µε την προκΐρυξη πλήρωσης κενών θέσεων. «Οι τ οσλαµξανόµενοι επιµορφώνονται υποχρεωτικά σε θέµατα ανάΚυσης ηµόσιας πολιτικής». Στον Υπουργό Πολιτισµού αναθέτουµε τη δηµοσίευση χαι εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθψνα, 30 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥΠΟΥΡΓΟι ΠΡΟΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΄ Μ. ΕΒΕΡΤ ΑΝΑΠΛ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Υφγτ. οικοΝοΝικονΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ πΟΛΙτιΣΜΟνΥ Α. ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ -------«ή----ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡ'|ΘΜ. 427 ] (ὢ) Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις ξιατάξεις: 1 Της παραγράφου 1 του άρθρου 78&, καθώς επίσης και των παραγράφων 4 χαιΈ του ιδίου άρξρου, του Ν. 1892 /90 «Για τον ε1Ή:ΐ } ονισµό χαι την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ /Α) 2.Του Προεδρικού Διατάγµατος 224/1 988 «Οργανισµός του Ταχ. Ταµιευτηρίου» (ΦΕΈξα 96/Α). 3.Της αριθ. 35884/4Φ46/88 (ΦΕΚ 882 /Β) κοινής Υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Οικονοµικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Σύσταση Διοικητικού Τοµέα και θέση Ειδικού Γραµµατέα. στο Ταχ. Ταµιευτήριο». ' 4.Την αριθ. 550/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση των ΥπουρΤών ροεδρίας Κυβερνήσεως και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουµε: “Άρθρο Μόνο … 1.Στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, αυτοτελή Δηµοσία γπηρεσία που διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο χαι εποπτεύεται Χαι ελέγχεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνιστάται, Γενική Διεύθυνση, που συγχκροτείται από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, που προβλέπονται από τον Οργανισµό του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Προεδρικό Διάταγµα 224/ 1988 (ξΕΡΐ 96/Α). Η Γενική αυτή Διεύθυνση, επιπτεύει. ελέγχει και συντονίζει την διεξαγωγή όλων των εργασιών µε σκοπό την οµαλή και εύρυθµο λειτουργία των υπηρεσιών που την συγκροτούν. 2.Στη Γενική Διεύθυνση της προηγούµενης παραγράφου, προΐσταται Γενικός Διευθυντής, υπάλΞηλος τουΈλάδου Ιϊξ (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού - Οικονοµικού, ή ΠΕ Μηχανικών η ΠΕ Πληροφορικής του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. 3.Ο Ειδικός Γραµµατέας ασκεί τα µέχρι σήµερα ασκούµενα καθΐµκοντά του, µέχρι της τοποθετήσεως του Γενικού Διευθυντού. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγµατος. Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 1990 ο ΠροεΔΡΟΣ τε ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι γπογέτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΜΕΤΑΦΟΡΘΝ κΑι επικΟιΝΩκΝΙΩΝ ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ . ΑΠΟΘΦΑΣΕΙΣ (6) Απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη σύσταση «Λλογαριασµού αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ενρωβουλευτών». | . Έχοντας υπόφη: … 1} Το άρθρο 65 του Συντάγµατος. 2) Το άρθρο 150 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄' Προσωπικό). 3) Την από 29 Νοεµβρίου 1990 οµόφωνη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. … … 4) Την κατά την Α΄ συνεδρίαση της 29 Νοεµβρίου 1990 απόφαση της ΟΌλοµέλειας της Βουλής κατά την οποία ψηφίσθηκε οµόφωνα πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για τη σύσταση «Λλογαριασµού αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών», παραγγέλλουµε: . Τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής που έχει ως εξής: ' ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Για τη σύσταση «λογαριασµού αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών». τ ο ΄ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόφψη: ' Τη συζήτηση που έγινε στην Ολοµέλεια της Βουλής στη Συνεδρίαση ΟΗ'“/ ΙΈ.1 1.1990 χκατά: την οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αναγκαία η χορήγηση χρηµατικών βοηθηµάτων σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, πρώην βουλευτές, πρώην ευρωβουλευτές και στις οικογένειές τους για την αντιµετώπιση δυσκόλων περιστατικών και χαταστάσεων, αποφασίζει οµόφωνα . Τη σύσταση «λογαριασµού αλληλοβοηθείας Βουλευτών, Ευρωβουλευτών», µε σκοπό την εξασφάλιση χρηµατικών ποσών για τη χορήγηση χρηµατιχώνΈοηθημάτων στους βουλευτές, ευρωβουλευτές, πρώῶην βουλευτές, ευρωβουλευτές και στις οικογένειές τους για την αντιµετώπιση δυσχκόλων περιστατικών χαι καταστάσεώων. . Στο λογαριασµό αυτό µετέχουν υποχρεωτικά οι εν ενεργεία Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, οι οποίοι και συνεισφέρουν σ' αυτόν µε κράτηση που γίνεται από την καταβαλλόµενη σ' αυτούς 139] µηνιαία βουλευτική αποζηµίωση. τ Κατά την πρώτη συµµετοχή µέλους της Βουλής των Ελλήνων στο λόγαριαµσό παρακρατείται το ποσό των 10.000 δραχµών από τη βουλευτική του απο η8ίωσ . Δια δε το µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποσό 20000 δραχµών. . Η µηνιαία ειαφορά ορίζεται αντιστοίχως σε 1.000 και 2.000 δραχµές. . Τα πιο πάνω ποσά των 10.000 δραςς., 20.000 δρας.. 1.000 δραχ. και 2.000 δραχ. αντίστοιχα, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του. της Βουλής µετά από σύµφωνη γνώµη της Διασκέφεως των Προέδρων. Ο «λογαριασµός αλληλοβοηθείας» µπορεί µε απόφαση του Προέδρου της Βουλής να ενισχύεται µε επιχορήγηση από τον της Βουλής. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει το σχετικό Κωδικό των επιχορηγήσεων του Προύπολογισµού της Βουλής. Επίσης ο Λογαριασµός αυτός µπορεί να ενισχύεται από παροχές ή επιχορηγήσεις Τρίτων, τις οποΐες αποδέχεται ο Πρόεδρος της Βουλής, µετά από σύµφωνη γνώµη της ξιασκέφεως των Προέδρών. τ Ο «Λογαριασµός αλληλοβοηθείας» τηρείται από τον Πρόεδρο της Βουλης, ο οποίος και διαχειρίζεται αυτόν, µε τη βοήθεια του . Ειδικού Λογιστηρίου της Βουλής. Οι εισφορές - κρατήσεις, επιχορηγήσεις και οποιεσδήποτε &λλες παροχές για το Λογαριασµό χατατίθενται αµέσως σε έντοχκο τραπεζικό ΛογαΞιασµό, ο οποίος ανοΐίγεται προς τούτο στο πο κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας που εδρεύει στη Βουλή επονόµατι «Βουλή των Ελλήγνων». Ο Πρόεδρος της Βουλής εξουσιοδοτείται για το άνονγµα του ως άνω Λογαριασµού και τη ρύθµιση των λεπτι8ιερειών που θα προκύφουν από την τήρηση του ογαριασµού. Οι αναλήψεις εκ του Λογαριασµού άυτου ενεργούνται δι' εντολών ή επιταγών που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Βουλής τον οποίον απόντὰα ή κωλυόµενο αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι χκατά την τάξη εχλοὙής τους. τ ο Ο ΄ Τα χΒηµατικά βοηθήµατα στους Βουλευτές, Εύρωβουλευτές, πρώην Βουλευτές, πρώην Ευρωβουλευτές και στις σικογένειές τους, παρέχονται µε απόφαση του Προέδρου Ής Βουλής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διασκέφεως των Προέδρων. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής µπορεί να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης. ' Αθίνα, 30 Νοεµβρίου 1990 ΙΕ ' ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩτο) ΕεΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙιΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από τό 1833 Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β . λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 561 τηλ.: 52.48. 188 , . Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 62.48.141 ' Τµύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 62.49.5647 & * & * * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στηιν επαρχία µε καταβολή της αξίας Τυ δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 ΄Γιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: ΚσΘε τεύχος µέχρι 8 σελιδες δρκ. 30.. Από 9 σελίδες µέχρι 16 δρχκ. 4Ο, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σε λιδες και πάνω η τιµη πώλπσης κάθε φύλλου ᾗ µέρους αυτου) αυξάνεται κατά. 20 δρκ. ο Μπορε'ίτε να γίνετε συνδροµητάς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. Θ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 '| Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 . Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετήάσια συνδροµήύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α Δρκ. 8.500 Δρκ. 4256 2)» » » » 12.500 ' » 625 3)» » » Γ΄ » 5.000 . » 250 4)» » » Δ΄ ' » 12000 » 600 5)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 … » 475 6)»΄ » » Ν.Π.Δ.Δ. | » 5.000 » 2560 ζ)| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' » 3.000 » 150 7)» » » Εµπ.& Βιοµ. Ιδ6. » 6.000 » 300 θΘ) » » » τΆν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π. Ε » 25.000 » 1.250 8)Για όλα τα Τεύχη » 55.000 » 2.750 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤοΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001