ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/430

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/430

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
() |δρυση Εργαστηρίων στο Πολυτεχνειο Κρητης και χαθορισµός του εσωτερικού τους ιανονισµου υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 πάρ. 1; 44 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δοµή και λειτου|ηια των Ανωτάτων Εχπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποτήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν 1404/1983 «Δοµή και λειτουργια των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173). β) Της απόφασης Η/2871/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουπους Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρω (Β΄ 296). 2. Τη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής του Πολυτεχνείου Κρήτης (συνεδριάσεις 401/19.1.1990 χκαι 402/20.1.1990). 3. Την 503/1990 γνωµοδότηση του Συµβ…ουλιου της Επικρατείαςµε πρόταση της Υφυπουργου Εθναης Παιδιιας και Θρηαιευματων. αΜφασιζουµι Ε ι Λρθρο 1 Ίδρυση Ιδρ…αι στα ιατωτΞρω τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης τα ακόλουθα εργαστήρια: α) Στο Γενικό Τµήµα το Εργαστηρω Αναλυτικής Χηµείας και Χη΄ µείας Πφιβαλλοντος το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές χαι ερευνητικές ανάγκες του χλάδου της Γενικής Χηµείας, Αναλυτικής Χηµείας, Ραδιοχηµείας και Χηµείας Περιβάλλοντος. β) Στο Τµήµα Μηχανικών Παραγωγης και Διοίκησης τα εργαστήρια: ι) Βιοµηχαναης Παραγωγης µε τή βοηθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΑΜ το οποίο εξυπηριτιι τις εκπαιδευτικές χαι φευνηταές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα των ευέλικτων συστηµάτων πάραγω-. ᾗς. τεχνολογίας της παραγωγής, ροµποτικής και παραγωγής µε τη ήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. ΄ ιι) Ροµποτικής το οποίο εξυπηρετει τις εκπαιδευτικές: χαι ερευνητικές αναγχες στα γνωστικά αντικείµενα δυναµικών συστηµάτων, χινηµατιχης, όρασης, ηλεπροναων υπολογωτων. ελέγχου, ηλατραων µηχανών και αναγνώρισης έικόνων. - * Στο τµήµα Μηχαναων Ορυκτών Πόρων το Εργαστήριο Εφαρµο. σµινης΄ Γεωλογίας, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές χαι ερευνητικές ανάγχες του κλάδου της Εφαρµοσµένης Γεωλογίας µε έµφαση στα ΄ γνωστικά αντικείµένα της Τεχνικής Γεωλογιας, Υδρογεωλογιας χαι γεωλογίας Πετρελαΐου. *'Αρθρο 2 Εσωτερικός Κανονισµος Ο εσωτερικος κανονισµός των εργαστηριων που ι8ρυονται µέ το προηγουµενο αρθρο καθορίζεται µε τα εποµενα αρθρα γ > Άρθρο Αρθρο3 Ε τ ] ] Αποστολή | τσ τ Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολη α τ 1.Την χαλυφη των διδακτικών και ερευνητικών. αναγχων του Τµηµατος, στο οποίο ιδρύεται, στα θέµατα και καλύπτει σύµφωνα µε το άρθρο 1. 2.Τη συνεργασία µε Ελληνικά και Αλλοδαπά ακαδηµαϊκά Ιδρυµατα και ερευνητικά κέντρα, επιστηµονοτεχνικούς και αλλους σχετικούς φορείς σε περιοχές χοινού ενδιαφέροντος. 3.Την οργάνωση σεμιναριων, συµποσίων, συνεδριων διαλεξεων καθώς και την πραγµατοποΐήηση -δηµοσιεύσεων χοι εκδόσεων.΄ 4.Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεποµενα στο Π Δ. 159/ 1984 (Α' 53). &. Τη συνεργασία µε σχεταες δηµόσιες υπηρεσίες, δήµους, χοινότητες χαι άλλους χοινωνικούς χαι επιστηµονικούς φορείς και τη συµβολη του Εργαστηρίου στη μελετη προβληµατων ανάπτυξης της χώρας. Αρθρο 4΄ Προσωπικό .. Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου α1΄ταρτίζεται από τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος, στο οποίο ιδρυεται, που το γνωσταο τους αντικείµενο εµπίπτει στα θεµατα του εργαστηρίου αυτού όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδραου διαταγµατος, καθώς χαι τα µελη ΕΔΑΤΠ και το λοιπό επιστημοναο προσωπικό που τοποθετειται σ' αυτό, Αρθρο &. . Διοαηση Αρµοδιότητες ' 1.Καθε εργαστηριο ξιευθύνεται από μελος του Διδακτικού Ερεύνητι>κού Προσωπικού (Δ Ε.Π.) του ανήκει κατά προτεραώτητα στις βαθµίδες του χαθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 χαι εκλέγεται κατά τα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα 46/1989 (Α. 21),. 2.Ο διευθυντής ασκεί τις αρµοδιοτητες που ορίζει το αρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επί πλεον: 1)Συντονιζει το ξιδακτικό (προπτυχιακο '“ µεταπτυχιακό) Χαι ερευ- . . νητικό έργο του εργαστηριου: β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρµοΐίως το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργοιστηρίου και µεριµνά για την τήρησή του. ) Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου. . 2)Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το αναγκαΐο προσωπικό. ' 3)Μεριµνά για την κατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. 4)Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριστήτων του εργαστηρίου. Ο Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωαίµων υλικών και του χινητού εξοπλιαµού και . ή) Υπογράφει νάθε εξερχόµενο έγγραφο. ΄ “Άρθρο 6 Αειτουργία 1.Ο Διευθυντής, ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που ίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει µέσα στα πλαίσια της αποατολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιµοποΐηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει αχετική απόφαση. #2. Ο ξιευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των µονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιµοποΐηση οργάνων και υλικών που ανήκουν α“ αυτό, την παραµονή των εργαζοµένων (πκροσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας χαι αρτιµέλειας των εργαζοµένων καθώς χαι στην προστασία των οργάνων χαι εγκαταστάσεών του από βλάβες. 3.Η χρησιµοποΐηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται µόνο στο προσωπυτό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και έξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και ακεύη, τα οποία παραξίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, µετά τη χρησιµοποϊησή τους, στη κατάσταση που είχαν παραδοθεί. “ Δ ΄ 4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριµµένων επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύµφωνα µε τις χέίµενες διατάξεις. 5.Ο Διευθυντής µπορεί να αναθέτει σε µέλος ΕΔΤΉΙ την διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. “Άρθρο 7 Πόροι Πόροι κάθε εργαστηρίου είναις 1)Οιπιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δηµόσιες επενδύσεις, ή τον τακτικό προῦπολογισµό ή τηνιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος και οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µε την διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 2)Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). ' Υ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ) ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προύπολογισµό και προῦπκόλογισµό δηµοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας, ) οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε άλλη οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά χαι νοµικά πρόσωπα προς το ΠΠολυτεχνείο Κρήτης για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαΐνουν στο ακοπό του εργαστηρίου και του πολυτεχνείου Κρήτης. “Άρθρο 8 Τηρούµενα βιβλία Για τις ανάγκες χάθε εργαστηρίόυ τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και . στοιχεία: ' . - Βιβλίο πρωτοκόλλου - Βιβλλο Ξεριουσιαών στοιχείων - Φάκελος. Οικονοµικών στοιχείων για χάθε έτος . - Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών χαι οργάνων - Κάθε άλλο βιβλλο ή στοιχεία που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή χρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο. “Άρθρο 9 Χώρος εγκατάστασης Χώρος εγκατάστασης κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου καιτην εκπλήρωση της αποστολής του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε τα όργανα και το λοικό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραµµάτων χαι των εργαστηριακών ασχκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηρίου και το ονοµατεκώνυµο του διευθυντή,. ΄ “Άρθρο 10 Ωράριο λειτουργίας . Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και σύµφωνα µε τον χανονισµό του Πανεπιστηµίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις χείµενες διατάξεις για κάθε χατηγορία. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ' Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 431 (&) Ίδρυση Εργαστηρίου Σχεδιασµού Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Μεγάλης (ΝΊΞΙ ΡΕΞΙΩΝ) στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών και καθορισµός του εσωτερικού του χανονισµού. υπόψη: ΄ 1. Τις διατάξεις: 1)Των άρθρων 50 παρ. 1 χαι 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «για τη δοµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εχκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), και … β}) Της απόφασης Η/2871 /1990 «ανάθεση: αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Βασίλειο Μπεκίρη και Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρδάρα» (Β΄' 296). 2.Τη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών (συνεδριάσεις: 16/10.6.86, 21 /12.7.89 και 6/14.3.1990). 3.Την 591 /1 990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησχκευµάτων, αποφασίζουµε: ' “Άρθρο 1 Ίδρυση στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών Εργαστήριο «Σχεδιασµού Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Μεγάλης Κλίµακας (νΊΞΙ ΡΒΕΞΙΟΩΝ), το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες πάνω σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης στη σχεδίαση ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων για σχεδίαση συστηµάτων. | “Άρθρο 2 Εσωτερικός κανονισµός Ο εσωτερικός χανονισµός του Εργαστηρίου Σχεδιασµού ΟλοκληρωςΚυκλωµάτων Μεγάλης Κλίµακας (ΥΊΞΙ ΡΕΞΙΟΝ), χαθορίζεται µε τα επόµενα άρθρα. … ' ΄ “Άρθρο 3 Αποστολή Το Εργαστήριο Σχεδιασµού Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων Μεγάλης Κλίµακας ΡΕΞΙΟΝ) έχει ως αποστολή: .. 1)Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγχκών του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθώς χαι των άλλων Τµηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής σε θέµατα που ιΥπΞπτουν ατα γνωστικά αντι- χείµενα όπως αυτά ορίζονται στο 1. 2.Τη συνεργασία µε Ελληνικά και Αλλοδαπά ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και ερευνητικά χέντρα, επιστηµονικοτεχνικούς χαι άλλους σχετικούς φορείς σε περιοχές χοινού ενδιαφέροντος. ο 3.Την οργάνωση σεµιναρίων, συµποσίων, συνεξρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγµατοποΐηση δηµοσιεύσεων και εκδόσεων. 4.Την παροχή υπηρεσιών χατά τα προβλεπόµενα στο Π.Δ. 159/ 1984 (Α΄ 53), . . &. η συνεργασία µε σχετικές δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς κουνής ωφέλειας και άλλους χοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς χαι τη του εργαστηρίου στή µελέτη προβληµάτων ανάπτυξης της χώρας. . ' τ Ο . ' ' ο ΄“Άρθρο 4 . Προσωπικό Το προσωπικό του εργαστηρίου απαρτίζεται από τα µέλη: ΔΕΠ του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που το γνωστικό τους αντικείµενο εµπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, καθώς και τα µέλη ΕΔΤΠΙ και το λοιπό επιατηµονικό προσωπικό που τοποθετείται σ' αυτό. ' ' ΄“Άρθρο & Διοίκηση - Αρµοδιότητες 1.Το εργαστήριο διευθύνεται από µέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.ΕΠ.), που εκλέγεται χατά τα οριζόµενα στο Προυδρικό Διάταγµα 46/1989 (Α΄ 21), όπως µε το Π.Α. 65/ 1990 (Α΄ 107),. . ' 2.Ο διευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον;: . . 1)Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - µεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. 2)Καταρτίζει και υποβάλλει το ετήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου και µεριµνά για την τήρησή του. ) Μεριµνά για την οικονοµική διαχείρίση των εσόδων του εργαστηρίου. 3)Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µετο αναγκαΐο προσωπικό. 4)Μεριµνά για-την χατανοµή των χώρων του εργαστηρίου. 5)Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. . . ' ὢ Εισηγείται τους υπεύθυνους εξοπλισµού χκαι ή) Υπογράφει χάθε εξερχόµενο έγγραφο. ΄ ΄“Άρθρο 6 Λειτουργία . αναλωσίµων υλικών χαι του κχινητού . ' 1. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού του εργαστηρίου είναι αυτό που προβλέπεται από τις χείµενες διατάξεις για κάθε χατηγορία. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ὢρες, σύµφωνα µε τον χανονισµό του Πανεπιστηµίου. - > τ * 2.Ο Διευθυντής ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει µέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιµοποΐηση οργάνων χαι χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3.Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των µονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιµοποΐήση οργάνων και υλικών που ανΐκουν σ' αυτό, την παραµονή των εργαζοµένων (προσωπικού, φοιτητών, επιακεπτών), στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργά- ο ΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΟτο) 1429 νων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 4.Η χρησιµοποΐηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίόυ επιτρέπεται µόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύή, τα οποία παραξίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται. µετά τη χρησιµοποϊησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. . ΄ 5.Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος εἷναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριµένων επιστηµόνων σε τοµείς σχετικούς µε τις διδακτικές χαι ερευνητικές ξραστηριότητες του εργάστηρίου, σύµφωνα µε τις χείµενες διατάξεις. ΄ 6.Ο Διευθυντής µπορεί να αναθέτει σε µέλος ΕΔΤΠ την διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστηρίου. “Άρθρο 7 … Πόροι Πόροι του εργαστηρίου είναι: … Η ' α) Οιπιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δηµόσιες επενδύσεις, ή τον τακτικό προυπολογισµό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύµατος χαι οι οποίες χορηγούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που χαθορίζουν οι διατης χείµενης νοµοθεσίας. . ' 1)Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄' 53). ) Οι πιστώσεις από άλλες 4πηγές Ε ή Ετήσια επιχορΐγηση από τακτικό προυπολογισµό και προθπολογι. σµό επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας. τ) Οι κληρονοµιές, Χληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε άλλη οικονο. µική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπκά ή αλλοδαπά φυσικά και νοµκά πρόσωπα προς το Πανεπιστήµιο Πατρών για τους σκοπούς του εργαστηρίου εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαϊνόυν στο σκοπό του εργαστηρίου και του Πανεπιστηµίου Πατρών. τ “Άρθρο & γ .. Τηρούµενα βιβλία Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλια χαι στοιχεία: . Ε ο -Βιβλίο πρωτοκόλλου. ] -Βιβλίο περιουσιαχκών στοιχείων.-Φάκελος Οικονοµικών στοιχείων για χάθε έτος. -Κατάλογος επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών χκαι οργάνων. -Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από τηνισχύουσα νοΟ µοθεσία ή χρίνεται απαραΐίτητο για το εργαστήριο. | “Άρθρο 9 . Χώρος εγκατάστασης Χώρος εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνταιγια τη διεξαγωγή τουέργου και την εκπλήρωση της αποστολής του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισµό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραµµάτων και των εργαστηριακών ασχκήσεων. .. - Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα µε τον τίτλο του ερ+αστηρίου και το ονοµατεπώνυµο του διευθυντή. . Στην Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 1990 Η ΥογπονΡτοΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ' 1430 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 432 (5) Αποδοχή καταθέσεων σε Κοινό από την Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία µε την επωνυµία «ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». “Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του ἁρθρου 7 του Ν. 5638/1932 «περί καταθεσεως σε χοινό λογαριασµό» (ΦΕΚ 307/Α΄), .-2. Την αριθ. 128/7.11.1990 πράξη του Υπουργικού Συµβουλϊου. . . 3.Την αριθ. 644/2].11.90 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επι. κρατείας µετά από πρόταση του Υπουργού ΕµΜριου, αποφασίζουµι ΄Άρθρο µόνο Η Ανώννυµη Τραπεζική Ετξιρεία µε την επωνυµία «ΔΑΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» µπορεί να δέχεται καταθέσεις σε χοινό λογαριασµό, µε τους όρους που καθορίζονται κάθε φορά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσωυση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. … Αθήνα, 5 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο νπΟΥΡΓΟΣ εΜπΠΟΡιον - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ - φ ΑΠΟΘΑΣΕΙΣ (6) Πραξη Διοαητη αριθ. 1843/30.11.90 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τρεχούµενοι λογαριααµοί για κάλυφη αναγκών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω του γραφείου εκκαθαρίσεως. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Να τροπ…ιησει την απόφαση ΕΝΠΘ 452 /21/23.7. 90 καινα καθορίσει τα ακόλονθα: Επιτρέπεται η δηµιουργία χρεωστικών υπολοίπων στους τρεχούµενους λαγαριασµούς των χρηµατιστηριακών Εταιρειών του Ν. 1806/88 και των χρηµατιατών υπό τους ακόλουθους όρους χαι προύποθέσεις: 1)Οι λογαρικαµοί θα. χρησιµοποιούνται για την εκκαθάριση των χρηματωηρ…ών συναλλαγών µέσω του γραφείου εκκαθαρίσεως, τα δε χρεωσταα υπόλοικα θα καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο διαφορές που προκύπτουν χατά την εκκαθάριση. 2)Κάθε Εταιρεία χαι κάθε χρηµατιστής έχει τη δυνατότητα να τηρει µόνον έναν λογαριασµό για το σκοπό αυτό. ) Οι χρεώσεις των λογαριασµών που προκύπτουν κάθε γµέρα ταχτοποιούνται µέσα σε διάστηµα (5) εργασίµων ηµερών το αργότερο. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. . Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ( Πράξη Διοικητή αριθ. 1845/30.11.90. (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) “Ἰροποποΐηση της ΠΔ/ΤΕ 1011 /22.4.87, όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβε υπόψη; . 1)το άρθρο 1 του Ν. 1266/ 82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 2)την ΠΑ/ΤΕ 1011 /22,4.87, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα (τελ. ΠΑ/ΤΕ 1830/ 12.11.90), αποφασωε τα ακόλουθας 1.Καθοριζεται σε δώδεκα µήνες η ελαχιστη διάρχκεια της παράτασης δανείων που έχουν συναφθεί ή συνάπτονται στα πλαίσια της ΠΔΑ/ΤΕ 1011/22.4.87, όπως ισχθει, χαθώς και των δανείων που έχουν συναφθεί µε ειδικές εγκρίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, εφόσον οι δανειζόµενοι περιλαµβάνονται στις δικαωυµενες χρηµατοδότησης κατηγορίες που καθορίζονται στην προαναφερόµενη Πράξη,. 2.Δεν επιτρέπεται η εξόφληση πριν από τη συµ…βατιιή τους λήξης των πιο πάνω δανείων. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΑ/ΤΕ 1011 |22 4.87, όπως έχει τροποποιηθεί. Η ισχύς της παρούσας Πράξης αρχίζει από την ηµεροµηνία κοινοποίτης. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄). Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ -ή . (8) Επαναλειτουργια Γραφείου Αντιπροσωπείας της Αγροτικης Τράπεζας της Ελλάδος στο Πυσεεϊαλοτί Γερµανίας. (Συνεδρίαση 457 θέµα 1} ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΠΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόφη: 1)την απόφασή της 405/10/14.11.88 µε την οποία εγκριθηχε η µεταφορά στις Βρυξέλλες του λειτουργούντος µέχρι τότε Γραφείου Αντιπροσωπείας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Γερµανίας, 2)το περιεχόµενο των 2032 /5/18.1.90 και 464/6.9.90 (ΑΠ 175, 2101) εγγράφων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλαδος, αποφάσισε: Να εγκρίνει την επαναλιιτουργια στο Πυεεεϊαοτί Γερµανίας του µεταφερθέντος µε την προαναφερόµενη απόφαση και λειτουργούντος σήµερα στις Βρυξέλλες Γραφείου Αντιπροσωπείας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η εν λόάγω τράπεζα έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (1 8) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Αντικροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νοµισµατικής Πολιτικής χκαι Τραπεζιχων Εργασιων) προσδιορίζοντας τήν ακριβη διευθννση του τόπου εγκαταστασης του χαθώς χαι την ηµεροµηνία διακοπής των εργασιών του αντίστοιχου Γραφείου της στις Βρυξέλλες. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα µέλη Η γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθίνα, 27 Νοεµβρίου 1990 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ (9) Συµπληρωση της αποφ ΥΠ 151/1/2211.76. (Ξυνεδρίαση 458/29 10.90, θέµα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ Η. ΕΠΙΤΡ0ΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφου έλαβε υπόψη: . α) Την απόφ. ΥΠ 151/1/22.11.76 µε την οποία επιτράπηκε, στις τράπεζες Ε ΕΤΒΑ ΕΤΕΒΑ και ΕΚΤΕ να δεχονται αιτήσεις φυσικών προ. σώπων, χατοίκων αλλοδαπης για την αγορά τραπεζικών οµολόγων µε εισαγωγή µηυποχρεωτικά εκχωρητωυ συναλλαγματος και την επανασυναλλαγµατοποΐηση του προξόντος εξόφλησης κατά τη Χήξη τους, 2)τη σκοπιµότητα περαιτέρω διευρυνσης της παρεχόµενης µε την πιο πάνω απόφαση δυνατότητας, αποφάσισε: Να συµπληρωσει την παραγρ. 1 της απόφ. ΥΠΙ5Ι/1/22.11.76 και να χκαθορίσει ότι επιτρέπεται στις εξουσωδοτηµενις για την εχδοση τραπεζικών οµολύγων τράπεζες να δέχονται αιτησεις φυσικών προαώπων κατοίκων αλλοδαπής για την πώληση α' αυτά τραπεζικών οµολόγων µε τους αναφερόµενους στην εν λόγω απόφαση όρους. ΄΄ Κατά ταλοιπά η απόφ. ΥΠ 151/1/22.11.76 παραµένει αµετάβλητη, Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η γραµµατέας λ Ο Πρόεδρος - ' µέλη Ακριβές αντίγραφο Αθΐνα, 27 Νοεµβρίου 1990 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ(10) Ειδοση από τις τράπεζες πιστωτικών επιστολων σε συναλλαγµα: . (&ΤΑΝΌ ΒΥ ΟΓΡ ©ΒΕΡΙΤ).:. (Ξυνεδρίαση 458/29.10.90, “θέµα 7) . ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ . Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ΄ΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υποΦη ο κί 1)τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλαδος σχεταα µε την εκδαπ| εγγυητικών εξιστολών σε σνναλλαγµα κατ' εντολή ελληνικών επχειρη- ' σεων για την χάλυψη υποχρεώσεών τους στο εξωτερικό, β) αιτήµατα τραπεζών σχετικά µείτην έκδοση πιστωτικών επιστολών σε αυνάλλαγµα (ΞΤΑΝΡ ΒΥ ΙΕΤΤΕΒΣ ΟΡ.ΟΒΕΡΓΤ), αποφάσισε τα ακόλουθα;: , Επιτρέπεται στις τρξπζες που λειτουργούν στην Ελλάδα να εκδίδουν και πιστωτικές επιστολές σε συνάλλαγµα (ΞΤΑΝΡ ΒΥ ΙΕΤΤΕΒΣΞ ΟΓΡ. €ΒΕΌΙΤ) µε τους όρους καυπρούποθέσεις που καΘορίζο… από τους πισξωτικούς και συναλλαγµαταους χανόνες που ισχύθουν …οτε για . την έκδοση εγγυητικών επιστολών σε συνάλλαγµα. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερδά της. Κυβερνηαως Ο Πρόεδρος Τα µέλη... Η γραµµατέας αντίγραφο Αθήνα, 28 Νουµβρίου 1990 µµατέας. Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ. 1432 . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩτοι ΕΘΝΜΙΚΟ ΤΝΥΠΟΓΡΑΦΕιΟ Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από τό 18323 Διεύθυνση : , Καποδιστρίου 34 .. Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Τακ. Κώδικας: 104 32 . -> , ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6Β . λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ . ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.188 . . * [ια φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.141 * Τµήύµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 * Οδηγίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ σττιν επσρέί΄σ µε καταβολήύ της αξίας του δια µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πλπροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύκος µέχρι 8 σελίδες δρκ. 30 . Από 9 σελίδες µέκρι 16 δρκ. 40 , από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή πώλτησης κάθε φύλλου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. ψπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχκος θέλετε. Θα σάς αποστέλλεται µε το Τακυδροµείο. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΑλληλοΗ ετύσια συνδροµήύ είναι: βουηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 ΄ Δρχκ. 425 2)» » » Β΄ » 12.500 . » 625 ) » » » Γ … . » 5.000 » 250 Ε) » » » Δ » 12.000 |> ». 600 7)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 . 8)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » ΄ 56.000 » 25650 ζ| » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄ » 3.000 » 1560 1) » ν » Δελτ. Εµη.&. Βιοµ. 1δ. » 6.000 » ο 300 θΘ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1.250 9)Για όλα τα Τεύχκη » » 55.000 » 2.750 Πλαροφορίες: τολ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατυ κής, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την απόφαση της ΕΝΠΘ 452/21/23.7.90. ή Το από 8.11.90 (ΑΠ 2851) έγγραφο του Προέδρου του Χρηµατιο στηρίου Αξιών Αθηνών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-13 Προεδρικό Διάταγμα 1990/430
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/167
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία