ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/434

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/434

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
΄ (&) Τροποποΐηση του άρθρου 6 του Π.Δ. 222 /1988 (ΦΕΧ 95 περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιώς (ΒΕΠ). - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ , ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ “Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ. 2 του Ν. 1746/ 1988 µιση τόυ θεσµού των Επιµελητηρίων καί αλλες ξιατάξεις (ΦΕΚ 1988). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγρ. 10 του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων . ἁηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 37/Α/1986),. 3. Το Π.Δ. 222/1988 «περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του τεχνικού Επιμελητηρ΄ιου Πειραιώς (ΒΕΠ) (ΦΕΚ 95/Α/1988),. 4. Την από 21.9.1988 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιώς. 5. Την αριθµ. Υ. 1140/1051173/1390/0001 /90 απόφαση των Πρωθυπουργού. και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/ 10.7.90),. 6. Την µε αριθµ. 393/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Αρθρο µόνο.. Τροποποιείται η παράγρ. 34 του άρθρου 6 του Π.Δ. αριθµ. 222/ 1988 (ΦΕΚ 95/Α/1988) ως κατωτέρω: Του Γραφείου Οργάνωσης χαι Μηχανογραφικών Εφαρµογών Προίσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοιχητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Η /Υ. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτελεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐγνα, & Δεκεμβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ..ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι γπονΡτοι . ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ νωγπονΡτοΣ 6 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜπΠΟΡιονΥ . ΑΘΑΝ; ΞΑΡΧΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 435 (8) Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Λάρισας. Εχοντξς υπόφης - 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ. 2 του Ν. 1746 /1988 µισή του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 2/Α/ 1988). . 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δηµοσιο Τοµέα χαι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ό6/Α/ 1983). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγρ. 10 του Ν. 1586 /1 986 .Βαθ΄ 1439 µολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/1986).. 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1 988 ..Συγχώνευση των Ε. Β Ε. Αγρνίου, Βόλου, Αράµας, Ηπείρου, Πρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρχκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου µε τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Επιµελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, ΗΠρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου, αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεχανησου µε το ΕΒΕ Καλύµνου - Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητηρια» (ΦΕΚ 67/Α/1988),. 5. Την αριθµ. 7/13.12.1988 απόφαση του Διοικητκού Συµβουλίου΄ του Επιµελητηριου Λάρισάς. 6. Την απόφαση των Πρωθυπουργου και Υπουργου Οικονοµικών αριθμ Υ - 1140/1051173/1390/0001/1990 «Ανάθεση αρµοδιο. τήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ . 420/Β/10.7.90),. 7. Την µε αριθµ. 528/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επι' κρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου χαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. Διάρθρωση Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηριου Λάρισας διαρθρώνονται σε επιπεδο Διευθυνσης. η οποία συγκροτείται ως εξής: . α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχν…ων θεματων β. Τµήµα Διοικητικού - Οικονοµικού. γ. Τµήµα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών.. δ. Γραφείο Τύπου - Εκδόσεων και Δηµοσίων Σ χέσεων. Άρθρο 2 Αρµοδιότητες. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στα πλαίσια πάντοτε των διατάξεων του Ν. 1746/1988 ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, τα οποία κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων χαι του Γραφείου ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΤΓΕΛΜΑΤΟ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: - Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εµποροβιοµηχανικών χκαι Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανήχουν: - Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανία, το Εµπόριο, την Βιοτεχνια και τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωµοδοτικού έργου του Επιµελητηρίου. - Η παρακολούθηση κάθε θέµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό . και εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων η εισήγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. - Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολούθηση χκάθε θέµατος, που αφορά το εµπόριο, την βιοµηχανία, τα επαγγέλµατα χαι τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιμελητηρίου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και κανονιστικών γενικά πράζξεων, καθώς χαι η ενηµέ΄ των µελων του Επιµελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων.: - Η στατιστική παρακολουθηση της εµπορικης, βιοµηχανικής, επαγγελµατικής και βιοτεχνικης κίνησης, η συγχεντρωση και η µελέτη όλων. των στατιστικών στοιχείων των εκδιδοµενων από ρλες τις αρµόδιες . υπη΄ρεσιες, καθώς και η δημοσιευση των στοιχείων αυτών και των πορι σµάτων της µελέτης» στογµµηνιαΐο Δελτίο του Επιµελητηρίου που µπορεί να εκδίδει. - Η ἓ έρευνα της αγοράς και η µελέτη των προβληµατων που ανακύπτουν από το εµπόριο, την βιοµηχανία, τα επαγτελµατα και την βιοτεχνία. - Η κατάρτιση προγραµµατος επί της πορείας και της δραστηριοτητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικου Οργανου της πολιτείας χαι ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής του εµπορίου, βιοµηχανιας, επαγγελµατων, βιοτεχνιας, Τουρισµού χαι Μεταφο. ρών. - Η µελετη και η προταση µέτρων για την απλουστευση των διαδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγιχοτητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η ἓ έρευνα και η γνωµοδότηση για παροχή βιοτεχνιχων δανείων. - Η χατατόπιση των µελών του Επιµελητηρίου και των ενδιαφεροµένωναλλοδαπών για τις υφιστάµενες συνθήκες προς το σκοπό, της άσκηΕφαρµογων, ανηχουν σης εµποριας στο χώρο της διπαιοδοσιας του Επιµελητηριου και της δηµιουργίας µικτών επιχειρήσεων. - Η επαφή και η τήρηση των εγγράφων και στοιχείων µε την Περιφερειαχη Ένωση Επιµελητηρίων Θέσσαλίας, την Ένωση των Επιµελητηρίων Ελλάδος, την Ένωση Επιµελητηριων Ε.Ο.Κ. - Η καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειῶν και των εµπορικών εθίµων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευής για συµµετοχή τόυ Επιµελητηριου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού, χκαθώς χκαι σε εµπορικες αποστολές. - Η οργανωση εκθεσιακών εχδηλωσεων στο εσωτεριχο και εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικες υπηρεσίες.: - Η παρακολούθηση και καταγραφή των θεσµικων µεταβολών της Ευρωπαιχης Κοινοτητας και η συσχέτιση αυτών µε τους αναλογους θεσµούς που ισχύουν στην Ελλάδα. . - Η µέριµνα για την οργάνωση σεµιναριων, διαλέξεων και προγραµµάτων εκπαιδευσης επιχειρηµατιιων στελεχών, για την ενημερωση τους σε επιχαιρα θεµατα, την εφαρµογη και διάδοση των συγχρονων µεθόδων έρευνας της αγοράς, χόστους, διαφημισης, τυποποΐησης Χαι διάθεσης των προϊόντων, αυξησης της παραγωγιχοτητας και γενικά της . οργάνωσης των επιχειρήσεών µε σύγχρονες βασεις και µεθοδους λειτουργίας. - Η παραχολουθηση καί µελέτη ζητηµατων σχέσεως εργοδοτών χαι ,΄εργατουπαλληλων, η µελέτη της ελληγνικής και ξένης νοµοθεσιας σε θέµατά αγοράς εργασίας. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων Σωµατειων Ενώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών, χ.λ.π. β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ >΄ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοιχητιχου - Οικονοµικου ανηΧουν: - Ο χειρισµος όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολες του προσωπικού. - Η µέριµνα για την διακρίβωση των ανάγκών εκπαϊδευσής τού προσωπικόύ. - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγράαµµάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της: ισχυουσας κάθε φορά σχετικής νοµοθεσίας. - Η µέριµνα γιά την διατηρηση και λειτουργια της βιβλιοθηχης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλλχηλογραφίας, δακτυλογραφηση, αναπάραγωγή εγγράφων και εντύπων, και τήρηση του Γενικού Πρωτοχόλλου των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. “ - Η µεριμνα για την βεβαίωση του γνήσιου, της υπογραφης του προσωπικού και των πολιτών της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων δικαιολογητιχων υστερα από αντιπαραβολη τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφειο των φύλλων της Εφηµερίδος της Κυβερνησης ή άλλων εντύπων και διανομη τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για την φύλαξη και καθαρισµό της Υπηρεσιας - Η µέριµνα για την. λειτουργια του τηλεφωνικού κεντρου, τηλετύπων χαι λοικών µέσων επικοινωνίας. - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπης και του Διοικητικού Συµβουλίου και της Αντιπροσωπευτιχης Γενικής Συνελευσης του Επιμελητηριου ΄ - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποιηση του προύπολογισµου του Επιµελητηρίου. - Η διαχειριση κάθε καθως και ή εκχαθαρωη αποδοχων και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την είσπραξη κάθε - Η µέριµνα για την προµηθεια κάθε. µηχανηματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχρούσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων, κ.λ.π.). - Η µέριµνα γιά την εκποΐηση κάθε περιουσιάκού στοιχείου. - Η µέριµνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. * - Η µέριµνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. τ- ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ.ΓΩΝ. Στην αρµοδιοτητα του Τµήµατος Μητρώου - Μηχανογραφικών τ γ Ε τ-. - Η τηρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηριου, συνεχής ενηµέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοπονητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλογων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητησίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβη και έλεγχος 8ιχαιολοτητικων για την έκδοση άδειας παραγωγού Ααφαλίσεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Σμµβασεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρωο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντι- ΄ προσώπων. - Η έκδοση πιστοπονητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δενγµατοληφιών και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµούθεσία. * - Η θεώρηση του οµοίου και γνησίου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικων αναγκών όλων των Τµηματων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού, τεκµηρίωσης, υλοπόΐησης των εφαρµογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών χαι Μελετών Σκοπιµότητας. δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στην αρμοδιοτητα του Γραφείου Τύπου - Εκδοσεων και Δηµοσίων Σχέσεων ανήκουν; - Η προβολη του έργου του Επιµελητηρίου δια του τύπου χαι κάθε άλλου πρόσφορου µέσου. - Η επιµέλεια για τις εκδόσεις του.Επιµελητηριου, την αποστολή αυτών στα µέλη και τους Οργανισµους - Η έκδοση ενηµερωτικών δελτίων τύπου επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Ετµιµελητηριου - Η παραχολουθηση του ηµερήσιου τύπου, του Περιοδικου, Όικονοµικού Τόπου και του Ξένου Τύπου και η ενηµέρωση των Υπηρεσιών για δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές τους. - Η επιµέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου, της υποδοχής και φιλοξενίας ξένων αποστολών. - Η µέριµνα για την λειτουργία της βιβλιοθήκης του Επιµελητηρίου και του εµπλουτισµού της µε έντυπο υλικό. “Άρθρο 3 Διάρθρωση µονίµων θέσεων. Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικου κατά χατηγορίες και Κλάδους ορίζονται ως εξής: ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητυκός - Οικονοµικός θέσεις πέντε (5). . Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής .. Ειδικότητος επιστήµης Η/Υ θεσεις µία (1) “ΚΑΤΗΡΟΡΙΑ τε Κλάδος ΤΕ Διοικητικος Λογιστικός θεσεις δύο (2),. Κλαδος ΤΕ Πλχηροφορικής. ΄ . ΄΄ Ειδικότης Πληροφορικής θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλαδος ΔΕ Διοικητιχος Λογιστικός εχ των οποίων δυο (2) θέσεις µε ειδικότητα εισπράκτορα θέσεις δέκα (10),. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ ειδικότητα χειριστή Η /Υ θέσεις µία (1).. Κλάδος ΔΕ Δακτυλογ ράφων - Στενογραφων ειδικοτητα ελλχηνικής γραφοµηχανής θέσεις µία (1). Ειδικότητα ξενόγλωσσης γραφοµηχανής θέσεις µία. (1),. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστων - Διερµηνέων ειδικότητος δύο (2) ξένων γλωσσών θέσεις µία (1). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις δύο (2). Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος θέσεις δύο (2). “Άρθρο 4 . Θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου. Προσωπικου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988. Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό: Μα (1) θέση Οικονοµολόγου ειδικού σε θέµατα Βιοµηχανίας ή Εµπορίου (εσωτερικού - εξωερικού) ή Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων ᾗΈρευνας Αγοράς (ΜΑΒΚΕΤΙΝΩΟ),. Άρθρο 5. Προσόντα διορισµού. Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαΐου, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88),. “Άρθρο 6 >Προϊστάµενοι Υπηρεσιών. 1.Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Λαρισας πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή του Κλάδου ΤΕ Διοιχητικός - Λογιστικός. 2.Των Τµηµάτων χαι του Γραφείου του εν λόγω Επιµελητηρίου πρόστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. “Άρθρο 1 Μεταβατιχες Διατάξεις. Οι κατά την δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λάρισας και του Επαπελματικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Λάρισας που συγχωνευθηκαν σύµφωνα µε τις διαταξεις του Ν. 1746/1988, χατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά Κλάδους χκαι χατηγορίες που προβλεπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργο Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσίευση χαι εκτελεση του παρόντος διατάγµατος, Αθήνα, & Δεκεµβρίόυ 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ε Οι γπονΡΕοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΔΕΡΝΗΣΗΣ νωνγπονΡτΟΣ οικοΝοκνικαΝ Μ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜΠΟΡιον ΑΘΑΝ. ΞΑΡΧΑΣ -+ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 436 (4) Οργανωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηριου Λέσβου. ΄ . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΉΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόφψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του. Ν. 1746/1988 Ρύθµιση ΄ του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 2/Α/88),. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόςληψη στο Δηµόσιο Τοµέα χαι άλλες διατάξειξ» (ΦΕΚ 6/Α/83). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν. 1586/1986 ΄ λογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Άη' µοσίου Δικαΐου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες . διατάξεις, (ΦΕΚ 37/Α/86). 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου µε τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Επιµελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Αράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαματας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεκανήσου και του ΕΒΕ Καλύµνου - Κω χαι ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήρια» (ΦΕΚ 67 /Α/88),. 5.Την αριθ. 11 /24.11.88 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελήτηρίου Λέσβου. 6.Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών αριθ. Υ. 1140/105/173/1390/0001/1990 (ΦΕΚ 420/Β/ ' 10.7.90) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον γφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/10.7.90),. 7.Την αριθ. 525/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών προεδρίας της κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:“Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Επιμελητηριου Λέσβου διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: 1)Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. 2)Τµήµα Διοικητικού - Οικονοµικού. ' . ) Γραφειο Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών. “Άρθρο 2 ο Οι αρµοδιότητες της Α/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τα οποία κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και του Γραφείου ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Στην αρµοδιότητα του Τµηματος Εµποροβιοµηχανιχων και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανηχουν Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανια, το Εµπόριο, την Βιοτεχνία και τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικου έργου του Επιµελητηρίου. . Η παρακολουθηση κάθε θέµατος που αγαφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριοτης χώρας, καθώς και στη βιοµηχονία της περιφέρειας του Επιµελητηρίου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µελών επί των εκάστοτε ισχυουσων διατάξεων και η εισΐγγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. Η στατιστική παρακολούθηση της εµπορικής και βιομηχανικης κίνησης, η αυγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδοµενων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών και των πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηριου που µπορεί να εκδίδει. Η έρευνα της αγοράς και η µελέτη των προβληµατων που ανακύ- . πτουν από το εµπόριο και. την βιοµηχανία. Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολουθηση κάθε θέµατος που αφορά τα επαγγέλµατα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιµελητηρίου και η εφαρµογή των:σχετικών διαταξεων νδµων και χάνονιστι κών γενικα πραξεων, καθώς και η ενηµέρωση,των µελων του Επιµέελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. Η κατάρτιση προγράµµατος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης χαι προαωγωγής των επαγγελµάτων και της Βιοτεχνίας του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας. Η µελέτη και η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµενων Η επιµέλεια της προπαρασχευης για συµµετοχή του Επιµελητηριου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς χκαι σε εµπορικές αποστολές. Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειων και εµπορικών εθίµων. ι Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων Σωµατείων - Ενώσεών, Οµοσπονδιών Συνεταιρισµών κ.λ.π. Η επιµέλεια της συνταξης, εχδοσης Χαι διεκπεραίωσης του µήνιαΐου .Δελτίου του Επιµελητηρίου. 2)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην Αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητικού - οικονοµικού ανηκουν: Ο΄ χειρισµος όλων των θεµάτων υπηρεσιακής χαταστασης του προσωπικού. Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητικη συνθεση και τις αριθµη- . τικές μεταβολες του προσωπικού. Η µέριµνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχυουσας κχάθε φορά σχετιχης νοµοθεσίας. Η µέριµνα για την διατηρηση και λειτουργια της βιβλιοθηκης και τον εµπλουτισµο της µε έντυπο υλικό. Η διακινηση της. αλληλογραφίας, δαχτυλογραφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τίρηση του γενικού Πρωτρκόλλου των εισερχοµένων χκαι εξερχοµενων εγγράφων. Η µέριµνα για την βεβαίωση του γνήσιου. της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτ…ών, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοτυπιών ' φωτογραφιών ή εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους µε.το επιδεικνυοµενο σχετικό πρωτότυπο, ή αχριβες αντίγραφο. Η µέριµνα για την παραλαβη από το Εθνικό Τυπογραφειο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και βιανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. Η µεριµνα για την φύλαξη κάι καθαρισµό της Υπηρε6ιας Η µέριµνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κεντρου, τηλετύπων και λοικών µέσων επικοινωνίας. Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροτου Διοικητικού Συµβουλίου και της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνελευσης του Επιµελητηριου . ' Η µέριµνα για την χατάρτιση και τροποποΐηση του προυπολογισµου του Επιµελητηρίου. Η διαχειριση κάθε δαπάνης χαθως και η εικαθαριση αποδοχων και γενικά αποζημιωσεων προσωπικού. Η µεριµνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. Η µέριµνα για την προµηθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσια η µέριµνα για τήην εκτέλεση εργασιών (τυπογραφιχων, επισκευής και συντηρησης «τιρίων, εγκαταστασεων και μηχανηματων κ.λ.π.). Η µέριµνα για την εκποΐηση χάθε περιουσιακού στοιχείου. Η μέριµνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. ΄ Η µέριµνα για την διαχείριση υλικού της υπηρεσίας. ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρµοδιοτητα του γραφειου Μητρωου - Μηχανογραφικών Εφαρμογων, ανήχκουν: Η τηρηση των µητρώων των µελων του Επιμελητηριου, η συνεχης ενηµέρωσή του, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοπουητικών. Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την αναδειξη της. Διοικήσεως του Επιµελητηρξίου χαι χάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. Η παραλαβη και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, χκαθώς και η τηρηση Ειδικου Μητρωου αυτών. Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβασεων και τηρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. . Η παράλαβή και ο έλεγχος δικοιολογητικών για Φήν εγγραγή στο . Ειδικό Μητρωο Εξαγωγέων. . Κάθε ενέργεια για την εγαρµοτη του Νόµου περί Εµπορικών Αντι- ΄ προσώπων. Η έκδοση πιστοποιητικων προελευσεως και βεβαιωσεων τιµών. Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δειγµατοληφψιών . και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύθούσα νοµοθεσία. Η θεώρηση του οµοίου και γνησίου της υπογραφής. των µελων του Επιµελητηρίου. ' Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών ολων των Τµηµάτων της Υπηρεσιας από πλευράς ανάλυσης, οχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιµότητας. “Άρθρο 3 : Οι θέσεις: του µόνιµου προσωπικού κατά καπ|γοριες και κλάδους, οριζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλαδος ΠΕ. Διοικητικός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ . Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις δύο (2). Κλάδυς ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότητας Πληροφορικής θέσεις µία (1), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλαδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστιχος εχ των οποίων µία (1) θεση για εργασίες Εισπράκτορα θέσεις τέσσερεις (4). ' Κλάδος ΔΕ Προσωπικου Η/Υ ειδικότητας χειριστων Η/Υ θέσεις µία . ( Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων θέσεις µία (1), ΚΑΤΗΤΓΟΡΙΑ ΥΕ ΄ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις µία (1). . Κλάδος ΥΕ Προσωπικού. Καθαριότητος θέσεις µία 1). Οικονρμικός θέσεις τρεις (Ά). . -'Άρθρο 4 ο Προσόντα διορισµού Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88). “Αρθρο 5 Προϊστάµενοι υπηρεσιών 1.Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Λεσβου προΐσταται υπαλληλος του Κλάδου ΠΙΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή του Κλάδου ΤΕ. Διοικητικός - Λσγιστικός. ΄ 2. Των Τµηµάτων χαι του Γραφείου τουύ εν λόγω Επιµελητηρίου πρόστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ. Διοικητικός -“Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΑΕ Διοικητικός - Λοσγιστικός, “Άρθρο 6 Μεταβατικές Διατάξεις Οι κατά την δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Μυτιλήνης και του Επαγγελµατικου και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Μυτιλήγνης που συγχωνευθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1746 κατατάσσοντάι αυτοδίκαια σε θέσεις άντίστοιχες κατά Κλάδους και Κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. ΄ Στον Τπουργο Εµπορίου αναθέτούµε την δηµοσίευση και εκτελεση του παρόντος Διατατµατος Αθΐνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ … Οι νπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ νωγπονΡτΟΣ οικοΝονικαΝ Μ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ . . ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΄ . ΑΘΑΝ. ΞΑΡΧΑΣ Η π ε ο ΄ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 437 (5) Οργανωση των Υπηρεσιων του Ει=ιµελητηριου Αιτωλοακαρνανίας. ' ' Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας υπόψφη: .1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 1746/1988 «Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων χκαι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2/Α/88). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 6/Α/83). 3.Τις διατάξεις του άρθρου Ο παρ. 10 του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Αηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ. 37/Α/86),. 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Πρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Έέρχκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, πάτρας, Σάµου, Χίου µε τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Επιµελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, ΗΠπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαματας, Κέρκυρας, λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεκανησου χαι του ΕΒΕ Καλύµνδυ - Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητηρια» (ΦΕΚ 67/Α/88&). 5.Την αριθ. 3/5.12.88 απόφαση του Διοιχητιχου Συµβουλίου του Επιµελητηριου Αιτωλοακαρνανίας. 6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών αριθ. Υ. 1140/1051173/1390/0001/1990 (ΦΕΚ 420/π/ 10.7. 9Ο) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οιιονοµικων στον Υφυπουργό Οικονοµικών». 7.Την αριθ 527/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών προεδρίας της κυβέρνησης και Εµπορίου χαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 ΄ Δ'ιάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία ξυγχροτεϊτάι ως 'εξής: 1)Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. 2)Τµήµα Διοικητικού - Οικονοµικού. ΄ ή Γραφείο Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών. “Άρθρο 2 Οι αρμοδιοτητες της ΔΑ/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και του Γραφείου ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΤΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Στην αρµοδιότητα του Τµηµατος Εμποροβιομηχανιχων και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανηκουν Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανια, το Εµποριο, την Βιοτεχνία χαι τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωµοδοτικού έργου του Επιµελητηρίου. Η παρακολούθηση χάθε θέµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, καθώς και στη βιοµηχανία της περιφέρειας του Επιµελητηρίου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µελών επί των εχάστοτε ισχυουσών διατυάξεων χαι η εισΐγγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. Η στατιστιχη παρακολούθηση της εµπορικής χαι βιοµηχανικης χίνησης, ή συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εχδιδοµενων από ολες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσιευση των στοιχείων αυτών και των πορισµάτων της µελέτης στο μηνιαιο Δελτίο του Επιμελητηριου που µπορεί να εκδίδει. Η έρευνα της αγοράς και η µελέτη των προβληµάτων που ανακύπτουν από το εµπόριο και την βιοµηχανία. . Η µελέτη, η αντιµετώπιση χαι παρακολούθηση χκάθε θέµατος που αφορά τα επαγγέλµατα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιµελητηρίου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και κανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. Η κατάρτιση προγράµµατος επί της πορείας και της δράστηριότητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµάτων και της Βιοτεχνίας του Εµ.πορίου και της Βιοµηχανίας. Η µελετη και η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομενων Η επιµέλεια της προπαρασκευής για συµµετοχή του Επιµελητηρίον σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού χαθώς και σε εµπορικές αποστολές. Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλωσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών χαι εµπορικών εθίµων. Η τῆρηση ευρετηρίου των εχκάστοτε υφισταµένως Σωµατείων - Ενώσεων, Οµοσπονδιών Συνεταιρισµών κ.λ.π. Η επιµέλεια της συνταξης, έκδοσης χαι διεκπεραΐωσης του µηνιαΐοι Δελτίου του Επιµελητηρίου. βΒ) ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟικοΝΟΜΙκοΥ Στην Αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητικού - οικονοµικού ανή χουν; Ο χειρισμός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προ σωπικού. Η επεξεργασία στουχείων για την αριθµητική συνθεση και τις αριθµη τικές μεταβολες του προσωπικού. Η µέριµνα για την διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προ σωπικού. Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης προσωπι κού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύθουσας κάθε φορι ' σχετικής νοµοθεσίας. Η µέριµνα για την διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης χαι το εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγ εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του γενικού Πρωτο κόλλου των εισερχοµένων χαι εξερχοµένων εγγράφων. ' Η µέριµνα για την βεβαίωση του γνήσιου, της υπογραφής του πρε σωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητικών, ὑστερά από αντιπαραβολ . τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο, ή ακριβές αντίγραφο. Η µέριµνα για την παραλάβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύ΄ ΕΦΗΝΙΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πρΩτο) λων της Εφηµεριδας της Κυβερνησης ή άλλων εντύπων και διανοµη τους στα αρµόδια γραφεία. Η µεριμνα για την φύλαξη και καθαρισμο της Υπηρεσιας Η µέριµνα για την λειτουργια του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοικών µέσων επικοινωνίας. Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικης Επιτροπής του Διοικητικού Συµβουλίου και της Αντιπροσωπευτικης Γενικής Συνελευσης του Επιµελητηριου Η µέριµνα για την κατάρτιση χαι τροποποιηση του προυπολογισµου του Επιµελητηρίου. Η διαχειριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκχαθαριση αποδοχων και ΄ γενικά αποζηµιωσεων προσωπικού. . Η µέριµνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. η µέριµνα για την προμηθεια κάθε µηχανήµατος, υλικου, εφοδιου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, συµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. η µέριµνά για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφιχων, επισκενής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων κ.λ.π.). Η µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. ' Η µέριµνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. Η µέριµνα για την ξιαχείριση υλικού της υπηβεσίας. ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ' Στην αρµοδιοτητα του γραφειου Μητρωου - Μηχανογραφικων Εφαρµογων, ανήκουν: Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηριου, η συνεχής ΄ ενηµέρωσή του, καθώςςχκαι η έχδοση σχετικών πιστοπονητικών. . Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων γι΄α την ανάδειξη της Διοικήσεώως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. η παραλαβη και έλεγχος δικαιολογητιπων για την έκδοση άδειάς παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρωου αυτών. Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τηρηση Ειδικου ΄ Μητρώου αυτών. Η παραλαβή και ο έλεγχος διχαιολογητ…ων για την εγγραφη στο Ειδικό Μητρωο Εξαγωγέων. . Κάθε ενέργεια για την εγαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντι' προσώπων. . Η έκδοση πιστοποιητικων προελεύσεως και βεβαιωσεως τιµών. Η διενέργειά διαιτησιων, πραγµατογνωµοσυνών, δειγματοληφιων και επίλυσης εμποριχων διαφορων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµούεσία. Η θεώρηση του οµοιου και γνησίου της υπογραφής-των μελων του Επιµελητηρίου. η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσιας από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών του και σύνταξης Ειδι>κών Τεχνιχων Μελετών και Μελετών Σκοπιµότητας. '“Άρθρο 3 ΄ Οι θέσεις του µόνιµου προσωπ…ου κατά κατηγοριες και κλάδους, . ορίζονται ως εξής: : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οιχονομιχος θεσεις δύο (2). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικος θέσεις µία (1). ' Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής - Ειδικότης Πλχηροφορικής θέσεις µία (1),. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Δ Κλάδος ΔΕΔιοικητικός - Λογιστικός εχ των οποίων µία (1) θέση ειδικότητας Εισπράκτορα θέσεις τέδσερεις (4). Κλάδος ΑΕ Προσωπικού Η /Υ ειδικότητας χειριστών Η /Υ θέσεις µία (1). ΄ τ . . Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων θέσεις µία (1). Κλάδος ΔΕ Δαχτυλογραφων - Στενογραφων θεσεις µια (1) ΄* ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θεσεις µία (1)- . Κλαδος ΥΕ Προσωπικου Καθαριότητος θέσεις µία 1). “Άρθρο 4 . Προσόντα διορισµού Τα προσοντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού, όρίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπομενα στις διατάξεις του Π Δ. 194/ 1988 (ΦΕΚ 84/Α/88),.5 Προϊστάµενοι υπηρεσιών . 1 Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανιας πρόΐαταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός. 2.Των Τµηµάτων και του Γραφείου του εν λόγω Επιµελήτηρίου πρδστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. ' 'Άρθρο ό Μεταβατικες Διατάξεις Οι κατά την δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπαλληλοι του Εμπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αγρινίου και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αγρινίου που συγχωνευθηκαν σύµφωνα µε τις διαταξεις του Ν. 1746/1988, χατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά Κλάδους και Κατηγοριες που προβλεπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. “ Στον Υπουργο Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσίεύση και εκτελεση του παροντος Διατάγµατος. Αθΐνα, 8 Δεχεµβριου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ Γ.. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ . , οί ΄΄ … .προεοΡΙΑΣ τΗς νωνγπογρτόΣς Μ. ΕΒΕΡΤ ' Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ Ε . ΕΜΠΟΡΙΟΥ , ΄ ο ΑΘΑΝ. ΞΑΡΧΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 438 (6) Σύσταση θέσεως του κχλάδου ΠΕ Διοικητικού : Οικονοµικου στο Επιµελητήριο Κορίνθου. Έχοντας υπόψφη: ΄ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 1746/1988 Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελχητηρίων και άλλες 2/Α/88),. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1320/1 983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τομέα καιιάλλες 'διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/83). 3.Την Κοινη απόφαση αριθ. 46384/1973 (ΦΕΚ 813/Β/1973) ο «Περί οργανωσεως του Εµπορικού και Βιοµηχανιχου Επιµελητηριου κορινθου» . 4.Την αριθ. 129/ 24 10.88 αποφαση του Διοαητικου Συµβουλιου του Επιµελητηριου Κορίνθου. 5.Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουρτου Οικονοµικών αρίθ. Υ. 1140/1051173/1 39Ο/0001/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργο 0ιχονομικων» (ΦΕΚ 420/Β/10.7.90),. 6.Την αριθ. 530/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιπρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών; αποφασίζουµε: . | “Άρθρο µόνο … Ι. Στο Επιµελητήριο Κορίνθου συνιστάται µια (1) θεση Κλαδου ΠΕ ' Διοικητικός - Οικονοµικός. 2.Οιθέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικος Οικονοµικος του Επιµελητηρίου Κορίνθου που ορίζονται µε την αποφαση µας αριθ. 46384/ . 1973 καθορίζονται ως χατωτέρω: Κλάδος. ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός θέσεις τεσσερις (4&). Στον Υπουργο Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσιευση και εκτέλεση ΄ του παρόντος Διατάγµατος. ' ' Αθήνας; 8 Δεχεµβριου 1990 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι γπογΡΓοι . πΡοεΔΡιΑΣ ΤΗΣ κΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ γφγπογΡτΟΣ οικοκονικον : Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝ. ΞΑΡΧΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΙΓΡΑΦΕΙΟ Εκγδίδειγτπν ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΩΣ από το 1833 Διεύθυνση : Κσποδιστ*ρίου 234 Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ' Τακ. Κώδικας: 104 32 . . ΤΕΙΕΧ : 223211 ΥΡΕΤ 6πΒ λειτουργούν καθηµερινά από 8.00΄ έως 13.30΄ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχκών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωµού 5 1. τηλ.: 52.48.188 . * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευκών στην οδό Σολωµού 51 τηλ.: 52.48.1 41 * Τµήµα πληροφόρησης: Για τα δηµοσιεύµατα των ΦΕΚ τηλ.: 52.256.713 - 52.49.547 * Οδηγίες γιό δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Ετσιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 ο Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 * Αποστολύ ΦΕΚ στην επαρχία µε καταβολύ της αξίας του …δι6 µέσου Δηµοσίου Ταµείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 Τιµές κατά τει'ιχος.της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΕΕΡΝΗΣΕΩΣ: Κάθε τεύχός µέκρι 8 σελίδες δρκ. 30. Από 9 σελίδες µέκρι 16 δρκ. 40, από 17 έως 24 δρκ. 50 Από 25 σελίδες και πάνω η τιµή …πώ…λπσπς κάθε φύλλου (Θσέλιδου ᾗ µέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρκ. ο Μπορείτε να γίνετε συνδροµητύς για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σός αποστέλλεται µε το ΤαΧ΄υδρ'ομείρ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 2531 Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δηµόσιο Ταµείο 3512 ' . Ποσοστό 5% υπέρ του Ταµείου ΆΑλληλοΗ ετήσια συνδροµύ είναι: βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 1)Για το Τεύχος Α΄ Δρκ. 8.500 Δρκ. - 425 β} » ο » Β ο τ » 12.500 » 625 2)» » » Γ ο ν 5.000 » 250 - δ) » » » Δ΄ » 12.000 . » 600 3)» » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 ' » . 475 4)» » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 ζ »» » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 4.000 . » 150 τ) » » » Δελτ. Εµπ.& Βιοµ. 1δ. » 6.000 » 300 Θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου » 1.500 » 75 ή » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 256.000 » 1.250 5)Για όλα τα Τεύχη » 55000 ' . » 2.750 Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-14 Προεδρικό Διάταγμα 1990/434
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/169
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 1999/11 1999