Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Καβάλας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 ". Διάρθρωση Υπηρεσιων Οι υπηρεσιες του Επιμελητηριου Καβάλας διαρθρωνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: . α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών Θεµάτων. . Τµήµα Διοικητικού - Οικονοµικού. 7. Γραφείο Μητρώου - [...]"
7.  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρµοδιοτητα του Γραφείου Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών, ανήκουν: - Η τήρηση των µητρώων των µ.ελων του Επιµελητηρίου, συνεχής ενηµέρωσή του, καθώς και η έχδοση σχετικών πιστοπονητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών χαταλύγων για την ανάδειξη της Διοιχήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις, εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση ΈΕιδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητιχων για την εγγραφη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφάρµογή του Νοµου περί Εµποριχων Αντι. προσώπων,- Η έκδοση πιστοπονητικών Προελεύσεως και βεβαιώσεων τηµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δειγµατοληφιών και επίλυσης εμποριχών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµούεσία. - Η θεώρήση του οµοίου και γνήσιου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου.΄ΕφΗΜΕΡιΣ ΤΗΣ κΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΟΩτο) - Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκόπιµότητας. “Άρθρο 3 Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικου κατά χατηγοριες και κλαδους ορίζονται ως εξής: ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός θεσεις τρεις () ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός: θέσεις δύο (2) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητα Πληροφορικής θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕ . Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις δέκα (10) εχ των οποίων µία (1) θέση για εργασίες εισπράκτορα». Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητητας χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή θεσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερµηνεων θεσεις µια (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕΤ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις δύο Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις µία (1),. 'Άρθρο 4 Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988. Ειδικό επιστηµονικό Προσωπικό: (1) θέση Οικονοµολόγου Ειδι>ωυ, σε θέµατα βιοµηχανίας ή Εµπορίου (εσωτερικού - εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων ή έρευνας αγοράς (ΜΑΒΚΕΤΙΝΩΟ),. “Αρθρο ΄'5 ' Προσόντα διορισµού Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/88),.
Άρθρο 6 "Προ΄ι'στάμεύοι Υπηρεσιών"
1.  
  Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Καβάλας, πρόΐσταται υπάλΧηλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικος
2.  
  Των τµηµάτων και του Γραφείου του εν λόγω Επιµελητηριου, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός -“ “Άρθρο 7 .Μεταβατικές Διατάξεις Οι κατά την δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Καβάλας και του Επαγγελµατιχού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Καβάλας που συτχωνεύθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1746/1988, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλαδους Χαι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργο Εµπορίου αναθετουµε την δημοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, & Δεκεµβρίου 1990 . Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι … οικοΝονικοΝΠ. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙονΥΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ' (ὢ '.
 • Τις διαταξεις του άρθρου 10 παράγρ. 2 του Ν. 1746 «Ρύθµιση του θεσµου των Επιµελητηριων και αλλες διαταξεις» (ΦΕΚ 2/Α/ 198 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσλχηψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/83),.
 • Τις διατάξεις του άρθρου Ο παράγρ. 10 του Ν. 1586 / 1986 µολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐου χαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 37 /Α/86),.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1 988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρι-. νίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, ΗΠρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου µε τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Αγρινίου, Βόλου. Δράµας, Ηπείρου. Πρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρχκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου. Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεκανήσου µε το ΕΒΕ Καλύµνου - Κω χαι ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήρια» (ΦΕΚ 67/Α/88),.
 • Την αριθµ. 9/ 1.12.88 απόφαση του Διοιχητικου Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Καβάλας.
 • Την ν 1140/1051173/1390/0001/1990 Απόφαση Πρωθυπουργού χαι Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/90).
 • Την αριθµ. 524/1990 +νωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-14 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Καβάλας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/1140/1051173/1390/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1140_1051173_1390_0001 1990
ΝΟΜΟΣ 1983/1320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1320 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/153 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/153 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία