ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/440

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/440

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οργανωση των Υπηρεσιων τού Επιµελητηριου Ηρακλειου Ο.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ… ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣγ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ 2 του Ν. 1746/1988 µιση του θεσµού των Επιµελητηριων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 2 /Α/ 1988),. 2. Τις διατάξεις του αρθρου 17 παράγρ. 1 του Ν. 1920/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ό6/Α/83). ' &. Τις διατάξεις του άρθρου Ο παράγρ. 10 του Ν. 1586/1 986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοϊκήσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 /Α/86). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρινίου, Βόλου, Αράµας, Ηπείρου,. ΗΠρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου µε τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ χαι ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Αγρινίου, Βόλου, Αράµας, Ηπείρου, Ηρακλείόυ, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρχκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου., Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Λωδεκανήσου µε το ΕΒΕ Καλύµνου - Κω χαι ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήρια» (ΦΕΚ 67 /Α/88),. 5. Την αριθµ. 3/21.11.88 απόφαση του Διοιχητικου Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Ηραλκλείου. 6. Την ν 1140/1051173/1390/0001/1990 (ΦΕΚ 420/Β/ 10.7.1990) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών». … 1. Την αριθµ 521 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργου Οιχονοµιχων, αποφασίζουµε: -΄ “Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Η Οι υπηρεσίες του Επιµελητηριου Ηραχλειου διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: . . α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών Θεµάτων. β. Τµήµα Διοικητικού - Οικονοµικού. γ. Γραφείο Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών. δ. Γραφείο Τύπου - Εχκδόσεων και Δηµοσίων Σ “Άρθρο 2 . Αρµοδιότητες .΄ Οι αρµοδιότητες της Δ/νσης στα πλαϊάια πάντοτε των διατάξεων του Ν. 1746/1 988 ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, τα ολοίο κατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων χαι Γραφείου, ως εξής: α. ΤΜΉΜΑ ΕΜΠΟΡΟΕΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΟ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Στην αρµοδιότητα του Τμηµατος Εµποροβιοµηχανικών χαι Επαγγελµατοβιοτεχνικων θεµάτων, ανήκουν: - Η µελέτη χκάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανια, το Εµπόριο, , την Βιοτεχνια και τα Επαγγέλµατα για την ενασχηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιµελήτηρίου. . - Η παρακολουθηση κάθε θεµατος που ανάφέρεται στο ειάαγωγγικό . και εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, χαθως και στη Βιοµηχανία της πε ριφέρειας του Επιµελητηριου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµενων µελών επί των εκάστοτε διατάξεων και η εισήγηση στς αρµοδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. - Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολούθηση χκάθε θέµατος που αφορά το εµπόριο την βιοµηχανία τα επαγγέλματα και τις βιοτεχνίες της περιφερειας του Επιµελητηριου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και κανονιστι κχών γενικά πραξεων καθώς και η ενγβέρωση των΄ µελών του Επιµελήητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η στατιστική παρακολούθηση της εµπορικής και βιοµηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδοµένων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες χαθώς και η δηµοσίευσητων στοιχείων αυτών και των πορισµατων της µελέτης στο µηνιάίο Δελ-' τίο του Επιµελητηρίου που µπορεί να εκδίδει. - Η ἓ έρευνα της αγοράς χαι η µελέτη των προβληµάτων που ανακύπτουν από το εµπόριο την βιοµηχανια, τα επαγγελµατα και την Βιοτεχνία. ΄ - Η χατάρτιση προγράµµατος επί της πορειας χαι της δραστηριοτητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµ.οδοτιχου ορτανου της πολιτείας κάι ως φορέα ανάζτυξης και προαγωγής του εµπορίού, βιοµηχανίας, επαγγελµάτων, βιοτεχνίας, Τουρισµού και Μεταφορών. - Η µελετη και η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµενων - Η έρευνα και η γνωµοδότηση για παροχή βιοτεχνικών δανείων. - Η κατατόπιση των µελών του Επιµελητηρίου και των ενδιαφερομενων αλλοδαπών για τις υφιστάµενες συνθΐκες προς το σκοπό της άσκησης εµπορίας στο χώρο της δικαιοδοσίας του Επιµελητηρίου και της δηµιουργίας µικτών επιχειρήσεων. - Η έρευνα και µελέτη θεµάτων που έχουν σχέση µε τις θαλασσιες µεταφορές και το λιµάνι του Ήρακλειου καθώς και τις αεροµεταφορές µε σχετική εισήγηση στους αρµόδιους φορείς. ' - Η επαφή και η τήρηση των εγγράφων και στοιχείών µε την Περιφερειακή Ένωση. Επιµελητηρίων Κρήτης την ΄Ένωση των Επιµελητηρίων Ελλάδος, την Ένωση Επιµελητηριων Ε.Ο.Κ. - Η χκαταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειων και εµπορικων - Η επιµέλχεια της προπαρασκευής για συµµετοχή του Επιµελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού χαι εξωτερικού καθως χαι σε εµποριχες αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτεριχο χάι το εξώτερικό. σε συνεργασία µε τις αρµοδιες κρατικές υπηρεσίες. - Η παρακολούθηση και χαταγραφη των θεσμιχων µεταβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η συσχέτιση αυτών µε τους αναλογους θεσµούς που ιύσχύουν στην Ελλάδα. - Η µέριµνα για την οργανωση σεµιναρίων, διαλεξεων και προγραµµάτων εκπαίδευσης επιχειρηµατικών στελεχών, γία -ην ενηµέρωσή. τους σε επίκαιρα θέµατα την εφαρµογη και διάδοση των συγχρόνων µεθόδων έρευνας της αγοράς, κόστους, διαφήµίσης, τυποποίησης και διάθεσης των προϊόντων, αύξησης της παραγωτικότητας και γενικά της οργανωσης των επιχειρήσεων µε συγχρονες βασεις και µεθοδους λειτουργίας. - Η παρακολούθηση χαι µελέτη ζητηµάτων σχεσεως εργοδοτων και εργατουπαλληλων, η µελέτη της ελληνικής χαι ξενης νομοθεσιας σε θέµατα αγοράς εργασίας. - - Η τήρηση ευρετηρίουύ των εκχάστοτε υφισταµένων Σωµατείων. Ενώσεων, Οµοσπονδιών, κ.λπ. β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητιχου - Οιχονοµικου, ανηκουν; - Ο χειρισµός ολων των θεµατων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχειων για την αριθμητικη συνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού. - Η µέριµνα για την διακρίβωδη των αναγκών εχπαιδευσης του προσωπικού. - Η µέριµνα για την εφαρµογή της προγραμµατων εχπαιδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νοµοθεσίας. ι. - Η µέριµνα για την διατηρ'ηση και λειτουργια της βιβλιοθηκης και . τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακινηση της αλληλογραφιας, δακτυλογραφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού ' Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα. για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών, ή φωτοτυπιών εγγράφων ή διχαιολογητ…ων, ύστερα από βολή τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβες αντίγραφο. ; - Η µέριµνα για την παραλαβη από το: Εθνικό Τυπογραφειο 'ι:ων΄ φυλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομη τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για την φύλαξη και χαθαρισµό της Υπηρεσίας.- Η΄ µέριµνα για την λε ιτονργια του τηλεφωνικού χέντρου, τηλετύπων και λοιπών µέσων επικοινωνίας, - Η µέριµνα για την τίρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου και της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνελευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την χατάρτιση και του προύπολογισµού του Εδιµελητηρίου. - Η διαχειριση κάθε δαπάνης καθως και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την είσπραξη κάθε εσόδου, - Η µέριµνα για την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής, και συντήρησης, κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων χ.λ.π.). - Η. µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για την στέγαση της Υπηρεσίας. .- Η µέριµνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών, ανήκουν: - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηρίου, συνεχής ενηµέρωσή του, κχαθώς και η έχκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµποριχων Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοπονητικών Προελεύσεως και βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δειγµατοληφιών και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµούθεσία. - Η θεώρηση του οµοίου χαι γνήσιου της υπογραφής των µελων του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποίησης των εφαρµογών του και σύνταξης Ειδικχών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιµότητας. Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στην αρμοδιοτητα του Γραφειου Τύπου - Εκδόσεων χαι Δηµοσίων Σχέσεων ανήκουν: - Η προβολή του έργου του Επιµελητηρίου δια του τύπου και χκάθε άλλου πρόσφορου µέσου. - Η επιµέλεια για τις εκδόσεις του Επιµελητηρίου, την αποστολή αυτών στα µέλη και τους Οργανισµούς. - Η έκδοση ενηµερωτικών δελτίων τύπου επί των πάσης φυσεως δρασητριοτήτων του Επιµελητηρίου. - Η παρακόλούθηση του ηµερήσιου τύπου, του Περιοδικού, Οικονοµικού Τύπου και του Ξένου Τύπου, και η ενηµέρωση των Υπηρεσιών για δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές τους. - Η επιµέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου, της υποδοχής και φιλοξενίας ξένων αποστολών. - Η µέριµνα για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης του Επιµελητηρίου και του εµπλουτισµού της µε έντυπο υλικό.Διάρθρωση µονίµων θέσεων Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού κατά κατηγορίες κάι κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός θέσεις έξι (6) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητος επιστήµης Η /Υ θέσεις µία (Ο) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.ΤΕ. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός βέσεις τρεις (3) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητος Πληροφορικής θέσεις µία (1) Ειδικότητος υπολογιστικών συστηµάτων θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ … Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις δώδεκα (12) εκ των οποίων δύο (2) θέσεις για εργασίες εισπράκτορα. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ Ειδικότητητα χειριστού Η /Υ θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Δαχτυλογραφων - Στενφγράφων ειδικοτητα ελληνικής *γραφοµηχανης θέσεις µία (1) Ειδικότητα ξενόγλωσσης θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων ειδικότητος δύο (2) ξένων γλωσσών θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις µία (1) . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελχητών θέσεις δύο (2) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις δύο (2). “Άρθρο 4 Θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988. Ειδικό επιστηµονικό Προσωπικό: Θέσεις τρεις (3). Μία (1) θέση Οικονοµολόγου Ειδικού, σε θέµατα βιοµηχανίας ή Εµποριου (εσωτερικου εξωτερικου) ή Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων ή έρευνας αγοράς (ΜΑΒΚΕΤΙΝΩΟ). Μα (1) θέση Οικονοµολόγου ειδικού σε θέµατα Στατιστικης Μία (1) θέση Νηχανολόγου - Μηχανικού Ειδικού σε θέµατα Οργάνωσης - Παραγωγής και σε θέµατα Μηχανολόγου - Μηχανικού. “Άρθρο 5 Προσόντα διορισµού Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µόνιµου και ιδιωτικού δικαΐου προσώωπικού, ορίζονται τα χατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διαταξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988). “Άρθρο 6 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1. Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Ηρακλείου πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή του Κλάδου ΠΕ ή του. Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός της Κατηγορίας ΤΕ. 2. Των τµηµάτων και του Γραφείου του εν λόγω Επιµελητηρίου, προΐίστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. “Άρθρο 7 Μεταβατικές Διατάξεις Οι κατά την δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ηρακλείου και του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Ηρακλείου που συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1746/1988, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά χλάδους και χατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. & Δεκεµβρίου 1900 ΄ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι ΥπονΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ οικοΝοΝικοΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜπΠΟΡΙιοΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ,ι (8)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-14 Προεδρικό Διάταγμα 1990/440
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία