ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/441

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄ ' Ωργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηριου Μαγνησιας»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγρ. 2 του Ν. 1746/1988 «Ρφθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διαταξεις» (ΦΕΚ 2/Α/ 1988). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ό6/Α/83),. 3.Τις διατάξεις του άρθρου Ο παράγρ. 10 του Ν. 1586/1 986 «Βαθ.µολογική διάρθρωση τώων θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου χκαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξειςν (ΦΕΚ 37/Α/86).΄ 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 153 /1 988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρι-. νίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου µε τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ χαι ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Πρακλείου, Καβάλας, Καλαμάτας, Κέρχκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεχανησου µε το ΕΒΕ Καλύµνου - Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συτχωνευοµενα Επιµελητηρια» (ΦΕΚ 6Υ/Α/. 1988). 5.Την αριθµ. 10/23.11.1988 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Μαγνησίας. 6.Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργου Οικονοµικών αριθµ. ν 11 40/1051173/18390/0001/1990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/10.7.1990), 7.Την αριθµ. 529/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επι΄ κρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου κχαι του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Επιµελητηριου Μαγνησιας διαρθρώνονται σε επίπεδο Διευθυνσης, η οποία συγχκροτείται ως εξής: 1)Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικων Θεµάτων. 2)Τµΐµα Διοικητιχου - Οικονοµικού. . 7.Τµήµα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών. 1)Γραφείο Τύπου ΕΚδόσεων και Δηµοσίων Σ 'Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Οι αρµοδιοτητες της Δ/νσης στα πλαίσια πάντοτε των διαταξεων του Ν. 1746/1988 ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, τα οποία κχατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και του [Γραφείου, ως εξής: . 2)ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Στην αρμοδιοτητα του Τμηµατος Εµποροβιομηχανικωνααι Έπαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων, ανΐκουν: - Η µελέτη χάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανία, το Εµπόριο, την Βιοτεχνία και τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωµοδοτικού έργου του Επιµελητηρίου. - Η παρακολφύθηση κάθε θέµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µελών επί των εχκάστοτε ισχυουσων διατάξεων και η εισΐγγηση στις αρ- ΄ µόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. - Η µελέτη, ή αντιµετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέµατος που αφορά το εµπόριο, την βιοµηχανία τα επαγγέλµατα και τις βιοτεχνίες της περιφέρειας του Επιµελητηρίου, και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, νόµων και χανονιστικών γενικά πράξεων, καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. Η στατιστική παραχολουθηση της εµπορικής βιοµηχανικής, επαγγελµατικής κί βιοτεχνικης κίνησηςη συγχκέντρωση και η µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδοµένων από όλες τις αρµόδιες .υπηρεσίες καθώς και η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών κχαι των πορι-σµάτων της µ.ελετης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηριου που µπορεί να εκδίδει. - Η & έρευνα της αγοράς και η µελετη των προβληµάτων που πτουν από το εµπόριο την βιοµηχανία, τα επαγγέλµατα και την βιοτεχνία. - Η κατάρτιση προγράµµατος και της πορείας και της δραστηριοτη- ' τας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού καάι γνωµοδοτικου οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης Χχαι προαγωγής του εµπορίου, της βιοµηχανίας, επαγγελµάτων, βιοτεχνίας, τουρισµού και µεταφο-΄ ρών. - Η μελετη, και η πρόταση µέτρων για την απλουστευση των διαδικασιών µεσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η έρευνα και η γνωµοδότηση για παροχή βιοτεχνικών Δανείων. . -- Η χατατόπιση των µελων του Επιµελητηρίου και των ενδιάφερο-. µένων αλλοδαπών για τις ύφιστάµενες συνθήκες προς το σκοπό της άσκησης εµπορίας στο χώρο της δικαιοδοσίας του Επιµελητηρίου και της δηµιουργίας µικτών επιχειρήσεων. - Ηέ έρευνα και µελέτη θεµάτων που έχουν σχέση µε τις θαλάσσιες µε. ταφορες και το λιµάνι του. ΒόλΟυ µε σχετιπη εισήγηση στους αρµόδιους φορείς. - Η επαφή και η τήρηση των εγγράφων και στοιχείων µε την Περιφε= ρειακή ένωση Επιµελητηρίων Θεσσαλίας, την Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, την Ένωση Επιμελητηριων Ε.Ο.Κ. - Η καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειων και των εµπορικών εθίµων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευης για συµµετοχή του Επιµελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικου καθώς χαι σε εµπορικές αποστολές. - Η οργάνωση εχθεσιακων εχδηλωσεων στο εσωτερικο και το εξώωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες.. - Η παρακολούθηση και Χχαταγραφή των θεσμαων µεταβολών της Ευρωπαικης Κοινοτητας καιη συσχέτιση αυτών µε τους ανάλογους θεσµούς που ισχθουν στην Ελλάδα. - Η µέριµνα για την οργανωση σεμιναριων, διαλέξεων και προγραµµάτων εχπαιδευσης επιχειρηµατιχων στελεχών, για την ενηµέρωσή τους σε επίκαιρα θέµατα την ξφαρµογή και διάδοση των συγχρόνων µε-. θόδων έρευνας και αγοράς, χύστους, διαφήµισηζ, και διάθεσης των προϊόντων, αύξησης της παραγωγικότητας και γενικά της οργανωσης των επιχειρησεών µε συγχρονες θέσεις και µεθόδους λειτουργίας. - Η παρακολούθηση χαι µελετη ζητηµάτων σχέσεως εργοδοτών χαι εργατουπαλληλων, µελέτη της ελληνικης και ξένης νοµοθεσίας σε θὲµατα αγοράς εργασίας. - Η τήρηση ευρετηρίου των εχάστοτε υφισταµενων Σωµατείων Ενώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών, κ.λπ. 3)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητιχου Οικονοµικού, ανήΧουνς - Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για τήν αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολες του προσωπικού. - Η µέριµνα για την διακρίβωση των αναγκων εκπαΐίδευσης του προσωπικού. - Η µέριµνα για την εφαρµογή της προγραµµάτων εκπαιδευσης προσωπικοῦ στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νοµοθεσίας. - Η µέριµνα γιατην διατηρηση και λειτουργία της βιβλιοθηκης και . τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφιας, δακτυλογραφηση, αναπαρα-΄ γωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση χαι τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. - - Η µέριµνα για την βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού χαι των πολιτών; της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών, ή φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους µε το επιδειχνυόµενο σχετικό πρωτότυπο η ακριβές αντίγραφο. - Η µέριµνα για την παραλαβη από το Εθνικό Τυπογραφειο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. ι *- Η µέριµνα για την φύλαξη και χαθαρισµό της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για την λειτουργια του τηλεφωνικού χεντρου, τηλετυπων και λοιπών µέσων επικοινωνίας. - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητιχης Έπι. τροπής και του Διοικηνικού Συµβουλίου και της Αντιπροσωπευταης Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποιηση του προυπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχείριση χκάθε δαπάνης καθώς χαι η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού εφοδίου, ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε τηνισχύουσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών,επισκευής, και συντήρησης, κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων χ.λ.π.). - Η µέριµνα για την εκποΐηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τήν στέγαση. της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. 7.ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιοτητσ του Τµήµατος Μητρώου Μηχανογραφικών Εφαρµογών - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηριου συνεχης ενηµέρωσή των, καθώς και η έκδοση σχετικών πιστοπονητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, χκαθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτων Αστικών Συµβάσεων χαι τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. . - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφη στο Ειδικό. Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογη του Νόµου περί Εµπορικών Άντιπροσώπων, . - Η έκδοση πιστοποιητιχων Προελεύσεως και βεβαιώσεων τηκών. . - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δειγµατοληψιών και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. - ' ' - Η θεώρηση του οµοίου χαι γνήσιου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµατων της Υπηρεσιας από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών του χαι σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σχκοπιµότητας. 1)ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στην αρμοδιοτητα του Γραφείου Τύπου- Εκδόσεων χαι Δηµοσίων Σχεσεων ανήκουνς; - Η προβολη του εργου του Επιµελχητηρίου δια του τύπου και κάθε άλλου πρόσφορου µέσου. - Η επιµέλεια για τις εκδόσεις του Επιµελητηρίου, την απόστολή αυτών στα µέλη και τους Οργανισµούς. . - Η έκδοση ενηµερωτικών δελτίων τύπου επί των πάσης φύσεως δραστηριοτητων του Επιµελητηρίου. - Η παρακολούθηση του ηµερήσιου τύπου, του περιοδικού, σικονοµικού τύπου χαι του ξένου τύπου και η ενηµέρωση των Υπηβεσιών για δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές τους. - Η επιµέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιμελητη- ΄ ρίου, της υποδοχής και φιλοξενίας ξένων αποστολών. - Η µέριµνα για, την λειτουργια της βιβλιοθήκης του Επιµελητηριου και του εµπλουτισµού της µε έντυπο υλικό.. “Άρθρο 3 Διάρθρωση µονίµων θέσεων ΄ Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού κατά χατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλαδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομιχος θεσεις έξι (6) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδιχοτητα επιστημης Μ/Υ θέσεις µία (1). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις τρείς (3) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητα Πληροφορικής θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΄ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις δώδεχα…(12) εκ των οποίων δύο (2) θέσεις µε ειδικότητα εισπράκτορα. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητητα χειριστού Η /Υ θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογραφων Στενογραφων Ειδικότητα ελληνικής γραφοµηχανής θέσεις, µία (1) . Ειξικότητα ξενόγλωσσης γραφοµηχανής θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών Διερµηνέων Ειδικότητος δύο (2) ξένων γλωσσών θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ γε Κλάδος ΥΕ Επιμελήτών θέσεις δύο (2) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού: Καθαριότητας θέσεις δύο (2) “Άρθρο 4 Θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/198&. Ειδικό επιστηµονικό Προσωπικό: Μα (1) θέση Οικονοµολόγου Ειδικού, σε θέµατα βιοµηχανίας ή Εµπορίου (εσωτερικού - εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων ή έρευνας αγοράς (ΜΑΒΚΕΤΙΝΩΟ). “Άρθρο 5 , Προσόντα Διορισµού Προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού ιδιωτικού δικαΐου ορίζονται τα χατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ΠΑ 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988). 6.Ιΐροϊστάµενοι Υπηρεσιών 1.Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Μαγνησίας, προΐσταται υπάλλήλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός. 2.Των τµηµάτων και του Γραφείου του εν λόγω Επιµελητηρίου, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ' ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΑΕ Διοικητικός - Λογιστικός. “Άρθρο 7 Μεταβατικές Διατάξεις | Οι χατά την δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Έµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου και του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Βόλου που συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε τις διαταξεις του Ν. 1746 χατατάσσονται αυτοδίκαια σε θξσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργο Εµπορίου αύαθέτούµε την δηµοσίευση και εκτέλεσή του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, 8 Δεκεµβριου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΄ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ οικοΝονικοΝ Μ. ΕΒΕΡΤ . Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ . (6
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-14 ΄ ' Ωργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηριου Μαγνησιας»
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία