ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/442

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1990/442

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
.. . Οργάνωση των ΥΞτηρεσέών τού Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. ΄ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγρ. 2 του Ν 1746/ 1988 «Ρυθµισή του θεσµού των Επιμελητηριων και άλλες διαταξεις» (ΦΕΚ 2/Α/ 1988),. 2. Τις ;διαταξεις του άρθρου 17 παράγρ. 1 του Ν. 1320/1983. «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις,. (ΦΕΚ ό/Α/83). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγρ. 10 του Ν. 1586 986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 /Α/86),. . 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρινίου, Βόλου, Αράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Κάβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, τα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ και ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Αγρινίου, Βόλου, Αράµας, Ηπείρου, ΗΠρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρχκυρας,. Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου. Χίου αντίστοιχα, καθώς χαι του ΕΒΕ Δωδεκανήσου µε το ΕΒΕ Καλύµνου - Κω χαι ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήρια» (ΦΕΚ 67 5δ. Την αριθµ. 7/17.8.88 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλιου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. 6. Την ν Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση .αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/10.7. 90),. 1. Την αριθµ 523/1900 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επιχρατείας µε πρόταση. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασιζουμε “ΆΑρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Ρ'πιµελητηριου Μεάσηνιας διαρθρώνονται σε επίπέδο Διεύθυνσης, η οποία συγχκροτείται ως εξής: α. Τµήµα Εµποροβιομηχανικων και Επαγγελµατοβιοτεχνιχων Θεµάτων. β. Τµήµα Διοικητικού - Οικονοµικού. γ. Γραφείο Μητρώου - .Μηχανογραφικών Εφαρµογών. “Άρθρο 2 . Αρµοδιότητες. Οι αρµοδιότητες της Α/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα, τα οποία χατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων και Γραφείου, ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΤΓΕΛΜΑΤΟΕΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων, ανήκουν;: - Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανία, το Εµπόριο, την Βιοτεχνία και τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιµελητηρίου. - Η παραχολουθηση κάθε θεματος που αναφερεται στο εισαγωγγικό και εξαγώωγικό εµπόριο της χώρας, καθώς και στη Βιοµηχανία της περιφέρειας του Επιµελητηρίου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µελών επί των εκάστοτε ισχνουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. ΄ - Η στατιστική παρακολούθηση της εµπορικής και βιοµηχανικής κίνησης, η συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στουχείων των εκδιδοµένων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες καθώς και η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών χαι των πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηρίου που µπορεί να εκδίδει. - Η έρευνα της αγοράς και η µελέτητων προβληματων που ανακύπτουν από το. εµπόριο και την βιοµηχανία. - Η µελέτη, η αντιµετώπιση χαι παραχολουθηση κάθε θέµατος που αφορα τα επαγγελµατα και τις βιοτεχνιες της περιφερειας του Επιµελητηρίου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και κανονιστικών γενικά πράξεων καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελη- τηρίου επί των εχάστοτε ισχυόντων.- Η χαΞάρτιση προγράµµατος επί της πορείας και της δέαστηριόΞητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού χαι γνωμοδοτικου οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµά. των και της βιοτεχνίας του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας. - Η µελέτη και η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτησην των συναλλασσοµένων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευής για συµµετοχή του Επιµελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού χαι εξωτερικου καθώς χαι σε εµποριχες αποστολές. - Η οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικο και το εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. - Η Καταγραφή των επιτοπίων εµπόρικών συνηθειών και εµπορικχών εθίµων. ΄ - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµενων Σωµατείων Ενώσεων, Ομοσπονδιων, Συνεταιρισµών, κ.λπ. - Η επιµέλεια'της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραιωσης του µη…νιαιου Δελτίου του Επιµελητηρίου. β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ αρµοδιοτητα του Τµήµατος Διοικητιχου -΄Οικονοµικού, ανηκουν; - Ο χειρισµός. όλων των θεµάτων υπηρεσιαχης καταστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασια στοιχείων για την αριθµητική συνθεση και τις αριθµητικές μεταβολες του προσωπικού. - Η µεριµνα για την διακριβωση των αναγκών εκπαιδευσης του προσωπιχου - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εχπαιδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχυουσας κάθε φορά σχετικής νοµοθεσίας. - Η µέριµνα για την διατηρηση και λειτουργία της βιβλιοθηκης χαι τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. + - Η διαχινηση της αλληλοτραφιας, δακτυλογραφηση, αναπαραχωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του. Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων χαι εξερχοµένων εγγράφων. . - Η µέριµνα για την βεβαίωση τόν γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας αντιγράφ΄ων ή φωτογραφιών, ή φωτοτυπιών εγγράφων ή δικαιολογητιπων, ύστερα από αντιπαραβολή τους µε το επιδειχνυομενο σχετικο πρωτοτυπο ή αχριβες αντίγραφο. ΄ - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφειο των φυλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανομη τους στα αρµόδια γραφεία. . - Η µέριµνα για την φύλαξη και καθαρισµό της Υπηρεσιας - Η µέριµνα για την λειτουργια του τηλεφωνικού κεντρου, τηλετύ-. πων και λοικών µέσων επικοινωνίας. . “ - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής. Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου και της Αντιπροσωπευτικής : Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποιηση του προυπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθως χαι η εκχαθαριση αποδοχων και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. :. - Η µέριµνα για την είσπραξη χάθε εσοδου - Η µέριµνα για την προµηθεια κάθε µηχανΐµατος, υλικού, εφοδιου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, συµφωνα µε τηνισχύουσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών επισκευής, ΄και συντήρησης, κτιριων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων χ.λ.π.). - Η µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για την στέγαση τής Υπηρεσίας. . - Η µέριµνα για την διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. 7. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρμοδιοτητα του Γραφείου Μητρώον - Μηχανογραφικων Εφαρµογών, ανήχκουν; - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητήρίου, συνεχής ενηµέρωσή του, καθώς χαι η έκδοση σχετικών πιστοπονητικών. ΄ - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητηρίου και χάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος. δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών.- Η επίδοσή αδειών Μευιτών Αστικών Συµβάξεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντιπροσώπων, - Η έκδοση πιστοπονητικών Προελευσεως και βεβαιώσεων τιµων - Η διενέργεια διαιτησιων, πραγµατογνωµοσυνών, δειτµατοληφιων και επίλυσης εµπορικών διάφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. - Η θεώρηση του οµοίου και γνήσιου της υπογραφής των µελών τόυ Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσίας ακό πλευράς ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµαγών του και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σχκοπιµότητας.Διάρθρωση µονίµων θέσεων Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός θέσεις τέσσερεις (4) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός θέσεις τρεις (8) . Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητα Πληροφορικής θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητιχος Λογιστικός θεσεις εννέα (9) εχ των οποίων µία (1) θέση για εργασίες εισπράκτορα». Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητητας χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων θέσεις µία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις µία (1) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις µία (1),. “Άρθρο 4 . Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αοριστου χρόνου που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 993 /1979 όπως αυτός έχει τροποπονηθεί: Ειδικό επιστηµονικο Προσωπικό;: Μία (1) θέση Οικονοµολόγου Ειδικού, σε θέµατα βιομηχανιας ή Εµποριου (εσωτεριχου εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοι' νοτήτων ή (ΜΑΒΚΕΤΙΝΩΟ).Προσόντα διορισµού Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού χαι προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α'/88). “Άρθρο ό . Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1. Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας, πρόΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός. 2. Των τµηµάτων και του Γράφείου του εν λόγω Επιµελητηρίου, πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. “Άρθρο 7 Μεταβατικές Διατάξεις Οι κατά την δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Έµπο. ρικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Καλαµάτας και του Επαγγελµατιχού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Καλαµάτας που συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε τις διαταξεις του Ν: 1745/1988, χκατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργο Εµπορίου αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπονΡτοι Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΘΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ ΕΜΠΟΡΙΟνΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ΑΠΟ το ΕΘΝΙκΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-14 Προεδρικό Διάταγμα 1990/442
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 2009/113 2009