ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/444

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Οργάνωση των Υπηρεσιων του Επιµελητηρίου Χίου. Ό πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ “Έχοντας υπόψης: . α. Τις διατάξεις του αρθρρυ 10 παραγρ. 2 του Ν. 1746 «Ρυθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων χαι άλλες διατάξεις,». (ΦΕΚ 2 /Α/ 88), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παραγρ 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληφη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/83),. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ. 10 του Ν. 1586/1986, «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐου και των Οργανισµών Τοπιχης Αυτοδιοιχησης και άλλες διατάξειςν (ΦΕΚ 37 /Α/86). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ. Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κερκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου Χίου µε τα Επαγγελµατικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αγρινίου, βΒόλου, Δράµας, Ηπείρου, ΗΠρακλείου, Καβάλας, Καλαµατας Κέρκυρας, Λάρισας; Μυτιλή. '' νης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, χαθώς και του ΕΒΕ Δωδεκανησου µε το ΕΒΕ Καλύµνου -Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα αυγχωνευόµενα Επιµελητηρια» (ΦΕΚ 67/Α/8&),. 5. Την αριθ. 6/28 [ 1988 αποφαση του Διοιχητικου Συµβουλιουτου Επιµελητηρίου Χίου. 6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού χαι Υπουργού Οικονομικων αριθµ. Υ.1140/1051173/1390/0001/1990 (φΕΚ . 420/π/ 10.7.1990) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργά Οικονοµικών. 7. Την αριθµ. 526/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο | Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Χίου διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης. η οποία συγκροτείται ως εξής: . α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. β. Τµήµα Διο…ητικου-Οικονομιχου. γ. Γραφείο Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρµογών.Αρµοδιότητες Οι αρµοδιοτητες της Α/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τά οποία κατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων και Γραφείου ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ … ΄ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανήκουν; - Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανια, το Εµπόριο, “την. βιοτεχνία και τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωμοδοτι.κού έργου του. Επιµελητηρίου. - Η παρακολούθηση χάθε θεµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό καί εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, χαθως και στη βιοµηχανία της πε. ριφεμιας τωυ Επιμελητηριου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµενων µελών επί των εχάστοτε ισχµουσών διατάξεων και η εισΐγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. - - Η στατιστική παρακολούθηση της εµπορικής και βιοµηχανιχης κίνησης, η συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομενων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών και ων πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο. του Επιµελητηρωυ που µπορεί να εκδίδει. ιριυνα της αγόράς και η µελέτή των προβληματων τπου ανακύ…πωυν από το εµπόριο και την βιοµηχανία. ο . - Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολουθηση κάθε θέµατος που αφορα τα επαπελµοιτα και τις βιοτεχνιες της περιφερειας του Επιµελητηρίου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και χανονιστικών γενικα πραξεων καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η κατάρτιση προγράµµατος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµάτων και της βιοτεχνίας του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας. - Η µελέτη καιη πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπγρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευης για συµµετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και σε εµπορικές αποστολές. - Η οργάνωση ε Σθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. - Η καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών και εµπορικών εθίµων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων ΣωµατείωνΕνώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών, κ.λ.π. Η επιµέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του µηνιαίου Δελτίου του Επιµελητηρίου. Δ β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ . Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητικού-Οικονοµικού ανήκουν: - Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικδύ. , - Η µέριµνα για τη διακρίβωση των αναγκων εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαιδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νοµοθεσίας. - Η µέριµνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων χαινεξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού χαι των πολιτών. … - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για την φύλαξη και καθαρισµό της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού χέντρου, τηλετύπων και λοιπών µέσων επικοινωνίας. - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποΐηση του προύπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχείριση χκάθε δαπάνης καθώς και η-εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. ' - Η µέριµνα για την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεςσία. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων χ.λπ). - Η µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για την εκποίηση χάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΜΗΧΛΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρµοδιοτητα του Γραφείου Μητρωου - Μηχανογραφιιων Εφαρµογών ανήκουν: - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηρίου, συνεχής ενηµέρωσή του, χαθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου «υτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών ΄ για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντιπροσώπων.: - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. . - Η θεώρηση του οµοίου και γνησίου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυφη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγράµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών χκαι Μελετών Σκοπιµότητας. “Άρθρο 3 Διάρθρωση µούίµων θέσεων Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού χκατά κατηγορίες και Κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού- Λογιστικού θέσεις τρείς () θέσεις δύο (2)Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού εχ των οποίων µία (1) θέση ειδικότητας Εισπράκτορα Κλάδος ΑΕ Προσωπικού Η /Υ Ειδικότητας χειριστών Η /Υ ΚΑΤΗΤΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος θέσεις µία (1) θέσεις µία (1) θέσεις τέσσερεις (4) θέσεις µία (1) θέσεις µία (1) . θέσεις µία (1) “Άρθρο 4 Προσόντα διορισµού Τα προσύντα διορισµού σε θέσεις µόνιµου προφωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988),. “Άρθρο, 5 Προισταµενοι Υπηρεσιών 1. Της Διευθυνσης του Επιµελητηρίου Χίου προισταται υπαλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού της κατηγορίας ΠΕ ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστιχού της κατηγορίας ΤΕ. >2. Των Τµηµάτων καὶ του Γραφείου του εν λογω Επιµελητηριου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. “Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις Οιχατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού χαι Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Χίου χαι του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Χίου που συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1746 /1988, χατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντιστοιχες κατά χλάδους και χατηγορίες που προβλέπονται άτο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 8 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νπογΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ νωνπονΡτοΣ . Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜπΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ φ πΡΟΕΔΡικΟ Δ|ΑΤΑΓΜΑξΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 445 (&) Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητήρίου Σάµου. α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ 2 του Ν. 1746/1988 «Ρρθµιση του θεσµού των Επιμελητηριων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 2/Α/ 88). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παραγρ. 1 του Ν. 132Ο/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ ό6/Α/83),. 3. Τις διατάξεις του άρθρου Ο παραγρ. 10 του Ν. 1586/ 1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώ- . πων Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξειςν (ΦΕΚ 37 /Α/86). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 153 /1 988 «Συγχώνευση-των ΕΒΕ. Αγρινίου, βΒόλου, Αράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρχυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης. Πάτρας, Σάµου Χίου µε τα Επαγγελµατικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπεί' ρου, ΗΠρακλείου, Καβάλας., Καλαματας Κέρκυρας, Λάρισας, νης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεχανησου µε το ΕΒΕ Καλύµνου -Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορουν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήριο» (ΦΓΚ 67/Α/88),. 5. Την αριθ. 4/14/9/88 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Σάµου. ' 6. Τηνν. 1140/10511 73/1390/ΟΟΟΙ/199Ο Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/1990. 7. Την αριθµ. 522/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικχρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσιες του Επιµελητηριου Σάµου διαρθρωνονται σε επίπεδο Διευθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών χαι Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. β. Τµήµα Διοιχητιχου-Οιχονομικου γ. Γραφείο Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρµογών. “Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Οι αρµοξιότητες της Α/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων χαι του Γραφείου ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓ ΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρµοδιότητα του Τµηµατος Εµποροβιοµληχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανήκουνς - Η µελέτη κάθε θέµατος την Βιοµηχανια, το Εµποριο, τήν βιοτεχνια και τα Επαγγέλµατα για την ενάσχκηση του τνωμοδοτικού έργου του Επιµελητηρίου. - Η παραχολουθηση κάθε θεµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό εξαγωγικο εµπόριο της χώρας, καθώς και στη βιοµηχανία της “ πεΡιφέρειας του Επιµελητηρίου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµενων µελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισηγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. ΄ - Η στατιστική παρακολούθηση της εµποριχης και βιομηχανιχης κίνησης, η συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομενων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσιευση των στοιχείων αυτών και των πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηρίου. που µπορεί να εκδίδει. . - Η έρευνα της αγοράς και η µελέτη των προβληµάτων που ανακύπτουν από το εµπόριο και την βιοµηχανία.: - Η µελέτη, η αντιµετώπιση χαι παραχολουθηση χαθε-θεµατος που αφορά τα επαγγελµατα και τις βιοτεχνιες της περιφέρειας του ΈΕπιµελητηρίου και η εφαρµογή των σχέτικών διατάξεων νόµων χαι κανονιστικών γενικά πραξεων καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εχάστοτε ισχυοντων - Η κατάρτιση προγράµµατος επί της πορείάς και της δραστηριότη-“ τας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικου οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµάτων και της βιοτεχνίας του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας. - Η µελέτη χαι η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µεσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευης για συµµετοχή του Επιηµελητηρίου σε συνέδρια έσωτερικού χαι εξωτερικού καθώς και σε εµποριχες αποστολές. - Η Οργάνωση εκθεσιακών εκδηλωσεων στο εσωτερικο και το τερικό δε συνεργασία µε τις αρµόδιες χρατικές: υπηρεσίες. - Η καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών και εµπορικών εθίµων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων ΣωµατειωνΕνώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών, χ.λ.π. Η επιµέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του µηνιαίου Δελτίου του Επιµελητηρίου. β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητιχου-Οιχονοµικου ανηχουν; - Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού. ΄- Η μέριµνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµματων εχπαιδευσης προσωπικού στο εσωτεριχο Χαι €ξωτΞΡιΧΟ στα πλαίσια της ισχυουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσιας - Η µέριµνα για τη οιατηρηση και λειτουργία της βιβλιοθηχης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διαχινηση της αλληλογραφιας, δαχτυλογραφηση, αναπαραγωγή εγγράφων χαι εντύπων, διεκπεραίωση και του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για την φύλαξη και καθαρισµό της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για την λειτουρτια του τηλεφωνικού κεντρου, τηλετύπων χαι λοιπών µέσων επικοινωνίας. . - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής του Διοικητικού Συµβουλίου χκαι της Αντιπροσωπευτιχης Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προυπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπιχού. - Η µέριµνα για την είσπραξη χάθε εσόδου. - Η µέριµνα για την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου : ή περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για. την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκενής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων χαι µηχανηµάτων κ.λπ). - Η µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για την εκποΐηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ . Στην αρμοδιοτητα του Γραφείου Μητρώου - Μηχανογραφικων Εφαρµογών, ανήκουν: - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηριου, συνεχης ενηµέρωσή των, καθώς και η έχκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβη και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωτου Ασφαλίσεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή χαι έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοπονητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δειγµατοληφιών και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµούθεσία. . - Η θεώρηση του οµοίου και γνήσιου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυφψη των µηχανογραφιχων αναγκών όλων των µάτων της Τπηρεσίας από πλευρας ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποίησης των εφαρµογών και συνταξης Ειδιχων Τεχνικών Μελετών χαι Μελετών Σκοπιµότητας.Διάρθρωση µονίµων θέσεων Οι θέσεις του µονίµου προσωπικόύ χατά χκατηγορίες και Κλαδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ . ' θέσεις δύο (2) - οποίων µία (1) θέση για εργασίες εισπράκτορα . Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός εκ των θέσεις δύος (2). θέσεις µία (1) θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητας χειριστού Η/Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Κλάδος ΥΕ Προωπικού Καθαριότητος “Άρθρο 4 Προσόντα διορισµού θέσεις µία. (1) θέσεις µία (1) θέσεις µία (1) Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988),. “Άρθρο 5 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1. Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Σάµου προϊσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός της χατηγοριας ΠΕ ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός της κατηγορίας ΤΕ. 2. Των Τµηµάτων και του Γραφείου του εν λόγω Επιµελητηριου πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός.Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Σάµου και του Επαπελματιχού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Σάµου που συγχωνευθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1746/1988, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά χλάδους χαι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΠΟνΥΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ γφνγπονΡτΟΣ οικοΝονικοΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΝΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 446 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Κέρκυρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ. 2 του Ν. 1746 /1988 «Ροθ.µιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και αλλες διατάξεις,. (ΦΕΚ 2/Α/ 88). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 παραγρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληφη στο Τοµέα και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 6/Α/83). 3.Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ. 10 του Ν. 1586/, γική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Άηµοσίου Δικαΐου χαι των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 /Α/86),. 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Πρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κερκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου Χίου µε τα Επαγγελµατικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Αράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµατας Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεκανήσου µε το ΕΒΕ Καλύµνου -Κω χαι ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήριο (ΦΕΚ 6Υ/Α/88). 5.Την από 23.1.1989 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Κέρκυρας. 6.Την απόφαση των Πρωθυπουργού και Οικονοµικών αριθµ. Υ. 1140/1051173/1390/0001 /1 990 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργου Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/10.7.90). 7.Την αριθµ 482 /1 900 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφµπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: | ' “Άρθρο 1 ] Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Επιµελητηρωυ Κέρκυρας διαρθρωνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: ,α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανιχων και Επαπελµατοβιοτεχνικων θεματων 1)Τµήµα Διοικητικού-Οικονοµικού. 7.Γραφείο Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρµογών.Αρµοδιότητες Οι αρµοδιότητες της Α/νσης στα πλαίσια πάντοτε των διαταξεων του Ν. 1746/1988 ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τα οποία κατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων χαι Γραφείου ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ' Στην αρµοδιότητα του Τµηματος Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανήκουν: - Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανια, τ> Ρμποριο, την βιοτεχνια και τα Επαγγέλµατα για την ενασχηση του γνωµαδοτι.κού έργου του Επιµελητηρίου. - Η παρακολούθηση χάθε θέµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό . και εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, χαθώς και στη βιοµηχανία της περιφέρειας του Επιµελητηρίου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µελών επί των εχάστοτε ισχνουσών διατάξεων και η εισήγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. - Η στατιστική παρακολούθηση της εµπορικής και βιοµηχανικής κί- β νησης, η συγκέντρωση χαι µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδοµενων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δημοσιευση των στοιχείων αυτών και των πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηρίου που µπορεί να εκδίδει. - Η έρευνα της αγοράς και η µελέτη των προβληµάτων που ανακύπτουν από το εµπόριο και την βιοµηχανία. -. Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολουθηση κάθε θέµατος που αφορα τα επατγελµατα και τις βιοτεχνιες της περιφέρειας του Επιµελητηρίου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων χαι κχανονιστικών γενικα πραξεων, καθώς και η ενηµέρωση των µελων του Επιµελητηρίου επί των εχάστοτειισχνόντων. - Η χατάρτιση προγράµµατος επί της πορείας και της δραστηριοτητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτιχου και γνωμοδοτικου οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµάτων και της βιοτεχνίας του Εµπορίου χαι της βιοµηχανίας. - Η µελετη και η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την των συναλλασσοµένων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευής για συµµετοχή του Επιµελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού χαι εξωτερικού, καθώς και σε εµπορικές αποστολές. - Η Οργάνωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικο και το έξο. τερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες χρατικές υπηρεσίες. - Η χαταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών και εµπορικών εθίµων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων Σωµατείων- ΄ Ενώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών; κ.λ.π. Η επιµέλεια της σύνταξης, εκδοσης χαι διεππεραιωσης του (µηνιαίου Δελτίου του Επιµελητηρίου. ΄ 2)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητικού-Οικονοµικού ανήκουν: - Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προ- ] σωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείώων για την αριθμητιχη σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού. [5ς - Η µεριµνα για τη διακρίβωση των αναγκών εχπαιδευσης του προσωπικού. ' - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαιδευσης προσωπικού στο εσωτερικό χαι εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε . φορά σχετικής νοµοθεσίας. - Η µέριµνα για τη διατηρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της ' αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση χαι τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων χαι εξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, της ακρίβειας αντυγράφων ή φωτογραφιών, ή φωτοτυπιών εγγράφων δικαιολογητικών, ύστερα από αντικαραβολή τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφειο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα. για την φύλαξη και καθαρισµό της Υπηρεσιας - Η µέριµνα για την λειτουργια του τηλεφωνικού χέντρου, τηλετύπων χαι λοικών µέσων επικοινωνίας. ' .- Η µέριµνα για την τήρτρη των Πρακτικών της Διοικητικής.Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου της Αντιπροσωπευτιχης Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποΐηση του προυπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχειριση κάθε δαπάνης καθως και η εκκαθάριση αποδοχων και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. - Η µέριµνα για την προμηθεια κάθε µηχανηματος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε τηνισχύουσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (πυπογραφικών, επισκευής: και συντήρησης κτιρίων. εγκαταστάσεων και µηχανηματων χ.λπ). - Η µέριµνα για την εκπόύΐηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για την εκποίηση χκάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για -τη διαχείριση υλικόῦ της Υπηρεσίας.. τ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙκΩΝ ' ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρµοδιοτητα του [Γραφείου Μητρωου - Μηχανογραφαων Εφαρµογών ανήκουν; . - Η τηρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηριου, συνεχης ενηµερωση των, χαθως και η έκδοση σχετικών πιστοπονητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλογων για την ανάδειξη της Διοιχκήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και η Ειδικού Μητρώσου αυτών. - Ή επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων τηρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφη στο Ειδικό Μητρωο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοπονητικών προελεύσεως κχαι βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιων, πραγµατογνωµοσυνών, δειγματοληφιων και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνά µε την ισχύουσα νόµοθεσία. - Η θεώρηση του οµοίου χαι γνήσιου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου.. - Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσιας από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών χαι Μελετών Σκοπιµότητας. “Άρθρο 3 Διαρθρωση µονιμων θέσεων Οι θεσεις του µόνιµου προσωπικού κατά κατηγοριες και Κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός θέσεις δύο (2)κΑΤΗΓΟΡΙΑ τΕ Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστιχος εχ των … οποίων µία (1) θέση για εργασίες εισπράκτορα θέσεις οκτώ (8&) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ θέσεις µία (1) Ειδικότητας χειριστών ηζεκτρονικού υπολογιστή Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων ειδικότης δύο (2) ξένων γλωσσων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Κλάδος ΥΕ Προωπικού Καθαριότητος ΄“Άρθρο 4 Προσωπιχο µε σχέση-εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988. Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό: Μα (1) θέση Οικονοµολόγου ειδικού σε θέµατα Βιοµηχανίας ή Εµπορίου (εσωτερικού - εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων ή Έρευνας Αγοράς (ΜΑΒΚΕΤΙΝΩ). θέσεις µία (1) θέσεις µία (1) θέσεις διΐο (2) θέσεις µία (1) '“Άρθρο 5 Προσόντα διορισµού . Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου χαι µε σχέση εργασίας [διωτικού Δικαΐου, προσωπικού ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988). 'Άρθρο 6 ΄ Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1.Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Κέρκυρας προιστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµιχος ή του Κλάδου ΤΙΕ Διοικητικός - Λογιστικός. 2.Των Τµηµάτων και του [ραφείου του εν λογω Επιµελητηριου πρόΐστανται. υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. “Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις Οι χκατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Κέρκυρας και του Επαγγελµατικού χαι Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Κέρκυρας που συγχωνεύθηχκαν σύµφωνα µετις διατάξεις του Ν. 1746 /1988, χκατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και χατηγορίες που προβλέπονταί στο άρθρο 3 του παρόντος. - Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. & Δεκεµβρίου 1990 Οι ΥπΟνΡτοι > νφνγπονΡΓΟΣ οικοΝονικοΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ κΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ τωποΡιον ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ---φ-------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 447 . (5) Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Αχαΐας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγρ. 2 του Ν. 1746/1988 µιση του θεσµού των Επιµελητηρίων και άλλες διατάξεις,. (ΦΕΚ 2 /Α/ 88). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 17 παραγρ. 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ ό/Α/83). 3.Τις διατάξεις του άρθρου Ο παραγρ. 10 του Ν. 1586/1986, «Ἠαθµολογική διάφθρωση των θέσεων του Αηµοσίου. Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 37/Α/86). 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου Χίου µε τα Επαγγελµατικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας Κέρκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεκανήσου µε το ΕΒΕ Καλύµνου -Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήρια» (ΦΕΚ ό6Υ/Α/8&),. 5.Την αριθ. 11/28/12/88 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Αχαΐας. 6.Την απόφαση των Πρωθυπουργού χαι Υπουργού Οικονοµικών αριθµ. Υ.1 140 /1051173/1320/0001 /90 «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/ 10.7.90),. 7.Την «ριθµ. 481 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλιου της Επιχρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο | Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Αχαΐας διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: 1)Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. . 2)Τµήµα Διοικητικού-Οικονοµικού. γ- Τµήµα Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών. 3)Τµήµα Τύπου - Εκδόσεων Δηµοσίων Σχέσεων και Ε.Ο.Κ.Αρµοδιότητες Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στα πλαίσια πάντοτε των διατάξεων του Ν. 1746/1988 ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τα οποία κατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων ως εξής: 1)ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΤΓΕΛΜΑΤΟ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εµποροβιοµηχανικών χαι Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανΐχκουν: - Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανία, το Εµπόριο, την βιοτεχνία και τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωµοδοτικού έργου του Επιµελητηρίου. - Η παρακολούθηση κάθε θέµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, η ενηµέρωσή των ενδιαφεροµένων µελών επί των εκάστοτε ισχνουσών διατάξεων χαι η εισΐγγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. - Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολούθηση κάθε θέµατος που αφορά το εµπόριο» τη βιοµηχανία, τα επαγγελµατα και τις βιοτεχνιες της περιφέρειας του ξπιµελητηριου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων χαι χανονιστικών γενικά πραξεων, καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η στατιστική παρακολουθηση της εμπορικης, βιοµηχανικής, επαγγελµατικής και βιοτεχνικης κίνησης, η συγκέντρωση και η µελετη όλων των στατιστικών στοιχείώων των εκδιδοµένων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών χαι των πορωµατων της µέλέτης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηρίου που µπορεί να εκδίδει. - Η έρευνα της αγοράς και η μελετη των προβληµατων που ανακύπτουν από το εµπόριο, τη βιοµηχανία, τα επαγγέλµατα και την βιοτεχνία. - Η χκατάρτιση προγράµµατος επί της πορείας χαι των δραστηριοτητων του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωμοδοτιχου οργανου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής του εµπορίου, βιοµηχανίας, επαγγελµάτων, βιότεχνίας, Τουρισµού χαι Μεταφορών. - Η μελετη και η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η έρευνα χαι η γνωµοδότηση για παροχή βιοτεχνικών δανείων. - Η κατατόπιση των µελών του Επιµελητηρίου και των ενδιαφεροµένων αλλοδαπών για τις υφιστάµενες συνθήκες προς το σκοπό της . ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ πΡΩΤΟ)άσκησης εµπορίας στο χώρο της δικαιοδοσίας της δηµιουργίας µικτών επιχειρήσεων. - Η & έρευνα και µελέτη θεµάτων που έχουν σχεση µε τις θαλάσσιες µεταφορές και το λιµανι της Πατρας, µε σχετική εισήγηση στους αρµόδιους φορείς. - Η επαφή και η τήρηση των εγγραφων και στοιχειων µε την Περιφερειακή Ένωση Επιµελητηρίων Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, την ΄Ενωση των Επιµελητηρίων Ελλάδος, την Ένωση Επιµελητηρίων Ε.Ο.Κ του Επιµελητηρίου και - Η καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών χαι των εµπορικών εθίµων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευής γιά συµµετοχή του Επιµελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού χώι εξωτερικού καθώς και σε εµποριχες αποστολές. - Η οργανωση εκθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτεριχο και εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες χρατικές υπηρεσίες. - Η µέριµνα για την οργάνωση σεµιναρίων. διαλέξεων και προγραµµάτων εκπαιδευσης επιχειρηµατικών στελεχών, για την ενηµέρωσή τους σε επίκαιρα θέµατα την εφαρµογή και διάδοση των συγχρόνων µεθόδων έρευνας της αγοράς, κόστους, διαφηµισης, τυποποΐησης και διάθεσης των προϊόντων, αύξησης της παραγωγικότητας και γένικά της οργάνωσης των επιχειρΐγσεων ἥε σύγχρονες βάσεις και µεθόδους λει= τουργίας. - Η παρακολούθηση χαι µελέτη ζητηµάτων σχέσεως εργοδοτών και εργατούπαλλήλων, η µελέτη της ελληνικής και ξένης νοµοθεσίας σε θὲµατα αγοράς εργασίας. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων ΣωµατείωνΕνώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών χ.λπ. 2)ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ .-. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην …αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητικού - Οικονοµικού ανήκουν; -Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική συνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού. - Η µέριµνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού. . - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαΐσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νοµοθεσίας. ΄ - Η µέριµνα για τη διατήρηση και λειτουρτ΄ια της βιβλιοθήκης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων,. διεκπεραίωση χαι τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων χαι εξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήστόυ της υπογραφής του τ΄τροσωπικού και των πολιτών της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων διχαιολογητιχων υστερα από αντιπαραβολη τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή - Η µέριµνα γιο την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για την φύλαξη και χκαθαρισµό της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα γιά την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, τηλετύπων και λοικών µέσων επικοινωνίας. - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής κάι του Διοικητικού Συµβουλίου της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την χατάρτιση και τροποποΐηση του προύπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την χατάρτιση και τροποποΐηση του προυπολοτισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς χαι η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την είσπραξη χκάθε εσύόδου. . - Η µέριµνα για την προµηθεια κάθε µκηχανήµατος. υλικού. εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε τηνισχύουσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων κ.λπ). - Η µέριµνα για την εκποΐηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. ΄ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρµοδιοτητα του Τμηµατος Μητρωου - Μηχανογραφικων Εφαρµογών ανήχκουν; - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηριου, συνεχής ενηµέρωσή των, χαθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλογων για την ανάδειξη της Διόικήσεως του Επιµελητηρίου και χάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβη και έλεγχος δικαιολογητικων για την έκδοση άδειας παραγωγου Ασφαλισεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση Έιδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή χκαι έλεγχος διχαιολογητικων για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοποιητικων προελεύσεως και βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δευγµατοληφιών και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. - Η θεώρηση του οµοίόυ και γνήσιου της υπογραφής των µελών του Επιµελητήρίου. - Η πλήρης κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των ΤΓµηµάτων της Υπηρεσιας από πλευράς ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποίησης των εφαρµογών χαι σύνταξης Ειδικων Τεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιµότητας. Υ) ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ. Στην αρμοδιοτητα του Τµήµατος Τύπου - Εκδοσεων, Δηµοσίων Σχέσεων χαι ΕΟΚ ανήχκουν: ' - Η προβολη του έργου του Επιμελητηριου διά του τύπου και κάθε ΄ άλλου πρόσφορου µέσου. “ - Η επιµέλεια για τις εκδόσεις του Επιµελητηρίου, την αποστολή αυτών στα µέλη χαι τους Οργανισµούς. - Η έκδοση ενηµερωτικών δελτίων τύπου επί των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων του Επιµελητηρίου. - Η παρακολούθηση του ηµερΐσιου τύπου, του Περιοδικού, 0ικσνο- | µικού Τύπου και του Ξένου Τύπου, και η ενηµέρωση των Υπηρεσιων* για δηµοσιεύµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητές τους. - Η επιµέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, της υποδοχής και φιλοξενίας ξένων αποστολών. - Η µέριµνα για τη λειτουργια της βιβλιοθήκης του Επιµελητηρίου και του εµπλουτισµού της µε έντυπο υλικό. - Η παραχολουθηση των Διεθνών Οικονοµικών εξελίξεων χαι ιδιαίτερα εκείνων στο χώρο της. Ε.Ο.Κ. καθώς χκαι η συνεργασία µε τη διαρκή διάσκεψη των Επιµελητηρίων και των Διεθνών Οργανισµών (ΕΖΕΣ, ΕΦΤΑ, ΑΚΕ, ΓΚΑΤΤ κ.λπ). - Η παρακολούθηση και χκαταγραφή των θεσµικών µεταβολών της Ευρωπαιχης Κοινο΄τητας και η συσχέτιση αυτών µε τους ανάλογους θεσµούς που ισχύουν στην Ελλάδα. - Η παρακολούθηση των εκδόσεων, των ανακοινώσεων και των οδηγιών του Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα. - Ο χειρισµός κάθε ζητήµατος σχετικού µε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Ευρωθυρίδα, την Τράπεζα Πληροφοριών, τις διεθνείς σχέσεις.Διάρθρωση µονίµων θέσεων Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού κατά κατηγορίες και Κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οιχκονοµικός Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων Ειδικότητας δύο (2) ξένων γλωσσών Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ειδικότητας επιστήµης Η/Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ . Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΑΕ Διοικητικός - Λογιστικός εκ των οποίων δύο (2) θέσεις για θέσεις δέκα (10) θέσεις δύο (2) θέσεις µία (1) θέσεις τρεις (&) 1160 ο εργασίες εισπράκτορα θέσεις δώδεκα (12) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η /Υ Ειδικότητας χειριστού Η /Υ θέσεις µία (1) Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων΄- Στενογράφων ' θέσεις δύο (2) θέσεις (1) θέσεις µία (1) ειδικότητας ελληνικής γραφοµηχανής Ειδικότητας ξενόγλωσσης γραφοµηχανής Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλαδος ΥΕ Επιµελητών΄ Κλάδος ΥΕ Προωπιπου Καθαριοτητος θέσεις δύο (2) θέσεις δύο (2) “Άρθρο 4 Θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαΐου Προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988. Ε Ειδικό Επιστηµονικό Πρ.οσωπικό: ' Μία (1) θέση Οικονοµολόγου ειδικού .σε θέµατα Βιοµηχανϊας ή Εµπορίου (εσωτερικού - εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Κοινοτήτων ή Έρευνας Αγοράς (ΜΑΒΚΕΤΙΝΩΟ),. , . Ε “Άρθρο 5 Προσόντα διορισµού Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µόνιµου και Ιδιωτικού Δικαίου, ορίζονται τα χατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ “Άρθρο 6 Προιστάµενοι Υπηρεσιών 1.Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Αχαιας προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή του Κλαδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός. 2.Των Τµηµάτων του εν λόγω Επιµελητηρίου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητιχος Οικονοµικός ή ΤΕ:Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός. . 'Άρθρο 7 … Μεταβατικές διατάξεις Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πάτρας και του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πάτρας που συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µετις διατάξεις του Ν. 1746/1988, χατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά κλάδους και χατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του. παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ οι νπογΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ κΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ νωνπονΡΓΟΣ οικοΝονικαΝ Μ. ΕΒΕΡΤ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ τωπΟΡΙιογΥ ΄ . ΄ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-14 (2) Οργάνωση των Υπηρεσιων του Επιµελητηρίου Χίου. Ό πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|ΑΣ “Έχοντας υπόψης: . α. Τις διατάξεις του αρθρρυ 10 παραγρ. 2 του Ν. 1746 «Ρυθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων χαι άλλες διατάξεις,». (ΦΕΚ 2 /Α/ 88), 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παραγρ 1 του Ν. 1320/1983 «Πρόσληφη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 6/Α/83),. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ. 10 του Ν. 1586/1986, «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαΐου και των Οργανισµών Τοπιχης Αυτοδιοιχησης και άλλες διατάξειςν (ΦΕΚ 37 /Α/86). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 153/1988 «Συγχώνευση των ΕΒΕ. Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κερκυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Σάµου Χίου µε τα Επαγγελµατικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αγρινίου, βΒόλου, Δράµας, Ηπείρου, ΗΠρακλείου, Καβάλας, Καλαµατας Κέρκυρας, Λάρισας; Μυτιλή. '' νης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, χαθώς και του ΕΒΕ Δωδεκανησου µε το ΕΒΕ Καλύµνου -Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τα αυγχωνευόµενα Επιµελητηρια» (ΦΕΚ 67/Α/8&),. 5. Την αριθ. 6/28 [ 1988 αποφαση του Διοιχητικου Συµβουλιουτου Επιµελητηρίου Χίου. 6. Την απόφαση των Πρωθυπουργού χαι Υπουργού Οικονομικων αριθµ. Υ.1140/1051173/1390/0001/1990 (φΕΚ . 420/π/ 10.7.1990) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών στον Υφυπουργά Οικονοµικών. 7. Την αριθµ. 526/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: “Άρθρο | Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Χίου διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης. η οποία συγκροτείται ως εξής: . α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. β. Τµήµα Διο…ητικου-Οικονομιχου. γ. Γραφείο Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρµογών.Αρµοδιότητες Οι αρµοδιοτητες της Α/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τά οποία κατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων και Γραφείου ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ … ΄ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εµποροβιοµηχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανήκουν; - Η µελέτη κάθε θέµατος που αφορά την Βιοµηχανια, το Εµπόριο, “την. βιοτεχνία και τα Επαγγέλµατα για την ενάσκηση του γνωμοδοτι.κού έργου του. Επιµελητηρίου. - Η παρακολούθηση χάθε θεµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό καί εξαγωγικό εµπόριο της χώρας, χαθως και στη βιοµηχανία της πε. ριφεμιας τωυ Επιμελητηριου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµενων µελών επί των εχάστοτε ισχµουσών διατάξεων και η εισΐγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. - - Η στατιστική παρακολούθηση της εµπορικής και βιοµηχανιχης κίνησης, η συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομενων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσίευση των στοιχείων αυτών και ων πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο. του Επιµελητηρωυ που µπορεί να εκδίδει. ιριυνα της αγόράς και η µελέτή των προβληματων τπου ανακύ…πωυν από το εµπόριο και την βιοµηχανία. ο . - Η µελέτη, η αντιµετώπιση και παρακολουθηση κάθε θέµατος που αφορα τα επαπελµοιτα και τις βιοτεχνιες της περιφερειας του Επιµελητηρίου και η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων νόµων και χανονιστικών γενικα πραξεων καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εκάστοτε ισχυόντων. - Η κατάρτιση προγράµµατος επί της πορείας και της δραστηριότητας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικού οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµάτων και της βιοτεχνίας του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας. - Η µελέτη καιη πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µέσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπγρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευης για συµµετοχή του Επιμελητηρίου σε συνέδρια εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και σε εµπορικές αποστολές. - Η οργάνωση ε Σθεσιακών εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. - Η καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών και εµπορικών εθίµων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων ΣωµατείωνΕνώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών, κ.λ.π. Η επιµέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του µηνιαίου Δελτίου του Επιµελητηρίου. Δ β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ . Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητικού-Οικονοµικού ανήκουν: - Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικδύ. , - Η µέριµνα για τη διακρίβωση των αναγκων εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαιδευσης προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό στα πλαίσια της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νοµοθεσίας. - Η µέριµνα για τη διατήρηση και λειτουργία της βιβλιοθήκης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διακίνηση της αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων, διεκπεραίωση και τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων χαινεξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού χαι των πολιτών. … - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για την φύλαξη και καθαρισµό της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού χέντρου, τηλετύπων και λοιπών µέσων επικοινωνίας. - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συµβουλίου της Αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποΐηση του προύπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχείριση χκάθε δαπάνης καθώς και η-εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπικού. - Η µέριµνα για την είσπραξη κάθε εσόδου. ' - Η µέριµνα για την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεςσία. - Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων χ.λπ). - Η µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για την εκποίηση χάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΜΗΧΛΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Στην αρµοδιοτητα του Γραφείου Μητρωου - Μηχανογραφιιων Εφαρµογών ανήκουν: - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηρίου, συνεχής ενηµέρωσή του, χαθώς και η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου «υτών. - Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών ΄ για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντιπροσώπων.: - Η έκδοση πιστοποιητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. . - Η θεώρηση του οµοίου και γνησίου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυφη των µηχανογραφικών αναγκών όλων των Τµηµάτων της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης προγράµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποΐησης των εφαρµογών και σύνταξης Ειδικών Τεχνικών Μελετών χκαι Μελετών Σκοπιµότητας. “Άρθρο 3 Διάρθρωση µούίµων θέσεων Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού χκατά κατηγορίες και Κλάδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικού- Λογιστικού θέσεις τρείς () θέσεις δύο (2)Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού εχ των οποίων µία (1) θέση ειδικότητας Εισπράκτορα Κλάδος ΑΕ Προσωπικού Η /Υ Ειδικότητας χειριστών Η /Υ ΚΑΤΗΤΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητος θέσεις µία (1) θέσεις µία (1) θέσεις τέσσερεις (4) θέσεις µία (1) θέσεις µία (1) . θέσεις µία (1) “Άρθρο 4 Προσόντα διορισµού Τα προσύντα διορισµού σε θέσεις µόνιµου προφωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988),. “Άρθρο, 5 Προισταµενοι Υπηρεσιών 1. Της Διευθυνσης του Επιµελητηρίου Χίου προισταται υπαλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού της κατηγορίας ΠΕ ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστιχού της κατηγορίας ΤΕ. >2. Των Τµηµάτων καὶ του Γραφείου του εν λογω Επιµελητηριου προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. “Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις Οιχατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού χαι Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Χίου χαι του Επαγγελµατικού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Χίου που συγχωνεύθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1746 /1988, χατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντιστοιχες κατά χλάδους και χατηγορίες που προβλέπονται άτο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσιευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 8 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι νπογΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ νωνπονΡτοΣ . Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΜπΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ φ πΡΟΕΔΡικΟ Δ|ΑΤΑΓΜΑξΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 445 (&) Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητήρίου Σάµου. α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παραγρ 2 του Ν. 1746/1988 «Ρρθµιση του θεσµού των Επιμελητηριων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 2/Α/ 88). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παραγρ. 1 του Ν. 132Ο/1983 «Πρόσληψη στο Δηµόσιο Τοµέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ ό6/Α/83),. 3. Τις διατάξεις του άρθρου Ο παραγρ. 10 του Ν. 1586/ 1986 «Βαθµολογική διάρθρωση των θέσεων του Δηµοσίου, Νοµικών Προσώ- . πων Δηµοσίου Δικαίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξειςν (ΦΕΚ 37 /Α/86). 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 153 /1 988 «Συγχώνευση-των ΕΒΕ. Αγρινίου, βΒόλου, Αράµας, Ηπείρου, Ηρακλείου, Καβάλας, Καλαµάτας, Κέρχυρας, Λάρισας, Μυτιλήνης. Πάτρας, Σάµου Χίου µε τα Επαγγελµατικά και Βιοτεχνικά Επιµελητήρια Αγρινίου, Βόλου, Δράµας, Ηπεί' ρου, ΗΠρακλείου, Καβάλας., Καλαματας Κέρκυρας, Λάρισας, νης, Πάτρας, Σάµου, Χίου αντίστοιχα, καθώς και του ΕΒΕ Δωδεχανησου µε το ΕΒΕ Καλύµνου -Κω και ρύθµιση θεµάτων που αφορουν τα συγχωνευόµενα Επιµελητήριο» (ΦΓΚ 67/Α/88),. 5. Την αριθ. 4/14/9/88 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Σάµου. ' 6. Τηνν. 1140/10511 73/1390/ΟΟΟΙ/199Ο Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών» (ΦΕΚ 420/Β/1990. 7. Την αριθµ. 522/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικχρατείας µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εµπορίου και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε:Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι Υπηρεσιες του Επιµελητηριου Σάµου διαρθρωνονται σε επίπεδο Διευθυνσης, η οποία συγκροτείται ως εξής: α. Τµήµα Εµποροβιοµηχανικών χαι Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων. β. Τµήµα Διοιχητιχου-Οιχονομικου γ. Γραφείο Μητρώου-Μηχανογραφικών Εφαρµογών. “Άρθρο 2 Αρµοδιότητες Οι αρµοξιότητες της Α/νσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα τα οποία χατανέµονται µεταξύ Τµηµάτων χαι του Γραφείου ως εξής: α. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΕΠΑΓ ΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στην αρµοδιότητα του Τµηµατος Εµποροβιοµληχανικών και Επαγγελµατοβιοτεχνικών θεµάτων ανήκουνς - Η µελέτη κάθε θέµατος την Βιοµηχανια, το Εµποριο, τήν βιοτεχνια και τα Επαγγέλµατα για την ενάσχκηση του τνωμοδοτικού έργου του Επιµελητηρίου. - Η παραχολουθηση κάθε θεµατος που αναφέρεται στο εισαγωγικό εξαγωγικο εµπόριο της χώρας, καθώς και στη βιοµηχανία της “ πεΡιφέρειας του Επιµελητηρίου, η ενηµέρωση των ενδιαφεροµενων µελών επί των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και η εισηγηση στις αρµόδιες αρχές για τα παραπάνω θέµατα. ΄ - Η στατιστική παρακολούθηση της εµποριχης και βιομηχανιχης κίνησης, η συγκέντρωση και µελέτη όλων των στατιστικών στοιχείων των εκδιδομενων από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµοσιευση των στοιχείων αυτών και των πορισµάτων της µελέτης στο µηνιαίο Δελτίο του Επιµελητηρίου. που µπορεί να εκδίδει. . - Η έρευνα της αγοράς και η µελέτη των προβληµάτων που ανακύπτουν από το εµπόριο και την βιοµηχανία.: - Η µελέτη, η αντιµετώπιση χαι παραχολουθηση χαθε-θεµατος που αφορά τα επαγγελµατα και τις βιοτεχνιες της περιφέρειας του ΈΕπιµελητηρίου και η εφαρµογή των σχέτικών διατάξεων νόµων χαι κανονιστικών γενικά πραξεων καθώς και η ενηµέρωση των µελών του Επιµελητηρίου επί των εχάστοτε ισχυοντων - Η κατάρτιση προγράµµατος επί της πορείάς και της δραστηριότη-“ τας του Επιµελητηρίου ως συµβουλευτικού και γνωµοδοτικου οργάνου της πολιτείας και ως φορέα ανάπτυξης και προαγωγής των επαγγελµάτων και της βιοτεχνίας του Εµπορίου και της Βιοµηχανίας. - Η µελέτη χαι η πρόταση µέτρων για την απλούστευση των διάδικασιών µεσα στο Επιµελητήριο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων. - Η επιµέλεια της προπαρασκευης για συµµετοχή του Επιηµελητηρίου σε συνέδρια έσωτερικού χαι εξωτερικού καθώς και σε εµποριχες αποστολές. - Η Οργάνωση εκθεσιακών εκδηλωσεων στο εσωτερικο και το τερικό δε συνεργασία µε τις αρµόδιες χρατικές: υπηρεσίες. - Η καταγραφή των επιτοπίων εµπορικών συνηθειών και εµπορικών εθίµων. - Η τήρηση ευρετηρίου των εκάστοτε υφισταµένων ΣωµατειωνΕνώσεων, Οµοσπονδιών, Συνεταιρισµών, χ.λ.π. Η επιµέλεια της σύνταξης, έκδοσης και διεκπεραίωσης του µηνιαίου Δελτίου του Επιµελητηρίου. β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Διοικητιχου-Οιχονοµικου ανηχουν; - Ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθµητική σύνθεση και τις αριθµητικές µεταβολές του προσωπικού. ΄- Η μέριµνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού. - Η µέριµνα για την εφαρµογή προγραµματων εχπαιδευσης προσωπικού στο εσωτεριχο Χαι €ξωτΞΡιΧΟ στα πλαίσια της ισχυουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσιας - Η µέριµνα για τη οιατηρηση και λειτουργία της βιβλιοθηχης και τον εµπλουτισµό της µε έντυπο υλικό. - Η διαχινηση της αλληλογραφιας, δαχτυλογραφηση, αναπαραγωγή εγγράφων χαι εντύπων, διεκπεραίωση και του Γενικού Πρωτοκόλλου των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. - Η µέριµνα για τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών της ακρίβειας αντιγράφων ή φωτογραφιών ή φωτοτυπιών εγγράφων δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο. - Η µέριµνα για την παραλαβή από το Εθνικό Τυπογραφείο των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ή άλλων εντύπων και διανοµή τους στα αρµόδια γραφεία. - Η µέριµνα για την φύλαξη και καθαρισµό της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για την λειτουρτια του τηλεφωνικού κεντρου, τηλετύπων χαι λοιπών µέσων επικοινωνίας. . - Η µέριµνα για την τήρηση των Πρακτικών της Διοικητικής Επιτροπής του Διοικητικού Συµβουλίου χκαι της Αντιπροσωπευτιχης Γενικής Συνέλευσης του Επιµελητηρίου. - Η µέριµνα για την κατάρτιση και τροποποίηση του προυπολογισµού του Επιµελητηρίου. - Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και γενικά αποζηµιώσεων προσωπιχού. - Η µέριµνα για την είσπραξη χάθε εσόδου. - Η µέριµνα για την προµήθεια κάθε µηχανήµατος, υλικού, εφοδίου : ή περιουσιακού στοιχείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. - Η µέριµνα για. την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκενής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων χαι µηχανηµάτων κ.λπ). - Η µέριµνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για την εκποΐηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. - Η µέριµνα για τη στέγαση της Υπηρεσίας. - Η µέριµνα για τη διαχείριση υλικού της Υπηρεσίας. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ . Στην αρμοδιοτητα του Γραφείου Μητρώου - Μηχανογραφικων Εφαρµογών, ανήκουν: - Η τήρηση των µητρώων των µελών του Επιµελητηριου, συνεχης ενηµέρωσή των, καθώς και η έχκδοση σχετικών πιστοποιητικών. - Η σύνταξη των εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη της Διοικήσεως του Επιµελητηρίου και κάθε σχετική εργασία µε τις εκλογές. - Η παραλαβη και έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας παραγωτου Ασφαλίσεων, καθώς και η τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η επίδοση αδειών Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων και τήρηση Ειδικού Μητρώου αυτών. - Η παραλαβή χαι έλεγχος δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων. - Κάθε ενέργεια για την εφαρµογή του Νόµου περί Εµπορικών Αντιπροσώπων. - Η έκδοση πιστοπονητικών προελεύσεως και βεβαιώσεων τιµών. - Η διενέργεια διαιτησιών, πραγµατογνωµοσυνών, δειγµατοληφιών και επίλυσης εµπορικών διαφορών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµούθεσία. . - Η θεώρηση του οµοίου και γνήσιου της υπογραφής των µελών του Επιµελητηρίου. - Η πλήρης κάλυφψη των µηχανογραφιχων αναγκών όλων των µάτων της Τπηρεσίας από πλευρας ανάλυσης, σχεδιασης προγραµµατισµού τεκµηρίωσης, υλοποίησης των εφαρµογών και συνταξης Ειδιχων Τεχνικών Μελετών χαι Μελετών Σκοπιµότητας.Διάρθρωση µονίµων θέσεων Οι θέσεις του µονίµου προσωπικόύ χατά χκατηγορίες και Κλαδους ορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονοµικός ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ . ' θέσεις δύο (2) - οποίων µία (1) θέση για εργασίες εισπράκτορα . Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ειδικότητας Πληροφορικής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός εκ των θέσεις δύος (2). θέσεις µία (1) θέσεις τέσσερις (4) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητας χειριστού Η/Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Κλάδος ΥΕ Επιµελητών Κλάδος ΥΕ Προωπικού Καθαριότητος “Άρθρο 4 Προσόντα διορισµού θέσεις µία. (1) θέσεις µία (1) θέσεις µία (1) Τα προσόντα διορισµού σε θέσεις µονίµου προσωπικού, ορίζονται τα κατά ειδικότητα στις διατάξεις του Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988),. “Άρθρο 5 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών 1. Της Διεύθυνσης του Επιµελητηρίου Σάµου προϊσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός της χατηγοριας ΠΕ ή του Κλάδου ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός της κατηγορίας ΤΕ. 2. Των Τµηµάτων και του Γραφείου του εν λόγω Επιµελητηριου πρόΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονοµικός ή ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός.Οι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µόνιµοι υπάλληλοι του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Σάµου και του Επαπελματιχού και Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Σάµου που συγχωνευθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1746/1988, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις αντίστοιχες κατά χλάδους χαι κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθήνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι ΥπΠΟνΥΡτοι ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μ. ΕΒΕΡΤ γφνγπονΡτΟΣ οικοΝονικοΝ Π. ΔΕΛΗΜΗΤΣΟΣ ΕΝΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 446 Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Κέρκυρας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/171
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία