ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/456

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Ίδρυση Εργαστηρίου Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας στο Τµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και καθορισµός του εσωτερικού του κανονισµού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται, χωρίς προηγούµενη κατά περίπτωση έγκριση της Τραπεζας της Ελλάδος, η συναλλαγµατική εξυπηρέτηση δανείων σε συνάλλαγµα που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταµείο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης στο Δηµόσιο και σε νοµικά προσωπα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα νοµίσµατα στα οποία θα συνάπτονται τα δανεια, το επιτόχκιο και οι λοικές επιβαρύνσεις των δανείων, η διάρκειά τους, ο τρόπος εξόφλησής τους και οι λοιποί όροι χορήγησής τους θα χαθοριζονται µε συµφωνία µεταξύ των συµβαλλο.µένων µερών. Αντίγραφο των σχετικών δανειακών συµβάσεων υποχρεούνται να καταθέσουν οι δανειοδοτούµενοι στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Διεθνών Συναλλαγών) αµέσως µετά την υπογραφή τους. Ειδικότερα, για τη συναλλαγµατική εξυπηρέτηση των δανείων που χορηγούνται στις.ΔΑΕΚΟ είναι η υποβολή, µαζί µε τη δανειακή σύµβαση, επράφου της Γενικής Γραµµατείας ΑΕΚΟ προς την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα, µε τα χαθοριζοµενα στην ΠΔ/ΤΕ 1633/27.10.89. 2.Καθορίζεται ότι η χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, του αναγκαίου συναλλάγµατος για την ιξυπηρετηση των ως άνω δανείων χατά κεφά-΄ λαιο, τόχους χαι λοιπές επιβαρύνσεις, σύµφωνα µε τους όρους των σχετικών δα- . νειστικών συµβάσεων, θα πραγµατοποιείται µετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει η αυθεντικότητα των συναλλαγών, και µε αντίστοιχη ακύρωση των βεβαιώσεων αγοράς συναλλάγµατος οι οποίες θα εκδίδονται κατά την εισαγωγή του χεφαλαίου των δανείων και στις οποίες πρέπει να αναγράφεται, χατά την ἐκδοσή τους, ότι το δραχµοποιούµενο συνάλλαγµα αφορά τα εν λόγω δάνεια. Η απόφαση αυτή να δηµοσευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνίσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραµµατέας Ακριβές Αντίγραφο, - Αθήνα, 7 Δεκεµβρίου 1990 Η Γραµµατέας : Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Τις διατάξεις: α. Του“ αρθρου 167, περιπτώσεις ι και ιδ. του Β. Δ/τος της 31: 12 1957/ 20.1.1958 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώµα της Αστυνοµίας Πόλεων» (Α΄ 11), σε αυνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. ό και 62 παρ. 4 του Ν. 1481 /1984 «Οργανισµός Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ 152). β. Του άρθρου 12, παρ. ] εδ. α«' και γ' του Ν. 1481 /1984 «Οργανισµός Ὑπουργείου Δηµόσιας Τάξης» (Α' 152), τ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής. Γραµµατειας Δηµόσιας | Ταξης Φε Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης» (Α΄ 51} και
  • Την υπ' αριθ. 616/1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµοσιας Τάξης, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1.
  • Οι διοικητικές ποινές της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται από την Αρχή που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας και στις περιπτώσεις που στα καταστήµατα της.παραγράφου αυτής: α. Γίνεται διακίνηση ή χρίση ναρκωτικών ή - ᾗ. Συχναζουν αντικοινωνικά. κακοποια ή όποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτοµα ή ' γ. Λαµβανουν χώρας σοβαρές αταζίες αντικοινωνικού χαρακτήρα που προ. καλούν το κοινό αίσθηµα ή δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη ή ααφάλεια, τη νεολαία και τα ηθη “Άν οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε προσωρινα η άδεια λειτουρτιας, να υπάρχουν, δύναται να αφαιρείται οριστικά αυτή µε απόφαση του Υπουργού ἁηµόσιας Τάζης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνι' κής Αστυνοµιας
  • Σε περίπτωση παράβίασης της σφραγίσεως υστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του καταστΐβµατος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού µε απόφαση του Διευθυντή της οικείας Αστυνοµικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνοµίας.
  • Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του κα' ταστήµατός του, σύµ.φωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. δεν επιτρέπεται ή χορήγηση άδειας λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήµατος από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2, πριν την πάροδο τριών (8) ετών από την οριστική αφαιριση» “Άρθρο 2. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη ισχυος του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρµοζονται οι προϊσχύσασες διαταξεις σε ό, τι αφορά . την επιβολή διοικητικών χυρώσεων. Στον Υπουργό Δηµοσίας Τάξεως ανατίθεται η δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. ' … Αθήνα, 8 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ -Ι-+ο ο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 458 Ίδρυση Παραρτηµάτων Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών και Καλαβρύτων. Έχοντας υπόψη:
  • Για την χορηγηση άδειας λειτουργιας του κλάδου νοµικής προσ: τασίας, η αιτούσα επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά στό πρόγραµµα δραστήριότητας ποιόν από τους ανωτερω τροπους λειτουργιας επιλεγει : Οι ασφαλιστιχες επιχειρήσεις που ήδη ασκούν τον κλάδο νοµικής προστασίας υποχρεούνται εντος προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσιευση τουπαρόντος να γνωστοποιήσουν στό Υπουργειο Εµπορίου ποιόν από τφυς τροπους λειτουργίας επέλεξαν. [
  • Σε περίπτωση παραβασης από την ασφαλιστική επιχειρΜ των ?ιαταξεωνε του παροντος αρθρου, ανακαλείται η άδεια λειτουργιας του κλάδου ασφάλισης νοµικής προστασίας, στα δε µέλη της διοίκησης της επιχείρησής επιβάλλονται΄ οιποινές-του- άρθρου 47 του παρόντος.
  • για την υπεράσπιση των συµφερόντων του, σε χάθε περιπτωση που ανακύ- ψει σύγκρουση συµφερόντων. ' Το δικαίωµα του ασφαλισµένου να προσφεύγει στην ακολουθη διαδικασία: Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισµένδυ ως πρός την ανάγκη παραφύλαξης των έννομων συµφερόντων. του σφαλισµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ο ασφαλισµένος µπορεί να προκακλέσει αιτιολογηµένη γνωµοδότηση δικηγόρου της αρεσκείας του, σχετικά µε την ανάς γκη ή µη της παραφύλαξης. Ανο ασφαλισμενος δεν αποδέχεται την γνωµοδστηση αυτή ή αν η αύφάλι. στική επιχέίρηση κρίνει ότι η γνωµοδότηση αποµακρύνεται από τη σωατή νο. µική και πραγματικη βάση της υπόθεσης, προκαλειται η διαιτητική επίλυση από διαιτητή κοινής αποδοχής. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το πρόσωπο. τόυ διαιτητή ο διορισµός του γίνεται χατά το άρθρο 878 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (Κ..Πολ. Δικ.). Οι δαπάνες για τις ανωτέρω ενέργειες βαρύνουν τον αόφαλιστή εφόσον µε τις ενέργειες αυτές κριθεί αναγκαία η παραφύλαξη των συµφερόντων του ασφαλισµένου, άλλως χατανεµονται κατ' ισοµοιρια στον ασφαλιστή και τον ασφάλι. σµένο. Εάν ο ασφαλισµενος, παρα την αντίθετη αποφαση του διαιτητή, προσφύγει σε δικαστική ή διοικητιχη αρχή, βαρύνεται µε τις σχετικες δαπάνες, σε πιριπτωση ολσσχερους του, αλλως οι δαπάνες αυτες επιµερίζονται αναλογα µε την έκταση της κατ' ουσίαν ἧττας προς τη νίκη του. 1 Η ανωτέρω διαδικασία της διαιτησίας δεν αποκλείει το διιαιωμα του ασφαλι- . σµένου προσφυγής του στα δικαστήρια. (Άρθρο 4 παρ. 1 (α και β) της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ) . Π. Η µνεια της νοµικά αυτοτελούς επιχειρησης, που προβλεπεται στην παρ. 5β του παρόντος άρθρου, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της. | {Άρθρο 4 πάρ. 28 της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ)
  • Δεν διέπεται από το παρόν άρθρο, η δραστηριοτητα της ασφαλιστικης επιχείρησής σε περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης προς υπεράσπιση ή εκπροσώπηση ασφαλισµένου της, εφόσον η δραστηριότητα αυτή ασκείται και προς το συµφέρον της, µε την ιδιόνητά της ως ασφαλιστικής επιχείρησης αστικής ευθύΜ “Άρθρο 3 Το δευτερο εδαφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 4ΟΟ/197Ο όπως ισχύει τροποποιηµένο, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά-για την άσκηση των κλάδων πιστώσεων, εγτυησεων και νοµικής απαιτείται πάντοτε ιδιαίτερη άδεια, εκτός από τις περιπτώσεις ασφάλισης νοµικής προστασίας για διαφορες που προκύπτουν από τη χρήση θαλασσίων πλοίων ή ή σχετίζονται µε τη χρηση αυτ'η και η ασφάλιση αυτή µπορεί να θεωρηθεί παρεπόµενος κίνδυνος κατ' εφαρµογή των οριζοµενων στο προηγούµενο εδάφιο. . (Αρθρο Ο της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ) ΄“Άρθρο 4 Η ισχύς του διαταγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εµπορίου αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθΐνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Οι γπονύτοι Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΄ κΑι ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ο εΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤ ΑΜΚΟΣ Ο ΥπΠΟνΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΑΡΧΑΣ ..….+.- , ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - (6) “Έγκριση ίδρυσης νέων Υποκαταστηµάτων της Τραπεζας Κεντρικής Ελλάδος ' (θέµα 2). (Συνεδρίαση 459/5.11.90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ κΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υποφη α) Τις διατάξεις των αρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζων» Δ β) την ΠΑ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισµού κριτηρίων για την έγκριση Ιίδρυσης από τις τράπεζες υποκαταστηµάτων και θυρίδων συναλλανγών τους», {) τα 150/90/9.8.9Ο, 194/90/4.10.90 και 211 /90/31.10.90 (ΑΠ 1951, 2551 χάι 2507) έγγραφα της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, . δ) σχετιχη εισήγηση της Γ.Ε.Τ. (ετγραφο της 798/1.11.90 ΑΠ 2520), αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία από την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος πέντε (5) νέων υποκαταστηµάτων ( στην περιοχή Αθηνών, Πάτρα και Ηράκλειο). Ηι Ξδρυση και λειτουργία των παραπάνω υποκαταστηµάτων πρέπει να πραγµατοπουηθεί µέχρι 31 Δεκεµβρίου 1991. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των εν λόγω υποκαταστηµάτων δεν πραγµατοποιηθεί µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, η παρεχόµενη µε την παρούσα απόφαση έγκριση παθεινα ισχύει. Ή Τράπεζο Κεντρ…ήςΞλΧάδος έχει υποχρέωση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω υποκαταστηµάτων να την αναγ= . γείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νοµισµατικής Πολιτικής και ΄ Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρµογή Συναλλαγµατικών Κανόνων} και να προαδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής τους. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνίµεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλχη - Η Γραµµατέας . Ακριβές Αντίγραφο, .Άθήνα, 10 Δεκεµβρίου 1990 . Η Γραµµατέας .Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ . . … ο ο (6) Συναλλαγµατική εξυπηρέτηση δανείων σε συνάλλαγµα που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταµείο Κο΄ινωνικής Ανάπτυ. ξης του Συµβουλίου της Ευρώπης στο Δηµόσιο και σε νοµαα πρόσωπα που λειτουργούν στην Ελλάδα (θέµα 3} (Συνεδρίαση 459/5.11.90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη τη σκοπιµότητα διευκόλυνσης της διαδικασίας σύναψης δανείων σε συνάλλαγµα που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταµείο Κοινωνικής Αναπτυξης του Συµβουλίου της Ευρωπης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία