ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/47

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσάρτηση του συνοικισµού «Μεταλλικόνο της Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης του Νοµού Κιλκίς στο Δήµο Κιλκίς του ίδιου Νοµού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
'Έχοντας υπόψη: ' 1.Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2, 7, 8, 9 χαι 276 του δηµοτικού και κοινοτικού χώδικα Π.Δ. 323 /1980 (Α΄ 146). 2.Τις διατάζξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/ 85 (Α΄ 137} σε συνδυασµό µ΄ αυτές του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/86 (Α΄ 51),. 3.Την από 17.10.1988 αίτηση των Εχκλογέων χατοίκων του συνοικισµού «Μεταλλικόν» της κοινότητας Μεγάλης Βρύσης του Νοµού Κιλκίς. 4.Την 2590/1988 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Κιλκίς του νοµού Κιλκίς, µε την οποία συναινεί για την ζητούµενη προσάρτηση του συνοικισµού «Μεταλλικόν» στον δήµο Κιλκίς. 5.Την από 23.6.19089 σύµφωνη γνώµη του συµβουλίου του άρθρου & του Π.Δ. 323/1 989 της Νοµαρχίας Κιλκίς που ξιατυπώθηκε στο 3/1989 πρακτικό του. .6. Την Τ76/1989 γνωµοδότηση του Συµβουύλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε: µόνο Ο συνοικισµός «Μεταλλικον, τον της λοινοτητας νΙεγαλης Βρυσης της Επαρχίας Κιλκίς του νοµού Κιλκίς, προσαρτάται στον συνεχόµενο µε αυτόν δήµο Κιλκίς της Επαρχίας Κιλκίς του ίδιου νοµού. Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. Αθίνα, 31 Ιανουαρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κεατερικονΘ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ν (ὢ)
  • Τις ξιατάξεις του άρθρου µόνου του Ν.Α. 2563/1953 «περί τρόπου συστάσεως Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτηµάτων ναυπηγΐσεως χαι επισκευής πλοίων 240/Α/ 1953), δπως αυτό αντικαταστάθηχε µε το άρθρο 13 του Ν. 849/1978 «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονοµικής αναπτυξεως της χώρας» (ΦΕΚ 232 /Α/1978&),.
  • Το µε αριθµ. 79/1988 Π.Δ/γµα (αρθ. 1 παρ. 3) ιΠεριορισµος συναρµοδιοτήτων του Υπουργείου Εθν. Οικονοµίας και την έκδαση διοικητικών πράξεων» (ΦΕΚ 36/Α/29.2.88),.
  • Το µε αριθµ. 6122 /22.6.89 έγγραφο του Τελωνείου Χαλκίδας.
  • Την Θ. 1979/31.7.89 Απόφαδη του Νοµάρχη Ευβρίας για παροχή άδειας σύστασης και έγχκριση του Καταστατικού της Α.Ε. «Ναύπηγεία Αυλίδας». ο
  • Την µε αριθµ. 1 18/ 1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικράτειας, µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Βιοµηχανιας, Ενέργειας και Τεχνολογίας χαι Εµπορικής Ναντιλίας, αποφασίζουµε: .
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/79 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία