ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/470

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

( ΄ Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριάκού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, οικισµού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Μαρινη) Στυλίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας. 1 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 36 παράγρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικου . Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασµό µε τα άρ- θρα 2 χαι 3 του 8/ 70 Χανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της . . Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980), 2. Τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού. Συµ.βουλιου της Ιεράς Μητροπολεως Φθιώτιδος, που περιλαµβάνεται στο αποσπασµα πρακτικού της υπ' αριθµ. 2/11.7.1990 συνεδριάσεως. 3. Την υπ'.αριθµ. 9/13.6.1990 γνωµοδοπ|ση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Στυλίδος. . 4. Την 595/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδειας και Θρησχευματων, απκο“ φασίζουµε: Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, οικισµού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Μαρίνη) Στυλίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουμε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Αθΐνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΄ Ο ΥπΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ --------ή--------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 471 ι Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδος Πύργου της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Την αντικατάσταση της παραγράφου 1 της ΠΥΣ 156/1989 όπως συµπλχηρώθηκε µε την παράγραφο 1 της ΠΥΣ 52 /1990, ως εξής: «]. Αναστέλλονται, έως τις 31 Δεκεµβρίου του 1991 , οι προσλήφεις και οι διορισµοί του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δηµόσιο και στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, όπως αυτός έχει καθοριστεί από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 1232 /82, έχει ερµγηγνευθεί αυθεντικά από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ό του Ν. 1256/1982, έχει τροποπονηθεί από το Ν. 1682 / 87 (αρθ. 19 παρ. 1} και έχει επαναοριοθετηθεί από τους νόµους 1892 /1 990 (αρθ. 51) και 191 (αρθ. 30} και τις κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν κατ' εφαρµογή των εξουαιοδοτικών διατάξεων των τριών τελευταίων από τους παραπάνω νόµους. 2, Την προσθήκη στην παράγραφο 3 της ΠΥΣ 156/ 1980, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 της ΠΥΣ.52/1990, περίπτωσης δ΄, η οποία έχει ως εξής: . . «δ) οι διορισµοί µετακλητών υπαλλήλων, οι θέσεις των οποΐων προβλέπονται από τις χείµενες διατάξεις». 3.Την αντικατάσταση της παραγράφου 5 της ΠΥΣ 156/1989, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 3 της ΠΥΣ 52/1990 ως εξής: 1)Συνιστάται Επιτροπή Υπουργών, αποτελούµενη από τον πρώτο στην τάξη Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ως Πρόεδρο, και τους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών χαι τον χκατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, ως µέλη. Στην Επιτροπή µετέΧευ χωρίς δικαΐωµα και ο Γενικός Διευθυντής ή ο Αναπληρωτης Γενικός Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. 2)Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο της Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου και έχει τη δική της Ειδική Γραµµατεία, η οποία άποτελεί υπηρεσιακή µονάδα της Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου. Τα χαθήκοντα του Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου και, σε περίπτωση χωλύµατος ή απουσίας του, ο ειδικός σύµβουλος, ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος της Γραµµατείας του Υπουργικού Συµβουλίου που ορίζει ο πρόεδρος της Επιτροπής. ) Η Επιτροπή συγκαλείταιγ σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της, βρίσχκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλαχιστον τέσσερα από τα µέλη της και αποφασιζει µε πλειοφηφια των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής». 4.Την προσθήκη στην παράγραφο 6 της ΠΥΣ 156/1989, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 της ΠΥΣ 52/1990, περίπτωσης ε η οποία έχει ως εξής:« 1)να παρέχει την έγκρισή της για τον αριθµό των προσώπων τα οποία µπορεί να απασχολούνται, χκατά περίπτωση, στο Δηµόσιο χαι τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα µε σύµβαση µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόµου 1735/1977 ή άλλες ειδικές διατά5. Την αντικατάσταση της παραγράφου 7 της ΠΥΣ 156/ /1989 εξής:« 7. 1)Τα αιτηµ.ατα για τις προσληφεις προσωπικου της προηγουµενης παραγράφου υποβάλλονται από τους κατά περίπτωση αρµοδιους Υπουργους απευθείας στην Ειδική Γραμµατεια της Επιτροπής σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραµένει στο Αρχείο της Επιτροπής και τα άλλα δύο παραδίδονται στους εξουσιοδοτηµένους για το σκοπό αυτόν. υπαλλήλους των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Όικονοµικών. Οι φορείς του Δηµόσιου Τοµέα υποβάλλουν τα σχετικά αιτήµατα µόνο δια των Υπουργών, που έχουν την εποπτεία τους. 2)Κάθε Υπουργείο οφείλει να υποβάλει τα αιτήµατα των δηµόσιων υπηρεσιών, των ν.π.δ.δ.., των Ο.Τ.Α και των ν.πι.δ. του Αηµόσιου Τοµέα που εποπτεύει, για χατ' εξαΐρεση προσληφεις ή διορισµους, συστηµατικά ταξινοµηµένα και οµαδοπονηµένα κατά υπηρεσία ή φορέα το πρώτο δεκαΐµερο κάθε διµήγνου. Υ) Τα αιτήµατα πρέπει να είναι πλήρως τεκµηριωµένα όσον αφορά τις υπηρεσιακές ανάγκες, την κατηγορία, τον κλάδο ή την ειδικότητα του προσωπικού, τη σχέση εργασίας, τις συγκεκριµένες διατάξεις που παρέχουν δυνατότητα πρόσληφης ή διορισµού και να συνοδεύονται από στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό του τακτικού προσωπικού, κατά κλάδο ή ειδικότητα, που υπηρετεί κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος, τον αριθµό των προσλήψεων προσωπικού που έγιναν κατά την προηγούµενη τριετία, χωριστά για κάθε έτος, για την χάλυψη αναγκών αναλό-γων µε εκείνες του αιτήµατος, καθώς και µε την ύπαρξη των αναγκαΐων πιστώσεων για την πληρωµή του υπό πρόσληψη ή διορισµό προσωπικού. 3)Οι Υπουργοί Προεξδρίας της Κυβερνησης και Οικονοµικών οφείλουν, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την παραλαβή των αιτηµάτων να αναφέρουν στην Επιτροπή τις απόψεις τους. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας τα αιτήµατα εισάγονται στην Επιτροπή προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως. 4)Η γνώµη των µελων της Επιτροπης καταχωρίζεται σε συνοπτικά πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεθρο και τον Γραµµατέα της Επιτροπής. Η σχετική εγκριτική απόφαση συντάσσεται από την ΈΕιδική Γραµµατεια της Επιτροπης και υπογράφεται από τον Πρόδεδρό της. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 1735/1987, ο τρόπος πρόσληφψης ή διορι.σµού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγράφος 4 του Ν. 1735/1987, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης:των υποψφηφίων. 5)Οιαποφάσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται στον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό για την άµεση έκδοση των προβλεποµένων από το άρθρο ] παρ. 2 περιπτ. ια΄ και το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. α΄ του νόµου 1735/87 χοινών υπουργικών αποφάσεων». 6.Στο τέλος της ΠΥΣ 156/1989 προστιθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής: ο Ο Πρόεδρος χκαθορίζει, µε απόφασή του, τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας υποβολής αιτηµάτων για διορισµό ή πρόσληφψφη προσωπιχού' των δηµόσιων υπηρεσιών,ν.π.δ.δ.., Ο.Τ.Α. και λοιπκών φορέων του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµεα, καθώς και τον έλεγχο και την παρακολούς θηση της εφαρµογής των αποφάσεων της Επιτροπής». Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη ΄ Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβόνλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Ο6) Πράξη 146 της 19 Δεκεµβρίου 1990 . Αποδοχή παραίτησης και διορισµός Προέδρου καί [Γενικού Γραµµατέα του Διοικητικού Συμβουλιου του Εθνικού Κεντρου Δηµόσιας Διοιχησης χαθώς και διορισµός νέων µελών αυτού. Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόφψη: 1 Τις διατάξεις των άρθρων: α) 2 του Ν. 1388 /83 / Ιδρυση Έθνικού Κεντρου Αηµόσιας Διοίκησης» και β) 40 παρ. Α] και Α2 του Ν. 1884/1900 «Διαρρύθµιση στην άµµεση και έµµεση φορολογια και άλ-. λες διατάξεις». 2.Την αριθ. 24/18.3.1088 (ΕτΚ, Α΄ 52) Πράξη του. , 3.Τις από 31 Αυγούστου 1990 χαι 3 Σεπτεµβρίδυ 1990 παραιτήσεις που υπέβαλαν ο Θεµιστοκλής Κουρουσόπουλος Πρόεδρος του Δ. Συµβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ. και ο Δηµήτριος Αθανασοπουλος Γενιχος Γραµµατέας του ίδιου Κέντρου. 4.Το αριθ. 79296/20.11.990 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών. 5.Την του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποφασίζει: . 1.Την αποδοχή των παραιτήσεων του Προέδρου του Διοιχητικου Συµβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοϊκήσης Θεµιστοκλή ΄ * ΄ ΄ Κουρουσοπουλου και του Γενικού Γραµµατέα του ίδιου Κέντρου τριου Αθανασόπουλου, που υπέβαλαν στις 31.8.1900 και 3.9. 199Ο αντίστοιχα. 2.Το διορισµό στο Διοικητικό Συµβούλιο του Εθνικού Κεντρου Δηµόσιας Διοίκησης των: . α. Γεωργίου Κουμαντου, Καθηγητή του Πανεπιστηµιου Αθηνών ως Προεδρου 1)Χαραλαµπου Κανελλόπουλου, Καθηγητή του Οικονομικου Πανεπιστηµίου Πειραιά, ως Γενικού Γραµµατέα. 2)Ιωάννη Αρβανιτάκη, υπάλληλου µε βαθµο Α΄ του Κλαδου ΠΕ Διοικητικου του Υπουργείόου Εσωτερικών, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως µέλους, µε αναπληρωτή του τον Ηλία Καρυτιανό, υπαλληλο µε βαθµό Α΄ του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού του ίδιου Υπουργείου. 3)Αντωνιας Τριχοπουλου, Καθηγητριας Υγειονοµιχης Σχολής Αθηο νών, ως µέλους, µε αναπληρώτρια την Βικτωρία Καλαµποθάκη,: - Αναπλ. Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 4)Αντωνίου Μακρυδηµήτρη, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως µέλους, µε αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Φορτσάκη, Λέχκτορα της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 3.Οι ανωτέρω θα ασκούν τα καθήκοντά τους παραλληλα µε τα καθήκοντα της θέσης που κατέχουν στο δηµόσιο τοµέα. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 24/18.3.1988 (ΕπΚ,. Α 52) Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη - Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλιου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ' . …-+--…----…--΄ (6) Πράξη 148 της 19 Δεκεµβρίου 1990 Δωρεάν διάθεση στο Δηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµικών) ἓ έκτασης 2.088 τµ. ιδιοκτησίας Ταµείου Εθνικής “Άµυνας ΤΕΘΑ από το Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» Νέας Ιωνίας Βολου Το ΥΠΟΥΡΓΙκΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του αρθρου Ί του Ν. Τ719/1977 «περι αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί δηµοσίων χτηµάτων νοµοθεσίας χαι άλλων τινών διατάξεων». 2.Το αριθ. 12/9.8.Υ090 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του Ταµείου Εθνικής “Άµυνας, µε το οποίο αποφασίστηκε η δωρεάν διάθεση στο Αηµόσιο (Υπουργείο Οικονοµικών) έκτασης 2.088 τ.µ. ιδιοκτησίας Ταµείου Εθνικής “ΆΑµυνας (ΤΕΘΑ), από το Στρατόπεδο «ΓΕΩΡ. ΓΟΥΛΑ» Νεας Ιωνίας Βόλου για λογαριασµό της Νομαρχιας Μαγνησίας, µε σκοπό τη διάνοιξη της οδού Δωρίδος. ΄ 3.Την αριθ. 1061191 /5166/Α0010/20. 111990 εισήγηση του Υπουργου Οικονοµικών για την δωρεάν διαθεση, στο Δηµόσιο γείο Οιχονοµικων) του παραπανω ακινήτου, για λογαριασµό της Νοµαρχίας Μαγνησίας, µε σκοπό τη διανοιξη της οδού Δωρίδος, αποφασίζει: Τη δωρεάν διάθεση στο Δηµόσιο (Υπουργειο Οικονοµικών), έκτασης 2.088 τ.µ.. ιδιοκτησίας Ταµείου Εθνικής Αµυνας (ΤΕΘΑ), από το Σπτρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» Νέας Ιωνιας Βόλου, όπως αυτή εικονίζεται µε στοιχεία Α--Β-Γ.--Α--Α στο υπό κλίµακα Η 1000/30.7.1967 του Στρατοπέδου µµ& αριθµό κτηµατολογωυ110, για λογαριασµό της Νοµαρχίας Μαγνησιας, µε σκοπό τη διάνοιξη της οδού Δωρίδος και συµφωνα µε τους όρους (προῦποθέσεις), που αναφέρονται στο πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπης του Ταµείου Εθνικής '“Άµυνας. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθει στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος. Οι Αντιπρ6εδροι . > Τα Μελη Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλιου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ + ' ς σ Πράξη 156 της 19 .Δεκεµβρίου 1990 . Έγκρίση συναφης µακροπρόθεσµου δανείου της ΔΕΗ σε συνάλλαγµα. ύψφους µέχρι ΗΞΌ 15 εκ., για την χαλυψη µερους του επενδυτικου της προγράµµατος έτους 1990. Το ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΕΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: ΄ 1.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1468 /1950 «περί ιδρύσεως Δηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού», όπως αυτή αντικαταστάθηχκε µε το άρθρο 3 του Α.Ν..1672/1951 που κυρωθηπε µε το Ν. 2113/1952. . 2.Την αριθ. 1844/ 30 11 199Ο Πραξη του Διοικητή τής Τράπεζας . της Ελλάδας. 3.Την αριθ. εισήγηση ΄του ΥπουρΥού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζει: δανείου σε συναλλαγμα µε την ΠΝΙΟΝ ΒΑΝΚ ΟΓΕ ΖΗΒΙΟΗ., ύψους µέχρι Η 15 εκατοµµυρίων, για την χκάλυψη δαπανών του επενδυτικού της, προγράµµατος έτους 1990, µε τους βασικούς όρους που αναφέρονται στην αριθ. 1844/30.11.1990 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Οι Αντικρόεδροι ΄ Τα Μέλη τ Ακριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ --φ------(8) Πράξη 157 της 19 Δεκεµβρίου 1990 Έγκριση συναφης µακροπροθεσµου δανείου της ΔΕΗ σε συνάλλαγµα, ύφους µέχρι του ισοτίµου των δρχ. 6.000 εκ., µε την Ευρωπαϊκή Τραπεζα Επενδύσεων, για την χρηματοδοτηση Έργων Διανο.µής. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόφης 1.Τις διατάξεις νης παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1468 950 «περί ιδρύσεως Δηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού», όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Α.Ν. 1672/1951 χαι χυρώθηκε µε το Ν. 2113/1952. 2.Την αριθ. 450/3/5.11.1990 απόφαση της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικών Θεµάτων. 3.Την. «ριθ. Α5-ΗΛ/ Φ4Α4/95/33070/18.12.1900 εισήγηση του Υπουργου Βιοµηχανιας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζει; 1.Την παροχή έγκρισης σύναψης µεταξύ της Δηµόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού και της Ευρωπαϊκής Τραπεζας Επενδύσεων µαχροπρόθεσµου δανείου σε συνάλλαγµα,.ύφους µέχρι του ισοτιµου των δρχ.. 6.000 εκ. για την χρηµατοδοτηση Έργων Διανοµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικχών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος µε αριθ. 459/3/5.11.1990 καθώς και µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου. 2.Την ανάληψη από το Ελληνικό Δηµόσιο του συναλλαγµατικού χινδύνου του ανωτέρω δανείου, σύµφωνα µε το Ν. 1307 /82, καθώς και την προς το σκοπό αυτό παροχή της εγγυΐσεως του Ελληνικού Δτηµοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος. ο Πρόεδρος Την παροχή έγκρισης σύναψης εχ µέρους της ΔΕΗ µακροπρόθεσµου Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη Αχκριβές αντίγραφο Ο Γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ . (Θ) Έγκριση σύστασης από την ΑίΕετησηε Βατίς Νεάετϊατιά Ν.Υ. ανώνυµης εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης (θέµα &),. (Συνεδρίαση 460/19.11.1990) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφόύ έλαβε υπόφη: 1)Το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 1665 / 86 «συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης». > 2)Το από 8.8.1990 (ΑΠ 1930) έγγραφο και τα συνοδεύοντα αυτό σχετικά δικαιολογητικά της Αίρεποστιε Βαηίκ Ν.Υ. µε το ΄ οποίο ζητείται έγκριση για την ίδρυση θυγατρικής ανώνυµης εταιρειας χρηµατοδοτικής µίσθωσης. ' Τήν επί του θέµατος εισήγγηση της Διεύθυνσης Γ.Ε.Τ. της Τραπεζας της Ελλάδος, αποφασισε τα εξής: . 1.Παρέχεται η απαιτούµενη από το Ν. 1665 / 86 (ἁρθρο 2, παρ. 1) ειδική άδεια για τη σύσταση από την Βατίς Νοάετίαιά Ν.Υ. ανώνυµης εταιρείας χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την επωνυµία ΑΒΝ Χρηµατοδοτιχης Μίσθωσης Α.Ε., η λειτουργία χαι δραστήριότητα της οποιας θα διεπεται απο τις διαταξεις του πιο πάνω Νόµου. 2.Έγκρίνεται η διάθεση από τα ίδια διαθέσιµα της ΑΊΕεπιετηε Βαπίς Νεάοτλανιά Ν.Υ. (Κατάστηµα Ελλάδος) του αναγκαΐου ποσού για την εξολοκλήρου κάλυφη του µετοχικού χεφαλαίου της πιο πάνω εταιρείας. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΄ Ο Γραµµατέας Ακριβές αντίγραφο Αθήγνα, 14 Δεκεµβρίου 1990 Ο Γραµµατέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  • Το άρθρο 36 παράγρ. 2 του Ν. 590 7 «περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίος της Ελλάδος» (Α΄ 1 46) σε συνδυασµό µε τα άρ: θρα 2 και 3 του 8/7Ώ9 χανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980).
  • Τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς Μητροπολεως Ηλείας, που περιλαµβάνεται στο απόσπασµα Πρακτικού της υπ' αριθµ. 2α/8/22,8.00 συνεδριάσεως.
  • Την υπ' αριθµ. 213/90 γνωµοδότηση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Πύργου. , 4. Την 593/1900 -νωµοδότηση του Συμβουλιου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδειας και Θρησκευµατων, αποφασιζουµε . , ' Αρθρο µόνο Ιδρυεται Ενορια του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδος Πύργου της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας χαι Θρησκευµάτων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Αθΐνα, & Δεκεµβρίου: 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ . . Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ' . ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (4) Πραξη 144 της 19 Δεκεµβριου 1990 Αναστολη των διορισµών έως τις 341 Δεκεµβρίου 1991, αντιχατασταση και συµπλήρωση διατάξεων της ΠΥΣ 156/1 989 όπως τροποποιήθηκε µε την ΠΥΣ 52 /1990. Το. ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη:
  • Την, λόγω των δηµοσιονοµικών συνθηκών, ανάγχκη περιστολής των δαπανών στο Δηµόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους Ο.Τ.Α., καθώς και στα ΝΠΠΙΑ που ανΐκουν στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα. .ξεις».. 5ι Τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-20 ( ΄ Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριάκού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, οικισµού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Μαρινη) Στυλίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας. 1 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 36 παράγρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικου . Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146) σε συνδυασµό µε τα άρ- θρα 2 χαι 3 του 8/ 70 Χανονισµού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της . . Ελλάδος «περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α΄ 1/1980), 2. Τη σύµφωνη γνώµη του Μητροπολιτικού. Συµ.βουλιου της Ιεράς Μητροπολεως Φθιώτιδος, που περιλαµβάνεται στο αποσπασµα πρακτικού της υπ' αριθµ. 2/11.7.1990 συνεδριάσεως. 3. Την υπ'.αριθµ. 9/13.6.1990 γνωµοδοπ|ση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Στυλίδος. . 4. Την 595/ 1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδειας και Θρησχευματων, απκο“ φασίζουµε: Ιδρύεται Ενορία του Ιερού Ενοριακού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, οικισµού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (Μαρίνη) Στυλίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αναθέτουμε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγµατος. Αθΐνα, & Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΄ Ο ΥπΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑτΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ --------ή--------ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 471 ι Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίας Τριάδος Πύργου της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/181
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία