ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/473

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-12-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-12-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-12-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(2) Διάλυση Α.Ε. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΄ ΟΛΥΜΤΠΑ-. ' ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 96.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την παρ. 1 της ΠΑ/ΤΕ 1353/25.8.1988, όπως ] (6) Ω ΄ χαι να χκαθορίσει τα εξής: 1.Η Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλει στους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί µε βάση την ΠΑ/ΤΕ 1155/5.10.1987 (όπως ισχύευ, για την διαχινηση οµολόγων του Δηµοσίου, προµηθεια για τη διάθεση οµολύγων µε ρήτρα Ε€Ή σε επενδυτές χατοίκους εξωτερικού (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) ή οποία χλιµακώνεται ως εξής: 1)Ο,506% (πενήντα εκατοστά τοις εκατο) για τη διάθεση ομολογων διετούς διάρκειας. 2)Ο,604% (εξήντα εκατοστά τοις εκατό) για τη διάθεση οµολόγων ΄ τριετούς διάρκειας. Ο,75% (εβδομηντα πέντε εκατοστά τοις. εχατο) για τη διάθεση οµολόγων τετραετούς διάρχκειας. 2.Οι ανωτέρω προµήθειες υπολογιζονται επί της ονοµαστικης αξίας ΄ των οµολόγων. . Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχυουν οι διατάξεις της ΠΔ/Τ (9 1155/5.10.87 όπως τροποπουηµένη ισχύει. Η πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνησεως Αθήνα, 17 'Δεκεµβρίου 1990 ΄ Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ =------ή---. . . (9 “Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας θυρίδων Συναλλαγών της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (θέµα 5),. (Συνεδρίαση 458/29.10-90) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: 1)Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του Α.Ν. 1665/51 2)Το αρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατι- ο κῆς, πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».΄ Την ΠΑΔ/ΤΕ 890/1.12.1986 «περί καθορισµού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις Τράπεζες υποκαταστηµάτων και θυρίδων συναλλαγών τους». τ ΄ 6) Τα 20945 /24.8.90 και 23778/8.10.90 /ΑΠ 2012 και 2287) έγγραφα της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς χαι σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών (σχ. εγγρ. 756/19.10.90 ΑΠ 2414). αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία τριών (3) Θυρίδων - Συναλλαγών της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, εντός του χώρου Στρατιωτι-. κχών Μονάδων (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Βάρη, Νοσηλευτικό Ίδρυµα Μετοχικού Ταµείου Στρατού - ΝΙΜΤΣ και 1 10 Πτέρυγα Μάχης - Λάρισα). Οι εργασίες των ως άνω εγκρινοµένων θυρίδων - Συναλλαγών θα περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο σε πράξεις κίνησης κεφαλαΐων και λοικές τραπεζικές εργασΐες συναφείς µε τις καταθέσεις, την αγορά συναλλάγµατος (επιταγών σε συνάλλαγµα και ξένων τραπεζογράµµατίων) και θα αφορούν µόνο το απασχολούµενο στις συγκεκριµένες µονάδες πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό., Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω θυρίδων - συναλλα- γών πρέπει να πραγµατοπονηθεί το αργότερο µέχρι 31 Δεκεµβρίου 199]. Σε περίπτωση που η ίδρυση χαι έναρξη λειτουργίας των παραπάνη θυρίδων δεν πραγµατοποιηθεί µέσα στην προαναφερόµενη προθεσµία, η παρεχόµενη µε την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται µέσα σε 15 ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας των παραπκάνω θυρίδων συναλλαγών να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Α/νση Νοµισµατικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Α/νση Συναλλάγµατος, Α/νση Ελέγχου για την Εφαρµογή των Συναλλαγµατικών Κανόνων). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Δεκεµβρίου 1990 Η Γραµµατέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟ το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 • Σύµβαση µεταφορας επιβατη Τρόπος αποδειξης αυτής - Υποχρεώσεις µεταφορέα και επιβάτη -- Ευθύνη µεταφορέα - Αριθµός επι-. βατών.
 • Τι είναι το ναυτικό αδιχημα και πειθαρχικό παράπτωµα. Περιπτώσεις προσωρινής ή οριστιχης στέρησης διπλώµατος - Ανακριτικά Συµβούλια.
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ “ - ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟ- ' + ΡΙΚΗ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
 • Παράνοµη απουσία µελους πληρώµατος σε ωρα φυλακης ΈΕγκατάλειψη θέσεως.
 • ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
 • Περί λαθρεµπορίου (κοινου, συναλλαγµατος, πολεµου) Συνέπέιες του λαθρεµπορίου ως πρός το ναυτικό χαι το πλοίο. Δίωξη λαθρεµπορίου - Δικαΐωµα Νηοψίας και Επισχκέψεων. . . 34. Εικονική ναυτολόγηση και ναυτολογηση συνταξιουχων ΈΕγκατάλειψη κινδυνεύοντος πλοίου.
 • ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ) Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Παρατήρηση: . Η χρονική διάρκεια των γραπτών εξετάσεων αρχίζει αµέσως µετά την εκφώνηση των θεµάτων και µπορεί να παρατείνεται µέχρι µισή ώρα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τη χρίση της εξεταστικής επιτροπής.
 • Περιπτωσεις παλινόστησης και δαπάνες παλινοστησης - Προστασία σε περίπτωση ασθενείας σχετικές διάταξεις - Ειδικά µέτρα για πρόληφψη των φψευδασθενειών.
 • Διεθνής Συµβαση που ισχύει για την ασφαλεια της ζωής στη θάλασσα - Σκοπός χαι χύριες Διατάξεις.
 • Ημερολογιο γέφυρας, τροπος τήρησης και σηµασια αυτού. Τι ' αναγράφεται σ' αυτό. Εκθέσεις πλοιάρχου σε περίπτωση εκτάκτων συµ.βάντων και αβαρίας (εξαχριβωση, αποδεικτική ισχύς) - Συνέπειες παράλειψης υποβολής αυτής.
 • Εταιρικές µορφές επιχειρήσεων (Γενικες αρχές).
 • Ειδικά δικαιώµατα πλοιάρχου για αντιµετώπιση εκτάχτων γεγονότων ενώ διαρκεί ο πλους Ειδικα καθήκοντα πλοιάρχου σαν δηµόσιου λειτουργού.
 • Βιβλία και έγγραφα που πρέπει ο πλοίαρχος να εχει στο πλοιο Σύντοµη ανάπτυξη του καθενός.
 • Ανυπακοή - Εξύβριση ή απειλή κατά ανωτέρου.
 • Κανονισµός εσωτερικης υπηρεσίας ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ πλοίων (κύριες διατάζις που αφορούν τα καθήκοντα του Οικονοµικού Αξιωµατι- . κού,. της τάξης που εξετάζεται ο υποφήφιος). ,
 • Σύγχρονη Νοµοθεσία περί Ναρκωτικών.
 • Έννοια και ορισµός Πειθαρχικού και Ποινικού Κώδικα Εµπορικού Ναυτικού.
 • Εγκατάλειψη ασθενών στην αλλοδαπή - Παράνοµη νανυτολόγηση λιποτακτών - Φυγάδευση, απείθεια επιβατών.
 • Ναύλωση (ορισµός, µορφές ναύλωσης, αντικείµενο χαι τρόποι αποδειξης αυτης) - Υποχρεωσεις εκναυλωτή και ναυλωτή πριν χαι κατά την φόρτωση.
 • Φόρτωση, χρόνος φόρτωσης, αναµονή, υπεραναµοµή, κατά την φόρτωση και εκφόρτωση, πως υπολογίζεται.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1862 /1 989 «Όργανισµός Υποψηφιότητας Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 96» (ΦΕΚ Α 03). ο τ . 2. Την αριθ 1020/20.4.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Όρισµός εποπτεύοντος Υπουργού στο Νοµικό Πρόσωπο ιδιωτικού δικαΐου µε την επωνυµία «Οργανισµός Υποφηφιότητας Ολυµπιακών Αγώνων Αθήγνα 96» (ΦΕΚ Β 286).
 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ … ' - ΓΡΑΠΤΗ ΑΥΟ ΩΡΕΣ
 • Τι είναι Κανονισμοι Λιµένων - Σε ποιο σκοπό αποβλεπουν Κυρώσεις. .
 • Την αριθ. 637 /1990 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Πολιτισµού, αποφασίζουµε: ] “Άρθρο µόνο Διαλύεται η εδρεύουσα στην Αθΐγνα Ανωνυµος Εταιρεία, που συνεστήθη µε τον ν. 1862 /1989 µε την επωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ. ΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 96», λόγω µαταίωσης του σκοπού, για τον οποίο συνεστήθη, και τίθεται σε εκχκαθάριση. … Εκκαθαριστές ορίζονται οι 1} Λουκάς Κυριακόπουλος, πολ. µηχανικός χατ. Κηφισιάς, οδός Διονύσου 14, 2} Ηλίας Μαρκέτος, Οικονομολόγος, κατ. Αθηνων, οδός Ακαδηµίας 86, 3) Δηµήτριος Γ ραικιώτης, πολιτικός µηχανικός, κατ. Φιλοθεης, οδός Θράκης 4Α, οι οπόοίοι θα δρουν από χοινού. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών λαµβάνονται χατά πλειοφηφία. Οι εκκαθαριστές υφείλουν εντός του πλαισϊουτης εκκαθάρισης να συγκεντρώσουν και ταξινοµήσουν κάθε στοιχείο, που αποτελεί προϊόν της µέχρι σήµερον εθνικής και διεθνούς εµπειρίας του Οργανισµού, ανάγεται στην ιδέα του Ολυµπισµού, και την εν γένει αθλητική ιδέα και αθλητική θέση της χώρας και είναι χρήσιµο στην Πολιτεία για µελλοντικές ανάλογες επιδιώξεις. Η συνολική αµοιβή εκάστου των εκκαθαριστών ορίζεται στο ποσόν του ενός εχατοµµυβίου (1.000.000) δραχµών εκ των οποίων το ᾗµισυ θα καταβληθεί µετά ένα δεκαΐµερον από τη σύνταξη του πρακτικού έναρξης της εκκαθάφρισης και το υπόλοιπο ἧµιση κατά την σύνταξη του Πρακτικού πέρατος της εκκαθάρισης. Στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και Υπουργό Πολιτισµού αναθέτουµε την δηµοσίευση και εκτέλεση του διατάγµατος αυτού. Αθήνξ, 15 Δεκεµβρίου 1990 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κΑι ΥΠΟΥΡΓΟΣ ποΛτιΣΜΟνΥ ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ πΡΟΕΔΡΙκΟ Δ|ΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ:. 474 Τροποποίηση του Β.Δ. 6 Οκτ./29 Νοεµβ. 1954 «Περί χαθορισµού προγραµµάτων εξεταστέας ὕλης κατά τας εξετάσεις προς απόκτησιν αποδεικτικών Πλοιάρχων, Μηχανικών, Οικονοµικών, Φροντιστών, Ναυκληρων, Κυβερνητων Μηχανοδηγών, Θαλαµηπόλων και Μαγείρων». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 76, 77 και 81 παρ. 2 του Ν.Δ/τος 187/73 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου»ν (Α΄ 261). β) Τη τνωµοδοτηση του Συµβουλίου της Επικρατείας αριθ. 478/ 1990 µε πρόταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλιας, αποφασίζουµε: “Άρθρο 1. Ο πίνακας 3 του Β.Δ/τος 6 Οκτ./29 Νοεµβ. 1954 «Περί καθορισµού προγραµµάτων εξεταστέας ύλχης χατά τας εξετάσεις προς απόκτη,. σιν αποδεικτικών Πλοιάρχων, Μηχανικών, Οικονοµικών, Φροντιστών, Ναυκλήρων, Κυβερνητών, Μηχανοδηγών, Θαλαµηπόλων χαι Μαγεί. ρων» (Α΄ 290), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Β.Α/τος 98/ 1960 (Α΄ 21), αντικαθίαταται ως εξής: «ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ' ε π ι ο ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ι τ-τ -τ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ . - ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 • Προβλήµατα µερισµού.
 • ΛΟΓΙΞΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ' ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ
 • ΛΟΓΙΞΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΄ ΓΡΑΠΤΗ ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΄ ΠΛΟΙΟΥ … ΓΡΑΠΤΗ ΑΥΟ ΩΡΕΣ
 • Ναυτικός - Απογραφή ναυτικών - Ναυτικό φυλλάδιο - Κατηγγορίες και τάξεις διπλωµάτων, πτυχίων και αδειών. &. Σύνθεση πληρωµάτων και πως καθοριζεται αυτή. Αντικανονική και ελλειπής σύνθεση. Σχετικές υποχρεώσεις ΛΔιµενικής Αρχης, πλοιάρχου και πλοιοκτήτου.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤ΄ΙϊΛΙΑΣ΄ ΄ ΄ ΓΡΑΠΤΗ ΔΥΟ ΩΡΕΣ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ . ο ΓΡΑΠΤΗ ΑΥΟ ΩΡΕΣ
 • Σύγχρονη Νοµοθεσία για την προστασία του θαλασσίου περιβαλλοντος΄ - Κυρώσεις. Π. ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
 • Πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, ιδιότητας αυτού - Ευθύνη πλοιοκτήτη και εφοπλιστη για πράξεις του πλοιάρχου και πληρώµατος - Τρόποι απαλλαγης από την ευθύνη - Σε ποιες περιπτωσεις δεν ισχύει η παραχωρηση
 • Φορτωτική, περιεχόµενο αυτής, τρόπος και χρόνος έκδοσης Σκοπός και σηµασία της φορτωτικής. - Πως µεταβιβάζεται αυτή, 2]. Παράδοση φορτίου €©.].Ε. και Ε.Ο.Β. - Σε ποιόν και πως παραδίδεται αυτό. διαταγή παράδοσης - Περιπτώσεις παρακαταθΐκης φορτίου χαι παράδοσης αυτού, στον µεσεγγυούχο - Επιφυλάξεις χατά την παραλαβή φορτίου - Δικαιώµατα εκναυλωτή και διασφάλιση του ναύλου - Περιπτώσεις στις οποίες δεν οφείλεται ναύλος ή οφείλεται µέρος αυτού.
 • Επιθαλάσσια αρωγή. Σύµβαση αρωγής. ΝΟ ΝΟ ΡΑΥ Οφειλόµενη αποζηµίωση και διανοµή αυτής - Διάσωση επιβατών -Διαφορά µεταξύ σύµβασης αρωγής και ρυµούλκησης. … ΄ 46. Τι είναι θαλάσσια ασφάλιση, ασφαλιστής, ασφαλιζόµενος, ασφάλιστρο - Αντικείµενο ααφάλισης - Διάρχκεια ασφάλισης. 4Υ. Σχέσεις πλοιάρχου µε τις Αρχές στο εσωτερικό και εξωτερικό. Παρατηρήσεις: α. Τα θέµατα είναυ έτοιµα να δοθούν στους υποψηφίους. β. Κληρώνονται τρία θέµατα, από τα οποία οι υποφήφιοι υποχρεου. νται να αναπτύξουν τα δύο. - Εϊδη επιθεώ. - ::γ. Τα θέµατα κληρώνονται από κληρωτιδα που θα περιέχει το σύνολο των θεµάτων του µαθήµατος, τα οποία αφορούν την χατηγορια των υποψηφίων που εξετάζονται. δ. Κάθε αναπτυσσόµενο θεμα βαθμολογειται χωριστά από Ο-20 και τον τελικό βαθµό αποτελεί ο µέσος όρος των επί µέρους βαθµολογιών. δ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α' ΚΑΙΒ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
 • Ναυτικά προνόµια και ταξεις αυτών. Αναπτυξη θέσης προνοµιούχων πιστωτών.
 • Κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική πλοιου Πως επιβάλλονται - Υποχρεωσεις Λιµενικής Αρχής και Πλοιαρχου Συνέπειες εγγραφής κατάσχεσης - Πλειστηριασµός πλοίου. …
 • Δηµόσιες σχέσεις. Φιλοξενία, εγκαρδιότητα, ροντιδα, συµπεριφορά στον επιβάτη-22. Παράπονα, αποφυγή, : αντιµετώπιση, δεύτερη προσπάθεια. Παρατηρήσεις: α. Τα θεµατα είναι έτοιµα να δοθούν στους υποφήφιους. β. Κληρώνούται τρίά θέµατά, από τα οποία ο υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν τα δύο. ΄ τ. Τα θέµατα κληρώνονται από κληρωτίδα, που θα περιέχει το σύνολο των θεµάτων του µαθήµατος. δ. Κάθε αναπτυσσόµενα θεµ.α βαθµολογειται χωρ:στα από Ο- 2Ο και τον τελικό βαθµό αποτελεί ο µέσος όρος των επί µέρους βαθµολογιων … 10. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Α'ΚΑΙΒΕΤΑΞΗΣ Ε.Ν. Α. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
 • Πειρατεία. .
 • Πράκτορας, καθήκοντα αυτου, πράκτορας που προστατεύει το πλοίο. ο
 • Ακτοπλοϊκές επιβατηγες συγχοινωνιες Κανονισµός δροµολοων - Προστασία επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων - Υποχρεώσεις εφοπλιστη, πλοιάρχου και πράκτορα - “Αγόνες γραµµές - Ταχυδρομικές συµβάσεις. . 27. Διοίκηση Εµπορικού Ναντικού - Υπηρεσίες που συνιστούν αυτήν και αρµοδιότητα της κάθε µία - Λιµενικό Σώµα - Ναυτικό Αποµαχικό Ταµέίο - Ταµείο Πρόνοιας. Αξ/χών Εµπορικού Ναυτικού χκαι Κατωτέ΄ ρων πληρωµάτων - Οίκος Ναύτου.
 • Υγειονοµική νοµοθεσία, υγειονοµική πιστοποΐηση και διαίρεση αυτής σε χατηγορίες, υγειονοµική διαίρεση πλοΐων, εξοµολόγηση πλοιάρχου, ελευθεροκοινωνία, χάθαρση.
 • Στάση - Βιαιοπραγία - Κατάχρηση εξούσίας.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-12-27 (2) Διάλυση Α.Ε. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΄ ΟΛΥΜΤΠΑ-. ' ΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 96.
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/183
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1990/1020 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1020 1990
ΝΟΜΟΣ 1989/1862 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1862 1989
ΝΟΜΟΣ 2001/1862 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1862 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/6ΟΚΤ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/6ΟΚΤ_ 1929
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία